SoundaryaLahari – Tamil

Print !

Back

ஸௌந்தர்யலஹரி – ஶ்ரீ ஶங்கராசார்ய

ப்ரதம பாகஃ ஆநந்த லஹரி

புமௌஸ்கலித பாதாநாம் பூமிரேவா வலம்பநம் |

த்வயீ ஜாதா பராதாநாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ||

ஶிவஃ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி ஶக்தஃ ப்ரபவிதும்

ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குஶலஃ ஸ்பந்திதுமபி|

அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரி-ஹர-விரிந்‍சாதிபி ரபி

ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத-மக்ர்‍த புண்யஃ ப்ரபவதி||
1 ||

தநீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பங்கேருஹ-பவம்

விரிம்சிஃ ஸம்சிந்வந்‍ விரசயதி லோகா-நவிகலம் |

வஹத்யேநம் ஶௌரிஃ கதமபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்

ஹரஃ ஸம்க்ஷுத்-யைநம் பஜதி பஸிதோத்தூள நவிதிம்||
2 ||

அவித்யாநா-மந்த-ஸ்திமிர-மிஹிர த்வீபநகரீ

ஜடாநாம் சைதந்ய-ஸ்தபக மகரந்த ஶ்ருதிஜரீ |

தரித்ராணாம் சிந்தாமணி குணநிகா ஜந்மஜலதௌ

நிமக்நாநாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராஹஸ்ய பவதி||
3 ||

த்வதந்யஃ பாணிபயா-மபயவரதோ தைவதகணஃ

த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடித-வரபீத்யபிநயா |

பயாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாம்சாஸமதிகம்

ஶரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ || 4 ||

ஹரிஸ்த்வாமாரத்ய ப்ரணத-ஜந-ஸௌபாக்ய-ஜநநீம்

புரா நாரீ பூத்வா புரரிபுமபி க்ஷோப மநயத் |

ஸ்மரோ‌பி த்வாம் நத்வா ரதிநயந-லேஹ்யேந வபுஷா

முநீநாமப்யந்தஃ ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் || 5 ||

தநுஃ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விஶிகாஃ

வஸந்தஃ ஸாமந்தோ மலயமரு-தாயோதந-ரதஃ |

ததாப்யேகஃ ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்ருபாம்

அபாம்காத்தே லப்த்வா ஜகதித-மநங்கோ விஜயதே || 6 ||

க்வணத்காஞ்சீ-தாமா கரி கலப கும்ப-ஸ்தநநதா

பரிக்ஷீணா மத்யே பரிணத ஶரச்சந்த்ர-வதநா |

தநுர்பாணாந்‍ பாஶம் ஸ்ருணிமபி ததாநா கரதலைஃ

புரஸ்தா தாஸ்தாம் நஃ புரமதிது ராஹோ-புருஷிகா || 7 ||

ஸுதாஸிந்தோர்‍மத்யே ஸுரவிட-பிவாடீ-பரிவ்ருதே

மணித்வீபே நீபோ-பவநவதி சிந்தாமணி க்ருஹே |

ஶிவகாரே மஞ்சே பரமஶிவ-பர்யங்க நிலயாம்

பஜந்தி த்வாம் தந்யாஃ கதிசந சிதாநந்த-லஹரீம் || 8 ||

மஹீம் மூலாதாரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்

ஸ்திதம் ஸ்வதிஷ்டாநே ஹ்ருதி மருத-மாகாஶ-முபரி |

மநோ‌பி ப்ரூமத்யே ஸகலமபி பித்வா குலபதம்

ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸ ஹரஹஸி பத்யா விஹரஸே || 9 ||

ஸுதாதாராஸாரை-ஶ்சரணயுகலாந்த-ர்விகலிதைஃ

ப்ரபம்சம் ஸிந்ஞ்ந்தீ புநரபி ரஸாம்நாய-மஹஸஃ|

அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகநிப-மத்யுஷ்ட-வலயம்

ஸ்வமாத்மாநம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே குஹரிணி
||
10 ||

சதுர்‍பிஃ ஶ்ரீகண்டைஃ ஶிவயுவதிபிஃ பஞ்சபிபி

ப்ரபிந்நாபிஃ ஶம்போர்‍நவபிரபி மூலப்ரக்ருதிபிஃ
|

சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்-வஸுதல-கலாஶ்ச்-த்ரிவலய-

த்ரிரேகபிஃ ஸார்‍தம் தவ ஶரணகோணாஃ பரிணதாஃ || 11 ||

த்வதீயம் ஸௌந்தர்யம் துஹிநகிரிகந்யே துலயிதும்

கவீந்த்ராஃ கல்பந்தே கதமபி விரிஞ்சி-ப்ரப்ருதயஃ
|

யதாலோகௌத்ஸுக்யா-தமரலலநா யாந்தி மநஸா

தபோபிர்‍துஷ்ப்ராபாமபி கிரிஶ-ஸாயுஜ்ய-பதவீம்
||
12 ||

நரம் வர்‍ஷீயாம்ஸம் நயநவிரஸம் நர்‍மஸு ஜடம்

தவாபாம்காலோகே பதித-மநுதாவந்தி ஶதஶஃ |

கலத்வேணீபந்தாஃ குசகலஶ-விஸ்த்ரிஸ்த-ஸிசயா

ஹடாத் த்ருட்யத்காஞ்யோ விகலித-துகூலா யுவதயஃ ||
13 ||

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்-த்விஸமதிக-பஞ்சாஶ-துதகே

ஹுதஶே த்வாஷஷ்டி-ஶ்சதுரதிக-பஞ்சாஶ-தநிலே |

திவி த்விஃ ஷட் த்ரிம்ஶந்‍ மநஸி ச சதுஃஷஷ்டிரிதி
யே

மயூகா-ஸ்தேஷா-மப்யுபரி தவ பாதாம்புஜ-யுகம் || 14 ||

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நா ஶுத்தாம் ஶஶியுத-ஜடாஜூட-மகுடாம்

வர-த்ராஸ-த்ராண-ஸ்படிககுடிகா-புஸ்தக-கராம் |

ஸக்ருந்ந த்வா நத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸந்நிதததே

மது-க்ஷீர-த்ராக்ஷா-மதுரிம-துரீணாஃ பணிதயஃ || 15 ||

கவீந்த்ராணாம் சேதஃ கமலவந-பாலாதப-ருசிம்

பஜந்தே யே ஸந்தஃ கதிசிதருணாமேவ பவதீம் |

விரிஞ்சி-ப்ரேயஸ்யா-ஸ்தருணதர-ஶ்ர்ருங்கர லஹரீ-

கபீராபி-ர்வாக்பிஃ ர்விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜநமமீ || 16 ||

ஸவித்ரீபி-ர்வாசாம் சஶி-மணி ஶிலா-பங்க ருசிபி-

ர்வஶிந்யத்யாபி-ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸம்சிந்தயதி
யஃ |

ஸ கர்‍தா காவ்யாநாம் பவதி மஹதாம் பங்கிருசிபி-

ர்வசோபி-ர்வாக்தேவீ-வதந-கமலாமோத மதுரைஃ || 17 ||

தநுச்சாயாபிஸ்தே தருண-தரணி-ஶ்ரீஸரணிபி-

ர்‍திவம் ஸர்வா-முர்வீ-மருணிமநி மக்நாம் ஸ்மரதி
யஃ |

பவந்த்யஸ்ய த்ரஸ்ய-த்வநஹரிண-ஶாலீந-நயநாஃ

ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யாஃ கதி கதி ந கீர்வாண-கணிகாஃ || 18 ||

முகம் பிந்தும் க்ருத்வா குசயுகமத-ஸ்தஸ்ய தததோ

ஹரார்‍தம் த்யாயேத்யோ ஹரமஹிஷி தே மந்மதகலாம் |

ஸ ஸத்யஃ ஸம்க்ஷோபம் நயதி வநிதா இத்யதிலகு

த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்ரமயதி ரவீந்து-ஸ்தநயுகாம்
||
19 ||

கிரந்தீ-மங்கேப்யஃ கிரண-நிகுரும்பம்ருதரஸம்

ஹ்ருதி த்வா மாதத்தே ஹிமகரஶிலா-மூர்‍திமிவ யஃ |

ஸ ஸர்‍பாணாம் தர்‍பம் ஶமயதி ஶகுந்ததிப இவ

ஜ்வரப்லுஷ்டாந்‍ த்ருஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதாரஸிரயா
||
20 ||

தடில்லேகா-தந்வீம் தபந ஶஶி வைஶ்வாநர மயீம்

நிஷ்ண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலாநாம் தவ கலாம் |

மஹாபத்மாதவ்யாம் ம்ருதித-மலமாயேந மநஸா

மஹாந்தஃ பஶ்யந்தோ தததி பரமாஹ்லாத-லஹரீம் || 21 ||

பவாநி த்வம் தாஸே மயி விதர த்ருஷ்டிம் ஸகருணாம்

இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சந்‍ கதயதி பவாநி த்வமிதி யஃ
|

ததைவ த்வம் தஸ்மை திஶஸி நிஜஸாயுஜ்ய-பதவீம்

முகுந்த-ப்ரம்ஹேந்த்ர ஸ்புட மகுட நீராஜிதபதாம்
||
22 ||

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபு-ரபரித்ருப்தேந மநஸா

ஶரீரார்‍தம் ஶம்போ-ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூத் |

யதேதத் த்வத்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரிநயநம்

குசாப்யாமாநம்ரம் குடில-ஶஶிசூடால-மகுடம் || 23 ||

ஜகத்ஸூதே தாதா ஹரிரவதி ருத்ரஃ க்ஷபயதே

திரஸ்குர்வ-ந்நேதத் ஸ்வமபி வபு-ரீஶ-ஸ்திரயதி |

ஸதா பூர்வஃ ஸர்வம் ததித மநுக்ருஹ்ணாதி ச ஶிவ-

ஸ்தவாஜ்ஞா மலம்ப்ய க்ஷணசலிதயோ ர்‍ப்ரூலதிகயோஃ
||
24 ||

த்ரயாணாம் தேவாநாம் த்ரிகுண-ஜநிதாநாம் தவ ஶிவே

பவேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோ-ர்யா விரசிதா |

ததா ஹி த்வத்பாதோத்வஹந-மணிபீடஸ்ய நிகடே

ஸ்திதா ஹ்யேதே-ஶஶ்வந்முகுலித கரோத்தம்ஸ-மகுடாஃ
||
25 ||

விரிஞ்சிஃ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்நோதி விரதிம்

விநாஶம் கீநாஶோ பஜதி தநதோ யாதி நிதநம் |

விதந்த்ரீ மாஹேந்த்ரீ-விததிரபி ஸம்மீலித-த்ருஶா

மஹாஸம்ஹாரே‌ஸ்மிந்‍ விஹரதி ஸதி த்வத்பதி ரஸௌ || 26 ||

ஜபோ ஜல்பஃ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்ராவிரசநா

கதிஃ ப்ராதக்ஷிண்ய-க்ரமண-மஶநாத்யா ஹுதி-விதிஃ |

ப்ரணாமஃ ஸம்வேஶஃ ஸுகமகில-மாத்மார்‍பண-த்ருஶா

ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ பவது யந்மே விலஸிதம் || 27 ||

ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதி-பய-ஜரம்ருத்யு-ஹரிணீம்

விபத்யந்தே விஶ்வே விதி-ஶதமகாத்யா திவிஷதஃ |

கராலம் யத் க்ஷ்வேலம் கபலிதவதஃ காலகலநா

ந ஶம்போஸ்தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடங்க மஹிமா || 28 ||

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புரஃ கைடபபிதஃ

கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரி-மகுடம் |

ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப-முபயாதஸ்ய பவநம்

பவஸ்யப்யுத்தாநே தவ பரிஜநோக்தி-ர்விஜயதே || 29 ||

ஸ்வதேஹோத்பூதாபி-ர்‍க்ருணிபி-ரணிமாத்யாபி-ரபிதோ

நிஷேவ்யே நித்யே த்வா மஹமிதி ஸதா பாவயதி யஃ |

கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயந-ஸம்ருத்திம் த்ருணயதோ

மஹாஸம்வர்‍தாக்நி-ர்விரசயதி நீராஜநவிதிம் || 30 ||

சதுஃ-ஷஷ்டயா தந்த்ரைஃ ஸகல மதிஸந்தாய புவநம்

ஸ்திதஸ்தத்த்த-ஸித்தி ப்ரஸவ பரதந்த்ரைஃ பஶுபதிஃ
|

புநஸ்த்வ-ந்நிர்‍பந்தா தகில-புருஷார்‍தைக கடநா-

ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதல மவாதீதர-திதம்
||
31 ||

ஶிவஃ ஶக்திஃ காமஃ க்ஷிதி-ரத ரவிஃ ஶீதகிரணஃ

ஸ்மரோ ஹம்ஸஃ ஶக்ர-ஸ்ததநு ச பரா-மார-ஹரயஃ |

அமீ ஹ்ருல்லேகாபி-ஸ்திஸ்ருபி-ரவஸாநேஷு கடிதா

பஜந்தே வர்‍ணாஸ்தே தவ ஜநநி நாமாவயவதாம் || 32 ||

ஸ்மரம் யோநிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய-மித-மாதௌ தவ மநோ

ர்‍நிதாயைகே நித்யே நிரவதி-மஹாபோக-ரஸிகாஃ |

பஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணி-குணநிபத்தாக்ஷ-வலயாஃ

ஶிவாக்நௌ ஜுஹ்வந்தஃ ஸுரபிக்ருத-தாராஹுதி-ஶதை ||
33 ||

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போஃ ஶஶி-மிஹிர-வக்ஷோருஹ-யுகம்

தவாத்மாநம் மந்யே பகவதி நவாத்மாந-மநகம் |

அதஃ ஶேஷஃ ஶேஷீத்யய-முபய-ஸாதாரணதயா

ஸ்திதஃ ஸம்பந்தோ வாம் ஸமரஸ-பராநந்த-பரயோஃ || 34 ||

மநஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருதஸி மருத்ஸாரதி-ரஸி

த்வமாப-ஸ்த்வம் பூமி-ஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம்
|

த்வமேவ ஸ்வாத்மாநம் பரிண்மயிதும் விஶ்வ வபுஷா

சிதாநந்தாகாரம் ஶிவயுவதி பாவேந பிப்ருஷே || 35 ||

தவாஜ்ஞசக்ரஸ்தம் தபந-ஶஶி கோடி-த்யுதிதரம்

பரம் ஶம்பு வந்தே பரிமிலித-பார்‍ஶ்வம் பரசிதா |

யமாராத்யந்‍ பக்த்யா ரவி ஶஶி ஶுசீநா-மவிஷயே

நிராலோகே ‌லோகே நிவஸதி ஹி பாலோக-புவநே || 36 ||

விஶுத்தௌ தே ஶுத்தஸ்பதிக விஶதம் வ்யோம-ஜநகம்

ஶிவம் ஸேவே தேவீமபி ஶிவஸமாந-வ்யவஸிதாம் |

யயோஃ காந்த்யா யாந்த்யாஃ ஶஶிகிரண்-ஸாரூப்யஸரணே

விதூதாந்த-ர்‍த்வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜகதீ || 37 ||

ஸமுந்மீலத் ஸம்வித்கமல-மகரந்தைக-ரஸிகம்

பஜே ஹம்ஸத்வந்த்வம் கிமபி மஹதாம் மாநஸசரம் |

யதாலாபா-தஷ்டாதஶ-குணித-வித்யாபரிணதிஃ

யதாதத்தே தோஷாத் குண-மகில-மத்ப்யஃ பய இவ || 38 ||

தவ ஸ்வாதிஷ்டாநே ஹுதவஹ-மதிஷ்டாய நிரதம்

தமீடே ஸம்வர்‍தம் ஜநநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் |

யதாலோகே லோகாந்‍ தஹதி மஹஸி க்ரோத-கலிதே

தயார்‍த்ரா யா த்ருஷ்டிஃ ஶிஶிர-முபசாரம் ரசயதி
||
39 ||

தடித்வந்தம் ஶக்த்யா திமிர-பரிபந்தி-ஸ்புரணயா

ஸ்புர-ந்நா நரத்நாபரண-பரிணத்தேந்த்ர-தநுஷம் |

தவ ஶ்யாமம் மேகம் கமபி மணிபூரைக-ஶரணம்

நிஷேவே வர்‍ஷந்தம்-ஹரமிஹிர-தப்தம் த்ரிபுவநம்
||
40 ||

தவாதாரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா

நவாத்மாந மந்யே நவரஸ-மஹாதாண்டவ-நடம் |

உபாப்யா மேதாப்யா-முதய-விதி முத்திஶ்ய தயயா

ஸநாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜநக ஜநநீமத் ஜகதிதம் || 41 ||

த்விதீய பாகஃ ஸௌந்தர்ய லஹரீ

கதை-ர்‍மாணிக்யத்வம் ககநமணிபிஃ ஸாந்த்ரகடிதம்

கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகிரிஸுதே கீதயதி யஃ ||

ஸ நீடேயச்சாயா-ச்சுரண-ஶகலம் சந்த்ர-ஶகலம்

தநுஃ ஶௌநாஸீரம் கிமிதி ந நிபத்நாதி திஷணாம் || 42 ||

துநோது த்வாந்தம் ந-ஸ்துலித-தலிதேந்தீவர-வநம்

கநஸ்நிக்த-ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுர நிகுரும்பம் தவ ஶிவே
|

யதீயம் ஸௌரப்யம் ஸஹஜ-முபலப்தும் ஸுமநஸோ

வஸந்த்யஸ்மிந்‍ மந்யே பலமதந வாடீ-விடபிநாம் || 43 ||

தநோது க்ஷேமம் ந-ஸ்தவ வதநஸௌந்தர்யலஹரீ

பரீவாஹஸ்ரோதஃ-ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணிஃ|

வஹந்தீ- ஸிந்தூரம் ப்ரபலகபரீ-பார-திமிர

த்விஷாம் ப்ருந்தை-ர்வந்தீக்ருதமேவ நவீநார்‍க
கேரணம் ||
44 ||

அராலை ஸ்வாபாவ்யா-தலிகலப-ஸஶ்ரீபி ரலகைஃ

பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் |

தரஸ்மேரே யஸ்மிந்‍ தஶநருசி கிஞ்ஜல்க-ருசிரே

ஸுகந்தௌ மாத்யந்தி ஸ்மரதஹந சக்ஷு-ர்‍மதுலிஹஃ ||
45 ||

லலாடம் லாவண்ய த்யுதி விமல-மாபாதி தவ யத்

த்விதீயம் தந்மந்யே மகுடகடிதம் சந்த்ரஶகலம் |

விபர்யாஸ-ந்யாஸா துபயமபி ஸம்பூய ச மிதஃ

ஸுதாலேபஸ்யூதிஃ பரிணமதி ராகா-ஹிமகரஃ || 46 ||

ப்ருவௌ புக்நே கிம்சித்புவந-பய-பங்கவ்யஸநிநி

த்வதீயே நேத்ராப்யாம் மதுகர-ருசிப்யாம் த்ருதகுணம்
|

தநு ர்‍மந்யே ஸவ்யேதரகர க்ருஹீதம் ரதிபதேஃ

ப்ரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்தகயதே நிகூடாந்தர-முமே || 47 ||

அஹஃ ஸூதே ஸவ்ய தவ நயந-மர்‍காத்மகதயா

த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜநீநாயகதயா |

த்ருதீயா தே த்ருஷ்டி-ர்‍தரதலித-ஹேமாம்புஜ-ருசிஃ

ஸமாதத்தே ஸந்த்யாம் திவஸர்‍-நிஶயோ-ரந்தரசரீம்
||
48 ||

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்புதருசி-ரயோத்யா குவலயைஃ

க்ருபாதாராதாரா கிமபி மதுரா‌உ‌உபோகவதிகா |

அவந்தீ த்ருஷ்டிஸ்தே பஹுநகர-விஸ்தார-விஜயா

த்ருவம் தத்தந்நாம-வ்யவஹரண-யோக்யாவிஜயதே || 49 ||

கவீநாம் ஸந்தர்‍ப-ஸ்தபக-மகரந்தைக-ரஸிகம்

கடாக்ஷ-வ்யாக்ஷேப-ப்ரமரகலபௌ கர்‍ணயுகலம் |

அமுஞ்ச்ந்தௌ த்ருஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத-தரலௌ

அஸூயா-ஸம்ஸர்‍கா-தலிகநயநம் கிஞ்சிதருணம் || 50 ||

ஶிவே ஶங்காரார்‍த்ரா ததிதரஜநே குத்ஸநபரா

ஸரோஷா கம்காயாம் கிரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ |

ஹராஹிப்யோ பீதா ஸரஸிருஹ ஸௌபாக்ய-ஜநநீ

ஸகீஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜநநி த்ருஷ்டிஃ ஸகருணா || 51 ||

கதே கர்‍ணாப்யர்‍ணம் கருத இவ பக்ஷ்மாணி தததீ

புராம் பேத்து-ஶ்சித்தப்ரஶம-ரஸ-வித்ராவண பலே |

இமே நேத்ரே கோத்ராதரபதி-குலோத்தம்ஸ-கலிகே

தவாகர்‍ணாக்ருஷ்ட ஸ்மரஶர-விலாஸம் கலயதஃ|| 52 ||

விபக்த-த்ரைவர்‍ண்யம் வ்யதிகரித-லீலாஞ்ஜநதயா

விபாதி த்வந்நேத்ர த்ரிதய மித-மீஶாநதயிதே |

புநஃ ஸ்ரஷ்டும் தேவாந்‍ த்ருஹிண ஹரி-ருத்ராநுபரதாந்‍

ரஜஃ ஸத்வம் வேப்ரத் தம இதி குணாநாம் த்ரயமிவ || 53 ||

பவித்ரீகர்‍தும் நஃ பஶுபதி-பராதீந-ஹ்ருதயே

தயாமித்ரை ர்‍நேத்ரை-ரருண-தவல-ஶ்யாம ருசிபிஃ |

நதஃ ஶோணோ கம்கா தபநதநயேதி த்ருவமும்

த்ரயாணாம் தீர்‍தாநா-முபநயஸி ஸம்பேத-மநகம் || 54 ||

நிமேஷோந்மேஷாப்யாம் ப்ரலயமுதயம் யாதி ஜகதி

தவேத்யாஹுஃ ஸந்தோ தரணிதர-ராஜந்யதநயே |

த்வதுந்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜகதித-மஶேஷம் ப்ரலயதஃ

பரேத்ராதும் ஶம்ங்கே பரிஹ்ருத-நிமேஷா-ஸ்தவ த்ருஶஃ
||
55 ||

தவாபர்‍ணே கர்‍ணே ஜபநயந பைஶுந்ய சகிதா

நிலீயந்தே தோயே நியத மநிமேஷாஃ ஶபரிகாஃ |

இயம் ச ஶ்ரீ-ர்‍பத்தச்சதபுடகவாடம் குவலயம்

ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விகதய்ய ப்ரவிஶதி|| 56 ||

த்ருஶா த்ராகீயஸ்யா தரதலித நீலோத்பல ருசா

தவீயாம்ஸம் தீநம் ஸ்நபா க்ருபயா மாமபி ஶிவே |

அநேநாயம் தந்யோ பவதி ந ச தே ஹாநிரியதா

வநே வா ஹர்‍ம்யே வா ஸமகர நிபாதோ ஹிமகரஃ || 57 ||

அராலம் தே பாலீயுகல-மகராஜந்யதநயே

ந கேஷா-மாதத்தே குஸுமஶர கோதண்ட-குதுகம் |

திரஶ்சீநோ யத்ர ஶ்ரவணபத-முல்ல்ங்ய்ய விலஸந்‍

அபாம்க வ்யாஸம்கோ திஶதி ஶரஸந்தாந திஷணாம் || 58 ||

ஸ்புரத்கண்டாபோக-ப்ரதிபலித தாட்ங்க யுகலம்

சதுஶ்சக்ரம் மந்யே தவ முகமிதம் மந்மதரதம் |

யமாருஹ்ய த்ருஹ்ய த்யவநிரத மர்‍கேந்துசரணம்

மஹாவீரோ மாரஃ ப்ரமதபதயே ஸஜ்ஜிதவதே || 59 ||

ஸரஸ்வத்யாஃ ஸூக்தீ-ரம்ருதலஹரீ கௌஶலஹரீஃ

பிப்நத்யாஃ ஶர்வாணி ஶ்ரவண-சுலுகாப்யா-மவிரலம்
|

சமத்காரஃ-ஶ்லாகாசலித-ஶிரஸஃ குண்டலகணோ

ஜணத்கரைஸ்தாரைஃ ப்ரதிவசந-மாசஷ்ட இவ தே || 60 ||

அஸௌ நாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹிநகிரிவண்ஶ-த்வஜபடி

த்வதீயோ நேதீயஃ பலது பல-மஸ்மாகமுசிதம் |

வஹத்யந்தர்‍முக்தாஃ ஶிஶிரகர-நிஶ்வாஸ-கலிதம்

ஸம்ருத்த்யா யத்தாஸாம் பஹிரபி ச முக்தாமணிதரஃ
||
61 ||

ப்ரக்ருத்யா‌உ‌உரக்தாயா-ஸ்தவ ஸுததி தந்தச்சதருசேஃ

ப்ரவக்ஷ்யே ஸத்ருஶ்யம் ஜநயது பலம் வித்ருமலதா
|

ந பிம்பம் தத்பிம்ப-ப்ரதிபலந-ராகா-தருணிதம்

துலாமத்ராரோடும் கதமிவ விலஜ்ஜேத கலயா || 62 ||

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாஜாலம் தவ வதநசந்த்ரஸ்ய பிபதாம்

சகோராணா-மாஸீ-ததிரஸதயா சஞ்சு-ஜடிமா |

அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோ-ரம்ருதலஹரீ மாம்லருசயஃ

பிபந்தீ ஸ்வச்சந்தம் நிஶி நிஶி ப்ருஶம் காஞ்ஜி
கதியா ||
63 ||

அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்‍குணகண கதாம்ரேடநஜபா

ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ ஜநநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா |

யதக்ராஸீநாயாஃ ஸ்படிகத்ருஷ-தச்சச்சவிமயி

ஸரஸ்வத்யா மூர்‍திஃ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||

ரணே ஜித்வா தைத்யா நபஹ்ருத-ஶிரஸ்த்ரைஃ கவசிபிஃ

நிவ்ருத்தை-ஶ்சண்டாம்ஶ-த்ரிபுரஹர-நிர்‍மால்ய-விமுகைஃ
|

விஶாகேந்த்ரோபேந்த்ரைஃ ஶஶிவிஶத-கர்‍பூரஶகலா

விலீயந்தே மாதஸ்தவ வதநதாம்பூல-கபலாஃ || 65 ||

விபஞ்ச்யா காயந்தீ விவித-மபதாநம் பஶுபதே-

ஸ்த்வயாரப்தே வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாதுவசநே |

ததீயை-ர்‍மாதுர்யை-ரபலபித-தந்த்ரீகலரவாம்

நிஜாம் வீணாம் வாணீம் நிசுலயதி சோலேந நிப்ருதம்
||
66 ||

கரக்ரேண ஸ்ப்ருஷ்டம் துஹிநகிரிணா வத்ஸலதயா

கிரிஶேநோ-தஸ்தம் முஹுரதரபாநாகுலதயா |

கரக்ராஹ்யம் ஶம்போர்‍முகமுகுரவ்ருந்தம் கிரிஸுதே

கதம்கரம் ப்ரூம-ஸ்தவ சுபுகமோபம்யரஹிதம் || 67 ||

புஜாஶ்லேஷாந்நித்யம் புரதமயிதுஃ கந்‍டகவதீ

தவ க்ரீவா தத்தே முககமலநால-ஶ்ரியமியம் |

ஸ்வதஃ ஶ்வேதா காலா கரு பஹுல-ஜம்பாலமலிநா

ம்ருணாலீலாலித்யம் வஹதி யததோ ஹாரலதிகா || 68 ||

கலே ரேகாஸ்திஸ்ரோ கதி கமக கீதைக நிபுணே

விவாஹ-வ்யாநத்த-ப்ரகுணகுண-ஸம்க்யா ப்ரதிபுவஃ |

விராஜந்தே நாநாவித-மதுர-ராகாகர-புவாம்

த்ரயாணாம் க்ராமாணாம் ஸ்திதி-நியம-ஸீமாந இவ தே
||
69 ||

ம்ருணாலீ-ம்ருத்வீநாம் தவ புஜலதாநாம் சதஸ்ருணாம்

சதுர்‍பிஃ ஸௌந்த்ரயம் ஸரஸிஜபவஃ ஸ்தௌதி வதநைஃ |

நகேப்யஃ ஸந்த்ரஸ்யந்‍ ப்ரதம-மதநா தந்தகரிபோஃ

சதுர்‍ணாம் ஶீர்‍ஷாணாம் ஸம-மபயஹஸ்தார்‍பண-தியா
||
70 ||

நகாநா-முத்யோதை-ர்‍நவநலிநராகம் விஹஸதாம்

கராணாம் தே காந்திம் கதய கதயாமஃ கதமுமே |

கயாசித்வா ஸாம்யம் பஜது கலயா ஹந்த கமலம்

யதி க்ரீடல்லக்ஷ்மீ-சரணதல-லாக்ஷாரஸ-சணம் || 71 ||

ஸமம் தேவி ஸ்கந்த த்விபிவதந பீதம் ஸ்தநயுகம்

தவேதம் நஃ கேதம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்நுத-முகம் |

யதாலோக்யாஶங்காகுலித ஹ்ருதயோ ஹாஸஜநகஃ

ஸ்வகும்பௌ ஹேரம்பஃ பரிம்ருஶதி ஹஸ்தேந ஜடிதி || 72 ||

அமூ தே வக்ஷோஜா-வம்ருதரஸ-மாணிக்ய குதுபௌ

ந ஸந்தேஹஸ்பந்தோ நகபதி பதாகே மநஸி நஃ |

பிபந்தௌ தௌ யஸ்மா தவிதித வதூஸம்க ரஸிகௌ

குமாராவத்யாபி த்விரதவதந-க்ரௌஞ்ச்தலநௌ || 73 ||

வஹத்யம்ப ஸ்த்மபேரம-தநுஜ-கும்பப்ரக்ருதிபிஃ

ஸமாரப்தாம் முக்தாமணிபிரமலாம் ஹாரலதிகாம் |

குசாபோகோ பிம்பாதர-ருசிபி-ரந்தஃ ஶபலிதாம்

ப்ரதாப-வ்யாமிஶ்ராம் புரதமயிதுஃ கீர்‍திமிவ தே
||
74 ||

தவ ஸ்தந்யம் மந்யே தரணிதரகந்யே ஹ்ருதயதஃ

பயஃ பாராவாரஃ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ |

தயாவத்யா தத்தம் த்ரவிடஶிஶு-ராஸ்வாத்ய தவ யத்

கவீநாம் ப்ரௌடாநா மஜநி கமநீயஃ கவயிதா || 75 ||

ஹரக்ரோத-ஜ்வாலாவலிபி-ரவலீடேந வபுஷா

கபீரே தே நாபீஸரஸி க்ருதஸஙோ மநஸிஜஃ |

ஸமுத்தஸ்தௌ தஸ்மா-தசலதநயே தூமலதிகா

ஜநஸ்தாம் ஜாநீதே தவ ஜநநி ரோமாவலிரிதி || 76 ||

யதேதத்காலிந்தீ-தநுதர-தரங்காக்ருதி ஶிவே

க்ருஶே மத்யே கிஞ்சிஜ்ஜநநி தவ யத்பாதி ஸுதியாம்
|

விமர்‍தா-தந்யோந்யம் குசகலஶயோ-ரந்தரகதம்

தநூபூதம் வ்யோம ப்ரவிஶதிவ நாபிம் குஹரிணீம் || 77 ||

ஸ்திரோ கம்கா வர்‍தஃ ஸ்தநமுகுல-ரோமாவலி-லதா

கலாவாலம் குண்டம் குஸுமஶர தேஜோ-ஹுதபுஜஃ |

ரதே-ர்லீலாகாரம் கிமபி தவ நாபிர்‍கிரிஸுதே

பேலத்வாரம் ஸித்தே-ர்‍கிரிஶநயநாநாம் விஜயதே ||
78 ||

நிஸர்‍க-க்ஷீணஸ்ய ஸ்தநதட-பரேண க்லமஜுஷோ

நமந்மூர்‍தே ர்‍நாரீதிலக ஶநகை-ஸ்த்ருட்யத இவ |

சிரம் தே மத்யஸ்ய த்ருடித தடிநீ-தீர-தருணா

ஸமாவஸ்தா-ஸ்தேம்நோ பவது குஶலம் ஶைலதநயே || 79 ||

குசௌ ஸத்யஃ ஸ்வித்ய-த்தடகடித-கூர்‍பாஸபிதுரௌ

கஷந்தௌ-தௌர்‍மூலே கநககலஶாபௌ கலயதா |

தவ த்ராதும் பங்காதலமிதி வலக்நம் தநுபுவா

த்ரிதா நத்தம் தேவீ த்ரிவலி லவலீவல்லிபிரிவ || 80 ||

குருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதிஃ பார்வதி நிஜாத்

நிதம்பா-தாச்சித்ய த்வயி ஹரண ரூபேண நிததே |

அதஸ்தே விஸ்தீர்‍ணோ குருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்

நிதம்ப-ப்ராக்பாரஃ ஸ்தகயதி ஸகுத்வம் நயதி ச || 81 ||

கரீந்த்ராணாம் ஶுண்டாந்‍-கநககதலீ-காண்டபடலீம்

உபாப்யாமூருப்யா-முபயமபி நிர்‍ஜித்ய பவதி |

ஸுவ்ருத்தாப்யாம் பத்யுஃ ப்ரணதிகடிநாப்யாம் கிரிஸுதே

விதிஜ்ஞே ஜாநுப்யாம் விபுத கரிகும்ப த்வயமஸி ||
82 ||

பராஜேதும் ருத்ரம் த்விகுணஶரகர்‍பௌ கிரிஸுதே

நிஷங்கௌ ஜங்கே தே விஷமவிஶிகோ பாட-மக்ருத |

யதக்ரே த்ருஸ்யந்தே தஶஶரபலாஃ பாதயுகலீ

நகாக்ரச்சந்மாநஃ ஸுர முகுட-ஶாணைக-நிஶிதாஃ || 83 ||

ஶ்ருதீநாம் மூர்‍தாநோ தததி தவ யௌ ஶேகரதயா

மமாப்யேதௌ மாதஃ ஶேரஸி தயயா தேஹி சரணௌ |

யய‌ஓஃ பாத்யம் பாதஃ பஶுபதி ஜடாஜூட தடிநீ

யயோ-ர்லாக்ஷா-லக்ஷ்மீ-ரருண ஹரிசூடாமணி ருசிஃ || 84 ||

நமோ வாகம் ப்ரூமோ நயந-ரமணீயாய பதயோஃ

தவாஸ்மை த்வந்த்வாய ஸ்புட-ருசி ரஸாலக்தகவதே |

அஸூயத்யத்யந்தம் யதபிஹநநாய ஸ்ப்ருஹயதே

பஶூநா-மீஶாநஃ ப்ரமதவந-கங்கேலிதரவே || 85 ||

ம்ருஷா க்ருத்வா கோத்ரஸ்கலந-மத வைலக்ஷ்யநமிதம்

லலாடே பர்‍தாரம் சரணகமலே தாடயதி தே |

சிராதந்தஃ ஶல்யம் தஹநக்ருத முந்மூலிதவதா

துலாகோடிக்வாணைஃ கிலிகிலித மீஶாந ரிபுணா || 86 ||

ஹிமாநீ ஹந்தவ்யம் ஹிமகிரிநிவாஸைக-சதுரௌ

நிஶாயாம் நித்ராணம் நிஶி-சரமபாகே ச விஶதௌ |

வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரிய-மதிஸ்ருஹந்தோ ஸமயிநாம்

ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜநநி ஜயத-ஶ்சித்ரமிஹ கிம் || 87 ||

பதம் தே கீர்‍தீநாம் ப்ரபதமபதம் தேவி விபதாம்

கதம் நீதம் ஸத்பிஃ கடிந-கமடீ-கர்‍பர-துலாம் |

கதம் வா பாஹுப்யா-முபயமநகாலே புரபிதா

யதாதாய ந்யஸ்தம் த்ருஷதி தயமாநேந மநஸா || 88 ||

நகை-ர்‍நாகஸ்த்ரீணாம் கரகமல-ஸம்கோச-ஶஶிபிஃ

தரூணாம் திவ்யாநாம் ஹஸத இவ தே சண்டி சரணௌ |

பலாநி ஸ்வஃஸ்தேப்யஃ கிஸலய-கராக்ரேண தததாம்

தரித்ரேப்யோ பத்ராம் ஶ்ரியமநிஶ-மஹ்நாய தததௌ || 89 ||

ததாநே தீநேப்யஃ ஶ்ரியமநிஶ-மாஶாநுஸத்ருஶீம்

அமந்தம் ஸௌந்தர்யம் ப்ரகர-மகரந்தம் விகிரதி |

தவாஸ்மிந்‍ மந்தார-ஸ்தபக-ஸுபகே யாது சரணே

நிமஜ்ஜந்‍ மஜ்ஜீவஃ கரணசரணஃ ஷ்ட்சரணதாம் || 90 ||

பதந்யாஸ-க்ரீடா பரிசய-மிவாரப்து-மநஸஃ

ஸ்கலந்தஸ்தே கேலம் பவநகலஹம்ஸா ந ஜஹதி |

அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுபகமணி-மஞ்ஜீர-ரணித-

ச்சலாதாசக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே || 91 ||

கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்ருஹிண ஹரி ருத்ரேஶ்வர ப்ருதஃ

ஶிவஃ ஸ்வச்ச-ச்சாயா-கடித-கபட-ப்ரச்சதபடஃ |

த்வதீயாநாம் பாஸாம் ப்ரதிபலந ராகாருணதயா

ஶரீரீ ஶ்ரும்காரோ ரஸ இவ த்ருஶாம் தோக்தி குதுகம்
||
92 ||

அராலா கேஶேஷு ப்ரக்ருதி ஸரலா மந்தஹஸிதே

ஶிரீஷாபா சித்தே த்ருஷதுபலஶோபா குசதடே |

ப்ருஶம் தந்வீ மத்யே ப்ருது-ருரஸிஜாரோஹ விஷயே

ஜகத்த்ரதும் ஶம்போ-ர்‍ஜயதி கருணா காசிதருணா || 93 ||

கலங்கஃ கஸ்தூரீ ரஜநிகர பிம்பம் ஜலமயம்

கலாபிஃ கர்‍பூரை-ர்‍மரகதகரண்டம் நிபிடிதம் |

அதஸ்த்வத்போகேந ப்ரதிதிநமிதம் ரிக்தகுஹரம்

விதி-ர்‍பூயோ பூயோ நிபிடயதி நூநம் தவ க்ருதே || 94 ||

புராரந்தே-ரந்தஃ புரமஸி தத-ஸ்த்வசரணயோஃ

ஸபர்யா-மர்யாதா தரலகரணாநா-மஸுலபா |

ததா ஹ்யேதே நீதாஃ ஶதமகமுகாஃ ஸித்திமதுலாம்

தவ த்வாரோபாந்தஃ ஸ்திதிபி-ரணிமாத்யாபி-ரமராஃ ||
95 ||

கலத்ரம் வைதாத்ரம் கதிகதி பஜந்தே ந கவயஃ

ஶ்ரியோ தேவ்யாஃ கோ வா ந பவதி பதிஃ கைரபி தநைஃ |

மஹாதேவம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீநா-மசரமே

குசப்யா-மாஸம்கஃ குரவக-தரோ-ரப்யஸுலபஃ || 96 ||

கிராமாஹு-ர்‍பேவீம் த்ருஹிணக்ருஹிணீ-மாகமவிதோ

ஹரேஃ பத்நீம் பத்மாம் ஹரஸஹசரீ-மத்ரிதநயாம் |

துரீயா காபி த்வம் துரதிகம-நிஸ்ஸீம-மஹிமா

மஹாமாயா விஶ்வம் ப்ரமயஸி பரப்ரஹ்மமஹிஷி || 97 ||

கதா காலே மாதஃ கதய கலிதாலக்தகரஸம்

பிபேயம் வித்யார்‍த்தி தவ சரண-நிர்‍ணேஜநஜலம் |

ப்ரக்ருத்யா மூகாநாமபி ச கவிதா0காரணதயா

கதா தத்தே வாணீமுககமல-தாம்பூல-ரஸதாம் || 98 ||

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி ஹரி ஸபத்நோ விஹரதே

ரதேஃ பதிவ்ரத்யம் ஶிதிலபதி ரம்யேண வபுஷா |

சிரம் ஜீவந்நேவ க்ஷபித-பஶுபாஶ-வ்யதிகரஃ

பராநந்தாபிக்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்பஜநவாந்‍ || 99 ||

ப்ரதீப ஜ்வாலாபி-ர்‍திவஸகர-நீராஜநவிதிஃ

ஸுதாஸூதே-ஶ்சந்த்ரோபல-ஜலலவை-ரக்யரசநா |

ஸ்வகீயைரம்போபிஃ ஸலில-நிதி-ஸௌஹித்யகரணம்

த்வதீயாபி-ர்வாக்பி-ஸ்தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம்
||
100 ||

ஸௌந்தர்யலஹரி முக்யஸ்தோத்ரம் ஸம்வார்‍ததாயகம்
|

பகவத்பாத ஸந்‍க்லுப்தம் படேந்‍ முக்தௌ பவேந்நரஃ
||

ஸௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்‍ண்ணம்Spread the message
Night Mode