मन्त्र पुष्पं

यो’पां पुष्पं वेद’ पुष्प’वान्‍ प्रजावा’न्‍ पशुमान्‍भवति | चंद्रमा वा अपां पुष्पं’ | पुष्प’वान्‍ प्रजावा’न्‍ पशुमान्‍ भवति | य एवं वेद’ | योपामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

अग्निर्‍वा अपामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | यो’ग्नेरायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपोवा अग्नेरायतनं| आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’पामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

वायुर्‍वा अपामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | यो वायोरायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपो वै वायोरायतनं| आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’पामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

असौ वै तप’न्‍नपामायतनं आयतनवान्‍ भवति | यो’मुष्यतप’त आयतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपो’ वा अमुष्यतप’त आयतनं|आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’पामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

चंद्रमा वा अपामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | यः चंद्रम’स आयतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपो वै चंद्रम’स आयतनं| आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’पामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

नक्ष्त्र’त्राणि वा अपामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | यो नक्ष्त्र’त्राणामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपो वै नक्ष’त्राणामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’पामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

पर्‍जन्‍यो वा अपामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | यः पर्‍जन्‍य’स्यायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपो वै पर्‍जन्‍यस्यायतनं| आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’पामायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति |

 

संवत्सरो वा अपामायतनं| आयतनवान्‍ भवति | यः सं’वत्सरस्यायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | आपो वै सं’वत्सरस्यायतनं वेद’ | आयतनवान्‍ भवति | य एवं वेद’ | यो’प्सु नावं प्रति’ष्ठितां वेद’ | प्रत्येव ति’ष्ठति |

 

ओं राजाधिराजाय’ प्रसह्य साहिने’ | नमो’ वयं वै’श्रवणाय’ कुर्‍महे | स मे कामान्‍ काम कामा’य मह्यम्’ | कामेश्वरो वै’श्रवणो ददातु | कुबेराय’ वैश्रवणाय’ | महाराजाय नमः |

 

ओं शान्ति शान्ति शान्तिः’ ||