ശ്രീ സൂക്തം

ഓം || ഹിര’ണ്യവര്‍ണാം ഹരി’ണീം സുവര്‍ണ’രജതസ്ര’ജാം | ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

 

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീം’ |

യസ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാനഹം ||

 

അശ്വപൂര്‍വാം ര’ഥമധ്യാം ഹസ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീം |

ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്‍മാ ദേവീര്‍ജു’ഷതാം ||

 

കാം സോ’സ്മിതാം ഹിര’ണ്യപ്രാകാരാ’മാര്‍ദ്രാം ജ്വലം’തീം തൃപ്താം തര്‍പയം’തീം |

പദ്മേ സ്ഥിതാം പദ്മവ’ര്‍ണാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയം ||

 

ചംദ്രാം പ്ര’ഭാസാം യശസാ ജ്വലം’തീം ശ്രിയം’ ലോകേ ദേവജു’ഷ്ടാമുദാരാം |

താം പദ്മിനീ’മീം ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേലക്ഷ്മീര്‍മേ’ നശ്യതാം ത്വാം വൃ’ണേ ||

 

ആദിത്യവ’ര്‍ണേ തപസോധി’ജാതോ വനസ്പതിസ്തവ’ വൃക്ഷോഥ ബില്വഃ |

തസ്യ ഫലാ’നി തപസാനു’ദംതു മായാംത’രായാശ്ച’ ബാഹ്യാ അ’ലക്ഷ്മീഃ ||

 

ഉപൈതു മാം ദേവസഖ കീര്‍തിശ്ച മണി’നാ സഹ |

പ്രാദുര്‍ഭൂതോസ്മി’ രാഷ്ട്രേസ്മിന്‍ കീര്‍തിമൃ’ദ്ധിം ദദാദു’ മേ ||

 

ക്ഷുത്പി’പാസാമ’ലാം ജ്യേഷ്ഠാമ’ലക്ഷീം നാ’ശയാംയഹം |

അഭൂ’തിമസ’മൃദ്ധിം ച സര്‍വാം നിര്‍ണു’ദ മേ ഗൃഹാത് ||

 

ഗംധദ്വാരാം ദു’രാധര്‍ഷാം നിത്യപു’ഷ്ടാം കരീഷിണീം’ |

ഈശ്വരീഗ്ം’ സര്‍വ്വ’ഭൂതാനാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയം ||

 

മന’സഃ കാമമാകൂതിം വാച സത്യമ’ശീമഹി |

പശൂനാം രൂപമന്‍യ’സ്യ മയി ശ്രീ ശ്ര’യതാം യശഃ’ ||

 

കര്‍ദമേ’ന പ്ര’ജാഭൂതാ മയി സംഭ’വ കര്‍ദമ |

ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ മാതരം’ പദ്മമാലി’നീം ||

 

ആപഃ’ സൃജംതു’ സ്നിഗ്ദാനി ചിക്ലീത വ’സ മേ ഗൃഹേ |

നി ച’ ദേവീം മാതരം ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ ||

 

ആര്‍ദ്രാം പുഷ്കരി’ണീം പുഷ്ടിം സുവര്‍ണാം ഹേ’മമാലിനീം |

സൂര്‍യാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

 

ആര്‍ദ്രാം യഃ കരി’ണീം യഷ്ടിം പിംഗലാം പ’ദ്മമാലിനീം |

ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

 

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷീമന’പഗാമിനീം’ |

യസ്യാം ഹിര’ണ്യം പ്രഭൂ’തം ഗാവോ’ ദാസ്യോശ്വാ’ന്‍, വിംദേയം പുരു’ഷാനഹം ||

 

ഓം മഹാദേവ്യൈ ച’ വിദ്മഹേ’ വിഷ്ണുപത്നീ ച’ ധീമഹി | തന്നോ’ ലക്ഷ്മീ പ്രചോദയാ’ത് ||

 

ശ്രീ-വ‍ര്‍ച’സ്വ-മായു’ഷ്യ-മാരോ’ഗ്യമാവീ’ധാത് പവ’മാനം മഹീയതേ’ |

ധനം ധാന്യം പശും ബഹുപു’ത്രലാഭം ശതസം’വത്സരം ദീര്‍ഘമായുഃ ||

 

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃ’ ||