സൂക്തങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും

  • ശ്രീ രുദ്രം

  • ദുര്‍ഗ്ഗാ സൂക്തം

  • പുരുഷ സൂക്തം

  • മന്ത്രപുഷ്പം

  • ശ്രീ സൂക്തം