ശ്രീരുദ്രപ്രശ്നഃ

|| നമകം ||

 

|| അഥ ശ്രീരുദ്രപ്രശ്നഃ ||

 

ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ | ഹരിഃ ഓം|

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതികം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപമശ്രവസ്തമം |

ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശ്രൃണ്വന്നൂതിഭിസ്സീദ സാദനം ||

 

|| ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ ||

 

നമസ്തേ രുദ്രമന്യവ ഉതോത ഇഷവേ നമഃ |

നമസ്തേ അസ്തു ധന്വനേ ബാഹുഭ്യാ-മുത തേ നമഃ || 1-1||

 

യാത ഇഷുഃ ശിവതമാ ശിവം ബഭൂവ തേ ധനുഃ |

ശിവാ ശരവ്യാ യാ തവ തയാ നോ രുദ്ര മൃഡയ || 1-2||

 

യാ തേ രുദ്ര ശിവാ തനൂ-രഘോരാഽപാപകാശിനീ |

തയാ നസ്തനുവാ ശന്തമയാ ഗിരിശംതാഭിചാകശീഹി || 1-3||

 

യാമിഷും ഗിരിശംത ഹസ്തേ ബിഭര്‍ഷ്യസ്തവേ |

ശിവാം ഗിരിത്ര താം കുരു മാ ഹിഗംസീഃ പുരുഷം ജഗത് || 1-4||

 

ശിവേന വചസാ ത്വാ ഗിരിശാച്ഛാ വദാമസി |

യഥാ നഃ സര്‍വമിജ്ജഗദയക്ഷ്മസുമനാ അസത് || 1-5||

 

അധ്യവോചദധി വക്താ പ്രഥമോ ദൈവ്യോ ഭിഷക് |

അഹീശ്ച സര്‍വാഞ്ജംഭയന്ത്സര്‍വാശ്ച യാതുധാന്യഃ || 1-6||

 

അസൗ യസ്താംരോ അരുണ ഉത ബഭ്രുഃ സുമംഗലഃ |

യേ ചേമാരുദ്രാ അഭിതോ ദിക്ഷു |

ശ്രിതാഃ സഹസ്രശോഽവൈഷാഹേഡ ഈമഹേ || 1-7||

 

അസൗ യോഽവസര്‍പതി നീലഗ്രീവോ വിലോഹിതഃ |

ഉതൈനം ഗോപാ അദൃശന്നദൃശന്നുദഹാര്യഃ |

ഉതൈനം വിശ്വാ ഭൂതാനി സ ദൃഷ്ടോ മൃഡയാതി നഃ || 1-8||

 

നമോ അസ്തു നീലഗ്രീവായ സഹസ്രാക്ഷായ മീഢുഷേ |

അഥോ യേ അസ്യ സത്വാനോഽഹം തേഭ്യോഽകരന്നമഃ || 1-9||

 

പ്രമുംച ധന്വനസ്ത്വ-മുഭയോ-രാര്‍ത്നിയോ-ര്‍ജ്യാം |

യാശ്ച തേ ഹസ്ത ഇഷവഃ പരാ താ ഭഗവോ വപ || 1-10||

 

അവതത്യ ധനുസ്ത്വ സഹസ്രാക്ഷ ശതേഷുധേ |

നിശീര്യ ശല്യാനാം മുഖാ ശിവോ നഃ സുമനാ ഭവ || 1-11||

 

വിജ്യം ധനുഃ കപര്‍ദിനോ വിശല്യോ ബാണവാ ഉത |

അനേശന്നസ്യേഷവ ആഭുരസ്യ നിഷംഗഥിഃ || 1-12||

 

യാ തേ ഹേതി-ര്‍മീഢുഷ്ടമ ഹസ്തേ ബഭൂവ തേ ധനുഃ |

തയാഽസ്മാന്വിശ്വതസ്ത്വ-മയക്ഷ്മയാ പരിബ്ഭുജ || 1-13||

 

നമസ്തേ അസ്ത്വായുധായാനാതതായ ധൃഷ്ണവേ |

ഉഭാഭ്യാമുത തേ നമോ ബാഹുഭ്യാം തവ ധന്വനേ || 1-14||

 

പരി തേ ധന്വനോ ഹേതി-രസ്മാന്വ്രുണക്തു വിശ്വതഃ |

അഥോ യ ഇഷുധിസ്തവാരേ അസ്മന്നിധേഹി തം || 1-15||

 

നമസ്തേ അസ്തു ഭഗവന്‍ വിശ്വേശ്വരായ മഹാദേവായ ത്ര്യംബകായ

ത്രിപുരാന്തകായ ത്രികാഗ്നി-കാലായ കാലാഗ്നിരുദ്രായ ത്രികാലാഗ്നി

നീലകണ്ഠായ മൃത്യുംജയായ സര്‍വേശ്വരായ

സദാശിവായ ശ്രീമന്‍മഹാദേവായ നമഃ || 2-0||

 

നമോ ഹിരണ്യബാഹവേ സേനാന്യേ ദിശാം ച പതയേ നമോ നമോ

വൃക്ഷേഭ്യോ ഹരികേശേഭ്യഃ പശൂനാം പതയേ നമോ നമഃ

സസ്പിഞ്ചരായ ത്വിഷീമതേ പഥീനാം പതയേ നമോ നമോ

ബഭ്ലുശായ വിവ്യാധിനേഽന്നാനാം പതയേ നമോ നമോ

ഹരികേശായോപവീതിനേ പുഷ്ടാനാം പതയേ നമോ നമോ

ഭവസ്യ ഹേത്യൈ ജഗതാം പതയേ നമോ നമോ

രുദ്രായാതതാവിനേ ക്ഷേത്രാണാം പതയേ നമോ നമഃ

സൂതായാഹന്ത്യായ വനാനാം പതയേ നമോ നമഃ || 2-1||

 

രോഹിതായ സ്ഥപതയേ വൃക്ഷാണാം പതയേ നമോ നമോ

മന്ത്രിണേ വാണിജായ കക്ഷാണാം പതയേ നമോ നമോ

ഭുവംതയേ വാരിവസ്കൃതായൗഷധീനാം പതയേ നമോ നമ

ഉച്ചൈര്‍ഘോഷായാക്രന്ദയതേ പത്തീനാം പതയേ നമോ നമഃ

കൃത്സ്നവീതായ ധാവതേ സത്വനാം പതയേ നമഃ || 2-2||

 

നമഃ സഹമാനായ നിവ്യാധിന ആവ്യാധിനീനാം

പതയേ നമോ നമഃ

കകുഭായ നിഷങ്ഗിണേ സ്തേനാനാം പതയേ നമോ നമോ

നിഷങ്ഗിണ ഇഷുധിമതേ തസ്കരാണാം പതയേ നമോ നമോ

വഞ്ചതേ പരിവഞ്ചതേ സ്തായൂനാം പതയേ നമോ നമോ

നിചേരവേ പരിചരായാരണ്യാനാം പതയേ നമോ നമഃ

സൃകാവിഭ്യോ ജിഘാസദ്ഭ്യോ മുഷ്ണതാം പതയേ നമോ നമോ

ഽസിമദ്ഭ്യോ നക്തം ചരദ്ഭ്യഃ പ്രകൃന്താനാം പതയേ നമോ നമ

ഉഷ്ണീഷിണേ ഗിരിചരായ കുലുഞ്ചാനാം പതയേ നമോ നമഃ || 3-1||

 

ഇഷുമദ്ഭ്യോ ധന്വാവിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ

ആതന്വാനേഭ്യഃ പ്രതിദധാനേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ

ആയച്ഛദ്ഭ്യോ വിസൃജദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

ഽസ്യദ്ഭ്യോ വിദ്ധ്യദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ

ആസീനേഭ്യഃ ശയാനേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

സ്വപദ്ഭ്യോ ജാഗ്രദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ-

സ്തിഷ്ഠദ്ഭ്യോ ധാവദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

സഭാഭ്യഃ സഭാപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

അശ്വേഭ്യോഽശ്വപതിഭ്യശ്ച വോ നമഃ || 3-2||

 

നമ ആവ്യധിനീഭ്യോ വിവിധ്യന്തീഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ

ഉഗണാഭ്യസ്തൃഹതീഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

ഗൃത്സേഭ്യോ ഗ്രുത്സപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

വ്രാതേഭ്യോ വ്രാതപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

ഗണേഭ്യോ ഗണപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

വിരൂപേഭ്യോ വിശ്വരൂപേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

മഹദ്ഭ്യഃ ക്ഷുല്ലകേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

രഥിഭ്യോഽരഥേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ രഥേഭ്യഃ || 4-1||

 

രഥപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

സേനാഭ്യഃ സേനനിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

ക്ഷത്തൃഭ്യഃ സംഗ്രഹീതൃഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ-

സ്തക്ഷഭ്യോ രഥകാരേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

കുലാലേഭ്യഃ കര്‍മാരേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

പുഞ്ജിഷ്ടേഭ്യോ നിഷാദേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ

ഇഷുകൃദ്ഭ്യോ ധന്വകൃദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ

ംരുഗയുഭ്യഃ ശ്വനിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ

ശ്വഭ്യഃ ശ്വപതിഭ്യശ്ച വോ നമഃ || 4-2||

 

നമോ ഭവായ ച രുദ്രായ ച നമഃ ശര്‍വായ ച പശുപതയേ ച

നമോ നീലഗ്രീവായ ച ശിതികണ്ഠായ ച

നമഃ കപര്‍ദിനേ ച വ്യുപ്തകേശായ ച

നമഃ സഹസ്രാക്ഷായ ച ശതധന്വനേ ച

നമോ ഗിരിശായ ച ശിപിവിഷ്ടായ ച

നമോ മീഢുഷ്ടമായ ചേഷുമതേ ച നമോ ഹ്രസ്വായ ച വാമനായ ച

നമോ ബൃഹതേ ച വര്‍ഷീയസേ ച

നമോ വൃദ്ധായ ച സംവൃദ്ധ്വനേ ച || 5-1||

 

നമോ അഗ്രിയായ ച പ്രഥമായ ച നമ ആശവേ ചാജിരായ ച

നംഃ ശീഘ്രിയായ ച ശീഭ്യായ ച

നം ഊര്‍ംയായ ചാവസ്വന്യായ ച

നമഃ സ്രോതസ്യായ ച ദ്വീപ്യായ ച || 5-2||

 

നമോ ജ്യേഷ്ഠായ ച കനിഷ്ഠായ ച

നമഃ പൂര്‍വജായ ചാപരജായ ച

നമോ മധ്യമായ ചാപഗല്‍ഭായ ച

നമോ ജഘന്യായ ച ബുധ്നിയായ ച

നമഃ സോഭ്യായ ച പ്രതിസര്യായ ച

നമോ യാംയായ ച ക്ഷേംയായ ച

നമ ഉര്‍വര്യായ ച ഖല്യായ ച

നമഃ ശ്ലോക്യായ ചാവസാന്യായ ച

നമോ വന്യായ ച കക്ഷ്യായ ച

നമഃ ശ്രവായ ച പ്രതിശ്രവായ ച || 6-1||

 

നമ ആശുഷേണായ ചാശുരഥായ ച

നമഃ ശൂരായ ചാവഭിന്ദതേ ച

നമോ വര്‍മിണേ ച വരൂഥിനേ ച

നമോ ബില്‍മിനേ ച കവചിനേ ച

നമഃ ശ്രുതായ ച ശ്രുതസേനായ ച || 6-2||

 

നമോ ദുന്ദുഭ്യായ ചാഹനന്യായ ച നമോ ധൃഷ്ണവേ ച പ്രമൃശായ ച

നമോ ദൂതായ ച പ്രഹിതായ ച നമോ നിഷങ്ഗിണേ ചേഷുധിമതേ ച

നമസ്തീക്ഷ്ണേഷവേ ചായുധിനേ ച നമഃ സ്വായുധായ ച സുധന്വനേ ച

നമഃ സ്രുത്യായ ച പഥ്യായ ച നമഃ കാട്യായ ച നീപ്യായ ച

നമഃ സൂദ്യായ ച സരസ്യായ ച നമോ നാദ്യായ ച വൈശന്തായ ച || 7-1||

 

നമഃ കൂപ്യായ ചാവട്യായ ച നമോ വര്‍ഷ്യായ ചാവര്‍ഷ്യായ ച

നമോ മേഘ്യായ ച വിദ്യുത്യായ ച നമ ഈഘ്രിയായ ചാതപ്യായ ച

നമോ വാത്യായ ച രേഷ്മിയായ ച

നമോ വാസ്തവ്യായ ച വാസ്തുപായ ച || 7-2||

 

നമഃ സോമായ ച രുദ്രായ ച നമസ്താംരായ ചാരുണായ ച

നമഃ ശങ്ഗായ ച പശുപതയേ ച നമ ഉഗ്രായ ച ഭീമായ ച

നമോ അഗ്രേവധായ ച ദൂരേവധായ ച

നമോ ഹന്ത്രേ ച ഹനീയസേ ച നമോ വൃക്ഷേഭ്യോ ഹരികേശേഭ്യോ

നമസ്താരായ നമഃ ശംഭവേ ച മയോഭവേ ച

നമഃ ശംകരായ ച മയസ്കരായ ച

നമഃ ശിവായ ച ശിവതരായ ച || 8-1||

 

നമസ്തീര്‍ഥ്യായ ച കൂല്യായ ച

നമഃ പാര്യായ ചാവാര്യായ ച

നമഃ പ്രതരണായ ചോത്തരണായ ച

നമ ആതാര്യായ ചാലാദ്യായ ച

നമഃ ശഷ്പ്യായ ച ഫേന്യായ ച നമഃ

സികത്യായ ച പ്രവാഹ്യായ ച || 8-2||

 

നമ ഇരിണ്യായ ച പ്രപഥ്യായ ച

നമഃ കിശിലായ ച ക്ഷയണായ ച

നമഃ കപര്‍ദിനേ ച പുലസ്തയേ ച

നമോ ഗോഷ്ഠ്യായ ച ഗൃഹ്യായ ച

നമസ്തല്‍പ്യായ ച ഗേഹ്യായ ച

നമഃ കാട്യായ ച ഗഹ്വരേഷ്ഠായ ച

നമോ ഹൃദയ്യായ ച നിവേഷ്പ്യായ ച

നമഃ പാഗംസവ്യായ ച രജസ്യായ ച

നമഃ ശുഷ്ക്യായ ച ഹരിത്യായ ച

നമോ ലോപ്യായ ചോലപ്യായ ച || 9-1||

 

നമ ഊര്‍വ്യായ ച സൂര്‍ംയായ ച

നമഃ പര്‍ണ്യായ ച പര്‍ണശദ്യായ ച

നമോഽപഗുരമാണായ ചാഭിഘ്നതേ ച

നമ ആഖ്ഖിദതേ ച പ്രഖ്ഖിദതേ ച

നമോ വഃ കിരികേഭ്യോ ദേവാനാ ഹൃദയേഭ്യോ

നമോ വിക്ഷീണകേഭ്യോ നമോ വിചിന്വത്കേഭ്യോ

നമ ആനിര്‍ഹതേഭ്യോ നമ ആമീവത്കേഭ്യഃ || 9-2||

 

ദ്രാപേ അന്ധസസ്പതേ ദരിദ്രന്നീലലോഹിത |

ഏഷാം പുരുഷാണാമേഷാം പശൂനാം മാ ഭേര്‍മാരോ മോ ഏഷാം

കിംചനാമമത് || 10-1||

 

യാ തേ രുദ്ര ശിവാ തനൂഃ ശിവാ വിശ്വാഹ ഭേഷജീ |

ശിവാ രുദ്രസ്യ ഭേഷജീ തയാ നോ മൃഡ ജീവസേ || 10-2||

 

ഇമാരുദ്രായ തവസേ കപര്‍ദിനേ ക്ഷയദ്വീരായ പ്രഭരാമഹേ മതിം |

യഥാ നഃ ശമസദ്ദ്വിപദേ ചതുഷ്പദേ വിശ്വം പുഷ്ടം ഗ്രാമേ

ആസ്മിന്നനാതുരം || 10-3||

 

മൃഡാ നോ രുദ്രോതനോ മയസ്കൃധി ക്ഷയദ്വീരായ നമസാ വിധേമ തേ |

യച്ഛം ച യോശ്ച മനുരായജേ പിതാ തദശ്യാമ തവ രുദ്ര പ്രണീതൗ || 10-4||

 

മാ നോ മഹാന്തമുത മാ നോ അര്‍ഭകം

മാ ന ഉക്ഷന്ത-മുത മാ ന ഉക്ഷിതം |

മാ നോ വധീഃ പിതരം മോത മാതരം പ്രിയാ മാ

നസ്തനുവോ രുദ്ര രീരിഷഃ || 10-5||

 

മാനസ്തോകേ തനയേ മാ ന ആയുഷി മാ നോ ഗോഷു

മാ നോ അശ്വേഷു രീരിഷഃ |

വീരാന്‍മാ നോ രുദ്ര ഭാമിതോഽവധീ-ര്‍ഹവിഷ്മന്തോ

നമസാ വിധേമ തേ || 10-6||

 

ആരാത്തേ ഗോഘ്ന ഉത്ത പൂരുഷഘ്നേ ക്ഷയദ്വീരായ

സുംനമസ്മേ തേ അസ്തു |

രക്ഷാ ച നോ അധി ച ദേവ ബ്രൂഹ്യഥാ ച നഃ

ശര്‍മ യച്ഛ ദ്വിബര്‍ഹാഃ || 10-7||

 

സ്തുഹി ശ്രുതം ഗര്‍തസദം യുവാനം മൃഗന്ന ഭീമ-മുപഹത്നുമുഗ്രം |

ംരുഡാ ജരിത്രേ രുദ്ര സ്തവാനോ അന്യന്തേ

അസ്മന്നിവപന്തു സേനാഃ || 10-8||

 

പരിണോ രുദ്രസ്യ ഹേതിര്‍വൃണക്തു പരി ത്വേഷസ്യ ദുര്‍മതിരഘായോഃ |

അവ സ്ഥിരാ മഘവദ്ഭ്യസ്തനുഷ്വ മീഢ്വസ്തോകായ

തനയായ ംരുഡയ || 10-9||

 

മീഢുഷ്ടമ ശിവതമ ശിവോ നഃ സുമനാ ഭവ |

പരമേ വ്രുക്ഷ ആയുധം നിധായ കൃത്തിം വസാന

ആചര പിനാകം വിഭ്രദാഗഹി || 10-10||

 

വികിരിദ വിലോഹിത നമസ്തേ അസ്തു ഭഗവഃ |

യാസ്തേ സഹസ്രഹേതയോഽന്യമസ്മന്നിവപന്തു താഃ || 10-11||

 

സഹസ്രാണി സഹസ്രധാ ബാഹുവോസ്തവ ഹേതയഃ |

താസാമീശാനോ ഭഗവഃ പരാചീനാ മുഖാ കൃധി || 10-12||

 

സഹസ്രാണി സഹസ്രശോ യേ രുദ്രാ അധി ഭൂംയാം |

തേഷാസഹസ്രയോജനേഽവധന്വാനി തന്‍മസി || 11-1||

 

അസ്മിന്‍ മഹത്യര്‍ണവേഽന്തരിക്ഷേ ഭവാ അധി || 11-2||

 

നീലഗ്രീവാഃ ശിതികണ്ഠാഃ ശര്‍വാ അധഃ ക്ഷമാചരാഃ || 11-3||

 

നീലഗ്രീവാഃ ശിതികണ്ഠാ ദിവരുദ്രാ ഉപശ്രിതാഃ || 11-4||

 

യേ വൃക്ഷേഷു സസ്പിംജരാ നീലഗ്രീവാ വിലോഹിതാഃ || 11-5||

 

യേ ഭൂതാനാമധിപതയോ വിശിഖാസഃ കപര്‍ദിനഃ || 11-6||

 

യേ അന്നേഷു വിവിധ്യന്തി പാത്രേഷു പിബതോ ജനാന്‍ || 11-7||

 

യേ പഥാം പഥിരക്ഷയ ഐലബൃദാ യവ്യുധഃ || 11-8||

 

യേ തീര്‍ഥാനി പ്രചരന്തി സൃകാവന്തോ നിഷങ്ഗിണഃ || 11-9||

 

യ ഏതാവന്തശ്ച ഭൂയാസശ്ച ദിശോ രുദ്രാ വിതസ്ഥിരേ

തേഷാസഹസ്ര-യോജനേ | അവധന്വാനി തന്‍മസി || 11-10||

 

നമോ രുദ്രേഭ്യോ യേ പൃഥിവ്യാം യേ | അന്തരിക്ഷേ

യേ ദിവി യേഷാമന്നം വാതോ വര്‍ഷമിഷവ-സ്തേഭ്യോ ദശ

പ്രാചീര്‍ദശ ദക്ഷിണാ ദശ പ്രതീചീര്‍ദശോദീചീര്‍ദശോര്‍ധ്വാസ്തേഭ്യോ

നമസ്തേ നോ മൃഡയന്തു തേ യം ദ്വിഷ്മോ യശ്ച നോ ദ്വേഷ്ടി

തം വോ ജംഭേ ദധാമി || 11-11||

 

ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവര്‍ധനം |

ഉര്‍വാരുകമിവ ബന്ധനാന്‍മൃത്യോ-ര്‍മുക്ഷീയ മാഽമൃതാത് || 1||

 

യോ രുദ്രോ അഗ്നൗ യോ അപ്സു യ ഓഷധീഷു |

യോ രുദ്രോ വിശ്വാ ഭുവനാഽഽവിവേശ

തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു || 2||

 

തമുഷ്ടുഹി യഃ സ്വിഷുഃ സുധന്വാ യോ വിശ്വസ്യ ക്ഷയതി ഭേഷജസ്യ |

യക്ഷ്വാമഹേ സൗമനസായ രുദ്രം നമോഭിര്‍ദേവമസുരം ദുവസ്യ || 3||

 

അയം മേ ഹസ്തോ ഭഗവാനയം മേ ഭഗവത്തരഃ |

അയം മേ വിശ്വ-ഭേഷജോഽയ ശിവാഭിമര്‍ശനഃ || 4||

 

യേ തേ സഹസ്രമയുതം പാശാ മൃത്യോ മര്‍ത്യായ ഹന്തവേ |

താന്‍ യജ്ഞസ്യ മായയാ സര്‍വാനവ യജാമഹേ |

മൃത്യവേ സ്വാഹാ മൃത്യവേ സ്വാഹാ || 5||

 

ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യുര്‍മേ പാഹി |

പ്രാണാനാം ഗ്രന്ഥിരസി രുദ്രോ മാ വിശാന്തകഃ |

തേനാന്നേനാപ്യായസ്വ || 6||

 

നമോ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യുര്‍മേ പാഹി

|| ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃ ||

 

|| ഇതി ശ്രീകൃഷ്ണയജുര്‍വേദീയ തൈത്തിരീയ സംഹിതായാം

ചതുര്‍ഥകാണ്ഡേ പംചമഃ പ്രപാഠകഃ ||