മന്ത്രപുഷ്പം

യോ’പാം പുഷ്പം വേദ’ പുഷ്പ’വാന്‍ പ്രജാവാ’ന്‍ പശുമാന്‍ ഭവതി | ചംദ്രമാ വാ അപാം പുഷ്പം’ | പുഷ്പ’വാന്‍ പ്രജാവാ’ന്‍ പശുമാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോപാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

അഗ്നിര്‍വാ അപാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യോ’ഗ്നേരായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോവാ അഗ്നേരായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

വായുര്‍വാ അപാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യോ വായോരായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോ വൈ വായോരായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

അസൗ വൈ തപ’ന്‍നപാമായതനം ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യോ’മുഷ്യതപ’ത ആയതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോ’ വാ അമുഷ്യതപ’ത ആയതനം|ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

ചംദ്രമാ വാ അപാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യഃ ചംദ്രമ’സ ആയതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോ വൈ ചംദ്രമ’സ ആയതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

നക്ഷ്ത്ര’ത്രാണി വാ അപാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യോ നക്ഷ്ത്ര’ത്രാണാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോ വൈ നക്ഷ’ത്രാണാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

പര്‍ജന്‍യോ വാ അപാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യഃ പര്‍ജന്‍യ’സ്യായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോ വൈ പര്‍ജന്‍യസ്യായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പാമായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി |

 

സംവത്സരോ വാ അപാമായതനം| ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യഃ സം’വത്സരസ്യായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | ആപോ വൈ സം’വത്സരസ്യായതനം വേദ’ | ആയതനവാന്‍ ഭവതി | യ ഏവം വേദ’ | യോ’പ്സു നാവം പ്രതി’ഷ്ഠിതാം വേദ’ | പ്രത്യേവ തി’ഷ്ഠതി |

 

ഓം രാജാധിരാജായ’ പ്രസഹ്യ സാഹിനേ’ | നമോ’ വയം വൈ’ശ്രവണായ’ കുര്‍മഹേ | സ മേ കാമാന്‍ കാമ കാമാ’യ മഹ്യമ്’ | കാമേശ്വരോ വൈ’ശ്രവണോ ദദാതു | കുബേരായ’ വൈശ്രവണായ’ | മഹാരാജായ നമഃ |

 

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃ’ ||