ദുര്‍ഗ്ഗാ സൂക്തം

ഓം || ജാതവേ’ദസേ സുനവാമ സോമ’ മരാതീയതോ നിദഃ ഹാതി വേദഃ’ |

സ നഃ’ പര്‍-ഷദതി’ ദുര്‍ഗാണി വിശ്വാ’ നാവേവ സിംധും’ ദുരിതാത്യഗ്നിഃ ||

 

താമഗ്നിവ’ര്‍ണാം തപ’സാ ജ്വലംതീം വൈ’രോചനീം ക’ര്‍മഫലേഷു ജുഷ്ടാം’ |

ദുര്‍ഗ്ഗാം ദേവീഗ‍ം ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേ സുതര’സി തരസേ’ നമഃ’ ||

 

അഗ്നേ ത്വം പാ’രയാ നവ്യോ’ അസ്മാന്‍-സ്വസ്തിഭിരതി’ ദുര്‍ഗാണി വിശ്വാ’ |

പൂശ്ച’ പൃഥ്വീ ബ’ഹുലാ ന’ ഉര്‍വീ ഭവാ’ തോകായ തന’യായ ശംയോഃ ||

 

വിശ്വാ’നി നോ ദുര്‍ഗഹാ’ ജാതവേദഃ സിംധുന്ന നാവാ ദു’രിതാതി’പര്‍-ഷി |

അഗ്നേ’ അത്രിവന്മന’സാ ഗൃണാനോ’സ്മാകം’ ബോധ്യവിതാ തനൂനാം’ ||

 

പൃതനാ ജിതഗം സഹ’മാനമുഗ്രമഗ്നിഗ‍ം ഹു’വേമ പരമാഥ്-സധസ്ഥാ’ത് |

സ നഃ’ പര്‍-ഷദതി’ ദുര്‍ഗാണി വിശ്വാ ക്ഷാമ’ദ്ദേവോ അതി’ ദുരിതാത്യഗ്നിഃ ||

 

പ്രത്നോഷി’ കമീഡ്യോ’ അധ്വരേഷു’ സനാച്ച ഹോതാ നവ്യ’ശ്ച സത്സി’ |

സ്വാംചാ’ഗ്നേ തനുവം’ പിപ്രയ’സ്വാസ്മഭ്യം’ ച സൗഭ’ഗമായ’ജസ്വ ||

 

ഗോഭിര്‍ജുഷ്ട’മയുജോ നിഷി’ക്തം തവേം’ദ്ര വിഷ്ണോരനുസംച’രേമ |

നാക’സ്യ പൃഷ്ഠമഭി സംവസാ’നോ വൈഷ്ണ’വീം ലോക ഇഹ മാ’ദയംതാം ||

 

ഓം കാത്യായനായ’ വിദ്മഹേ’ കന്യകുമാരി’ ധീമഹി | തന്നോ’ ദുര്‍ഗിഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

 

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃ’ ||