Sri Sarada Devi Stotram Punjabi

Print !

Back

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ

(ਸ੍ਵਾਮਿ ਅਭੇਦਾਨਨ੍ਦ)

ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਤਿਂ ਪਰਮਾਮਭਯਾਂ ਵਰਦਾਂ ਨਰਰੂਪਧਰਾਂ ਜਨਤਾਪਹਰਾਂ|

ਸ਼ਰਣਾਗਤਸੇਵਕਤੋਸ਼ਕਰੀਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਪਰਾਂ ਜਨਨੀਂ ਜਗਤਾਂ||

ਗੁਣਹੀਨਸੁਤਾਨਪਰਾਧਯੁਤਾਨ੍‍ ਕ੍ਰੁਪਯਾਦ੍ਯ ਸਮੁੱਧਰ ਮੋਹਗਤਾਨ੍‍|

ਤਰਣੀਂ ਭਵਸਾਗਰਪਾਰਕਰੀਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਪਰਾਂ ਜਨਨੀਂ ਜਗਤਾਂ||

ਵਿਸ਼ਯਂ ਕੁਸੁਮਂ ਪਰਿਹ੍ਰੁਤ੍ਯ ਸਦਾ ਚਰਣਾਂਬੁਰੁਹਾਮ੍ਰੁਤਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸੁਧਾਂ|

ਪਿਬ ਭ੍ਰੁਙ੍ਗਮਨੋ ਭਵਰੋਗਹਰਾਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਪਰਾਂ ਜਨਨੀਂ
ਜਗਤਾਂ||

ਸ਼੍ਲੋਕਂ

ਕ੍ਰੁਪਾਂ ਕੁਰੁ ਮਹਾਦੇਵਿ ਸੁਤੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਣਤੇਸ਼ੁ ਚ|

ਚਰਣਾਸ਼੍ਰਯਦਾਨੇਨ ਕ੍ਰੁਪਾਮਯਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ||

ਲੱਜਾਪਟਾਵ੍ਰੁਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਾਰਦੇ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਕੇ|

ਪਾਪੇਭ੍ਯੋ ਨਃ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰੁਪਾਮਯਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ||

ਰਾਮਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਗਤਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੰਨਾਮਸ਼੍ਰਵਣਪ੍ਰਿਯਾਂ|

ਤਦ੍ਭਾਵਰਞ੍ਜਿਤਾਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਮੁਹੁਰ੍‍ਹੁਃ||

ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਚਰਿਤਂ ਯਸ੍ਯਾਃ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਹੀਵਨਂ ਤਥਾ|

ਪਵਿਤ੍ਰਤਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਤਸ੍ਯੈ ਕੁਰ੍‍ਮੋ ਨਮੋ ਨਮਃ||

ਭਜਨ੍‍

ਦੇਵੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍‍ਤਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀਂ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾਂ
ਯੁਗਧਰ੍‍ੰਮਪਾਤ੍ਰੀਂ|

ਤਾਂ ਸਾਰਦਾਂ ਭਕ੍ਤਿਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੀਂ ਦਯਾਸ੍ਵਰੂਪਾਂ
ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ||

ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਬਧ੍ਨਾਸਿ ਮਨੋऽਸ੍ਮਦੀਯਂ ਦੋਸ਼ਾਨਸ਼ੇਸ਼ਾਨ੍ ਸਗੁਣੀਕਰੋਸ਼ਿ|

ਅਹੇਤੁਨਾ ਨੋ ਦਯਸੇ ਸਦੋਸ਼ਾਨ੍‍ ਸ੍ਵਾਙ੍ਕੇ ਗ੍ਰੁਹੀਤ੍ਵਾ
ਯਦਿਦਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ||

ਪ੍ਰਸੀਦ ਮਾਤਰ੍ਵਿਨਯੇਨ ਯਾਚੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਵ ਸ੍ਨੇਹਵਤੀ ਸੁਤੇਸ਼ੁ|

ਪ੍ਰੇਮੈਕਬਿਨ੍ਦੁਂ ਚਿਰਦਗ੍ਧਚਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਞ੍ਚ ਚਿੱਤਂ ਕੁਰੁ
ਨਃ ਸੁਸ਼ਾਨ੍ਤਂ||

ਸ਼੍ਲੋਕਂ

ਜਨਨੀਂ ਸਾਰਦਾਂ ਦੇਵੀਂ ਰਾਮਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਂ|

ਪਾਦਪਦ੍ਮੇ ਤਯੋਃ ਸ਼੍ਰਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਮੁਹੁਰ੍‍ਮੁਹੁਃ||

Spread the message
Night Mode