Sri Sarada Devi Stotram Kannada

Print !

Back

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಸ್ವಾಮಿ ಅಭೇದಾನನ್ದ)

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪರಮಾಮಭಯಾಂ ವರದಾಂ ನರರೂಪಧರಾಂ ಜನತಾಪಹರಾಂ|

ಶರಣಾಗತಸೇವಕತೋಷಕರೀಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪರಾಂ ಜನನೀಂ ಜಗತಾಂ||

ಗುಣಹೀನಸುತಾನಪರಾಧಯುತಾನ್‍ ಕೃಪಯಾದ್ಯ ಸಮುದ್ಧರ ಮೋಹಗತಾನ್‍|

ತರಣೀಂ ಭವಸಾಗರಪಾರಕರೀಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪರಾಂ ಜನನೀಂ ಜಗತಾಂ||

ವಿಷಯಂ ಕುಸುಮಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಸದಾ ಚರಣಾಂಬುರುಹಾಮೃತಶಾನ್ತಿಸುಧಾಂ|

ಪಿಬ ಭೃಙ್ಗಮನೋ ಭವರೋಗಹರಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪರಾಂ ಜನನೀಂ ಜಗತಾಂ||

ಶ್ಲೋಕಂ

ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಹಾದೇವಿ ಸುತೇಷು ಪ್ರಣತೇಷು ಚ|

ಚರಣಾಶ್ರಯದಾನೇನ ಕೃಪಾಮಯಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ||

ಲಜ್ಜಾಪಟಾವೃತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಾರದೇ ಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೇ|

ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಃ ಸದಾ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾಮಯಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ||

ರಾಮಕೃಷ್ಣಗತಪ್ರಾಣಾಂ ತನ್ನಾಮಶ್ರವಣಪ್ರಿಯಾಂ|

ತದ್ಭಾವರಞ್ಜಿತಾಕಾರಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ‍್ಹುಃ||

ಪವಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪವಿತ್ರಂ ಹೀವನಂ ತಥಾ|

ಪವಿತ್ರತಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ತಸ್ಯೈ ಕುರ‍್ಮೋ ನಮೋ ನಮಃ||

ಭಜನ್‍

ದೇವೀಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪ್ರಣತಾರ‍್ತಿಹನ್ತ್ರೀಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಾಂ
ಯುಗಧರ‍್ಮ್ಮಪಾತ್ರೀಂ|

ತಾಂ ಸಾರದಾಂ ಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀಂ ದಯಾಸ್ವರೂಪಾಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ||

ಸ್ನೇಹೇನ ಬಧ್ನಾಸಿ ಮನೋಽಸ್ಮದೀಯಂ ದೋಷಾನಶೇಷಾನ್ ಸಗುಣೀಕರೋಷಿ|

ಅಹೇತುನಾ ನೋ ದಯಸೇ ಸದೋಷಾನ್‍ ಸ್ವಾಙ್ಕೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯದಿದಂ
ವಿಚಿತ್ರಂ||

ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ್ವಿನಯೇನ ಯಾಚೇ ನಿತ್ಯಂ ಭವ ಸ್ನೇಹವತೀ ಸುತೇಷು|

ಪ್ರೇಮೈಕಬಿನ್ದುಂ ಚಿರದಗ್ಧಚಿತ್ತೇ ವಿಷಿಞ್ಚ ಚಿತ್ತಂ
ಕುರು ನಃ ಸುಶಾನ್ತಂ||

ಶ್ಲೋಕಂ

ಜನನೀಂ ಸಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ|

ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋಃ ಶ್ರಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ‍್ಮುಹುಃ||

Spread the message
Night Mode