Sri Sarada Devi Meditation Punjabi

Print !

Back

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵਿ ਧ੍ਯਾਨਂ

(ਸ੍ਵਾਮਿ ਅਭੇਦਾਨਨ੍ਦ)

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍‌ਹ੍ਰੁਤ੍-ਕਮਲ-ਮੱਧ੍ਯੇ ਹੇਮਵਰ੍‍ੰਣਾਂ ਸੁਖਾਸਨਾਂ
|

ਆਲੁਲਾਯਿਤ-ਕੇਸ਼ਾਰ੍‍ੱਧ-ਵਕ੍ਸ਼-ਸ੍ਥਲਭਿ-ਮਣ੍ਟਿਤਂ ||

ਸ਼੍ਵੇਤ-ਵਸ੍ਤ੍ਰ-ਵ੍ਰਤਾਰ੍‍ਧਾਨ੍‍ਗਾਂ ਹੇਮਾਲਙ੍ਕਾਰ-ਭੂਸ਼ਿਤਾਂ
|

ਸ੍ਵਕ੍ਰੋਦਨ੍ਯਸ੍ਤ-ਹਸ੍ਤਾਨ੍‍ੱਚ ਦ੍ਵਿਭੁਜਂ ਸ੍ਥਿਰ-ਲੋਚਨਾਂ
||

ਪ੍ਰਸੰਨ-ਵਦਨਂ ਜੀਵ-ਦੁਖ-ਗਲ਼ਿਤ-ਚੇਤਸਂ |

ਸ਼ੁਭ੍ਰ-ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍‍ਮਯੀਂ ਦੇਵੀਂ ਵਰਦਾਂ ਸਰ੍‍ੱਵਮਂਗਲ਼ਂ
||

ਰਾਮਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਗਤ-ਪ੍ਰਾਣਾਂ

ਤੰਨਾਮਸ਼੍ਰਵਣ-ਪ੍ਰਿਯਂ |

ਤਦ੍ਭਵ-ਰਞ੍ਜਿਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤ੍ਰੁ- ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀਂ ||

ਸ੍ਨੇਹ-ਮਯੀਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਭਕ੍ਤਿ-ਮੁਕ੍ਤਿ-ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀਂ
|

ਸਰ੍‍ੱਵ-ਜੀਵ-ਤ੍ਰਾਣਕਰ੍‍ਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾਂ ਜ੍ਞਾਨ-ਦਾਯਿਨੀਂ
||

Spread the message
Night Mode