108 Names of Sarada Devi Kannada

Print !

Back

ಶ್ರೀಸಾರದಾ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ‍್ತ್ತನಂ

ಧ್ಯಾನಂ

ಧ್ಯಾಯೇದ್ ಹೃದಂಬುಜೇ ದೇವೀಂ ತರುಣಾರುಣ-ವಿಗ್ರಹಾಂ|

ವರಾಭಯಕರಾಂ ಶಾನ್ತಾಂ ಸ್ಮಿತೋತ್ಫುಲ್ಲ-ಮುಖಾಂಬುಜಾಂ||

ಸ್ಥಲ-ಪತ್‌ಮ-ಪ್ರತೀಕಾಶ-ಪಾದಾಂಭೋಜ-ಸುಶೋಭನಾಂ|

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಾಂ ಧೀರಾಂ ಲಜ್ಜಾ-ಪಟ-ವಿಭೂಷಿತಾಂ||

ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಧರ‍್ಮ್ಮ-ಕಾಮಾರ‍್ಥ-ಮೋಕ್ಷದಾಂ ವಿಶ್ವ-ಮಂಗಳಾಂ|

ಸ್ವನಾಥ-ವಾಮ-ಭಾಗಸ್ಥಾಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ-ಕಾರಿಣೀಂ||

ಓಂ ಸರ‍್ವ-ದೇವ-ದೇವೀ-ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಶ್ರೀಸಾರದಾ-ದೇವ್ಯೈ
ನಮಃ|

ಸಂಕೀರ‍್ತ್ತನಂ

ತ್ವಂ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸನಾತನಿ ಮಾ|

ಸಾರದಯೀಶ್ವರೀ ಸುಭಗೇ ಮಾ|| ಧ್ರು||

1. ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದ-ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಾ|

2. ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಕ್ತಿ-ಸುಖ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ||

3. ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಮಯ-ರೂಪಿಣಿ ಮಾ|

4. ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ||

5. ಬ್ರಹ್ಮ-ಸುಧಾಮ್ಬುಧಿ-ಕೇಲಿನಿ ಮಾ|

6. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ-ಶುಭಙ್ಕರಿ ಮಾ||

7. ಜೀವೇಶ್ವರ-ಭಿತ್ಕೌತುಕಿ ಮಾ|

8. ಅಗಾಧ-ಲೀಲಾ-ರೂಪಿಣಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

9. ಚಿನ್ಮಯ-ರೂಪ-ವಿಲಾಸಿನಿ ಮಾ|

10. ಬಹಿರನ್ತರ-ಸುಖ-ವರ‍್ಧಿನಿ ಮಾ||

11. ಜ್ಞಾನಾನನ್ದ-ಪ್ರವರ‍್ಷಿಣಿ ಮಾ|

12. ದಿವ್ಯ-ರಸಾಮೃತ-ವರ‍್ಷಿಣಿ ಮಾ||

13. ಮೂಲಾಧಾರ-ನಿವಾಸಿನಿ ಮಾ|

14. ಸಹಸ್ರಾರ-ಶಿವ-ಸಙ್ಗಿನಿ ಮಾ||

15. ಆದ್ಯೇ ಶಕ್ತಿ-ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಾ|

16. ಚಿತಿ-ಸುಖ-ದಾಯಿನಿ ತಾರಿಣಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

17. ಶುಭ-ಮತಿ-ದಾಯಿನಿ ಶಾಙ್ಕರಿ ಮಾ|

18. ದುರ‍್ಗತಿ-ದುರ‍್ಮತಿ-ನಾಶಿನಿ ಮಾ||

19. ಮಹಾಕಾಲ-ಹೃದಿ-ನರ‍್ತಿನಿ ಮಾ|

20. ಜೀವ-ಶಿವಾನ್ತರ-ವರ‍್ತಿನಿ ಮಾ||

21. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಜಯ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ|

22. ತಡಿಲ್ಲಸಿತ-ಸೌದಾಮಿನಿ ಮಾ||

23. ಸೀತಾರಾಮಾ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ|

24. ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧಿಕಾ-ರೂಪಿಣಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

25. ಕಮನೀಯಾಕೃತಿ-ಧಾರಿಣಿ ಮಾ|

26. ಭವ-ಸಾಗರ-ಭಯ-ಹಾರಿಣಿ ಮಾ||

27. ಶಾನ್ತಿ-ಸೌಖ್ಯ-ಚಿರ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ|

28. ಕ್ಷಾನ್ತಿ-ಮಹಾಗುಣ-ವರ‍್ಷಿಣಿ ಮಾ||

29. ಕಾನ್ತಿ-ವರಾಭಯ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ|

30. ಗಿರಿ-ಶಾಙ್ಕೋಪರಿ-ವಾಸಿನಿ ಮಾ||

31. ಹರಾರ‍್ಧ-ನಾರೀ-ರೂಪಿಣಿ ಮಾ|

32. ನಟನ-ಮಹೇಶ್ವರ-ಸಙ್ಗಿನಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

33. ಹರ-ಹರ‍್ಷೋತ್ಕರಿ-ನರ‍್ತಿನಿ ಮಾ|

34. ಸಾರದೇಶ್ವರೀ-ಷೋಡಶಿ ಮಾ||

35. ಸಾಧಕ-ಮಾನಸ-ಶೋಧಿನಿ ಮಾ|

36. ಸರ‍್ವ-ಸುಭಾಗ್ಯ-ಪ್ರಸಾಧಿನಿ ಮಾ||

37. ಗುಹ-ಗಜಮುಖ-ಜನಿ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ|

38. ಏಕಾನೇಕ-ವಿಭಾಗಿನಿ ಮಾ||

39. ಹಿಮ-ಗಿರಿ-ನನ್ದಿನಿ ಲಾಸಿನಿ ಮಾ|

40. ಸರ‍್ವ-ಚರಾಚರ-ಸರ‍್ಜಿನಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

41. ಸರ‍್ವ-ಭವಾಮಯ-ವಾರಿಣಿ ಮಾ|

42. ಸರ‍್ವ-ಜಗತ್ತ್ರಯ-ಸಾಕ್ಷಿಣಿ ಮಾ||

43. ನಿಖಿಲಾಧೀಶ್ವರಿ ಯೋಗಿನಿ ಮಾ|

44. ಏಲಾ-ಗನ್ಧ-ಸುಕೇಶಿನಿ ಮಾ||

45. ಚಿನ್ಮಯ-ಸುನ್ದರ-ರೂಪಿಣಿ ಮಾ|

46. ಪರಮಾನನ್ದ-ತರಙ್ಗಿಣಿ ಮಾ||

47. ರಮ್ಯ-ಕಾನ್ತಿ-ಚಿರ-ಧಾರಿಣಿ ಮಾ|

48. ಸಮಸ್ತ-ಸುಗುಣಾಭೂಷಣಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

49. ಸದ್ಗತಿ-ಸನ್ಮತಿ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ|

50. ಭವತಾರಿಣಿ ಕರುಣೇಶ್ವರಿ ಮಾ||

51. ತ್ರಿಪುರೇ ಸುನ್ದರಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಾ|

52. ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡೋದರ-ಧಾರಿಣಿ ಮಾ||

53. ಪ್ರೇಮಾನನ್ದ-ಪ್ರವರ‍್ಷಿಣಿ ಮಾ|

54. ಸರ‍್ವ-ಚರಾಚರ-ಪಾಲಿನಿ ಮಾ||

55. ಭುವನ-ಚತುರ‍್ದಶ-ಪ್ರಸವಿಣಿ ಮಾ|

56. ನಾನಾ-ಲೀಲಾ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

57. ವಿವಿಧ-ವಿಭೂತಿ-ವಿಧಾರಿಣಿ ಮಾ|

58. ಜ್ಞಾನಾಲೋಕ-ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಾ||

59. ವಿಶ್ವ-ಕ್ರೀಡಾ-ಕೌತುಕಿ ಮಾ|

60. ವಿಶ್ವಾಧಿಷ್ಠಿತ-ಚಿನ್ಮಯಿ ಮಾ||

61. ಮನ್ದ-ಸ್ಮಿತ-ಸ್ಮರ-ಹಾರಿಣಿ ಮಾ|

62. ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ||

63. ಯೋಗ-ಭೋಗ-ವರ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ|

64. ಶಾನ್ತಿ-ಸುಧಾ-ನಿಃಸ್ಯನ್ದಿನಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

65. ಭ್ರಾನ್ತಿ-ರೋಗ-ವಿಷ-ಹಾರಿಣಿ ಮಾ|

66. ಕಾನ್ತಿ-ಯೋಗ-ಸುಖ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ||

67. ವೀರ-ನರೇನ್ದ್ರ-ಪ್ರಹರ‍್ಷಿಣಿ ಮಾ|

68. ಸಮಾಧಿ-ಚಿರ-ಚಿತಿ-ದಾಯಿನಿ ಮಾ||

69. ವೀರ್ಯ-ಬಲಾಭಯ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ|

70. ತಾಪ-ತ್ರಯ-ಭಯ-ಹಾರಿಣಿ ಮಾ||

71. ಸರ‍್ವೋತ್ತುಙ್ಗ-ಸುವಾಸಿನಿ ಮಾ|

72. ಪ್ರಸನ್ನ-ವರದೇ ಭೈರವಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

73. ಹವನ-ಜಪಾರ‍್ಚನ-ಸಾಧಿನಿ ಮಾ|

74. ಚಣ್ಡಾಸುರ-ಖಲ-ಘಾತಿನಿ ಮಾ||

75. ಸಕಲ-ದೇವ-ಜಯ-ಸಾಧಿನಿ ಮಾ|

76. ದುಷ್ಟ-ಮುಣ್ಡ-ವಧ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ||

77. ಚಾಮುಣ್ಡೇಶ್ವರಿ ದರ‍್ಪಿಣಿ ಮಾ|

78. ಮಾಹಿಷ-ದರ‍್ಪ-ವಿನಾಶಿನಿ ಮಾ||

79. ಮಾಹೇಶ್ವರ-ಸುಖ-ವರ‍್ಧಿನಿ ಮಾ|

80. ಮಹಿಷಾಸುರ-ಖಲ-ಮರ‍್ದಿನಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

81. ತ್ರಿಗುಣ-ತ್ರಿಲೋಕ-ತ್ರಿರೂಪಿಣಿ ಮಾ|

82. ನಿರ‍್ಗುಣ-ಸಗುಣ-ವಿಚಿತ್ರಿಣಿ ಮಾ||

83. ಕಾರಿತ-ಧ್ಯಾನಾನನ್ದಿನಿ ಮಾ|

84. ದರ‍್ಪಣ-ಚಿತ್ತ-ವಿಭಾಸಿನಿ ಮಾ||

85. ಚೇತೋ-ದರ‍್ಪಣ-ಕಾಶಿನಿ ಮಾ|

86. ನವ-ನವ-ರೂಪ-ಸುದರ‍್ಶಿನಿ ಮಾ||

87. ಸಮಸ್ತ-ಲೋಕೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಮಾ|

88. ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ನವ-ರೂಪಿಣಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

89. ಧರ‍್ಮ್ಮ-ಗ್ಲಾನಿ-ವಿನಾಶಿನಿ ಮಾ|

90. ಧರ‍್ಮ್ಮ-ಸ್ಥಾಪನ-ಕಾರಿಣಿ ಮಾ||

91. ರಮ್ಯ-ಸಹಜ-ಪಥ-ದರ‍್ಶಿನಿ ಮಾ|

92. ಮಾತೃ-ಭಾವ-ಸುಖ-ಶೋಧಿನಿ ಮಾ||

93. ನಿರ‍್ಮ್ಮಲ-ಭಕ್ತೋತ್ಕರ‍್ಷಿಣಿ ಮಾ|

94. ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ-ಚರಿತಾರ‍್ಥಿನಿ ಮಾ||

95. ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಸಹಧರ‍್ಮಿಣಿ ಮಾ|

96. ಜಯರಾಮಾಖ್ಯ-ಸುವಾಟಿನಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

97. ಮೃಗ-ಕೇಸರಿ-ವರ-ವಾಹಿನಿ ಮಾ|

98. ದುರ‍್ಗ-ಹಿಮಾಚಲ-ನನ್ದಿನಿ ಮಾ||

99. ನರೇನ್ದ್ರ-ಹೃದಯ-ನಿವಾಸಿನಿ ಮಾ|

100. ಲೋಕೋತ್ತರ-ಕೃತಿ-ದರ‍್ಶಿನಿ ಮಾ||

101. ಸುನ್ದರ-ರೂಪ-ವಿಕಾಸಿನಿ ಮಾ|

102. ದಿವ್ಯ-ಗುಣಾಕರ-ಧಾರಿಣಿ ಮಾ||

103. ದುರ‍್ಬಲ-ಸಬಲ-ಸುಕಾರಿಣಿ ಮಾ|

104. ದುಃಖ-ದೈನ್ಯ-ಭಯ-ನಾಶಿನಿ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

105. ಸರ‍್ವ-ಭೂತ-ಹಿತ-ಸಾಧಿನಿ ಮಾ|

106. ಸಮಸ್ತ-ಲೋಕಾಭಯ-ಕರಿ ಮಾ||

107. ದುರ‍್ಗತಿ-ನಾಶಿನಿ ದುರ‍್ಗೇ ಮಾ|

108. ನಾರಾಯಣಿ ಜಗದಾದ್ಯೇ ಮಾ||

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಾದ್ಯೇ ಮಾ|

ನಾರಾಯಣಿ ಜಯ ದುರ‍್ಗೇ ಮಾ|| ತ್ವಂ ಮೇ

ಸ್ತವಃ

ಅನನ್ತ-ರೂಪಿಣಿ ಅನನ್ತ-ಗುಣವತಿ ಅನನ್ತ-ನಾಂನಿ ಗಿರಿಜೇ
ಮಾ|

ಶಿವ-ಹೃನ್ಮೋಹಿನಿ ವಿಶ್ವ-ವಿಲಾಸಿನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಜಯ-ದಾಯಿನಿ
ಮಾ||

ಜಗಜ್ಜನನಿ ತ್ರಿಲೋಕ-ಪಾಲಿನಿ ವಿಶ್ವ-ಸುವಾಸಿನಿ ಶುಭದೇ
ಮಾ|

ದುರ‍್ಗತಿ-ನಾಶಿನಿ ಸನ್ಮತಿ-ದಾಯಿನಿ ಭೋಗ-ಮೋಕ್ಷ-ಸುಖ-ಕಾರಿಣಿ
ಮಾ||

ಪರಮೇ ಪಾರ‍್ವತಿ ಸುನ್ದರಿ ಭಗವತಿ ದುರ‍್ಗೇ ಭಾಮತಿ ತ್ವಂ
ಮೇ ಮಾ|

ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ‍್ನಗೇನ್ದ್ರ-ನನ್ದಿನಿ ಚಿರ-ಸುಖ-ದಾಯಿನಿ
ಜಯದೇ ಮಾ||

ಪ್ರಣಾಮಃ

ಯಥಾಗ್ನೇರ‍್ದಾಹಿಕಾ-ಶಕ್ತೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ಥಿತಾ ಹಿ ಯಾ|

ಸರ‍್ವ-ವಿದ್ಯಾ-ಸ್ವರೂಪಾಂ ತಾಂ ಸಾರದಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾರದಾ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ‍್ತ್ತನಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||

Spread the message
Night Mode