Sri Ramana Maharshi Upadeshasaram Kannada

Print !Sri Ramana Maharshi Upadeshasaram Kannada Back

ಉಪದೇಶಸಾರಂ ( ರಮಣ ಮಹರ‍್ಷಿ)

1. ಕರ‍್ತುರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಫಲಂ

ಕರ‍್ಮ್ಮ ಕಿಂ ಪರಂ ಕರ‍್ಮ್ಮ ತಜ್ಜಡಂ

2. ಕೃತಿಮಹೋದಧೌ ಪತನಕಾರಣಂ

ಫಲಮಶಾಶ್ವತಂ ಗತಿನಿರೋಧಕಂ

3. ಈಶ್ವರಾರ‍್ಪಿತಂ ನೇಚ್ಛಯಾ ಕೃತಂ

ಚಿತ್ತಶೋಧಕಂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ

4. ಕಾಯವಾಙ್ಮನಃ ಕಾರ್ಯಮುತ್ತಮಂ

ಪೂಜನಂ ಜಪಶ್ಚಿನ್ತನಂ ಕ್ರಮಾತ್

5. ಜಗತ ಈಶಧೀಯುಕ್ತಸೇವನಂ

ಅಷ್ಟಮೂರ‍್ತ್ತಿಭೃ ದ್ದೇವಪೂಜನಂ

6. ಉತ್ತಮಸ್ತವಾದುಚ್ಚಮನ್ದತಃ

ಚಿತ್ತಜಂ ಜಪಧ್ಯಾನಮುತ್ತಮಂ

7. ಆಜ್ಯಧಾರಯಾ ಸ್ರೋತಸಾ ಸಮಂ

ಸರಲಚಿನ್ತನಂ ವಿರಲತ: ಪರಂ

8. ಭೇದಭಾವನಾತ್ ಸೋಹಮಿತ್ಯಸೌ

ಭಾವನಾಭಿದಾ ಪಾವನೀ ಮತಾ

9. ಭಾವಶೂನ್ಯಸದ್ಭಾವಸುಸ್ಥಿತಿಃ

ಭಾವನಾಬಲಾದ್ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮಾ

10. ಹೃತ್‌ಸ್ಥಲೇ ಮನಃಸ್ವಸ್ಥತಾ ಕ್ರಿಯಾ

ಭಕ್ತಿಯೋಗಬೋಧಾಶ್ಚ ನಿಶ್ಚಿತಂ

11. ವಾಯುರೋಧನಾಲ್ಲೀಯತೇ ಮನಃ

ಜಾಲಪಕ್ಷಿವದ್ರೋಧಸಾಧನಂ

12. ಚಿತ್ತವಾಯವಶ್ಚಿತ್‌ಕ್ರಿಯಾಯುತಾಃ

ಶಾಖಯೋರ‍್ಧ್ವಯೀ ಶಕ್ತಿಮೂಲಕಾ

13. ಲಯವಿನಾಶನೇ ಉಭಯರೋಧನೇ

ಲಯಗತಂ ಪುನರ‍್ಭವತಿ ನೋ ಮೃತಂ

14. ಪ್ರಾಣಬನ್ಧನಾಲ್ಲೀನಮಾನಸಂ

ಏಕಚಿನ್ತನಾನ್ನಾಶಮೇತೃದಃ

15. ನಷ್ಟಮಾನಸೋತ್‌ಕೃಷ್ಟಯೋಗಿನಃ

ಕೃತ್ಯಮಸ್ತಿ ಕಿಂ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಂ ಯತಃ

16. ದೃಶ್ಯವಾರಿತಂ ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮನಃ

ಚಿತ್ತ್ವದರ‍್ಶನಂ ತತ್ತ್ವದರ‍್ಶನಂ

17. ಮಾನಸಂ ತು ಕಿಂ ಮಾರ‍್ಗಣೇ ಕೃತೇ

ನೈವ ಮಾನಸಂ ಮಾರ‍್ಗ ಆರ‍್ಜವಾತ್‌

18. ವೃತ್ತಯಸ್ತ್ವಹಂವೃತ್ತಿಮಾಶ್ರಿತಾ:

ವೃತ್ತಯೋ ಮನೋ ವಿದ್ಧ್ಯಹಂ ಮನಃ

19. ಅಹಮಯಂ ಕುತೋ ಭವತಿ ಚಿನ್ವತಃ

ಅಯಿ ಪತತ್ಯಹಂ ನಿಜವಿಚಾರಣಂ

20. ಅಹಮಿ ನಾಶಭಾಜ್ಯಹಮಹಂತಯಾ

ಸ್ಫುರತಿ ಹೃತ್‌ಸ್ವಯಂ ಪರಮಪೂರ‍್ಣಸತ್‌

21. ಇದಮಹಂಪದಾಭಿಖ್ಯಮನ್ವಹಂ

ಅಹಮಿ ಲೀನಕೇ ಪ್ಯಲಯಸತ್ತಯಾ

22. ವಿಗ್ರಹೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಧೀತಮಃ

ನಾಹಮೇಕಸತ್ತಜ್ಜಡಂ ಹ್ಯಸತ್‌

23. ಸತ್ತ್ವಭಾಸಿಕಾ ಚಿತ್‌ ಕ್ವವೇತರಾ

ಸತ್ತಯಾ ಹಿ ಚಿತ್ ಚಿತ್ತಯಾ ಹ್ಯಹಂ

24. ಈಶಜೀವಯೋರ‍್ವೇಷಧೀಭಿದಾ

ಸತ್‌ಸ್ವಭಾವತೋ ವಸ್ತುಕೇವಲಂ

25. ವೇಷಹಾನತಃ ಸ್ವಾತ್ಮದರ‍್ಶನಂ

ಈಶದರ‍್ಶನಂ ಸ್ವಾತ್ಮರೂಪತಃ

26. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮದರ‍್ಶನಂ

ಆತ್ಮನಿರ‍್ದ್ವಯಾದಾತ್ಮನಿಷ್ಠತಾ

27. ಜ್ಞಾನವರ‍್ಜಿತಾ ಜ್ಞಾನಹೀನಚಿತ್‌

ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತುಮನ್ತರಂ

28. ಕಿಂ ಸ್ವರೂಪಮಿತ್ಯಾತ್ಮದರ‍್ಶನೇ

ಅವ್ಯಯಾಭವಾ ಪೂರ‍್ಣಚಿತ್‌ಸುಖಂ

29. ಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯತೀತಂ ಪರಂ ಸುಖಂ

ವಿನ್ದತೀಹ ಜೀವಸ್ತು ದೈವಿಕಃ

30. ಅಹಮಪೇತಕಂ ನಿಜವಿಭಾನಕಂ

ಮಹದಿದಂ ತಪೋ ರಮಣವಾಗಿಯಂ

Spread the message
Night Mode