Sri Ramanachatvarimshat Punjabi

Print !Sri Ramanachatvarimshat PunjabiBack

ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਤ੍

ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਰ੍‍ਸ਼ੇਰਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਪਦਾਬ੍ਜਂ |

ਯੋ ਮੇऽਦਰ੍‍ਸ਼ਯਦੀਸ਼ਂ ਭਾਨ੍ਤਂ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਮਤੀਤ੍ਯ ||

ਕਥਯਾ ਨਿਜਯਾ ਕਲੁਸ਼ਂ ਹਰਤਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਨਾऽਰੁਣਸ਼ੈਲਜੁਸ਼ਾ
|

ਖਗਵਾਹਨਭਾਸ਼ਿਤਤੱਤ੍ਵਵਿਦਾ ਵ੍ਰੁਸ਼ਵਾਹਨਮੌਨਰਹਸ੍ਯਭ੍ਰੁਤਾ
|| 1||

ਗਣਰਾਣ੍‍ਮੁਖਸੂਰਿਸਭਾਗੁਰੁਣਾ ਗੁਣਸਞ੍ਚਯਰਤ੍ਨਮਹੋਦਧਿਨਾ
|

ਘਨਗੂਢਸਹਸ੍ਰਕਰੇਣ ਯਥਾ ਤਨੁਕਞ੍ਚੁਕਗੁਪ੍ਤਮਹਾਮਹਸਾ || 2||

ਚਤੁਰੇਣ ਚਲੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਿਗ੍ਰਹਣੇ ਪਟੁਨਾ ਪਰਕੀਯਗੁਣਗ੍ਰਹਣੇ
|

ਛਲਵਰ੍‍ਜਿਤਮੌਨਸਮਾਧਿਜੁਸ਼ਾ ਬਲਤਰ੍‍ਜਿਤਭੀਕਰਕਾਮਰੁਸ਼ਾ
|| 3||

ਜਠਰਂ ਸਮਯੇ ਪਰਿਪੂਰਯਤਾ ਕਠਿਨਂ ਵ੍ਰਤਮਦ੍ਰਿਤਟੇ ਚਰਤਾ |

ਝਸ਼ਕੇਤਨਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਦੁਰਾਪਹ੍ਰੁਦਾ ਕ੍ਰੁਸ਼ਿਮਾਤ੍ਮਵਿਬੋਧਵਿਦੌ
ਦਧਤਾ
|| 4||

ਭਵਭੀਕਰਵਾਰਿਨਿਧਿਂ ਤਰਤਾ ਕਰਤਾਮਰਸੇਨ ਸੁਪਾਤ੍ਰਵਤਾ |

ਸ੍ਵਦ੍ਰੁਸ਼ਾऽਧਿਕਸ਼ੀਤਲਕਾਨ੍ਤਿਭ੍ਰੁਤਾ ਭਯਮਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਜਜੁਸ਼ਾਂ
ਹਰਤਾ
|| 5||

ਨਮਤਾਮਤਿਭਕ੍ਤਿਮਤਾਂ ਨਿਧਿਨਾ ਘਨਤਾਪਵਿਧੂਨਨਸੰਨਿਧਿਨਾ
|

ਯਤਿਧਰ੍‍ਮਤਤਿਂ ਪਰਿਪਾਲਯਤਾ ਪਰਿਤਸ਼੍ਚ ਤਮੋ ਵਿਨਿਵਾਰਯਤਾ
|| 6||

ਫਣਿਨਾਯਕਵਰ੍‍ਣ੍ਯਗੁਣੌਘਭ੍ਰੁਤਾ ਭਣਿਤੀਃ ਪ੍ਰਿਯਸਤ੍ਯਹਿਤਾ
ਭਣਤਾ
|

ਬਹੁਮਾਨਵਸ਼ਾਦਯਤਾ ਸੁਖਿਤਾਮਵਮਾਨਤਤੇਰਵਿਦੂਨਵਤਾ || 7||

ਯਤਿਨਾਮਧਿਪੇਨ ਕੁਸ਼ਾਗ੍ਰਲਸਨ੍‍ਮਤਿਨਾ ਧ੍ਰੁਤਿਨਾ ਸ਼ਿਤਚਿੱਤਭੁਵਾ
|

ਲਹਰੀਮ੍ਪ੍ਰਮਦਸ੍ਯ ਸਦਾਵਹਤਾ ਨਿਹਤਾਨ੍ਤਰਸ਼ਾਤ੍ਰਵਸਂਹਤਿਨਾ
|| 8||

ਭਗਵਤ੍ਪਦਮਨ੍ਯਜਨਾਸੁਲਭਂ ਸ੍ਵਗੁਣੈਰਧਿਗਤ੍ਯ ਪਰਂ ਜਯਤਾ
|

ਮਮਤਾਰਹਿਤੇਨ ਹਿਤੇਨ ਸਤਾਂ ਨਿਹਿਤੇਨ ਗਣਪ੍ਰਭੁਣਾ ਹ੍ਰੁਦਯੇ
|| 9||

ਧਰਣੀਧਰਜਾਙ੍ਕਮਪਿ ਤ੍ਯਜਤਾ ਧਰਣੀਤਲਵਾਸਿਤਮੋਧੁਤਯੇ |

ਨਰਵੇਸ਼ਭ੍ਰੁਤਾ ਨਗਰਨ੍ਧ੍ਰਕ੍ਰੁਤਾ ਰਮਣੇਨ ਸਨਾਥਮਿਦਂ ਭੁਵਨਂ
|| 10||

ਪਰਦੇਸ਼ਿਨੇਵ ਧਵਲੇਨ ਵਾਸਸਃ ਸ਼ਕਲੇਨ ਵੇਸ਼੍ਟਿਤਕਟੀਵਿਸ਼ੋਭਿਨਾ
|

ਵਰਦੇਸ਼ਿਕੇਨ ਨਰਵੇਸ਼ਧਾਰਿਣਾ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨੇਨ ਗੁਰੁਮੱਜਗਦ੍ਭਵੇਤ੍
|| 11||

ਅਤੀਤਗੁਣਜਾਲਾਯ ਨੈਸ਼੍ਠਿਕਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ |

ਨਮੋ ਮਾਯਾਮਨੁਸ਼੍ਯਾਯ ਗੁਰਵੇ ਤਾਰਕਾਰਯੇ || 12||

ਯਾਨਾਯਾਤ੍ਰ ਨ ਕੇਕਿਨਾਂ ਕੁਲਪਤਿਃ ਸ੍ਨਾਨਾਯ ਨ ਸ੍ਵਰ੍‍ਣਦੀ

ਪਾਨਾਯ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭ੍ਰੁਨ੍‍ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰ ਦੁਹਿਤੁਰ੍‍ਨਸ੍ਤਨ੍ਯਦੁਗ੍ਧਾਮ੍ਰੁਤਂ
|

ਗਾਨਾਯ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਾੱਸਵਯਸੋ ਨੈਵਾਤ੍ਰ ਵੀਣਾਭ੍ਰੁਤੋ

ਵਾਸਂ ਸ਼ੋਣਗਿਰੌ ਕਰੋਸ਼ਿ ਭਗਵਨ੍‍ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾਦ੍ਰਿਭੇੱਤਃ
ਕੁਤਃ
|| 13||

ਏਕਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਮੁਮਾਙ੍ਕਵਾਸਵਿਰਹਃ ਪਾਣੌ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਂ

ਮਰ੍‍ਤ੍ਯਤ੍ਵਂ ਨ ਪਤਾਕਿਨੀ ਚ ਪ੍ਰੁਤਨਾ ਪਾਰ੍‍ਸ਼੍ਵਦ੍ਵਯੇ
ਨਾਕਿਨਾਂ
|

ਵੇਸ਼ੋऽਲਂ ਪੁਨਰੇਸ਼ ਮੁਗ੍ਧਨਯਨਪ੍ਰੱਛਾਦਨੇ ਭੂਜੁਸ਼ਾ-

ਮਨ੍ਤਰ੍‍ਧਾਨਮੁਪੈਸ਼ਿ ਤਾਰਕਰਿਪੋ ਕ੍ਵ ਸ੍ਤਨ੍ਯਦਾਯਾਦਤਃ
|| 14||

ਕੇਚਿਦ੍ਯੋਗਵਿਦਾਂ ਪੁਰਃਸਰ ਇਤਿ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਿਬੁੱਧ੍ਯਾ
ਪਰੇ

ਸਾਧੁਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦਿਤੀਤਰੇ ਗੁਰੁਧਿਯਾ ਕੇऽਪ੍ਯਙ੍ਘ੍ਰਿਪਦ੍ਮਂ
ਤਵ
|

ਸੇਵਨ੍ਤੇ ਰਮਣਾਭਿਧਾਨਮਨੁਜਕ੍ਸ਼ੇਮਾਯ ਜਾਤਕ੍ਸ਼ਿਤੌ

ਦ੍ਵਿਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਗਿਰਿਜਾਙ੍ਕਪੀਠਨਿਲਯਂ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਦੇਵਂ
ਗੁਹਂ
|| 15||

ਓਙ੍ਕਾਰਾਰ੍‍ਥਮੁਪਾਦਿਸ਼ੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਣੀਮਨੋਹਾਰਿਣੇ

ਤਾਤਾਯਾਪ੍ਯੁਪਦੇਸ਼੍ਟੁਮੁਦ੍ਯਤਮਭੂਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਿੱਤ੍ਵਦੀਯਂ
ਮੁਖਂ
|

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਸ੍ਯਾਦ੍ਯ ਸਹੋਦਰਸ੍ਯ ਗੁਰੁਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋऽਸਿ
ਧੀਗੌਰਵਾਤ੍

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਕਨਿਸ਼੍ਠਤਾਮਪਿ ਗਤਃ ਸਰ੍‍ਵਾਧਿਕਸ੍ਤ੍ਵਂ
ਗੁਣੈਃ
|| 16||

ਯਤ੍ਪੂਰ੍‍ਵਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਾਰਦਰ੍‍ਸ਼ਿਧਿਸ਼ਣੋ ਦ੍ਵੈਪਾਯਨੋऽਧ੍ਯਾਰੁਹਤ੍

ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਬੋਧਕਲਾਵਿਧੂਤਤਿਮਿਰਃ ਸ਼ਙ੍ਕਾਪਹੱਸ਼ਙ੍ਕਰਃ |

ਤਤ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਖਿਲਾਵਨੀਤਲਜੁਸ਼ਾਮਾਚਾਰ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨਂ

ਦੇਵ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿਵੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਨਰਤਨੋ ਗੀਰ੍‍ਵਾਣਸੇਨਾਪਤੇ
|| 17||

ਧਰ੍‍ਮੇ ਨਾਸ਼ਮੁਪਾਗਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇ ਪਰ੍ਯਾਕੁਲੇ ਪਾਪਤਃ

ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨੇ ਪਰਿਤੋ ਗਿਰਾਂ ਪਥਿ ਮੁਧਾ ਸਞ੍ਚਾਰ੍ਯਮਾਣੇ ਜਨੈਃ
|

ਸਦ੍ਭਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਚ ਪਿਤੁਃ ਸਨ੍ਦੇਹਡੋਲਾਂ ਗਤੇ

ਦ੍ਵੀਪਃ ਕੈਤਵਮਰ੍‍ਤ੍ਯਕੇਕਿਤੁਰਗ ਤ੍ਵਾਮਨ੍ਤਰਾ ਕੱਸਤਾਂ
|| 18||

ਵੈਰਾਗ੍ਯਂ ਤਵ ਵਿੱਤਮਸ੍ਤੁ ਕਰੁਣਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੋਸ਼ਿ ਹਾਤੁਂ ਕਥਂ

ਦੂਸ਼੍ਯਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਸਮੁਦ੍ਯਮਃ ਪਿਤ੍ਰੁਪਦਧ੍ਯਾਨਂ ਚ ਕਿਂ
ਤਾਦ੍ਰੁਸ਼ਂ
|

ਕਾਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਵਿਗਰ੍‍ਹਿਤੋ ਵਿਨਮਤਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਕਿਂ ਗਰ੍‍ਹਿਤਾ

ਸ੍ਕਨ੍ਦੱਛਦ੍ਮਮਨੁਸ਼੍ਯ ਕਿਂ ਨੁ ਸਮਯਂ ਕਞ੍ਚਿਤ੍ਸਮੁਦ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਸੇ
|| 19||

ਦੂਰਂ ਯਾਹਿ ਕੁਵਾਦ ਧਰ੍‍ਮਵ੍ਰੁਸ਼ ਤੇ ਨੇਤਃ ਪਰਂ ਪਙ੍ਗੁਤਾ

ਦੁਰ੍‍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤੇ ਭੁਵਨਂ ਜਹੀਹਿ ਪਰਿਤੋ ਵਰ੍‍ਧਸ੍ਵ ਸਂਸਤ੍ਸਤਾਂ
|

ਸੋਦਰ੍ਯੇਣ ਸਮਨ੍ਵਿਤੋ ਭੁਵਮਿਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮਣੀਃ

ਸ਼ੂਰਾਨ੍ਤਃਪੁਰਨੇਤ੍ਰਵਿਭ੍ਰਮਹਰੋ ਦੇਵੋ ਭਵਾਨੀਸੁਤਃ || 20||

ਜਨ੍‍ਮਸ੍ਥਾਨਮਵਾਪ੍ਯ ਗੁਪ੍ਤਮਹਮੋ ਯੋ ਭੇਦਮਾਧੂਤਵਾਨ੍‍

ਭੂਤਾਨਾਂ ਚਰਤਾਂ ਪ੍ਰੁਥਗ੍ਵਿਧਧਿਯਾਮਾਤ੍ਮੈਵ ਯੋ ਭਾਸਤੇ
|

ਦੇਹਂ ਸਰ੍‍ਵਮਿਦਂ ਜਗੱਚ ਵਿਭਵਾਦਾਕ੍ਰਂਯ ਯਃ ਪ੍ਰੋੱਲਸ-

ਤ੍ਯੇਕਸ੍ਤਂ ਗੁਰੁਮੂਰ੍‍ਤਿਮਾਨਮਤ ਰੇ ਲਂਬੋਦਰਭ੍ਰਾਤਰਂ
|| 21||

ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬਹਿਰ੍‍ਵਿਧੂਤਤਿਮਿਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍‍ਮਯਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ

ਸ੍ਥਾਨਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਵਿਰਾਜਤੇ ਵਿਨਮਤਾਮਜ੍ਞਾਨਮੁਨ੍‍ਮੂਲਯਨ੍‍
|

ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮਪੀਦਮੁੱਲਸਤਿ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪਾਰੇ ਪਰ-

ਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਯ ਲੋਕਗੁਰਵੇ ਸ਼ੋਕਸ੍ਯ ਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
|| 22||

ਪ੍ਰਸਰਤਾਦਿਤਃ ਸ਼ੁਭਵਿਲੋਕਿਤਂ |

ਰਮਣ ਤੇ ਸਕ੍ਰੁਤ੍ਫਲਤੁ ਮੇ ਕ੍ਰੁਤਂ || 23||

ਰਮਣ ਜਨ੍‍ਮਿਨਾਮਯਿ ਭਵਾਨ੍‍ਗੁਰੁਃ |

ਅਭਿਦ ਆਸ਼ਯਸ੍ਤਵ ਮਹਾਨੁਰੁਃ || 24||

ਜਗਦਹਂ ਪਰਃ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਮੇ ਤ੍ਰਯਂ |

ਸਦਭਿਦਂ ਗਿਰਾ ਤਵ ਵਿਸਂਸ਼ਯਂ || 25||

ਤ੍ਵਦੁਪਦੇਸ਼ਤੋ ਗਲਤਿ ਸਂਵਿਦਾ |

ਮਯਿ ਨਿਰਨ੍ਯਯਾ ਸਦਹਮੋਰ੍‍ਭਿਦਾ || 26||

ਅਹਮਿ ਯੋऽਨ੍ਤਰਸ੍ਤਮਮਲਂ ਹ੍ਰੁਦਿ |

ਅਨੁਭਵੇਮ ਭੋਸ੍ਤਵ ਕ੍ਰੁਪਾ ਯਦਿ || 27||

ਨ ਕਰੁਣਾ ਗੁਣਸ੍ਤਵ ਵਿਦਾਂ ਪਤੇ |

ਹ੍ਰੁਦਯਤੇਜਸਃ ਸਹਜਭੈਵਤੇ || 28||

ਤਵ ਤਨੁਰ੍‍ਜ੍ਵਲਤ੍ਯਨਘ ਵਿਦ੍ਯੁਤਾ |

ਤਵ ਦ੍ਰੁਗਾਤਤਾ ਲਸਤਿ ਭਾਸ੍ਵਤਾ || 29||

ਕਬਲਿਤਂ ਮਨਸ੍ਤਵ ਵਿਭੋ ਹ੍ਰੁਦਾ |

ਤ੍ਵਮਸਿ ਸਨ੍ਤਤਂ ਵਿਲਸਿਤੋ ਮੁਦਾ || 30||

ਭੁਵਨਭੂਪਤੇਰ੍‍ਭਗਵਤਃ ਕ੍ਰੁਤੇ |

ਭਵਸਿ ਪਾਚਕੋ ਯਮਵਤਾਂ ਪਤੇ || 31||

ਨਰਪਸ਼ੂਨਿਮਾਨਹਮਿ ਤਾਡਯਨ੍‍|

ਪਰਸ਼ਿਵੌਦਨਂ ਵਿਤਨੁਸ਼ੇ ਪਚਨ੍‍|| 32||

ਤਿਮਿਰਾਣਿ ਨ ਕੇਵਲਂ ਵਚੋਭਿਃ

ਕਰੁਣਾਪਾਙ੍ਗਵਿਲੋਕਿਤੈਸ਼੍ਚ ਨ੍ਰੁਣਾਂ |

ਹ੍ਰੁਦਯੇ ਪ੍ਰਸਰਨ੍ਤਿ ਮਰ੍‍ਦਯਨ੍ਤਂ

ਭਗਵਨ੍ਤਂ ਰਮਣਂ ਗੁਰੁਂ ਨਮਾਮਿ || 33||

ਭਵਜਲਨਿਧਿਂ ਗਾਹਂ ਗਾਹਂ ਚਿਰਾਦਲਸਾਲਸਾਨ੍‍

ਪਦਜਲਰੁਹਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਦ੍ਵੀਪਂ ਸ਼੍ਰਿਤਾਂਸ੍ਤਵ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ
|

ਰਮਣਭਗਵਨ੍‍ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਾਂ ਨਿਕੇਤਨ ਪਾਹਿ ਨਃ

ਸਦਯ ਦਯਯਾ ਸਿਕ੍ਤੈਰ੍‍ਭਕ੍ਤਾਨਪਾਙ੍ਗਵਿਲੋਕਿਤੈਃ || 34||

ਯਦਿ ਨ ਜਨਨੀ ਸ੍ਤਨ੍ਯਂ ਦਦ੍ਯਾੱਛਿਸ਼ੋਰ੍‍ਬਤ ਕਾ ਗਤਿਃ

ਯਦਿ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਕ੍ਰੋਧਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਪਸ਼ੋਰਵਨਂ ਕੁਤਃ |

ਯਦਿ ਪਦਜੁਸ਼ਾਮਾਚਾਰ੍ਯ ਤ੍ਵਂ ਨਿਹਂਸਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਂ

ਭ੍ਰਮਸ਼ਤਪਰਾਭੂਤਾ ਏਤੇ ਤਰਨ੍ਤੁ ਭਵਂ ਕਥਂ || 35||

ਵਿਸ਼ਦਹਸਿਤੇ ਪੂਰ੍‍ਣਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸੁਧਾਕਰਸੋਦਰੇ

ਸ੍ਥਿਰਪ੍ਰੁਥੁਲਯੋਃ ਪੂਰ੍‍ਣਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍‍ਦ੍ਰੁਸ਼ੋਰਤੁਲਾਰ੍‍ਚਿਸ਼ੋਃ
|

ਹ੍ਰੁਦਯਕਮਲੇ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਬਹਿਸ਼੍ਚ ਸਰਤ੍ਪ੍ਰਭੇ

ਰਮਣਭਗਵਨ੍‍ਕੋ ਵਾ ਮੌਨੀ ਸਮਸ੍ਤਵ ਭੂਤਲੇ || 36||

ਦੇਵੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਯਂ ਦ੍ਰੁਸ਼ੋਃ ਸ਼੍ਰਿਤਜਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਕ੍ਸ਼ਯਾਧਾਯਿਨੀ

ਦੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀਰਿਯਮਂਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਮਹਿਸ਼ੀ ਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਸਹਸ੍ਰੱਛਦੇ
|

ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਧੂਰਿਯਂ ਵਿਜਯਤੇ ਵ੍ਯਾਹਾਰਗੂਢਾ ਪਰਾ

ਵਿਸ਼੍ਵਾਚਾਰ੍ਯ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਰਮਣ ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤੌਤੁ ਕਃ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਤਃ
|| 37||

ਸੋऽਹਂ ਜਾਤੋ ਰਮਣਭਗਵਨ੍‍ਪਾਦਯੋਸ੍ਤੇ ਦਵਿਸ਼੍ਠੋ

ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍‍ਮਹਤਿ ਸਮਯੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਲਾਸ੍ਯੇ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁੱਤੇ
|

ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯੇਵ ਜ੍ਵਲਿਤਮਹਸੋ ਦੂਰਗਾਂ ਨਾਥ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ

ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯਾਗ੍ਯ੍ਰਾਂ ਤਵ ਮਮ ਮਨੋ ਵੀਤਦੁਃਖਂ ਤਥਾਪਿ || 38||

ਤਦ੍ਭਾਗਧੇਯਮਸਮਾਨਮਨੇਕਮੌਨਿ-

ਵਾਸਾਰ੍‍ਜਿਤਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭ੍ਰੁਤਃ ਖਲੁ ਲੋਹਿਤਸ੍ਯ |

ਅਂਗੀਚਕਾਰ ਭਗਵਾਨ੍‍ਰਮਣੋ ਮਹਰ੍‍ਸ਼ਿ-

ਰਨ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਯਦਿਮਂ ਬਹੁਸ਼ੁ ਸ੍ਥਲੇਸ਼ੁ || 39||

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍‍ਨਿਤਾਨ੍ਤਮਧਿਕਾ ਪਰਮਾਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿ-

ਰ੍‍ਵੈਰਾਗ੍ਯਮਦ੍ਭੁਤਤਮਂ ਕਰੁਣਾ ਤੁ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਾ |

ਜ੍ਞਾਨਂ ਨਿਰਸ੍ਤਕੁਹਨਂ ਮਧੁਰਂ ਚ ਵ੍ਰੁੱਤਂ

ਨ੍ਰੁਣਾਂ ਨਿਦਰ੍‍ਸ਼ਨਮਯਂ ਰਮਣੋ ਮਹਰ੍‍ਸ਼ਿਃ || 40||

ਨਾਰਸਿਂਹਿਰ੍‍ਗਣਪਤਿਰ੍‍ਵਾਸਿਸ਼੍ਠੋ ਰਮਣਂ ਗੁਰੁਂ |

ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਨ੍‍ਮਿਤੈਃ ਪਦ੍ਯੈਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਂਸ਼ਂ ਸ੍ਤੁਤਵਾਨ੍ਰੁਸ਼ਿਂ
||

ਓਂ ਤਤ੍ ਸਤ੍

Spread the message
Night Mode