Sri Ramanachatvarimshat Kannada

Print !Sri Ramanachatvarimshat Kannada Back

ಶ್ರೀರಮಣಚತ್ವಾರಿಂಶತ್

ವನ್ದೇ ಶ್ರೀರಮಣರ‍್ಷೇರಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ |

ಯೋ ಮೇಽದರ‍್ಶಯದೀಶಂ ಭಾನ್ತಂ ಧ್ವಾನ್ತಮತೀತ್ಯ ||

ಕಥಯಾ ನಿಜಯಾ ಕಲುಷಂ ಹರತಾ ಕರುಣಾನಿಧಿನಾಽರುಣಶೈಲಜುಷಾ
|

ಖಗವಾಹನಭಾಷಿತತತ್ತ್ವವಿದಾ ವೃಷವಾಹನಮೌನರಹಸ್ಯಭೃತಾ
|| 1||

ಗಣರಾಣ್‍ಮುಖಸೂರಿಸಭಾಗುರುಣಾ ಗುಣಸಞ್ಚಯರತ್ನಮಹೋದಧಿನಾ
|

ಘನಗೂಢಸಹಸ್ರಕರೇಣ ಯಥಾ ತನುಕಞ್ಚುಕಗುಪ್ತಮಹಾಮಹಸಾ || 2||

ಚತುರೇಣ ಚಲೇನ್ದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಣೇ ಪಟುನಾ ಪರಕೀಯಗುಣಗ್ರಹಣೇ
|

ಛಲವರ‍್ಜಿತಮೌನಸಮಾಧಿಜುಷಾ ಬಲತರ‍್ಜಿತಭೀಕರಕಾಮರುಷಾ
|| 3||

ಜಠರಂ ಸಮಯೇ ಪರಿಪೂರಯತಾ ಕಠಿನಂ ವ್ರತಮದ್ರಿತಟೇ ಚರತಾ |

ಝಷಕೇತನಶಸ್ತ್ರದುರಾಪಹೃದಾ ಕೃಷಿಮಾತ್ಮವಿಬೋಧವಿದೌ ದಧತಾ
|| 4||

ಭವಭೀಕರವಾರಿನಿಧಿಂ ತರತಾ ಕರತಾಮರಸೇನ ಸುಪಾತ್ರವತಾ |

ಸ್ವದೃಶಾಽಧಿಕಶೀತಲಕಾನ್ತಿಭೃತಾ ಭಯಮಙ್ಘ್ರಿಸರೋಜಜುಷಾಂ
ಹರತಾ
|| 5||

ನಮತಾಮತಿಭಕ್ತಿಮತಾಂ ನಿಧಿನಾ ಘನತಾಪವಿಧೂನನಸನ್ನಿಧಿನಾ
|

ಯತಿಧರ‍್ಮತತಿಂ ಪರಿಪಾಲಯತಾ ಪರಿತಶ್ಚ ತಮೋ ವಿನಿವಾರಯತಾ
|| 6||

ಫಣಿನಾಯಕವರ‍್ಣ್ಯಗುಣೌಘಭೃತಾ ಭಣಿತೀಃ ಪ್ರಿಯಸತ್ಯಹಿತಾ
ಭಣತಾ
|

ಬಹುಮಾನವಶಾದಯತಾ ಸುಖಿತಾಮವಮಾನತತೇರವಿದೂನವತಾ || 7||

ಯತಿನಾಮಧಿಪೇನ ಕುಶಾಗ್ರಲಸನ್‍ಮತಿನಾ ಧೃತಿನಾ ಶಿತಚಿತ್ತಭುವಾ
|

ಲಹರೀಮ್ಪ್ರಮದಸ್ಯ ಸದಾವಹತಾ ನಿಹತಾನ್ತರಶಾತ್ರವಸಂಹತಿನಾ
|| 8||

ಭಗವತ್ಪದಮನ್ಯಜನಾಸುಲಭಂ ಸ್ವಗುಣೈರಧಿಗತ್ಯ ಪರಂ ಜಯತಾ
|

ಮಮತಾರಹಿತೇನ ಹಿತೇನ ಸತಾಂ ನಿಹಿತೇನ ಗಣಪ್ರಭುಣಾ ಹೃದಯೇ
|| 9||

ಧರಣೀಧರಜಾಙ್ಕಮಪಿ ತ್ಯಜತಾ ಧರಣೀತಲವಾಸಿತಮೋಧುತಯೇ |

ನರವೇಷಭೃತಾ ನಗರನ್ಧ್ರಕೃತಾ ರಮಣೇನ ಸನಾಥಮಿದಂ ಭುವನಂ
|| 10||

ಪರದೇಶಿನೇವ ಧವಲೇನ ವಾಸಸಃ ಶಕಲೇನ ವೇಷ್ಟಿತಕಟೀವಿಶೋಭಿನಾ
|

ವರದೇಶಿಕೇನ ನರವೇಷಧಾರಿಣಾ ಶಿಖಿವಾಹನೇನ ಗುರುಮಜ್ಜಗದ್ಭವೇತ್
|| 11||

ಅತೀತಗುಣಜಾಲಾಯ ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |

ನಮೋ ಮಾಯಾಮನುಷ್ಯಾಯ ಗುರವೇ ತಾರಕಾರಯೇ || 12||

ಯಾನಾಯಾತ್ರ ನ ಕೇಕಿನಾಂ ಕುಲಪತಿಃ ಸ್ನಾನಾಯ ನ ಸ್ವರ‍್ಣದೀ

ಪಾನಾಯ ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್‍ಮಹೇನ್ದ್ರ ದುಹಿತುರ‍್ನಸ್ತನ್ಯದುಗ್ಧಾಮೃತಂ
|

ಗಾನಾಯ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಾಸ್ಸವಯಸೋ ನೈವಾತ್ರ ವೀಣಾಭೃತೋ

ವಾಸಂ ಶೋಣಗಿರೌ ಕರೋಷಿ ಭಗವನ್‍ಕ್ರೌಞ್ಚಾದ್ರಿಭೇತ್ತಃ
ಕುತಃ
|| 13||

ಏಕಂ ವಕ್ತ್ರಮುಮಾಙ್ಕವಾಸವಿರಹಃ ಪಾಣೌ ನ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಂ

ಮರ‍್ತ್ಯತ್ವಂ ನ ಪತಾಕಿನೀ ಚ ಪೃತನಾ ಪಾರ‍್ಶ್ವದ್ವಯೇ ನಾಕಿನಾಂ
|

ವೇಷೋಽಲಂ ಪುನರೇಷ ಮುಗ್ಧನಯನಪ್ರಚ್ಛಾದನೇ ಭೂಜುಷಾ-

ಮನ್ತರ‍್ಧಾನಮುಪೈಷಿ ತಾರಕರಿಪೋ ಕ್ವ ಸ್ತನ್ಯದಾಯಾದತಃ
|| 14||

ಕೇಚಿದ್ಯೋಗವಿದಾಂ ಪುರಃಸರ ಇತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿಬುದ್ಧ್ಯಾ
ಪರೇ

ಸಾಧುಃ ಕಶ್ಚಿದಿತೀತರೇ ಗುರುಧಿಯಾ ಕೇಽಪ್ಯಙ್ಘ್ರಿಪದ್ಮಂ
ತವ
|

ಸೇವನ್ತೇ ರಮಣಾಭಿಧಾನಮನುಜಕ್ಷೇಮಾಯ ಜಾತಕ್ಷಿತೌ

ದ್ವಿತ್ರಾಸ್ತ್ವಾಂ ಗಿರಿಜಾಙ್ಕಪೀಠನಿಲಯಂ ಜಾನನ್ತಿ ದೇವಂ
ಗುಹಂ
|| 15||

ಓಙ್ಕಾರಾರ‍್ಥಮುಪಾದಿಶೋ ಭಗವತೇ ವಾಣೀಮನೋಹಾರಿಣೇ

ತಾತಾಯಾಪ್ಯುಪದೇಷ್ಟುಮುದ್ಯತಮಭೂತ್ ಕಿಞ್ಚಿತ್ತ್ವದೀಯಂ
ಮುಖಂ
|

ಜ್ಯೇಷ್ಠಸ್ಯಾದ್ಯ ಸಹೋದರಸ್ಯ ಗುರುತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಸಿ
ಧೀಗೌರವಾತ್

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕನಿಷ್ಠತಾಮಪಿ ಗತಃ ಸರ‍್ವಾಧಿಕಸ್ತ್ವಂ
ಗುಣೈಃ
|| 16||

ಯತ್ಪೂರ‍್ವಂ ಶ್ರುತಿಪಾರದರ‍್ಶಿಧಿಷಣೋ ದ್ವೈಪಾಯನೋಽಧ್ಯಾರುಹತ್

ಪಶ್ಚಾದ್ಬೋಧಕಲಾವಿಧೂತತಿಮಿರಃ ಶಙ್ಕಾಪಹಶ್ಶಙ್ಕರಃ |

ತತ್ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯಖಿಲಾವನೀತಲಜುಷಾಮಾಚಾರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ

ದೇವ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿವೀಕ್ಷತೇ ನರತನೋ ಗೀರ‍್ವಾಣಸೇನಾಪತೇ
|| 17||

ಧರ‍್ಮೇ ನಾಶಮುಪಾಗತೇ ತ್ರಿಭುವನೇ ಪರ್ಯಾಕುಲೇ ಪಾಪತಃ

ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪರಿತೋ ಗಿರಾಂ ಪಥಿ ಮುಧಾ ಸಞ್ಚಾರ್ಯಮಾಣೇ ಜನೈಃ
|

ಸದ್ಭಾವೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ಪಿತುಃ ಸನ್ದೇಹಡೋಲಾಂ ಗತೇ

ದ್ವೀಪಃ ಕೈತವಮರ‍್ತ್ಯಕೇಕಿತುರಗ ತ್ವಾಮನ್ತರಾ ಕಸ್ಸತಾಂ
|| 18||

ವೈರಾಗ್ಯಂ ತವ ವಿತ್ತಮಸ್ತು ಕರುಣಾಂ ಶಕ್ನೋಷಿ ಹಾತುಂ ಕಥಂ

ದೂಶ್ಯಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಮುದ್ಯಮಃ ಪಿತೃಪದಧ್ಯಾನಂ ಚ ಕಿಂ ತಾದೃಶಂ
|

ಕಾಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ವಿಗರ‍್ಹಿತೋ ವಿನಮತಾಂ ರಕ್ಷಾ ಚ ಕಿಂ ಗರ‍್ಹಿತಾ

ಸ್ಕನ್ದಚ್ಛದ್ಮಮನುಷ್ಯ ಕಿಂ ನು ಸಮಯಂ ಕಞ್ಚಿತ್ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷಸೇ
|| 19||

ದೂರಂ ಯಾಹಿ ಕುವಾದ ಧರ‍್ಮವೃಷ ತೇ ನೇತಃ ಪರಂ ಪಙ್ಗುತಾ

ದುರ‍್ಭ್ರಾನ್ತೇ ಭುವನಂ ಜಹೀಹಿ ಪರಿತೋ ವರ‍್ಧಸ್ವ ಸಂಸತ್ಸತಾಂ
|

ಸೋದರ್ಯೇಣ ಸಮನ್ವಿತೋ ಭುವಮಿಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಗುರುಗ್ರಾಮಣೀಃ

ಶೂರಾನ್ತಃಪುರನೇತ್ರವಿಭ್ರಮಹರೋ ದೇವೋ ಭವಾನೀಸುತಃ || 20||

ಜನ್‍ಮಸ್ಥಾನಮವಾಪ್ಯ ಗುಪ್ತಮಹಮೋ ಯೋ ಭೇದಮಾಧೂತವಾನ್‍

ಭೂತಾನಾಂ ಚರತಾಂ ಪೃಥಗ್ವಿಧಧಿಯಾಮಾತ್ಮೈವ ಯೋ ಭಾಸತೇ |

ದೇಹಂ ಸರ‍್ವಮಿದಂ ಜಗಚ್ಚ ವಿಭವಾದಾಕ್ರಂಯ ಯಃ ಪ್ರೋಲ್ಲಸ-

ತ್ಯೇಕಸ್ತಂ ಗುರುಮೂರ‍್ತಿಮಾನಮತ ರೇ ಲಂಬೋದರಭ್ರಾತರಂ
|| 21||

ಅನ್ತರ್ಯಶ್ಚ ಬಹಿರ‍್ವಿಧೂತತಿಮಿರಂ ಜ್ಯೋತಿರ‍್ಮಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ

ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿರಾಜತೇ ವಿನಮತಾಮಜ್ಞಾನಮುನ್‍ಮೂಲಯನ್‍
|

ಪಶ್ಯನ್ವಿಶ್ವಮಪೀದಮುಲ್ಲಸತಿ ಯೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪಾರೇ ಪರ-

ಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀರಮಣಾಯ ಲೋಕಗುರವೇ ಶೋಕಸ್ಯ ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ
|| 22||

ಪ್ರಸರತಾದಿತಃ ಶುಭವಿಲೋಕಿತಂ |

ರಮಣ ತೇ ಸಕೃತ್ಫಲತು ಮೇ ಕೃತಂ || 23||

ರಮಣ ಜನ್‍ಮಿನಾಮಯಿ ಭವಾನ್‍ಗುರುಃ |

ಅಭಿದ ಆಶಯಸ್ತವ ಮಹಾನುರುಃ || 24||

ಜಗದಹಂ ಪರಃ ಸ್ಫುರತಿ ಮೇ ತ್ರಯಂ |

ಸದಭಿದಂ ಗಿರಾ ತವ ವಿಸಂಶಯಂ || 25||

ತ್ವದುಪದೇಶತೋ ಗಲತಿ ಸಂವಿದಾ |

ಮಯಿ ನಿರನ್ಯಯಾ ಸದಹಮೋರ‍್ಭಿದಾ || 26||

ಅಹಮಿ ಯೋಽನ್ತರಸ್ತಮಮಲಂ ಹೃದಿ |

ಅನುಭವೇಮ ಭೋಸ್ತವ ಕೃಪಾ ಯದಿ || 27||

ನ ಕರುಣಾ ಗುಣಸ್ತವ ವಿದಾಂ ಪತೇ |

ಹೃದಯತೇಜಸಃ ಸಹಜಭೈವತೇ || 28||

ತವ ತನುರ‍್ಜ್ವಲತ್ಯನಘ ವಿದ್ಯುತಾ |

ತವ ದೃಗಾತತಾ ಲಸತಿ ಭಾಸ್ವತಾ || 29||

ಕಬಲಿತಂ ಮನಸ್ತವ ವಿಭೋ ಹೃದಾ |

ತ್ವಮಸಿ ಸನ್ತತಂ ವಿಲಸಿತೋ ಮುದಾ || 30||

ಭುವನಭೂಪತೇರ‍್ಭಗವತಃ ಕೃತೇ |

ಭವಸಿ ಪಾಚಕೋ ಯಮವತಾಂ ಪತೇ || 31||

ನರಪಶೂನಿಮಾನಹಮಿ ತಾಡಯನ್‍|

ಪರಶಿವೌದನಂ ವಿತನುಷೇ ಪಚನ್‍|| 32||

ತಿಮಿರಾಣಿ ನ ಕೇವಲಂ ವಚೋಭಿಃ

ಕರುಣಾಪಾಙ್ಗವಿಲೋಕಿತೈಶ್ಚ ನೃಣಾಂ |

ಹೃದಯೇ ಪ್ರಸರನ್ತಿ ಮರ‍್ದಯನ್ತಂ

ಭಗವನ್ತಂ ರಮಣಂ ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || 33||

ಭವಜಲನಿಧಿಂ ಗಾಹಂ ಗಾಹಂ ಚಿರಾದಲಸಾಲಸಾನ್‍

ಪದಜಲರುಹದ್ವನ್ದ್ವದ್ವೀಪಂ ಶ್ರಿತಾಂಸ್ತವ ಸಮ್ಪ್ರತಿ
|

ರಮಣಭಗವನ್‍ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಂ ನಿಕೇತನ ಪಾಹಿ ನಃ

ಸದಯ ದಯಯಾ ಸಿಕ್ತೈರ‍್ಭಕ್ತಾನಪಾಙ್ಗವಿಲೋಕಿತೈಃ || 34||

ಯದಿ ನ ಜನನೀ ಸ್ತನ್ಯಂ ದದ್ಯಾಚ್ಛಿಶೋರ‍್ಬತ ಕಾ ಗತಿಃ

ಯದಿ ಪಶುಪತಿಃ ಕ್ರೋಧಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪಶೋರವನಂ ಕುತಃ |

ಯದಿ ಪದಜುಷಾಮಾಚಾರ್ಯ ತ್ವಂ ನಿಹಂಸಿ ನ ಸಂಶಯಂ

ಭ್ರಮಶತಪರಾಭೂತಾ ಏತೇ ತರನ್ತು ಭವಂ ಕಥಂ || 35||

ವಿಶದಹಸಿತೇ ಪೂರ‍್ಣಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಸುಧಾಕರಸೋದರೇ

ಸ್ಥಿರಪೃಥುಲಯೋಃ ಪೂರ‍್ಣಾ ಶಕ್ತಿರ‍್ದೃಶೋರತುಲಾರ‍್ಚಿಷೋಃ
|

ಹೃದಯಕಮಲೇ ನಿತ್ಯಾ ನಿಷ್ಠಾ ಬಹಿಶ್ಚ ಸರತ್ಪ್ರಭೇ

ರಮಣಭಗವನ್‍ಕೋ ವಾ ಮೌನೀ ಸಮಸ್ತವ ಭೂತಲೇ || 36||

ದೇವೀ ಶಕ್ತಿರಿಯಂ ದೃಶೋಃ ಶ್ರಿತಜನಧ್ವಾನ್ತಕ್ಷಯಾಧಾಯಿನೀ

ದೇವೀ ಶ್ರೀರಿಯಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಹಿಷೀ ವಕ್ತ್ರೋ ಸಹಸ್ರಚ್ಛದೇ
|

ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮವಧೂರಿಯಂ ವಿಜಯತೇ ವ್ಯಾಹಾರಗೂಢಾ ಪರಾ

ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ರಮಣ ತ್ವಾಂ ಸ್ತೌತು ಕಃ ಪ್ರಾಕೃತಃ
|| 37||

ಸೋಽಹಂ ಜಾತೋ ರಮಣಭಗವನ್‍ಪಾದಯೋಸ್ತೇ ದವಿಷ್ಠೋ

ಯದ್ಯಪ್ಯಸ್ಮಿನ್‍ಮಹತಿ ಸಮಯೇ ಶಕ್ತಿಲಾಸ್ಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ
|

ಸೂರ್ಯಸ್ಯೇವ ಜ್ವಲಿತಮಹಸೋ ದೂರಗಾಂ ನಾಥ ಶಕ್ತಿಂ

ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಗ್ಯ್ರಾಂ ತವ ಮಮ ಮನೋ ವೀತದುಃಖಂ ತಥಾಪಿ || 38||

ತದ್ಭಾಗಧೇಯಮಸಮಾನಮನೇಕಮೌನಿ-

ವಾಸಾರ‍್ಜಿತಂ ಕ್ಷಿತಿಭೃತಃ ಖಲು ಲೋಹಿತಸ್ಯ |

ಅಂಗೀಚಕಾರ ಭಗವಾನ್‍ರಮಣೋ ಮಹರ‍್ಷಿ-

ರನ್ಯೇಷು ಸತ್ಸು ಯದಿಮಂ ಬಹುಷು ಸ್ಥಲೇಷು || 39||

ಶಾನ್ತಿರ‍್ನಿತಾನ್ತಮಧಿಕಾ ಪರಮಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ-

ರ‍್ವೈರಾಗ್ಯಮದ್ಭುತತಮಂ ಕರುಣಾ ತು ಸಾನ್ದ್ರಾ |

ಜ್ಞಾನಂ ನಿರಸ್ತಕುಹನಂ ಮಧುರಂ ಚ ವೃತ್ತಂ

ನೃಣಾಂ ನಿದರ‍್ಶನಮಯಂ ರಮಣೋ ಮಹರ‍್ಷಿಃ || 40||

ನಾರಸಿಂಹಿರ‍್ಗಣಪತಿರ‍್ವಾಸಿಷ್ಠೋ ರಮಣಂ ಗುರುಂ |

ಚತ್ವಾರಿಂಶನ್‍ಮಿತೈಃ ಪದ್ಯೈಃ ಸ್ಕನ್ದಾಂಶಂ ಸ್ತುತವಾನೃಷಿಂ
||

ಓಂ ತತ್ ಸತ್

Spread the message
Night Mode