RamanaAshram Prayers – Updaesha Undiyar

Print !

Backto Menu

Upadesa Undiar

Upodghatam

1. Dharu vanattil tavamchei dirundavar

Puruva kanmattal undi-para1

Pokkarai poyinar undi-para.

2. Kanmattai yandrik kadavulilai yenum

Vanmatta rayinar undi-para
Vanjac cherukkinal undi-para.

3. Kanma palantarunk kartar pazhittuc-chei

Kanma palankandar undi-para
Garvam agandranar undi-para.

4. Kattarul endru karaiyak karunaikkan

Cherttarul Seidanan undi-para
Sivanupa desami dundi-para.

5. Utkon dozhuga upadesa sarattai

Utkond dezhunchugam undi-para
Uttun pozhindidum undi-para.

6. Sara upadesa saramut sarave
Serak kalisera undl-para
Tirat tuyar tira undi-para.

Nul

1. Kanmam payan-taral kartana danai-yal

Kanman kada-vulo undi-para
Kanman jada-madal undi-para.

2. Vinaiyin vilaivu vili-vuttru vittai

Vinaik-kadal vizht-tidum undi-para
Vidu tara-lilai undi-para.

3. Karut-tanuk kakku-nish kamiya kanman

Karuttait tirut-tiyah dundi-para
Gati-vazhi kanbik-kum undi-para.

4. Dida-midu pujai jepa-mun dhiya-nam

Udal-vak kulat-tozhil undi-para
Uyar-vagum ondri-londr’undl-para.

5. Ennuru yavum irai-yuru vamena

Enni vazhi-padal undi-para
Isanar pusa-nai undi-para.

6. Vazhut-talil vak-kuccha vaik-kut jepat-til

Vizhuppama manadam undi-para
Vilam-bun dhiya-nami dundi-para.

7. Vittuk karudali naru-nei vizhc-chipol

Vittida dun-nale undi-para
Visedamam unnave undi-para.

8. Aniya bhavat-tin ava-naha magum

Ana-niya bhavame undi-para
Anait-tinum utta-mam undi-para.

9. Bhava balat-tinar bhavana-tita sat

(Sat)* Bhavat tirut-tale undi-para
Para-bhakti tattuvam undi-para.

10. Uditta idattil odungi yiruttal

Adu kan-mam bhakti-yum undi-para
Adu yoga jnana-mum undi-para.

11. Vali-yul ladakka valai-padu put-pol

Ula-mum odun-gurum undi-para
Odukka upayami dundi-para.

12. Ula-mum uyi-rum unar-vun seya-lum

Ula-van kilai-yiran dundi-para
Ondra-vattrin mulam undi-para.

13. Ila-yamu nasam iran-dam oduk-kam

Ilayit tula-dezhum undi-para
Ezha-duru maynda-del undi-para.

14. Odukka valiyai odun-gum ulattai

Viduk-kave or-vazhi undi-para
Viyum ada-nuru undi-para.

15. Mana-vuru maya-mei mannu-ma yogi

Tanak-kor seya-lilai undl-para
Tanniyal sarnda-nan undl-para.

16. Veli-vida yangalai vittu manan-tan

Oli-yuru ordale undl-para
Unmai unarc-chiyam undl-para.

17. Manattin uruvai mara-vadu sava

Mana-mena ondrilai undl-para
Margam nerark-kumi dundi-para.

18. Ennan-gale manam yavinum nan-enum

Enname mula-mam undi-para
Yana mana-menal undi-para.

19. Nanen drezhu-midam edena nadavul

Nan-tralai sain-tidum undi-para
Jnana vichara-mi dundi-para.

20. Nan-ondru stanattu nana-nen dron-dradu

(Adu) Tanagat tond-rume undi-para
Tanadu pund-ramam undi-para.

21. Nan-ennun sorporul amadu nalume

Nanattra tukkat-tum undi-para
Nama-dinmai nikkat-tal undi-para.

22. Udal pori-yullam uyi-rirul ellan

Jadama-sat tana-dal undi-para
Sattana na-nalla undi-para

23. Ulla-dunara unarvu verin maiyin

Ulla dunar-vagum undi-para
Unarve nama-yulam undi-para.

24. Iruk-kum iyar-kaiyal Isa jivar-gal

Oru-porule yavar undi-para
Upadi unarve-ver undi-para.

25. Tannai upadi vittorvadu tan-Isan

(Isan) Tannai unar-vadam undi-para
Tanai olir-vadal undi-para.

26. Tanai irut-tale tannai yari-dalan

Taniran dattra-dal undi-para
Tanmaya nittaiyi dundi-para.

27. Arivari yamai-yum attra arive

Arivagum unmai-yi dundi-para
Arivadar kondrilai undi-para.

28. Tana-diyal yadena tan-teri hirpin

Anadi ananta-sat undi-para
Akanda cita-nandam undi-para.

29. Banda vidattra para-sukam uttra-var

Inda nilai-nittral undi-para
Irai-pani nittra-lam undi-para.

30. Yanat triyal-vadu terin edu-vadu

(Adu) Tanat trava-mendran undi-para
Tanam Ramane-san undi-para.

Vazhttu

1. Irudigal ellam iraiva nadiyai

Varudi vananginar undi-para
Vazhttu muzhanginar undi-para.

2. Uttrark kurudi upadesa undiyar

Chottrak guruparan undi-para
Sumangala Venkatan undi-para.

3. Pallandu pallandu parpannu rayiram

Pallandu pallandum undi-para
Parmisai vazhgave undi-para.

4. Isai edup porum sevi-madup porum

Vasaiyarat tervorum undi-para
Vazhi palavuzhi undi-para.

5. Karku mavargalun kattru-narn dangu-ttam

Nirku mavar-galum undi-para
Niduzhi vazhiye undi-para.

Spread the message
Night Mode