RamanaAshram Prayers – Ramana Satguru

Print !

Backto Menu

Sri Ramana Satguru

Pallavi

Ramana Sat-Guru Ramana Sat-Guru
Ramana Sat-Guru rayane;

Ramana Sat-Guru Ramana Sat-Guru
Ramana Sat-Guru rayane.

Nul

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

1. Pugazhum pon-nula gattu vanavar
Pottri nindru pugazhn-didum;
Tigazhum nannila-man Tiruc-chuzhi
Tannil vanda daya-paran.

2. Azhagu Sundarar anbinil varum
Amuda varidi Arunai-yan;
Mazha-vidaip porul arul padait-tidu
Vadi-vila vadi vanavan.

3. Amala Jnana arut perun-kadal
Arunai yan-giri tannile;

Vimalame vuru-vagi vandoru
Virupa nar-guhai mevi-nan.

4. Vadu sei-didu mayai tannai
Valaittu nindru midit-tavan;

Sudu-sei pula nodu van-jagac
Chuzh vinait-togai attravan.

5. Arunai Isan edutta nain-didu
Anban en-guru naya-kan;
Karu-naiye vadi-vaha nin-dridu
Karpahat taru vagi-non.

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana…)

6. Mundru deha marandu mup-pada
Vazh-vinil kudi yeri-nan;
Tondrum ijjaga vazh-vinir kali
Yadu nindridu tond-ralan.

7. Pinda meviya nadane bira
Manda meviya nada-naik;

Kandu nindru kanindul-ekame
Katchi-yaik kali kondavan.

8. Ponniran tavazh meni-yan pugazh
Ongu sen-jadai veni-yan;
Tan-narun guru vaga vait-tidu
Tat-tuvap porul anavan.

9. Pancha bhuta niraindu nindravan
Pancha kosama dattravan;

Anjalit tidum anbar tunba
Mozhikku jnana vida-yagan.

10. Mukgu-nat tadai attravan muda
Laya deva nira-mayan;

Pakkuvat tavar vandu nindru
Panin-didum pada sevai-yan.

11. Adi karana kari yangal
Arinda chin-maya pura-nan;
Vadiya mala mayai tannai
Vadaittu visidum aranan.

12. Devar yavarum vandu nindru
Tudit-tidum pada vaibha-van;
Kava-lagi meyn-jnana nattara
Saga nindridu karanan.

13. Veda naya-kan veda bhusha-nan
Vedame uru vayavan;

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

Kada layp-para vazh-vinir kadi
Deri-nindru kalit-tavan.

14. Turiyame vadi vagit tuveli
Adaran-gama dagi-non;
Kariyadai jagam ezho dan-dan
Kalandu nindra kalap-pilan.

15. Chinma yat-taru vir-pa zhut-tidu
Tinganic chuvai agi-non;
Tan-mayap poru layt tanit-tidu
Sacchida-nandam aginon.

16. Appil uppena en-manak guhai
Oppi nindridum annalan;

Appan oppavan annai yoppavan
Arbhu-dap porul ana-van.

17. Jakkiran kana vodu chattru
Suzhutti vadai-yad attravan;
Vakki randu niraindu nind-rador
Vakki-yap porul anavan.

18. Sanadanap porul ana vediyan
Jati bhedama dattra-van;

Anadi ninmala jnana nayagan
Anbinil varu jotiyan.

19. Sargunak kadal ana nargunan
Sarjanar pugazh nidi-yan;

Arbhudac chuvai ana paginan
Asipadat turu vanavan.

20. Bhakti yodu panindu nindridu
Bhakta kodiyar tangalai;

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

(Ramana … )

Mukti meik-karai katti mudari
Uttrida dhvajam ittavan.

21. Adada seigai alikkum indriya
Vanja-naip pori vayilil;

Vidadu vizhndu vilik-kum en manap
Peyai vavena valu-vai

22. Anga meri ahan-garit tidum
Anavap-padu pavi-yait;

Tunga jnana-val kondu chadu-vir
Tumanic chudar aginir.

23. Bhanu vamsa vinoda Rama-num
Pankayap peru vazh-vanum;

Manun sulam aninda devanum
Madha vak kuma-resanum.

24. Pottri en-manak koyil uttridu
Punniyat tiru meniyai;

Pottri nin-mugam pottri nin-manam
Pottri nin-padam aiyane.

25. Nacchi nindru navittru Venkata
Ramana navilu-meviya;

Ucchidac chuvai ana un-padam
Ucchi vait-tida vendi-nen.

(Ramana … )

Spread the message
Night Mode