RamanaAshram Prayers – Kalai Pattu

Print !

Backto Menu

Kalaip Pattu

1. Arunan udit-tanan Aruna girl tannil
Azhagiya Ramanare varum
Aruna chale-sare varum.

2. Salaik kuyil-osai kalair kuvittru
Sat-guru Ramanare varum
Sambavi bagare varum.

3. Sangam olit-tadu taragai man-gina
Ingita Ramanare varum

Isa sure-sare varum.

4. Kozhi-gal kuvina kuru-guha liyam-bina
Nazhi-gai acchudu varum

Nallirul agan-dradu varum.

5. Chinnangal ka-galam beri-gai yart-tana
Ponnanga Ramanare varum

Bhoda swaru-pare varum.

6. Kagan karain-dadu kalai-yum ayittru
Naga bhara-nare varum

Nanjani kantare varum.

7. Kar-panai ozhin-dadu kamalan-gal alarn-dana
Virpana Ramanare varum

Vedanta rupare varum.

8. Muk-guna rahi-tare muktina dal-vore
Sar-guna Ramanare varum

Santa swaru-pare varum.

9. Sattuc chitta-nanda vadi-vinaic charn-didun
Tat-tuva rayare varum

Tan-dava mur-tiye varum.

10. Inba-tunba milla ekanta medaiyil
Anbu-ruk kondore varum
Ananda monare varum.

Spread the message
Night Mode