RamanaAshram Prayers – Ekanma Panchakam

Print !

Backto Menu

Ekanma Panchakam

1. Tannai marandu tanuve tana-enni
Ennil piravi edut-tirudi – tannai
Unarndu tana-dal ulagasan charak
Kanavin vizhit-tale kanga – anavara-dam

2. Tanirun-dun tana-gat tannaitta nanevan
Yan-irukkum stanam edu-venakket – panukku
Yanevan evvidam yanulan endra-madu
Pana-nai yidu pagar-satcid – anandat

3. Tannul tanu-virukkat tanach jada-vudalan
Tannul irup-padat tanunnum – anna-van
Chitti-rattin ullulada chitti-rattuk kadara
Vastira mendren-nuvan polvan – vastu-vam

4. Ponnukku veragap bhusha-nam ullado
Tannai vidut tanu-vedu – tannai
Tanu-venban ajnani tana-gak kolvan
Tanai-yarinda jnani darippai – tana-doliyal

5. Eppo-dum ulladav ekanma vasttuve
Appo-dav vasttuvai yadi-Guru – ceppadu
Ceppit teri-yuma ceidanare levar
Ceppit teri-vippar ceppu-gena – ippodav

Ekanma vunmai yinait-tenat tetriyan-bar
Dehanma bavan cidai-vittan – ekanma
Jnana sorupa-ma nannun Guru-Ramanan
Tan-navindra ippavirtan.

Spread the message
Night Mode