RamanaAshram Prayers – Devi Kalottaram

Print !

Backto Menu

Devikalottaram

Jnanachara Vichara Padalam

Payiram

Ariya vakkaiyin manida vakkaiye yakkai
Viriyu nonbinil uyirkola viradame viradam
Karudir deivadan kannudar deivame deivam
Teriyir devikalottarat tettrame tettram

Managalam

Devan tiru-vayal Devi cevi-pugattun
Devi kalot-taran terjnana – mavilai-vam
Ananda vana-muda mana-varul addu-vida
Monak kari-yahame munn-ammai – tanum

Devi:

1. Anai-vark-kume muktik kaga-vam mukti
Tanai-yuru-marggak katchi tanam – anaiya-para
Jnana macharame nadu-menak kunnarulal
Vana-var Isa vazhut-tenna – Jnana-Sivan

Iswara:

2. Yadi-nan jnani-yargal yador kalan-gamumil
Odariya mukti-tanai uttri-duvar – madarase
Jnana acharan-gal nanunak kindru-raippan
Jnana-mura yava-rume nanginda – una-maru

3. Jnanan-dan yavark-kum nan-mugatto yik-kala
Jnanat-tal ullin anugado – vana
Kanak-kilak kodi-nul kattralum annorkku
Unar-vudiya dendre unarvai – tuni-vidu

4. Ada-nale nirbha-yanai aiya-mena lindri
Yeda-nilume yichai ila-nai – idayat-til
Nar-siraddai yodu nira-kula-nai jnanat-til
Urchagam ullonai uttrena-den – pattram

5. Mamadai indrik-karunai mannibbu dangal
Tamak-kellame abayam tantu – mumutshu-vai
Yogat-tir tar-parana yodik-kalot-tarattin

Eka vazhi nirka isaindu-puram – poga

6. Avan-tane nan-muganum achivanum malum
Avan-devar kon guhanu-mavan – avan-tan
Akila surar-Guruvu mavan-ma yogi

Akila tapo-dananu mame – akila-munar

7. Pandi-tanu ma-purudan para-mart tap-peru
Konda-vanu manna-vane kurun-gal – mandi-yuzhal
Vayu-saman cittam valit-tevana niccha-lana
Mayirut-tap petridu mam-cittam – tuyoi

8. Adu-tane muktik kupayam aduve
Chatu-bayar char-gunan tanum – aduve
Prajnai stirat-tanmai pinnum aduve
Daru-mam vivegi-yark-kut tan-mattru – aridam

9. Evvuba yatti-nale vayu-vir chalana

Ivvulan kattap-padumo ennun-kal – evvi-damum

10. Cittan ciri-dasaiya samsara nicchala-mach
Citta-nilai nirka-mukti citta-midu – cittan
Stira-makkave vendum adalinal dhiman
Paramam prajnai-inar par-ahdu – orumai-yurum

11. Anda ekantat tadai-yun sukam-aduve
Anda-mila addiyanta anandam – endak
Karuma-mumil apparattir kattra-vana mardan
Iramit tidani yisaip-pai – pirivam

12. Vishaya jnanampoi virinish kala-mai
Vishayamin jnana-paran vidum – adaiya
Ava-vilane nun-diran akshayama moksham
Tava duttridu-vane tane – Sivaiye

13. Irukkin-dren enkalaiyo deinda-chai tanya
Vuru-sakti agdal olirum – pra-pancham
Sarvan sakti-dyanan sar-nish kala-jnanam
Sarva nira-lamban tan-ayala – sarva-mila

14. Adduvita-magi arivoli matti-ramai
Yettu-maga mami-sat tecchun-yam – muktikku
Vitta-duve yendru vilam-bum para-yogattu
Uytti-duva dakat-tan uttra-gattai – nattadu

15. Chakkaran-gal nadi-gal char-paduma devatai
Aksharan-gal mandala murtta-diyam – mikka-vivai

Orpodum arpa-mume unni yidat-taga
Ner-marga mam-idanai nit-tuyirin – Oryap-pam

16. Kumba-kamu mandirak kuttam uyir-chalana
Stambana mun-nayavan daranai-tam – enbavai-gal
Attanai-yum asarikka venda-vam akshayama
Mukti-yicchai ullOr muyan-drendrun – citta-madal

17. Pujai vanak-kam puri-jepan cinta-nam
Asa-rippa dedume angillai – pesu-madu
Kevalam jneya-mendru kelinik kinjil-anyam
Avariya venduva-dindram chalanam – mevi

18. Veli-vishayam pattrum viri-manat-tark kendrum
Vilaiyum vegu-banda hetu – veliye

Tiriyun cittat-tait tiruppa-nilai yuttre
Oru-tunime var-ulagil Orvai – nirmala-mai

19. Ulveli-mel kizh-nadudik kOr-ciri-dum indriye
Ulla-vuru ella-mai Oruru-vum – illa-dai
Tan-tanakke veddiya-mait tane ilangidu-mal
Pundra-mam ondru punarn-diduga – vundri-manam

20. Evvedan drishti-yal evvuyir cheyyun-tozhilgal
Avvu-yirk kakgati unda-dalal – evvam
Ara-vavai charad ayal-drishti yatru
Nira-lOkan tane ninai-vai – ore-meiyal

21. Etu palan-karu-mam illai subavattil
Odum ivai-yavum unmai-yala – beda
Ulaga-mum illai ulagap pattrulla
Lau-kigan tanum ilaiye – nilavum

22. Nira-lamba minda nikila-mum andri
Nira-lambattal olira nirpa – nira-lambam
Agachei dinda anaittu nira-lambam
Agiduvan endre arivuru-vattru – eka

23. Viyoma vadiva-gum viyapa-gama sunyam
Yadoru-van bavit tidanel – yandu-mavan
Bijako sakkirumi polap prapancha
Pasa-samu sari-yam par-nangap – pesum

24. Akila-mam yoni-yilum aruyir yavir-kum
Mihak-klesam porun-dum menmel – akila
Klesa-mume nikku-darku kelma sunyattai
Lesa-marac cintai yiyattru – klesa-minmei

25. Jnana-vuda yap-porutte narki-riyai char-chariyai
Tanavilap patta-dal tan-ondrai – mana-dattin
Utkaru-dun salamba yogam tanai-yumori
Nish-prapan chatte nilai-nirpai – titpa-mai

26. Patala-mun bakap pagar-sakti anta-mai
Adarap patta-vivai attanai-yum – vlda-lurum
Suniya-mam astiran konda-rale sura-ravar
Suniya Jnani-yarat chut-turu-vor – Ina

27. Visha-yattil asai vidade kurangai
Vida-chali cittattai vidadu – madakki
Saruva sunyap-padattil stabikka ahdal
Nirvana-muttri duva nere – paramai

28. Akila tattuvat-tum abinna-mai agam
Ahamen batar-kaniya magi – ahameip
Poruluk kabin-namam purana cit-tengum
Porundu-muka mulla porul-tan – teriyu-mahtu

29. Agayam pola akilat taham-pura-mum
Ekanka mayuru-vam indri-yadam – aha
Parama-nandat-tut padinta-var anbeyap
Parama-nandap padivar parai – sarva-lurum

30. Indana-milla eritan evvannam tan-tane
Manda-mai santi-yinai mannumo – anda-vidam
Pattru-porul attrar paranda manamum-santi
Uttru-vidun tanaga oynda-danal – pattra-lurum

31. Mohikai mayaiye murccikai sop-panam
Agiya innan gavait-taiga-lum – eka
Suzhutti-yodu jakkiran chollu-mivai yellam
Ozhittu-vida vendum unarvai – azhutta-mam

32. Deha-midir sukshu-mamac cheru-muyir citta-buddi
Ahum-ahan kara-mivai yavukkum – eka-chittu
Anniyame endru-cintai attrave acchittai
Manniduvan endru madit-tidunI – binna-mam

33. Niddirai yina-lum ninai-vadi yalu-nidam
Cittan-tan muda-migac cirazhiyun – citta-midai
Yettanat-tale unartti egamal tannilaiyil
Vaitidu-vai men-melum vai-adanal – citturu-vai

34. Cittam eppodu stirama-gum evvi-dattum
Attai chalip-pitta lagate – itta-naiyun
Cintikka vendu-vadin dranke acchit-tattai
Bandittu niccha-lame pannu-vai – bandik-kum

35. Asira-yam pattriya-dam acchit-tam anganame
Asira-yam indri-yadai akkiduga – asira-yam
Pattru-chala nicchala-map panniyan nicchalat-tai
Sattrun chalip-piya dai-santi – uttra-danal

36.Ivvellap buta vilaya-mun dagi-livattru
Evvev-vinnum vimala-me pola – avvav
Uruvam viyabittum ormala-mil tannaip
Poruvi diyanam purivai – maru-vum

37. Aduve jananam adain-dadan peram
Adu-tane panditya magum – edu-tan
Chalana-murum vayu saman citta-mendrun
Chalana-mara chei sadanam-tan – nila-nittu

38. Cittat-tai mele-yun daranam cheiyarka
Maddi-yilun kizhi-lum mat-trengum – chitta-midu
Anta-ranga bavanai-vit tasira-yam indri-yada
Santa-tamun cheididave tan-adanai – manda

39. Urak-katti nindrum unar-tiduka chittam
Urirchala-nam pinnar oduk-kai – urak-kam
Alai-vennum ivvi-randum attra-nilai yuttral
Nilai-yidanil nicchala-mai nillai – valai-yam-vettru

40. Asira-yam indri-yadai acchit-tan tan-enrdum
Asa-rava lamba-melam attra-dayp – pasa
Mana-avattai mannida mai-jneya mukti
Tana-dilakka nan-tan tari-yai – tanak-kayalam

41. Alamba mellam ara-vitte-yam manat-tai
Elat tarip-pit tida-yatte – salat
Tulak-kama evva-rivu tond-rumo ahdu
Balak-kave endrum pazha-gav – vilak-kaya-radu

42. Appara-man suniyat-tai yardiya nitte-av
Abyasa tarpara-rai avaro – tap-par
Pirap-pirap pillada perumai-urum stanam
Urap peru-vare yava-rendror-vai – sirap-parum

43. Deva-rum devi-yarum annganame anni-yamam
Pava-mara mundar palan-galum – mevi-yidum
Asira-yam asiraya jnana-mume ana-vivai
Ma-samu-sara banda malagum – pasa-mam

44. Donda-men drasi-rayan sollap paduma-mat
Dondam vidap-paran tond-rume – banda-mil
jivan muk-tan-yogi dehat tiya-gattal
Avan videha-mukta nandru-vinai – mevum

45.Udalai virahat tozhit-tidu-gai buddi
Udaiya-varar cheiya vonade – uda-lidanai
Yaram-bit tulla-vinai yatra-vudan ivvudala
Baran-tane yagalum par-udalut – charum

46.Idaya kama-latte aha-muruva mec-chittu
Adu-nimala niccha-lame yagum – udik-kum
Ahan-kara nikku-dalal acchitte mukti
Sukan koduppa-dendru tuni-yai – ahancer

47.Saruva upadi-yun chara-dula chittu
Uruvam edu-von druladu – niran-taram
Anda Sivamaha mend-ranbar diya-nite
Enda asakti-yum ettrudi – pundi-yal

48.Desa-mun jati-muta lami-vattrai chern-dana-vum
Masagal varna-sirama manni-navum – pesu-mip
Bava-naigalai yagatrip patriye tan-nilai-yin
Bava-naiye yend-rum pazhagu-bayam – meva

49.Oru-vana ner-kuri-yan oro-ruva nil-mattru
Oru-var-kil yanu muriyan – oru-van
Evar-kuri-yan yan-avanaik kan-dilen yan-erku
Eva-nuri-yan kan-dilen yane – avi-kara

50.Nane parap bramma nada-nula kuk-kisan
Nana-vin nicchaya-mar puru-dan – tane-nan
Muttana mandri muran-vazhiyil sel-purudan
Beddana mendruni penuda-nan – buddiya-gandru

51. Endroru-van dega mila-naga-ve tannai
Tan-jnanak kan-ninar-tan kanban – andre
Anait-tinum asai yara-vittu santi
Tanait-tunni yona-van tanai – tanitta

52. Aja-nisan endrella nur-kali-lum artan
Isaik-kap padu-vano endrum – asa-nran
Anguna-mil lanan-ma va-mavane yan-ciri-dum
Ingida-nil aiyam ilai-aga-mai – ongu-moru

53. Vijnana mattran vi-suddan vi-mukta-nan
Enjna-drum engum iruppa-nan – anjna-yattu
Ondrala-nan pattra-vida vonna-nan dukkami-lan
Endrum bramma mayan yanuyi-rudu – ondragi

54. Ucchi mudal-ullan kal-alava yut-pu-rambu
Iccharu-map porvai yirudi-yam – ijjadat-tukku
Anniya-chittai muzhudu mai-amuda mait-tane
Manniya anma-nan madi-yedire – tun-niya

55.Indac chara-charan-kat kisan-nan tayu-dane
Tandai-yum tandaik-kut tandai-yum – chinta-nan-kondu
Attu-riya nar-pada-mam enaiye chinti-ppar
Mutti virup-par munain-dulle – nit-tam

56.Braman-mun nan-devar penu-mara madar
Narar-iyak-kar gandaru-var nagar – nirai-yalum

Eccham pala-valum yan puj-jiyan enaiye
Arcchip-para-rum ari-yaru-lai – nacchi

57. Arun-tavan-gal danam aneha vidat-talum
Arcchippa rennaiye arum – paranda
Chara-vachara butangal charn-dula mattrellam
Oru-vanam yane unarvai – uru-vila-dal

58.StUla-nun sUkshu-manun sUni-yanum alla-nan
Jnalat-tin bandu-nan jnana-mayan – melum
Niran-taran Isan-vimalan nlda-vattai yillon
Prapancha millon-nan pin-num – stira-mam

59.Anadi vijnanam ajan-mam puranam
Tana-dita-yak guhai-yir tangi – enalum
Uru-vam ulagan kalan-gam oppup-pattrin-drik
Karudak kanak-kolap pogadu – maruvum

60. Sana-tanama yantara-mil sat-bramman soham
EnanI adik-kadi par-ekam – panalu-mevan
Bavittu nic-chalana nirpan parap-bram-mam
Avan-amudat tanmai arnd-anma – bavamam

61. Jnanam ivvarai navin-dridap patta-dal
Ana-mutti yarum adai-darku – manini-yindru
Acharam ennal arulap padu-midu-kel
Nl-sava danama nindru-nilai – masagala

62. Nirada-lun jepa-mum nit-tiya omam pujai
Arazha-lin kariya madi-yat – teru-mor
Sadana-mum annon tanak-kendru mindra-man
Madarasi ye-ni madi-yida-nai – adaran-cer

63. Nema-mun ket-tira pidatil nikazh-sevai
Nama-varc chanam piti-rar nar-karu-mam – bu-maruvu
Tirt-tanal yat-tirai desar vira-dan-gal
Ortti-davar killai-yam ondrume – artta

63. Nema-mun ket-tira pidatil nikazh-sevai
Nama-varc chanam piti-rar nar-karu-mam – bu-maruvu
Tirt-tanal yat-tirai desar vira-dan-gal
Ortti-davar killai-yam ondrume – artta

64. Daruma daru-man taru-palan illai
Maruvu titi-ulaga mannun – karu-mam-ilai
Yellak karu-mam igandi-dula gacha-ram
Ella vidat-tum igandi-duga – chollar

65.Samaya acha-rame chattru-mindrit tallai
Samat-taman kanman talai-yai – amai-yumar
Sankar-pamun vikar-pan jati-daru man-sarnda
Sangat-tai-yun durat tallu-vai – pongum

66.Pala-vida-man siddi-galum patala munbai
Ilagum-irasa yana-mum enba – vulagil
Prat-tiyatsha magave pettra-lum pattral
Oru-vugave sadaga nul-nindru – uraitta

67.Ivai-ya-vum bandaga-mam ichjiva nukke
Ivai-melun tazhnda neri-yiva – ivai-gal
Yavai-yinum appa-rama mukti-sukam illai
Viya-paka-man citturuvam vittull – aya-varuttu

68. Evvi-sedat tanum ella avat-taiyi-num
Tavva-lara yogan darit-tonai – evvi-dattum
Aiyat-tal kettira pidat-tir kutu-kalama
Mai-yal-ezhin mattra-danai mattrudi – noyya

69. Kirumi kitam-para-vai kel-satiye daru
Vuru-mudala mella vuyi-rum – oru-podum
Nasa-murac cheyya-vona nallari-jnan unmai-yari
Acira-yit tonai ari-yarula – rasaya-nai

70. Ver-eduvun tan-pidunka vendam ilai-yinai-yum
Veru-padut-tun cheyalum vendame – ciri
Yinada seya-vendam evvuyirk-kum puvum
Anadara-vayk killa-ven dam-kan – manadu

71. Suya-magave udirnda tu-malar-gal konde
Seyak kada-van pujai Siva-nukku – iyattri-yidum
Marana-muc chadana-mun mattra-vittu vedana-mum
Peruttra tambana-mum pinninnal – kurum

72. Jura-modu butan kodun-numa vesam
Muran-vasiya makaruda moham – urait-tavik
Kuttira-kan mangal kuyit-trarka kar-kattai
Otta-vattrir pujai ozhi-yazhiyay – mukti-yurak

73. Kettira pidatir kilar deva-tai porutta
Cert-tiduma muddi-raiyun chei-maga-mum – nittu-mun
Ceiyavat-trin vadanai-gal tirtte viya baka-ma
Mei-yarivu tannaiye mevu-latte – ceyya

74. Samat-tuvame yuttruc charu-vamal asai
Samanai suka-dukkac charvir – sama-nagi
Mitti-rargal alladar melu-mottir ponnil
Otta-karut tonagi yuttra-game – chittam

75. Pori-visha yattil-oru podum virup-pam
Ura-vidadul mamadai yotti – ari-vura-muttru
Asai-bayam attrendrum anma-vile ramip-pan
Masila yogi madi-yadanal – acil

76. Sama-nagi nindai-yir chattru-tudi yirpin
Sama-nagic charva budat-tun – sama-drishti
Manni-dave vendu-mal mara-mal ennalun
Tannuyir-pol mannuyirir tan-monam – manni

77.Oruvuga-vin vadamudan ulaga goshti
Oruvuga pazhn kalaga-mum-pin – oruvuga
Sattira goshti-yaic charade ticchol-lodu
Ettunar sollum igan-didagat – arttezhu-vum

78.Iridai-yun kolum idamba mira-gamun
Charu-mam acchari-yan tanum-pin – neridum
Asaiyun kopa-mum accha-mun soha-mum
Ni-saruva mella-mella nikku-vai – vasanai-yal

79.Dondam anait-tun todara dakat-triye
Santa-tamun tan-janat-tai chara-dan – inda
Udam-budane yellam unarn-diduva nagit
Didam-perude sarn-dolir-van terai – madan-terumei

80. Jna-natti naleye nan-mutti avvan-nam
Enaiya siddi-payan indre-num – una-mam
Bogat-tun siddi-yinum pundumayal vendi-duvar
Sada-karai ullvar-gal tamarai-poi – odum

81. Ani-madi yana-gunam arndi-duga vandri
Anuga male-yahda galka – unarnde
Vimala-mam appadi-yai vidu-rudal tappan
Amala-mam dehi aritan – amari-damam

82. Agan-tan aim-buta akaram angeye
Eka-sivan tanum inida-marvan – baga-miladu
Engu-muru Siva-mun ittarai yira-mulagan
Sankaran tannuruvan tan-meiye – tunganam

83.Ivvarinja naikan disai-karana mundra-nun
Chevviya gan-dankani puttim-puhai-yun – divvi-yama
Niradal adaiyu nen-churu-gum anbal-indu
Ara-radit tidu var-piravi – sara-mal

84. Appadye viduru-var aruyire ammutti
Meyp-padiyu marga viruppa-mular – appu-rudar
Pujai-purivar annon punniyat-taip pavat-tai
Yesu-bavar eydidu-var endrennav – Isan

85. Ari-vudan acharam-evai yasik-kap pattadu
Arivik-kap patta-denal anda – neri-yavun
Kala jnanan-tan karut-til vere-vina-var
Pala-dedu made pakar-endran – Jnala-muyya

Muktan Ramanan mozhi peyart tinta-idu

Uttamar ullat toli.

(For the concluding verses, Sri Arunachala Pancha Ratnam is recited.)

Spread the message
Night Mode