RamanaAshram Prayers – Dakshinamurthy Stotram

Print !

Backto Menu

Sri Dakshinamurti
Stotra

Mangalam

Mannuma munivarar santi mannave
Tenmuka murt-tiyayt tigazhndu monaman
Tannilai tigazhti-ith-thudiyir tanmayam
Chonnavach Sankaran tunnum ennule.

Nul*

1. Mounama murai-yar kattu mabbrama vastu valan

Siva-nilait tavar char-chidar cheri-guru varan chir-kaiyan
Uvagai-yor uruvan tannul uvap-pavan kali-mu gat-tan
Avanai-yan tenpal murtti appanai yettu-vome.

2. Ulagu kannadi yurner urat-tanul anjna nattal

Veliyi-nir tuyir kanappol vilan-gidak kandu jnana
Nilaiyuru neran tannai oruvana evaner kanban
Talai-yuru guru-vam anda dakshina murtti pottri.

3. Vittule mulaipol munnam vikalpa-mil ichja gampin
Karpita maya deya kala-kar mattar parpal
Chit-tiram virippan yavan siddanu mayi ganpor
Sattiyar guru-vam anda dakshina murtti pottri.

4. Evanoli unmai yinmai iyai-porul ilangu nere

Evanadu niyana yen drisait-tunart tuvan-sern dorai
Evanai-ner kanin mindum ibbavak kadalvizh villai
Tava-ruru guru-vam anda dakshina murtti pottri.

5. Pala-tulaik kudattul dipap pai-katir polyar jnanam
Vizhimudar pori-vaip paindu veli-sarit tarinde nenna
Vilan-gidum evanaich sarndu vilangu-miv avani yavun
Chalamaru guru-vam anda dakshina murtti pottri.

6. Udaluyir porigal pundi ondrupazh agamat tervar
Madan-daiyar balar andar madaiarei muda vadi
Mada-maiyal vilai-yum amma mayak-kame maykku jnana
Tadai-yaru guru-vam anda dakshina murtti pottri.

7. Iragu-pat tri-ravi tingal ena-vulan mayai mudap
Para-vula modun-gat tungip paravida unarun kalam

Pura-vuran ginana nendru bodanam evanpu manayach
Chara-chara guru-vam anda dakshina murtti pottrti.

8. Kuzhavi-mun nanavu munnak kuru-pal avastai-yellan
Chuzha-linun kalan dirunde jolikku-mul agama nalun
Kazhal-vizhu vorkkar tannaik kattuvan chir kurippal
Tazhal-vizhik guru-vam anda dakshina murtti pottri.

9. Ulagaiya rippu manok kurum-pala nanak kanavir
Kalangiye mayai yale kariya kara nampin
Talai-vanun dasan sidan guru-magan tandai yadi
Tala-muru guru-vam anda dakshina murtti pottri.

10. Manpunal anal-kal vana madi-kadi ronpu manum
Endrolir chara charan-cher idu-yevan ettu murttam
Ennuvark kirai nirain-don evanin anni-yan chattrin-dram
Tannarut guru-vam anda dakshina murtti pottri.

11. Saruva-mun tana nandraic chattru-mit totti rattin
Srava-nan tannal artta chin-tanam dhiyanan ganam
Puri-vadal ellan tanam buti-ser isan tanmai
Maru-vidu mattru metta madi-varu selvan tane.

Spread the message
Night Mode