RamanaAshram Prayers – Anma Bodham

Print !

Backto Menu

Anma Bodam

Mangalam

Anma-vin boda-marul asanan Sankaranav

Anmavuk kanni-yan avano – anma-vai

Enna-gatte yirun-dindru tamizh sol-vanum

Annava nandri mattra-rular – munnar

Nul

1. Tavan galinar pavan tavirn-davarai santi
Avirn-davarai asai arun-darai – bhava-mukti
Adara marn-daruk kadaiyat tagu-manma
Bodama midu puga-lagum – odiv

2. Ari-vondre ner-mukti sadana magum
Pira sadanan-galin peram – an-vindri
Agadu mukti-yural aggini-yindrip pakam
Agada varen drari-vaynl – moga

3. Ari-yamaik kuppagai andra-danar kanmam
Ari-yamai tannai agat-tradu – arive
Azhiku-mari yamai-oli anda-karak kumbu
Ozhik-kuma rendre unarvai – muzhu-dum

4. Ari-yamai yal marai-vanadu pol-anma
Arave-agdu ekama tagi – nirai-vai
Ilagume tanai yiri-yave megam
Ilagum aditta-nenave nangu – ulagil

5. Ari-yamai yankalakkam arumuyir tuytam
Arivup payir chiyi-nalav – arivum
Agattri ariyamai azhiyume nir-masu
Agattrum-tettram podiyop payttan – agattu

6. Viruppu verup-padi vikara samsa-rattu
Iruppun kanavuk kinai-agdu – urup-padum
Podu-mei polap poli-yume boda-mudi
Podadu-vum poiya-gippom pinnark – keda-milai

7. Evva-lavu kalam evaik-kum adish-tana-mam
Avvi-yaya mam-bram-mam ayndari-dal – ovvi-dadu
Attunaik-kalam akila-mum meiyayt tondrun
Sutti-velli polat tuni-vayni – motta

8. Mudar kara-namai muzhudi nadaram
Adu-vam pare-san agatte – udadi
Udi-kumizhi gal-pol ulagan-gal ellam
Udit-tirun doyum unar-vai – muda-lavan

9. Sat-chita nandan saka-lattum ullullan
Iccha-nam vishnu-nilai tannir – soccha-mam
Ponnir kada-kadi polum-pal tottra-melam
Anni-yam andren-drari muttrum – manna-lurum

10. Vinnile pola vilan-gisanir tondrum
Ennil-upadi isainda vibu – anna-lumap
Beda vupadi-galar binnan-pol vana-vai
Podalum pundrap poru-lavan – odum

11. Pala-vam upadi-gal pattriye naman
Kulama sirama-mudar kolgai – jalattil
Suvai-nira madi-por sudda anma-vil
Avai kalpita-mam ariga – kavai-yai

12. Kalanda peru-maim buta kariya magun
Kalanda-vinai sarnda kala-man – kalak-kum
Ida-rinba bogam evaiyum pusit-tarkku
Idam ivvudalen drirup-pai – uda-lulle

13. Vayukkal aindu manam buddhi yirain-dai
Eyun karuvi-gal eynda-nun – kayan
Kala-vada nunbuta kariya-mam bogattu
Ulavada sadana-mam orvai – mala-magi

14. Adi-yat trintrend drarai-yona ajnanam
Oduva-radi upadi-yai – odum
Upadi-gala mundru dal-galin verai
Upadi-yil anma-vai orav – upadi-galam

15. Kosan galaindu-mudar kuttura-val anmavum
Masi-lade ayinumav amma-yane – resaruvum
Nila-pada dikkalap-pal nirmala-mam spadigam
Polave ottap poru-lagum – melil

16. Udal-pancha kosa umi-yadi yodut
Sudar pari-suddha anma-vait – dida-mana
Vutti-yinar kutti-yozhitta vattrai-arisi
Ottariya vendum unarulle – ottadai

17. Engume endrum irup-pinum anmavum
Engume anma ilaga-lilai – tunga-mam
Buddhiyi leye poliyu-nizhal soccha-mam
Vastuvir trondrum vagai-yagat – tottum

18. Udal-karuvi ulla modu-buddhi mayai
Vidave ravat-trin virutti – udane
Evaik-kume satchi-yam endrum anmavai
Avaik-karasan pola ariga – sevimun

19. Karuvi-galin thozhil kanda aviveki

Karuttan-pon dran-mavaik kanban – turida-mai

Odume gankandu unarvili chandi-rane
Odu-gira nen-badai yotta-tahdu – Idilla

20. Jnana-voli anmavai nanni udal-porigal

Mana-dam buddhi-ivai mannu-tamakku – anatozhil
Attridu madittan aviroli-yal makkal-tozhil
Attru-vadu polumari meipol – tottra-murun

21. Degam porigal tikazh gunangal vinaigal
Agumivai tuyasat cittan-mavil – mohattar
Karpippar suddha gaganattil nIla-mudar
Karpittal polak karuduga – arpa

22. Manamam upadi maruvu karttat-vam
Inamaya vattrai ari-vinmai – enu-mayalal
Anma-vir kar-pippar appalaivai nIr-tondrum
Van-madiyir karpikku marupal – panmai

23. Virup-pasai tun-binbu melu-mivai polva
Irup-pavam buddhi iruppal – iruppillat
Tukkattil indra-danar sonda-mavai pundikke
Orkkuga anma-virka moyenave – park-kum

24. Arukkan tanakkoli appuk-kut tatpam
Erikushna-mum iyalbai – irukkai-yena

Sattu-cittanandan sarnittan suddha iyalbu
Ottadan mavuk-kendro aindam – attagai-yul

25. Sattuc-chit tennat tagum-anma amsamum
Buddhi virutti puga-londrum – otta
Irandodu mudattal yan-arigindre nendru
Oruttan thozhir-paduva norvai – oru-vidattum

26. Endrum vikara-mila danma buddhiyum
Endrum arivindri-yade endralum – ondriya
Jivane yellan terivan-seivan kanban
Bhavat-tan ma-mogi parsattai – mevu-rum

27. Tannaittan jiva-nenat tambile pambu-pol
Unniye accham urugindran – tannaittan
Jiva-nalan yanpara-manma endru tern-dadanal
Avanan jana yavan-oli – mevum

28. Oru-porulam anma olirkkum madimun
Karuvi-galait dipan Kadadi – poruva
Oliyil avattral oru-podum anma
Olirkkap pada-den drunarvai – oliyal

29. Vilakkin uruvai vilakkida veru

Vilakkai virumba vidam-pol – vilan-gum
Arivuru-vam anma arin-didat tannaip
Piri-darivu vendap peradu – piri-davai

30. Neti-neti vakkinal nikki upadi-yelam
Midiyan jivanma midila – adiyam

Appara-man makkalin aikki-yama vakki-yangal
Seppuva dorndu telin-diduga – appoi

31. Aviddaiyal anavai aga-mudar kanum
Ivai-kumizhi pola azhi-veidum – ivattrin
Ayalam amala aham-brama mamendru
Ayarama lendrum ariyan – uyiril

32. Udalukku verenak kun-datan muttal
Odu-kundral savu-mudal ondrai – padarnda
Voli-mur pulan-galo dondralenak kindre
Alan porigal yana dalale – chalana

33. Mana-malanan adalan mannu-tuya rasai
Sinam acchamadi enaic-chera – inamaga
Appiranan mana-millan suddanendru marai
Cheppu-gindra dandro teli-palavam – appe-yargal

34. Nirgunan niranjanan nittan nira-karan
Nirvikaran suddan nishkriyan – nirvi-karpan
Nittamuk tanmunni gazhttidap pattavai
Attanaiyu nanend rari-pari – sudda-mam

35. Agayam-pola akilattin ulveli-yan
Saga-dan sarva saman-cittan – dehadi
Yavattrum pattratra nendrum-amalan saliyan
Avanan-endre ariadu – avai

36. Edu-nittan suddam edu-muktam yekam
Edakanda vinbiran dilladu – edu sattu
Chittananda magun tigazhap para-brama
Vastu yaneya madittiru – nittam

37. Nirantara mivvaru nigazhttap padumap
Bramame yanavan-ennum – urudi
Azhikku mariyamai alaivu-galai noygal
Ozhikkum irasa-yanam ottu – vizhuppa-mam

38. Ekanta desat tirun-dasai indriveli
Pogadu vendru pori-galai – eka-mai
Andamil anmavai anniyamil pundiya-nai
Chindikka vendum teri-yingan – chindik-kum

39. Buddhiman kanum porulevai-yum anmavil
Buddhiyal ondral purivitte – sudda-mam
Vinnena vondrai vilangidum anmavai
Yennuga eppo-dume yivvaru – enniye

40. Ulla dunarndon uruvam varuna-mudal
Ulla mayalgal orun-gozhittu – ullam
Tigazh-pari pundra chida-nandan tanat
Tigazhn-diduva nalun teliga – nigazhum

41. Arivan arivo-dari paduva bedam
Urupara-man mavil-urade – arivinbu
Uruvai ondrai-ahdu uruva danattran
Uruvale tanoli-rum orga – uruvulle

42. Anma enumav-arani-yil ivvidam

Anmad dhiyanam aha-madanam – tan-muyandru
Sanda-tan seidalar sar-jnanat timada-mai
Indana-mellam erikku me-yerikka – mundum

43. Aruna-nale yalla galudal ponmun
Maruvari valam mada-mai – iriyave
Pongu-manma pari purana magave
Pongum adit-tanaip polave – manga-lila

44. Anma eppodum adain-dulade yanalun

Tan madamai yal-adaiya daya-maru – man-madiya
Eydap-pet trarpol ilaguntan kanda-vani
Eydap-pettrar polave yendrum – eidum

45. Brammattir jivan brandi-yar kattai
Purudan-pol karpidan poyyam – uru-vattin
Tattuvam yadendru tanunarin avvuru-vam
Vastu-vagadu madi-yulla – vastu-vam

46. Tattuva swarupanu budiyar tranudi
Uttama jnanam udane-yam – mittaiya
Nanena tanj-jnana nasippikkun dik-biramai
Bhanu-udayat tenave park-kave – tanolirum

47. Nandru tanai-yari vinj-jnaniyam yogi-yum
Ondru-melan tannil uruvadai – ondrana
Tanella-mayula-dait tan-jnanak kanni-nar
Tan-kanban endre tari-pari – pundra-mam

48. Anmave ivvulagel lamagum arpa-mum
Anma-vuk kanniya mai-illai – anma-vai
Kanban-ellamun gadadi-gal mannin verai
Kan-badum undo kazha-ruga – kan-gurum

49. Jivan muktan vidvan-teru-vadan mun-tannai
Mevum upadi-gunam vittu-dane – mevu-van
Tannuru-sat chit-tinbait tan-kitam vandi-nuru
Tannai-yural polat dari-tanam – mannu-mavan

50. Mogak kadal-kadandu mulasai kopa-mudal
Agum arakkar arak-kondru – yogi
Amaidi yodu-kudi anma-vin inbattu
Amain-dolirva nendre arivai – amai-vil

51. Anitta-veli yin-bicchai attra-nai anma
Tannin-pir tirutti tanai-yuttru – anisa-mum
Tannoli yar-kudan tannul vilak-kenat
Tannule tanolir-van tanaga – mannum

52. Upadi yuttra-nenum ottavin polav
Upadi darman-galo dottan – upadi-yilan
Muttra-riva nenu muni mudanena vayupol
Pattrat-tru sancharip-pan paril – pattrum

53. Upadi nasattal uruvan muni-van
Upadi-yil Vishnu vinulle – abedame
Toyattir toya-mun tuvinnile vinnum
Tiyir-tiyum polat tervai – tuya-dam

54. Evvadai virpiri dedu-madai dar-kindro
Evvin-binir piridin bindro – evva-rivu
Tannir pirida-rivu tan-indra movadu
Tannai bramma-mena charn-diduga – pinnum

55. Edu-kanak kandar kedu-vume yindro
Edu-vana-pin janma mindro – edu-varinda
Pinnari-yat takka piridor porul-indro
Annadu tan-bramma magume – innum

56. Edu-kurukku mel-kizha mengu nirai-vagum
Edu satcittin biran-dilladu – eda-nantam
Nitta-mai ondrai nigazhva-dedu vagu-mav
Vastu bramma madit-tiduni – nitta-mam

57. Edazhi-villada detai yandren dran-drendre
Veda mudivu vilak-kidum – yadondru
Akanda inbagi yama-rum adu-tane
Tigazhum bramman teliga – pugalav

58. Akanda suka-maya anma-vil arpa
Sukattai yadutte sura-rai – tigazhum
Brammadi yenor piran-guvar inbuttru
Tara-tara magat tarippai – para-mam

59. Adani-dat tulla dakilamun seigai
Adai-yadut tullade yagum – adanal
Para-vidu mellam param porul palil
Vira-vidu nei-polave yagtu – aruvam

60. Paru-maiyu nun-mai urpatti vinasan
Kuru-galu nitchiyun kudadu – uruvan
Gunankula nama-mun kollamal ulladu
Unarga bramma-men drutrul – unarvam

61. Edan oliyi-nal olirume yiravi-yadi
Edanai avai-volirkka veladu – eda-nale
lnda-vula gellam ilagum adu-tane
Andap bramma marin-diduga – undi

62. Olirt-tulaga mellan-tan ulveli viyabittu
Olirin-didum abbramma morvai – olirum
Nerup-pinir kaidangi nerolirum-anda
Irup-purundai yai-polave tan – iruk-kum

63. Bramma mulagir piridagum andap
Brammat tanuvil piridai – brammat-tirku
Anniyam edum avirndal adu-mittai
Unnuga kanalnir ottada-nai – munnil

64. Edu-yedu kanavun ketka-vum eyum

Adu brammat tanniya magadu – adu-vume
Tattuva jnanat-tinar satcit tananda-mam
Addu-vidab bramma mam-ariga – otte

65. Sarvattun sarn-datan sat-citta nan-dap
Brammattai jnanak-kan pettran – dari-sippan
Jnanakkan nilladan nannane katchi-yolir
Banuvai andan-polap par-mudan – enum

66. Sravana madigalar tesuru jnana
Eri-yinir kaicchi yedukka – saruva
Mala-mum-poich jivan maruvil ponpol
Nir-malanagit tanolir vane – ilagum

67. Idaya-veli tondri yirulai azhi-jnana
Udaya-ravi anma volirum – nida-mume
Ella-vattrum paravi yella-mum tangi-nindru
Ellam olir-vikkum ennuga – pallattrum

68. Dikkidan kala-mudal tedama lendru-met
Dikku-marnde kulir-mun tirpadai – yekkalan-gum
Attra nitya-nanda anma tirttat-tuttoi
Uttravanar seigai yondrin-dri – mattravan

Yavum arin-donai engu-nirain dara-mirdan

Avan yenave ari

Spread the message
Night Mode