Aksharamanamalai Telugu

Print !Aksharamanamalai TeluguBack

అరుణాచల అక్షరమణమాల

తరుణారుణమణి కిరణావలినిహర్‍ , తరుమా క్షరమణ మహిళ్-మాలై

తెరుణాటియతిరు వటియార్‍ తెరుమరళ్‍, తెళియాప్పరవుటల్‍
పొరుళాహ

కరుణాకరముని రమణారియనువ, హైయినార్‍ సొలియటు గతియాహ

అరుణాచలమెన అహమేయఱివొట్, మళ్వార్‍ శివనుళహాల్‍వరే

అరుణాచలవరర్‍క్కేఱ్ఱ్ర అక్షరమణమాలై శాఱ్ఱ్ర

కరుణాకర గణపతియే కరమరుళిక్కాప్పాయే

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

1. అరుణాచల మెన అకమే నినైప్పవర్‍,

అహతై వేరఱుప్పాయ్ అరుణాచల

2. అళకు సున్దరం పోల్‍ అకముం నీయుము-

ఱ్ఱ్రభిన్నమాయ్ ఇరుప్పోం అరుణాచల

3. అహం పుకున్తీర్‍త్తున్‍ అకగుకై శిఱయాయ్

అమర్‍విత్తతెన్‍ కొళ్‍ అరుణాచల

4. ఆరుక్కా ఎనై ఆణ్టెనై అకఱ్ఱిటిల్‍

అకిలం పళిత్తిటుం అరుణాచల

5. ఇప్పళి తప్పునై ఏన్‍ నినైప్పిత్తాయ్

ఇనియార్‍ విటువార్‍ అరుణాచల

6. ఈన్ఱిటుం అన్నయిర్‍ పెరితరుళ్‍ పురివోయ్,

ఇతువొ ఉనతరుళ్‍ అరుణాచల

7. ఉనయే మాఱ్ఱ్రి ఓటాతుళత్తిన్మేల్‍ ఉఱుతియాయ్

ఇరుప్పాయ్ అరుణాచల

8. ఊర్‍ శుఱ్ఱ్రుళం విటాతునైక్కణ్టటఙ్కిట

ఉన్నళకైక్కాట్టరుణాచల

9. ఎనెయళిత్తిప్పోతెనైక్కలవావిటిల్‍

ఇతువో ఆణ్‍మై అరుణాచల

10. ఏనిన్త ఉఱక్కం ఎనైప్పిఱరిళుక్క

ఇతువునక్కళకో అరుణాచల

11. ఐమ్పులక్కళ్‍వర్‍ అకత్తినిల్‍ పుకుమ్పో

తకత్తిల్‍ నీ ఇల్లయో అరుణాచల

12. ఒరువనాం ఉన్నై ఒళిత్తెవర్‍ వరువార్‍

ఉన్‍ శూతేయిత్ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

13. ఓఙ్కారప్పొరుళ్‍ ఒప్పుయర్‍విల్లోయ్

ఉనైయారఱివార్‍ అరుణాచల

14. ఔవ్వైపోల్‍ ఎనక్క్ ఉన్‍ అరుళై తన్తెనై

ఆళువతున్‍ కటన్‍ అరుణాచల

15. కణ్ణుక్కు కణ్ణాయ్ కణ్ణిన్‍డ్రి కాణునై

కాణువతెవర్‍ పార్‍ అరుణాచల

16. కాన్తమిరుమ్పుపోల్‍ కవర్‍న్తెనై విటామల్‍

కలన్తెనోటిరుప్పాయ్ అరుణాచల

17. గిరివురువాకియ కిఱుపైక్కటలే (కృపైక్కటలే)

కృపైకూర్‍న్తరుళువాయ్ అరుణాచల

18. కీళ్మేలెఙ్కుం కిళరొళిమణియెన్‍

కీళ్మెయెయ్ పాళ్ శెయ్యరుణాచల

19. కుఱ్ఱ్రముఱ్ఱ్రఱుత్తెనై గుణమాయ్ పణిత్తాళ్‍

గురువురువాయొళిర్‍ అరునాచాల

20. కూర్‍వాట్ కణ్ణియర్‍ కొటుమయిల్‍ పటాతరుళ్‍

కూర్‍న్తెనై శేర్‍న్తరుళ్‍ అరుణాచల

21. కెఞ్చియుం వఞ్చియాయ్ కొఞ్చముం ఇఱన్‍కిలై

అఞ్చలెన్‍డ్రేయరుళ్‍ అరుణాచల

22. కేళాతళిక్కుమున్‍ కేటిల్‍ పుకళై

కేటుశెయ్యాతరుళ్‍ అరుణాచల

23. కయ్యినిర్‍ కనియున్‍ మెయ్రసం కొణ్టు (ఉ)

వగై వెఱికొళవరుళ్‍ అరుణాచల

24. కొటియిట్టటియరై కొల్లునైక్కట్టి

కొణ్టెన్‍కన్‍ వాళే്వన్‍ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

25. కోపమిల్‍ గుణత్తోయ్ కుఱియాయెనైక్కొళ

కుఱయెన్‍ శెయ్తేన్‍ అరుణాచల

26. గౌతమర్‍ పోఱ్ఱ్రుం కరుణైమా మలైయే

కటైక్కణిత్తాళ్‍వాయరుణాచల

27. సకలముం విళుఙ్కుం కతిరొళియినమన

జలజమలర్‍త్తీటరుణాచల

28. శాప్పాటున్నై శార్‍న్తుణవాయాన్‍

శాన్తమాయ్ప్పోవెన్నరుణాచాల

29. చిత్తం కుళిర కతిర్‍ అస్తంవైతత్తముతవా

యైత్తిఱ అరుళ్‍మతియరుణాచల

30. శీఱైయళిత్త్ నిర్‍వాణమాయ్ శెయ్తరుళ్‍

శీఱైయళిత్తరుళ్‍ అరుణాచల

31. సుఖక్కటల్‍ పొఙ్క చొల్లుణర్‍వటఙ్క

చుమ్మాపొరున్తిటన్‍గరుణాచల

32. శూతుశెయ్ తెన్నై శోదియాదినియున్‍

జోతియురుక్కాట్టరుణాచల

33. చెప్పటి విద్ధైక్కట్రిప్పటి మయక్కువి

ట్టురుప్పటు విద్ధైక్కాట్టరుణాచల

34. శేరాయెనిన్‍మెయ్ నీరాయురుకి

కణ్ణీరాఱ్ఱ్రళివేన్‍ అరుణాచల

35. చైయ్యనత్తళ్ళిర్‍ చెయ్వినై శుటుమలాల్‍

ఉయ్వగై ఏతుఱై అరుణాచల

36. చొల్లాతు చొల్లి నీ చొల్లఱ నిల్లెన్‍డ్రు

చుమ్మావిరున్తాయ్ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

37. శోమ్పియాయ్ చుమ్మా సుఖముణ్టుఱఙ్కిటిల్‍

చొల్‍ వేఱెన్‍ గతి అరుణాచల

38. శౌరియం కాట్టినై శళక్కఱ్ఱ్రతెన్‍డ్రే

చలియాతిరున్తాయ్ అరుణాచల

39. ఞమలియిర్‍ కేటా నానెన్నుఱుతియాల్‍

నాటినిన్నుఱువేన్‍ అరుణాచల

40. ఞానమిల్లాతువున్‍ ఆసయాల్‍ తళర్‍వఱ

జ్ఞానం తెఱిత్తరుళ్‍ అరుణాచల

41. తత్తువం తెరియాతత్తనైయుఱ్ఱ్రాయ్

తత్తువం ఇతువెన్‍ అరుణాచల

42. తానే తానే తతువం ఇతనై

తానే కాట్టువాయ్ అరుణాచల

43. తిరుమ్పి అహంతనై దినమక కణ్‍కాణ్‍

తెరియుమెన్‍డ్రనైనెన్‍ అరుణాచల

44. ధీరమిల్లకత్తిల్‍ తేటియున్తనయాన్‍

తిరుమ్పవుఱ్ఱ్రేన్‍ అరుళ్‍ అరుణాచల

45. తుప్పఱివిల్లాతిప్పిఱప్పెన్‍ పయన్‍

ఒప్పిట వాయేన్‍ అరుణాచల

46. తూయ్ మన మొళియర్‍ తోయుమున్‍ మెయ్ అకం

తోయవేయరుళెన్‍ అరుణాచల

47. దైవమెన్‌డ్రున్నై చారవేయెన్నై

చేరయొళిత్తాయ్ అరుణాచల

48. తేటాతుఱ్ఱ్రనల్‍ తిరువరుళ్‍ నిధియక

తియక్కం తీర్‍త్తరుళ్‍ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

49. ధైరియమోటుమున్‍ మెయ్యకనాటయాన్‍

తట్టళిన్తేన్‍ అరుళ్‍ అరుణాచల

50. తొట్టరుళ్‍ కైమెయ్ కట్టిటాయెనిలియాన్‍

నష్టమావేనరుళ్‍ అరుణాచల

51. తోటమిల్‍ నీయకతోటొన్‍డ్రి యెన్‍డ్రూం

సన్తోటమొన్‍డ్రిటవరుళ్‍ అరుణాచల

52. నకైక్కిట మిలైనిన్‍ నాటియయెనై అరుళ్‍

నకైయిట్టూపార్‍ నీ అరుణాచల

53. నాణిలై నాటిట నానాయొన్‌డ్రిని

స్తాణువాయ్ నిన్‍డ్రెనై అరుణాచల

54. నిన్నెరి ఎరిత్తెనై నీరాక్కిటుమున్‍

నిన్నరుళ్‍ మళైపొళి అరుణాచల

55. నీ నానఱప్పులి నితఙ్కళిమయమాయ్

నిన్‌డ్రిటుం నిలైయరుళ్‍ అరుణాచల

56. నున్నుఱువుణైయాన్‍ విణ్ణుఱునణ్ణిట

ఎణ్ణలై ఇరుమెన్‌డ్రరుణాచల

57. నూలఱివఱియా పేదయనెన్‌డ్రన్‍

మాలఱివఱుత్తరుళ్‍ అరుణాచల

58. నెక్కునెక్కురుకియాన్‍ పూక్కిట ఉనై పుగ

నక్కనా నిన్‌డ్రనై అరుణాచల

59. నేసమిల్‍ ఎనక్కు ఉన్‍ ఆసయైక్కాట్టి

నీ మోసం చెయ్యాతరుళ్‍ అరుణాచల

60. నైన్తళిక్కనియా నలనిలై పదత్తిల్‍

నాటియుత్ కొళ్‍ నలం అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

61. నొన్తిటాతున్తనై తన్తెనైకొణ్టిలై

అన్తకన్‍ నియెనరుణాచాల

62. నోక్కియేక్కరుతిమెయ్ తాక్కియే పక్కువ

మాక్కి నీ ఆణ్టరుళ్‍ అరుణాచల

63. పఱ్ఱ్రిమాల్‍ విటన్తలై ఉఱ్ఱ్రిటుమునమరుళ్‍

పఱ్ఱ్రిట అరుళ్‍ పురి అరుణాచల

64. పార్‍త్తరుళ్‍ మాలఱ పార్‍త్తిలైయెనినరుళ్‍

పారునక్కార్‍ శొల్‍వర్‍ అరుణాచల

65. పిత్తువిట్టునై నేర్‍ పిత్తనాక్కినైయరుళ్‍

పిత్తం తెళిమరున్తరుణాచల

66. భీతియిల్‍ ఉనైశార్‍ భీతియిలెనైశేర్‍

భీతియు‍డ్రెనక్కేన్‍ అరుణాచల

67. పుల్లఱివేతుఱై నల్లఱివేతుఱై

పుల్లిటవేయరుళ్‍ అరుణాచల

68. పూమణమామనం పూరణమనం కొళ

పూరణమణమరుళ్‍ అరుణాచల

69. పెయర్‍నినైత్తిటవే పిటిత్తిళుత్తనెయున్‍

పెరుమై యారఱివార్‍ అరుణాచల

70. పేయ్త్తనం విట విటాపేయాయ్ పిటిత్తెనై

పేయనాక్కినెయెన్‍ అరుణాచల

71. పైఙ్కొటియానాన్‍ పఱ్ఱ్రిన్‌డ్రి వాటామల్‍

పఱ్ఱ్రుక్కొటాయ్క్కావరుణాచల

72. పొటియాన్‍ మయక్కి యెన్‍ బోధత్తైప్పఱిత్త్

ఉన్‍ బోధత్తైక్కాట్టినై అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

73. పోక్కుంవరవుమిల్‍ పొతువెళియినిల్‍ అరుళ్‍

పోరాట్టం కాట్టరుణాచల

74. భౌతికమాముటల్‍ పఱ్ఱ్రఱ్ఱ్రూనాళుమున్‍

భవిశుకణ్టుఱవరుళ్‍ అరుణాచల

75. మలైమఱున్తిటని మలైత్తిటవోవరుళ్‍

మలైమఱున్తాయొళిర్‍ అరుణాచల

76. మానంకొణ్టుఱుపవర్‍ మానత్తైయళి

త్తభిమానమిల్లాతొళిర్‍ అరుణాచల

77. మిఞ్చిటిల్‍ కెఞ్చిటున్‍ కొఞ్చవఱివనియాన్‍

వఞ్చియాతరుళెనై అరుణాచల

78. మీకామనిల్లామన్‍ మాకాఱ్ఱ్రాలైకలం

ఆకామల్‍ కాత్తరుళ్‍ అరుణాచల

79. ముటియటికాణా ముటివిటుత్తనైనేర్‍

ముటివిట కటనిలై అరుణాచల

80. మూక్కిలన్‍ మున్‍కాట్టు ముకురమాకాతెనై

తూక్కియణైన్తరుళ్‍ అరుణాచల

81. మెయ్యకత్తిన్మనమెన్మలరణయిల్‍ నాం

మెయ్ కలన్తిటవరుళ్‍ అరుణాచల

82. మేన్మేల్‍ తాళ్న్తిటుం మెల్లియర్‍ చేర్‍న్తు
నీ

మేన్మయుఱ్ఱ్రానైయెన్‍ అరుణాచల

83. మైమయనీత్తరుళ్‍ మైయ్యినాలునతుణ్‍

మైవసమాక్కినేన్‍ అరుణాచల

84. మొట్టయటిత్తెనై వెట్టవెళియినీ

నట్టమాటినైయెన్‍ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

85. మోకంతవిర్‍త్తున్‍ మోకమా వైత్తుమెన్‍

మోకంతీరాయెన్‍ అరుణాచల

86. మౌనియాయ్ కల్‍ పోల్‍ మలరాతిరున్తాల్‍

మౌనమితామో అరుణాచల

87. యెవనెన్‍ వాయిల్‍ మణ్ణినైయఱ్ఱ్రి

ఎన్‍పిళైపొళిత్తతరుణాచల

88. యారుమఱియాతెన్‍ మతియినై మరుట్టి

యెవర్‍ కొళై కొణ్టతరుణాచల

89. రమణనెన్‍ ఱురైత్తేన్‍ రోషం కొళ్ళతెనై

రమిత్తిట చెయ్యవా అరుణాచల

90. రాప్పకలిల్లా వెఱువెళివీట్టిల్‍

రమిత్తిటువోం వా అరుణాచల

91. లక్షియం వైత్తరుళస్తిరం విట్టెనై

భక్షిత్తాయ్ ప్రాణనోటరుణాచల

92. లాభనీయిహపర లాభమిలెనైయుఱ్ఱ్రు

లాభమెన్నుఱ్ఱ్రనై అరుణాచల

93. వరుంపటి శొల్లిలై వన్తెన్‍పటియళ

వరున్తిటుం తలైవిధియరుణాచల

94. వావెన్ఱ్రకంపుక్కున్‍ వాళ్వరుళన్‍ఱేయెన్‍

వాళ్విళన్తేనరుళరుణాచల

95. విట్టిటిల్‍ కష్టమాం విట్టిటాతునైయుయిర్‍

విట్టిట అరుళ్‍పురియరుణాచల

96. వీటువిట్టీర్‍త్తుళ వీటుపుక్కుప్పైయ్యవున్‍

వీటుకాట్టినైయరుళ్‍ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

97. వెళివిట్టేనున్‍ శెయల్‍ వెఱుత్తిటాతున్నరుళ్‍

వెళివిట్టెనైక్కా అరుణాచల

98. వేదాన్తత్తై వేరఱవిళఙ్కుం

వేదప్పొరుళరుళ్‍ అరుణాచల

99. వైతలై వాళ్త్తా వైత్తరుళ్‍ కుటియా

వైత్తెనై విటాతరుళ్‍ అరుణాచల

100. అమ్పువిలాళిపోల్‍ అన్‍పురువునిలెనై

అన్‍పా కరైత్తరుళ్‍ అరుణాచల

101. అరుణయెన్ఱణ్ణయాన్‍ అరుళ్‍ కణ్ణిపట్టేనున్‍

అరుళ్‍వలై తప్పుమో అరుణాచల

102. చిన్తిత్తరుళ్‍పట చిలన్తిపోల్‍ కట్టి

చిఱయిట్టుణ్‍ణ్టనై అరుణాచల

103. చిన్తిత్తరుళ్‍పట చిలన్తిపోల్‍ కట్టి

చిఱయిట్టుణ్‍ణ్టనై అరుణాచల

104. అన్‍పోటున్‍ నామం కేళ్‍ అన్‍పర్‍తం అన్‍పర్

క్కన్‍పనాయిటవరుళ్‍ అరుణాచల

105. ఎన్‍పోలుం దీనరై ఇన్‍పుఱ కాత్తునీ

ఎన్నాళుం వాళ్న్తరుళ్‍ అరుణాచల

106. ఎన్‍పురుక్కన్‍పర్‍తం ఇన్‍శొర్‍కొళ్‍

శెవియుమెన్‍ పున్మొళి కొళవరుళరుణాచల

107. పొరుమయాం భూతర పున్‍శొలై నన్‍శొలా

పొరుత్తరుళిష్టం పిన్నరుణాచల

108. మాలయళిత్తరుణాచల రమణవెన్‍

మాలయణిన్తరుళ్‍ అరుణాచల

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల
!

Spread the message
Night Mode