Aksharamanamalai Punjabi

Print !



Aksharamanamalai PunjabiBack

ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਕ੍ਸ਼ਰਮਣਮਾਲ

ਤਰੁਣਾਰੁਣਮਣਿ ਕਿਰਣਾਵਲਿਨਿਹਰ੍‍ , ਤਰੁਮਾ ਕ੍ਸ਼ਰਮਣ ਮਹਿਲ਼੍-ਮਾਲੈ

ਤੇਰੁਣਾਟਿਯਤਿਰੁ ਵਟਿਯਾਰ੍‍ ਤੇਰੁਮਰਲ਼੍‍, ਤੇਲ਼ਿਯਾੱਪਰਵੁਟਲ੍‍
ਪੋਰੁਲ਼ਾਹ

ਕਰੁਣਾਕਰਮੁਨਿ ਰਮਣਾਰਿਯਨੁਵ, ਹੈਯਿਨਾਰ੍‍ ਸੋਲਿਯਟੁ ਗਤਿਯਾਹ

ਅਰੁਣਾਚਲਮੇਨ ਅਹਮੇਯਰਿਵੋਟ੍, ਮਲ਼੍ਵਾਰ੍‍ ਸ਼ਿਵਨੁਲ਼ਹਾਲ੍‍ਵਰੇ

ਅਰੁਣਾਚਲਵਰਰ੍‍ੱਕੇੱਰ੍ਰ ਅਕ੍ਸ਼ਰਮਣਮਾਲੈ ਸ਼ਾੱਰ੍ਰ

ਕਰੁਣਾਕਰ ਗਣਪਤਿਯੇ ਕਰਮਰੁਲ਼ਿੱਕਾੱਪਾਯੇ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

1. ਅਰੁਣਾਚਲ ਮੇਨ ਅਕਮੇ ਨਿਨੈੱਪਵਰ੍‍,

ਅਹਤੈ ਵੇਰਰੁੱਪਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

2. ਅਲ਼ਕੁ ਸੁਨ੍ਦਰਂ ਪੋਲ੍‍ ਅਕਮੁਂ ਨੀਯੁਮੁ-

ੱਰ੍ਰਭਿੰਨਮਾਯ੍ ਇਰੁੱਪੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ

3. ਅਹਂ ਪੁਕੁਨ੍ਤੀਰ੍‍ੱਤੁਨ੍‍ ਅਕਗੁਕੈ ਸ਼ਿਰਯਾਯ੍

ਅਮਰ੍‍ਵਿੱਤਤੇਨ੍‍ ਕੋਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

4. ਆਰੁੱਕਾ ਏਨੈ ਆਣ੍ਟੇਨੈ ਅਕੱਰਿਟਿਲ੍‍

ਅਕਿਲਂ ਪਲ਼ਿੱਤਿਟੁਂ ਅਰੁਣਾਚਲ

5. ਇੱਪਲ਼ਿ ਤੱਪੁਨੈ ਏਨ੍‍ ਨਿਨੈੱਪਿੱਤਾਯ੍

ਇਨਿਯਾਰ੍‍ ਵਿਟੁਵਾਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

6. ਈਨ੍ਰਿਟੁਂ ਅੰਨਯਿਰ੍‍ ਪੇਰਿਤਰੁਲ਼੍‍ ਪੁਰਿਵੋਯ੍,

ਇਤੁਵੋ ਉਨਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

7. ਉਨਯੇ ਮਾੱਰ੍ਰਿ ਓਟਾਤੁਲ਼ੱਤਿਨ੍ਮੇਲ੍‍ ਉਰੁਤਿਯਾਯ੍

ਇਰੁੱਪਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

8. ਊਰ੍‍ ਸ਼ੁੱਰ੍ਰੁਲ਼ਂ ਵਿਟਾਤੁਨੈੱਕਣ੍ਟਟਙ੍ਕਿਟ

ਉੰਨਲ਼ਕੈੱਕਾੱਟਰੁਣਾਚਲ

9. ਏਨੇਯਲ਼ਿੱਤਿੱਪੋਤੇਨੈੱਕਲਵਾਵਿਟਿਲ੍‍

ਇਤੁਵੋ ਆਣ੍‍ਮੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

10. ਏਨਿਨ੍ਤ ਉਰੱਕਂ ਏਨੈੱਪਿਰਰਿਲ਼ੁੱਕ

ਇਤੁਵੁਨੱਕਲ਼ਕੋ ਅਰੁਣਾਚਲ

11. ਐਮ੍ਪੁਲੱਕਲ਼੍‍ਵਰ੍‍ ਅਕੱਤਿਨਿਲ੍‍ ਪੁਕੁਮ੍ਪੋ

ਤਕੱਤਿਲ੍‍ ਨੀ ਇੱਲਯੋ ਅਰੁਣਾਚਲ

12. ਓਰੁਵਨਾਂ ਉੰਨੈ ਓਲ਼ਿੱਤੇਵਰ੍‍ ਵਰੁਵਾਰ੍‍

ਉਨ੍‍ ਸ਼ੂਤੇਯਿਤ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

13. ਓਙ੍ਕਾਰੱਪੋਰੁਲ਼੍‍ ਓੱਪੁਯਰ੍‍ਵਿੱਲੋਯ੍

ਉਨੈਯਾਰਰਿਵਾਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

14. ਔੱਵੈਪੋਲ੍‍ ਏਨੱਕ੍ ਉਨ੍‍ ਅਰੁਲ਼ੈ ਤਨ੍ਤੇਨੈ

ਆਲ਼ੁਵਤੁਨ੍‍ ਕਟਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

15. ਕੰਣੁੱਕੁ ਕੰਣਾਯ੍ ਕੰਣਿਨ੍‍ਡ੍ਰਿ ਕਾਣੁਨੈ

ਕਾਣੁਵਤੇਵਰ੍‍ ਪਾਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

16. ਕਾਨ੍ਤਮਿਰੁਮ੍ਪੁਪੋਲ੍‍ ਕਵਰ੍‍ਨ੍ਤੇਨੈ ਵਿਟਾਮਲ੍‍

ਕਲਨ੍ਤੇਨੋਟਿਰੁੱਪਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

17. ਗਿਰਿਵੁਰੁਵਾਕਿਯ ਕਿਰੁਪੈੱਕਟਲੇ (ਕ੍ਰੁਪੈੱਕਟਲੇ)

ਕ੍ਰੁਪੈਕੂਰ੍‍ਨ੍ਤਰੁਲ਼ੁਵਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

18. ਕੀਲ਼੍ਮੇਲੇਙ੍ਕੁਂ ਕਿਲ਼ਰੋਲ਼ਿਮਣਿਯੇਨ੍‍

ਕੀਲ਼੍ਮੇਯੇਯ੍ ਪਾਲ਼੍ ਸ਼ੇੱਯਰੁਣਾਚਲ

19. ਕੁੱਰ੍ਰਮੁੱਰ੍ਰਰੁੱਤੇਨੈ ਗੁਣਮਾਯ੍ ਪਣਿੱਤਾਲ਼੍‍

ਗੁਰੁਵੁਰੁਵਾਯੋਲ਼ਿਰ੍‍ ਅਰੁਨਾਚਾਲ

20. ਕੂਰ੍‍ਵਾਟ੍ ਕੰਣਿਯਰ੍‍ ਕੋਟੁਮਯਿਲ੍‍ ਪਟਾਤਰੁਲ਼੍‍

ਕੂਰ੍‍ਨ੍ਤੇਨੈ ਸ਼ੇਰ੍‍ਨ੍ਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

21. ਕੇਞ੍ਚਿਯੁਂ ਵਞ੍ਚਿਯਾਯ੍ ਕੋਞ੍ਚਮੁਂ ਇਰਨ੍‍ਕਿਲੈ

ਅਞ੍ਚਲੇਨ੍‍ਡ੍ਰੇਯਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

22. ਕੇਲ਼ਾਤਲ਼ਿੱਕੁਮੁਨ੍‍ ਕੇਟਿਲ੍‍ ਪੁਕਲ਼ੈ

ਕੇਟੁਸ਼ੇੱਯਾਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

23. ਕੱਯਿਨਿਰ੍‍ ਕਨਿਯੁਨ੍‍ ਮੇਯ੍ਰਸਂ ਕੋਣ੍ਟੁ (ਉ)

ਵਗੈ ਵੇਰਿਕੋਲ਼ਵਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

24. ਕੋਟਿਯਿੱਟਟਿਯਰੈ ਕੋੱਲੁਨੈੱਕੱਟਿ

ਕੋਣ੍ਟੇਨ੍‍ਕਨ੍‍ ਵਾਲ਼ੇ്ਵਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

25. ਕੋਪਮਿਲ੍‍ ਗੁਣੱਤੋਯ੍ ਕੁਰਿਯਾਯੇਨੈੱਕੋਲ਼

ਕੁਰਯੇਨ੍‍ ਸ਼ੇਯ੍ਤੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

26. ਗੌਤਮਰ੍‍ ਪੋੱਰ੍ਰੁਂ ਕਰੁਣੈਮਾ ਮਲੈਯੇ

ਕਟੈੱਕਣਿੱਤਾਲ਼੍‍ਵਾਯਰੁਣਾਚਲ

27. ਸਕਲਮੁਂ ਵਿਲ਼ੁਙ੍ਕੁਂ ਕਤਿਰੋਲ਼ਿਯਿਨਮਨ

ਜਲਜਮਲਰ੍‍ੱਤੀਟਰੁਣਾਚਲ

28. ਸ਼ਾੱਪਾਟੁੰਨੈ ਸ਼ਾਰ੍‍ਨ੍ਤੁਣਵਾਯਾਨ੍‍

ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਾਯ੍ੱਪੋਵੇੰਨਰੁਣਾਚਾਲ

29. ਚਿੱਤਂ ਕੁਲ਼ਿਰ ਕਤਿਰ੍‍ ਅਸ੍ਤਂਵੈਤੱਤਮੁਤਵਾ

ਯੈੱਤਿਰ ਅਰੁਲ਼੍‍ਮਤਿਯਰੁਣਾਚਲ

30. ਸ਼ੀਰੈਯਲ਼ਿੱਤ੍ ਨਿਰ੍‍ਵਾਣਮਾਯ੍ ਸ਼ੇਯ੍ਤਰੁਲ਼੍‍

ਸ਼ੀਰੈਯਲ਼ਿੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

31. ਸੁਖੱਕਟਲ੍‍ ਪੋਙ੍ਕ ਚੋੱਲੁਣਰ੍‍ਵਟਙ੍ਕ

ਚੁੰਮਾਪੋਰੁਨ੍ਤਿਟਨ੍‍ਗਰੁਣਾਚਲ

32. ਸ਼ੂਤੁਸ਼ੇਯ੍ ਤੇੰਨੈ ਸ਼ੋਦਿਯਾਦਿਨਿਯੁਨ੍‍

ਜੋਤਿਯੁਰੁੱਕਾੱਟਰੁਣਾਚਲ

33. ਚੇੱਪਟਿ ਵਿੱਧੈੱਕਟ੍ਰਿੱਪਟਿ ਮਯੱਕੁਵਿ

ੱਟੁਰੁੱਪਟੁ ਵਿੱਧੈੱਕਾੱਟਰੁਣਾਚਲ

34. ਸ਼ੇਰਾਯੇਨਿਨ੍‍ਮੇਯ੍ ਨੀਰਾਯੁਰੁਕਿ

ਕੰਣੀਰਾੱਰ੍ਰਲ਼ਿਵੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

35. ਚੈੱਯਨੱਤੱਲ਼ਿਰ੍‍ ਚੇਯ੍ਵਿਨੈ ਸ਼ੁਟੁਮਲਾਲ੍‍

ਉਯ੍ਵਗੈ ਏਤੁਰੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

36. ਚੋੱਲਾਤੁ ਚੋੱਲਿ ਨੀ ਚੋੱਲਰ ਨਿੱਲੇਨ੍‍ਡ੍ਰੁ

ਚੁੰਮਾਵਿਰੁਨ੍ਤਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

37. ਸ਼ੋਮ੍ਪਿਯਾਯ੍ ਚੁੰਮਾ ਸੁਖਮੁਣ੍ਟੁਰਙ੍ਕਿਟਿਲ੍‍

ਚੋਲ੍‍ ਵੇਰੇਨ੍‍ ਗਤਿ ਅਰੁਣਾਚਲ

38. ਸ਼ੌਰਿਯਂ ਕਾੱਟਿਨੈ ਸ਼ਲ਼ੱਕੱਰ੍ਰਤੇਨ੍‍ਡ੍ਰੇ

ਚਲਿਯਾਤਿਰੁਨ੍ਤਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

39. ਞਮਲਿਯਿਰ੍‍ ਕੇਟਾ ਨਾਨੇੰਨੁਰੁਤਿਯਾਲ੍‍

ਨਾਟਿਨਿੰਨੁਰੁਵੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

40. ਞਾਨਮਿੱਲਾਤੁਵੁਨ੍‍ ਆਸਯਾਲ੍‍ ਤਲ਼ਰ੍‍ਵਰ

ਜ੍ਞਾਨਂ ਤੇਰਿੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

41. ਤੱਤੁਵਂ ਤੇਰਿਯਾਤੱਤਨੈਯੁੱਰ੍ਰਾਯ੍

ਤੱਤੁਵਂ ਇਤੁਵੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

42. ਤਾਨੇ ਤਾਨੇ ਤਤੁਵਂ ਇਤਨੈ

ਤਾਨੇ ਕਾੱਟੁਵਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

43. ਤਿਰੁਮ੍ਪਿ ਅਹਂਤਨੈ ਦਿਨਮਕ ਕਣ੍‍ਕਾਣ੍‍

ਤੇਰਿਯੁਮੇਨ੍‍ਡ੍ਰਨੈਨੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

44. ਧੀਰਮਿੱਲਕੱਤਿਲ੍‍ ਤੇਟਿਯੁਨ੍ਤਨਯਾਨ੍‍

ਤਿਰੁਮ੍ਪਵੁੱਰ੍ਰੇਨ੍‍ ਅਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

45. ਤੁੱਪਰਿਵਿੱਲਾਤਿੱਪਿਰੱਪੇਨ੍‍ ਪਯਨ੍‍

ਓੱਪਿਟ ਵਾਯੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

46. ਤੂਯ੍ ਮਨ ਮੋਲ਼ਿਯਰ੍‍ ਤੋਯੁਮੁਨ੍‍ ਮੇਯ੍ ਅਕਂ

ਤੋਯਵੇਯਰੁਲ਼ੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

47. ਦੈਵਮੇਨ੍‌ਡ੍ਰੁੰਨੈ ਚਾਰਵੇਯੇੰਨੈ

ਚੇਰਯੋਲ਼ਿੱਤਾਯ੍ ਅਰੁਣਾਚਲ

48. ਤੇਟਾਤੁੱਰ੍ਰਨਲ੍‍ ਤਿਰੁਵਰੁਲ਼੍‍ ਨਿਧਿਯਕ

ਤਿਯੱਕਂ ਤੀਰ੍‍ੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

49. ਧੈਰਿਯਮੋਟੁਮੁਨ੍‍ ਮੇੱਯਕਨਾਟਯਾਨ੍‍

ਤੱਟਲ਼ਿਨ੍ਤੇਨ੍‍ ਅਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

50. ਤੋੱਟਰੁਲ਼੍‍ ਕੈਮੇਯ੍ ਕੱਟਿਟਾਯੇਨਿਲਿਯਾਨ੍‍

ਨਸ਼੍ਟਮਾਵੇਨਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

51. ਤੋਟਮਿਲ੍‍ ਨੀਯਕਤੋਟੋਨ੍‍ਡ੍ਰਿ ਯੇਨ੍‍ਡ੍ਰੂਂ

ਸਨ੍ਤੋਟਮੋਨ੍‍ਡ੍ਰਿਟਵਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

52. ਨਕੈੱਕਿਟ ਮਿਲੈਨਿਨ੍‍ ਨਾਟਿਯਯੇਨੈ ਅਰੁਲ਼੍‍

ਨਕੈਯਿੱਟੂਪਾਰ੍‍ ਨੀ ਅਰੁਣਾਚਲ

53. ਨਾਣਿਲੈ ਨਾਟਿਟ ਨਾਨਾਯੋਨ੍‌ਡ੍ਰਿਨਿ

ਸ੍ਤਾਣੁਵਾਯ੍ ਨਿਨ੍‍ਡ੍ਰੇਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

54. ਨਿੰਨੇਰਿ ਏਰਿੱਤੇਨੈ ਨੀਰਾੱਕਿਟੁਮੁਨ੍‍

ਨਿੰਨਰੁਲ਼੍‍ ਮਲ਼ੈਪੋਲ਼ਿ ਅਰੁਣਾਚਲ

55. ਨੀ ਨਾਨਰੱਪੁਲਿ ਨਿਤਙ੍ਕਲ਼ਿਮਯਮਾਯ੍

ਨਿਨ੍‌ਡ੍ਰਿਟੁਂ ਨਿਲੈਯਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

56. ਨੁੰਨੁਰੁਵੁਣੈਯਾਨ੍‍ ਵਿੰਣੁਰੁਨੰਣਿਟ

ਏੰਣਲੈ ਇਰੁਮੇਨ੍‌ਡ੍ਰਰੁਣਾਚਲ

57. ਨੂਲਰਿਵਰਿਯਾ ਪੇਦਯਨੇਨ੍‌ਡ੍ਰਨ੍‍

ਮਾਲਰਿਵਰੁੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

58. ਨੇੱਕੁਨੇੱਕੁਰੁਕਿਯਾਨ੍‍ ਪੂੱਕਿਟ ਉਨੈ ਪੁਗ

ਨੱਕਨਾ ਨਿਨ੍‌ਡ੍ਰਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

59. ਨੇਸਮਿਲ੍‍ ਏਨੱਕੁ ਉਨ੍‍ ਆਸਯੈੱਕਾੱਟਿ

ਨੀ ਮੋਸਂ ਚੇੱਯਾਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

60. ਨੈਨ੍ਤਲ਼ਿੱਕਨਿਯਾ ਨਲਨਿਲੈ ਪਦੱਤਿਲ੍‍

ਨਾਟਿਯੁਤ੍ ਕੋਲ਼੍‍ ਨਲਂ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

61. ਨੋਨ੍ਤਿਟਾਤੁਨ੍ਤਨੈ ਤਨ੍ਤੇਨੈਕੋਣ੍ਟਿਲੈ

ਅਨ੍ਤਕਨ੍‍ ਨਿਯੇਨਰੁਣਾਚਾਲ

62. ਨੋੱਕਿਯੇੱਕਰੁਤਿਮੇਯ੍ ਤਾੱਕਿਯੇ ਪੱਕੁਵ

ਮਾੱਕਿ ਨੀ ਆਣ੍ਟਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

63. ਪੱਰ੍ਰਿਮਾਲ੍‍ ਵਿਟਨ੍ਤਲੈ ਉੱਰ੍ਰਿਟੁਮੁਨਮਰੁਲ਼੍‍

ਪੱਰ੍ਰਿਟ ਅਰੁਲ਼੍‍ ਪੁਰਿ ਅਰੁਣਾਚਲ

64. ਪਾਰ੍‍ੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਮਾਲਰ ਪਾਰ੍‍ੱਤਿਲੈਯੇਨਿਨਰੁਲ਼੍‍

ਪਾਰੁਨੱਕਾਰ੍‍ ਸ਼ੋਲ੍‍ਵਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

65. ਪਿੱਤੁਵਿੱਟੁਨੈ ਨੇਰ੍‍ ਪਿੱਤਨਾੱਕਿਨੈਯਰੁਲ਼੍‍

ਪਿੱਤਂ ਤੇਲ਼ਿਮਰੁਨ੍ਤਰੁਣਾਚਲ

66. ਭੀਤਿਯਿਲ੍‍ ਉਨੈਸ਼ਾਰ੍‍ ਭੀਤਿਯਿਲੇਨੈਸ਼ੇਰ੍‍

ਭੀਤਿਯੁ‍ਡ੍ਰੇਨੱਕੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

67. ਪੁੱਲਰਿਵੇਤੁਰੈ ਨੱਲਰਿਵੇਤੁਰੈ

ਪੁੱਲਿਟਵੇਯਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

68. ਪੂਮਣਮਾਮਨਂ ਪੂਰਣਮਨਂ ਕੋਲ਼

ਪੂਰਣਮਣਮਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

69. ਪੇਯਰ੍‍ਨਿਨੈੱਤਿਟਵੇ ਪਿਟਿੱਤਿਲ਼ੁੱਤਨੇਯੁਨ੍‍

ਪੇਰੁਮੈ ਯਾਰਰਿਵਾਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

70. ਪੇਯ੍ੱਤਨਂ ਵਿਟ ਵਿਟਾਪੇਯਾਯ੍ ਪਿਟਿੱਤੇਨੈ

ਪੇਯਨਾੱਕਿਨੇਯੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

71. ਪੈਙ੍ਕੋਟਿਯਾਨਾਨ੍‍ ਪੱਰ੍ਰਿਨ੍‌ਡ੍ਰਿ ਵਾਟਾਮਲ੍‍

ਪੱਰ੍ਰੁੱਕੋਟਾਯ੍ੱਕਾਵਰੁਣਾਚਲ

72. ਪੋਟਿਯਾਨ੍‍ ਮਯੱਕਿ ਯੇਨ੍‍ ਬੋਧੱਤੈੱਪਰਿੱਤ੍

ਉਨ੍‍ ਬੋਧੱਤੈੱਕਾੱਟਿਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

73. ਪੋੱਕੁਂਵਰਵੁਮਿਲ੍‍ ਪੋਤੁਵੇਲ਼ਿਯਿਨਿਲ੍‍ ਅਰੁਲ਼੍‍

ਪੋਰਾੱਟਂ ਕਾੱਟਰੁਣਾਚਲ

74. ਭੌਤਿਕਮਾਮੁਟਲ੍‍ ਪੱਰ੍ਰੱਰ੍ਰੂਨਾਲ਼ੁਮੁਨ੍‍

ਭਵਿਸ਼ੁਕਣ੍ਟੁਰਵਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

75. ਮਲੈਮਰੁਨ੍ਤਿਟਨਿ ਮਲੈੱਤਿਟਵੋਵਰੁਲ਼੍‍

ਮਲੈਮਰੁਨ੍ਤਾਯੋਲ਼ਿਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

76. ਮਾਨਂਕੋਣ੍ਟੁਰੁਪਵਰ੍‍ ਮਾਨੱਤੈਯਲ਼ਿ

ੱਤਭਿਮਾਨਮਿੱਲਾਤੋਲ਼ਿਰ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

77. ਮਿਞ੍ਚਿਟਿਲ੍‍ ਕੇਞ੍ਚਿਟੁਨ੍‍ ਕੋਞ੍ਚਵਰਿਵਨਿਯਾਨ੍‍

ਵਞ੍ਚਿਯਾਤਰੁਲ਼ੇਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

78. ਮੀਕਾਮਨਿੱਲਾਮਨ੍‍ ਮਾਕਾੱਰ੍ਰਾਲੈਕਲਂ

ਆਕਾਮਲ੍‍ ਕਾੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

79. ਮੁਟਿਯਟਿਕਾਣਾ ਮੁਟਿਵਿਟੁੱਤਨੈਨੇਰ੍‍

ਮੁਟਿਵਿਟ ਕਟਨਿਲੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

80. ਮੂੱਕਿਲਨ੍‍ ਮੁਨ੍‍ਕਾੱਟੁ ਮੁਕੁਰਮਾਕਾਤੇਨੈ

ਤੂੱਕਿਯਣੈਨ੍ਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

81. ਮੇੱਯਕੱਤਿਨ੍ਮਨਮੇਨ੍ਮਲਰਣਯਿਲ੍‍ ਨਾਂ

ਮੇਯ੍ ਕਲਨ੍ਤਿਟਵਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

82. ਮੇਨ੍ਮੇਲ੍‍ ਤਾਲ਼੍ਨ੍ਤਿਟੁਂ ਮੇੱਲਿਯਰ੍‍ ਚੇਰ੍‍ਨ੍ਤੁ ਨੀ

ਮੇਨ੍ਮਯੁੱਰ੍ਰਾਨੈਯੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

83. ਮੈਮਯਨੀੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਮੈੱਯਿਨਾਲੁਨਤੁਣ੍‍

ਮੈਵਸਮਾੱਕਿਨੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

84. ਮੋੱਟਯਟਿੱਤੇਨੈ ਵੇੱਟਵੇਲ਼ਿਯਿਨੀ

ਨੱਟਮਾਟਿਨੈਯੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

85. ਮੋਕਂਤਵਿਰ੍‍ੱਤੁਨ੍‍ ਮੋਕਮਾ ਵੈੱਤੁਮੇਨ੍‍

ਮੋਕਂਤੀਰਾਯੇਨ੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

86. ਮੌਨਿਯਾਯ੍ ਕਲ੍‍ ਪੋਲ੍‍ ਮਲਰਾਤਿਰੁਨ੍ਤਾਲ੍‍

ਮੌਨਮਿਤਾਮੋ ਅਰੁਣਾਚਲ

87. ਯੇਵਨੇਨ੍‍ ਵਾਯਿਲ੍‍ ਮੰਣਿਨੈਯੱਰ੍ਰਿ

ਏਨ੍‍ਪਿਲ਼ੈਪੋਲ਼ਿੱਤਤਰੁਣਾਚਲ

88. ਯਾਰੁਮਰਿਯਾਤੇਨ੍‍ ਮਤਿਯਿਨੈ ਮਰੁੱਟਿ

ਯੇਵਰ੍‍ ਕੋਲ਼ੈ ਕੋਣ੍ਟਤਰੁਣਾਚਲ

89. ਰਮਣਨੇਨ੍‍ ਰੁਰੈੱਤੇਨ੍‍ ਰੋਸ਼ਂ ਕੋੱਲ਼ਤੇਨੈ

ਰਮਿੱਤਿਟ ਚੇੱਯਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ

90. ਰਾੱਪਕਲਿੱਲਾ ਵੇਰੁਵੇਲ਼ਿਵੀੱਟਿਲ੍‍

ਰਮਿੱਤਿਟੁਵੋਂ ਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ

91. ਲਕ੍ਸ਼ਿਯਂ ਵੈੱਤਰੁਲ਼ਸ੍ਤਿਰਂ ਵਿੱਟੇਨੈ

ਭਕ੍ਸ਼ਿੱਤਾਯ੍ ਪ੍ਰਾਣਨੋਟਰੁਣਾਚਲ

92. ਲਾਭਨੀਯਿਹਪਰ ਲਾਭਮਿਲੇਨੈਯੁੱਰ੍ਰੁ

ਲਾਭਮੇੰਨੁੱਰ੍ਰਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

93. ਵਰੁਂਪਟਿ ਸ਼ੋੱਲਿਲੈ ਵਨ੍ਤੇਨ੍‍ਪਟਿਯਲ਼

ਵਰੁਨ੍ਤਿਟੁਂ ਤਲੈਵਿਧਿਯਰੁਣਾਚਲ

94. ਵਾਵੇਨ੍ੱਰਕਂਪੁੱਕੁਨ੍‍ ਵਾਲ਼੍ਵਰੁਲ਼ਨ੍‍ਰੇਯੇਨ੍‍

ਵਾਲ਼੍ਵਿਲ਼ਨ੍ਤੇਨਰੁਲ਼ਰੁਣਾਚਲ

95. ਵਿੱਟਿਟਿਲ੍‍ ਕਸ਼੍ਟਮਾਂ ਵਿੱਟਿਟਾਤੁਨੈਯੁਯਿਰ੍‍

ਵਿੱਟਿਟ ਅਰੁਲ਼੍‍ਪੁਰਿਯਰੁਣਾਚਲ

96. ਵੀਟੁਵਿੱਟੀਰ੍‍ੱਤੁਲ਼ ਵੀਟੁਪੁੱਕੁੱਪੈੱਯਵੁਨ੍‍

ਵੀਟੁਕਾੱਟਿਨੈਯਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

97. ਵੇਲ਼ਿਵਿੱਟੇਨੁਨ੍‍ ਸ਼ੇਯਲ੍‍ ਵੇਰੁੱਤਿਟਾਤੁੰਨਰੁਲ਼੍‍

ਵੇਲ਼ਿਵਿੱਟੇਨੈੱਕਾ ਅਰੁਣਾਚਲ

98. ਵੇਦਾਨ੍ਤੱਤੈ ਵੇਰਰਵਿਲ਼ਙ੍ਕੁਂ

ਵੇਦੱਪੋਰੁਲ਼ਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

99. ਵੈਤਲੈ ਵਾਲ਼੍ੱਤਾ ਵੈੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਕੁਟਿਯਾ

ਵੈੱਤੇਨੈ ਵਿਟਾਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

100. ਅਮ੍ਪੁਵਿਲਾਲ਼ਿਪੋਲ੍‍ ਅਨ੍‍ਪੁਰੁਵੁਨਿਲੇਨੈ

ਅਨ੍‍ਪਾ ਕਰੈੱਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

101. ਅਰੁਣਯੇਨ੍ਰੰਣਯਾਨ੍‍ ਅਰੁਲ਼੍‍ ਕੰਣਿਪੱਟੇਨੁਨ੍‍

ਅਰੁਲ਼੍‍ਵਲੈ ਤੱਪੁਮੋ ਅਰੁਣਾਚਲ

102. ਚਿਨ੍ਤਿੱਤਰੁਲ਼੍‍ਪਟ ਚਿਲਨ੍ਤਿਪੋਲ੍‍ ਕੱਟਿ

ਚਿਰਯਿੱਟੁਣ੍‍ਣ੍ਟਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

103. ਚਿਨ੍ਤਿੱਤਰੁਲ਼੍‍ਪਟ ਚਿਲਨ੍ਤਿਪੋਲ੍‍ ਕੱਟਿ

ਚਿਰਯਿੱਟੁਣ੍‍ਣ੍ਟਨੈ ਅਰੁਣਾਚਲ

104. ਅਨ੍‍ਪੋਟੁਨ੍‍ ਨਾਮਂ ਕੇਲ਼੍‍ ਅਨ੍‍ਪਰ੍‍ਤਂ ਅਨ੍‍ਪਰ੍

ੱਕਨ੍‍ਪਨਾਯਿਟਵਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

105. ਏਨ੍‍ਪੋਲੁਂ ਦੀਨਰੈ ਇਨ੍‍ਪੁਰ ਕਾੱਤੁਨੀ

ਏੰਨਾਲ਼ੁਂ ਵਾਲ਼੍ਨ੍ਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

106. ਏਨ੍‍ਪੁਰੁੱਕਨ੍‍ਪਰ੍‍ਤਂ ਇਨ੍‍ਸ਼ੋਰ੍‍ਕੋਲ਼੍‍

ਸ਼ੇਵਿਯੁਮੇਨ੍‍ ਪੁਨ੍ਮੋਲ਼ਿ ਕੋਲ਼ਵਰੁਲ਼ਰੁਣਾਚਲ

107. ਪੋਰੁਮਯਾਂ ਭੂਤਰ ਪੁਨ੍‍ਸ਼ੋਲੈ ਨਨ੍‍ਸ਼ੋਲਾ

ਪੋਰੁੱਤਰੁਲ਼ਿਸ਼੍ਟਂ ਪਿੰਨਰੁਣਾਚਲ

108. ਮਾਲਯਲ਼ਿੱਤਰੁਣਾਚਲ ਰਮਣਵੇਨ੍‍

ਮਾਲਯਣਿਨ੍ਤਰੁਲ਼੍‍ ਅਰੁਣਾਚਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ
!

Spread the message
Night Mode