Aksharamanamalai Hindi

Print !Aksharamanamalai HindiBack

अरुणाचल अक्षरमणमाला

तरुणारुणमणि किरणावलिनिहर्‍ , तरुमा क्षरमण महिऴ्-मालै

तॆरुणाटियतिरु वटियार्‍ तॆरुमरळ्‍, तॆळियाप्परवुटल्‍
पॊरुळाह

करुणाकरमुनि रमणारियनुव, हैयिनार्‍ सॊलियटु गतियाह

अरुणाचलमॆन अहमेयऱिवॊट्, मऴ्वार्‍ शिवनुळहाल्‍वरे

अरुणाचलवरर्‍क्केऱ्ऱ्र अक्षरमणमालै शाऱ्ऱ्र

करुणाकर गणपतिये करमरुळिक्काप्पाये

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

1. अरुणाचल मॆन अकमे निनैप्पवर्‍,

अहतै वेरऱुप्पाय् अरुणाचल

2. अऴकु सुन्दरं पोल्‍ अकमुं नीयुमु-

ऱ्ऱ्रभिन्नमाय् इरुप्पों अरुणाचल

3. अहं पुकुन्तीर्‍त्तुन्‍ अकगुकै शिऱयाय्

अमर्‍वित्ततॆन्‍ कॊळ्‍ अरुणाचल

4. आरुक्का ऎनै आण्टॆनै अकऱ्ऱिटिल्‍

अकिलं पऴित्तिटुं अरुणाचल

5. इप्पऴि तप्पुनै एन्‍ निनैप्पित्ताय्

इनियार्‍ विटुवार्‍ अरुणाचल

6. ईन्ऱिटुं अन्नयिर्‍ पॆरितरुळ्‍ पुरिवोय्,

इतुवॊ उनतरुळ्‍ अरुणाचल

7. उनये माऱ्ऱ्रि ओटातुळत्तिन्मेल्‍ उऱुतियाय्

इरुप्पाय् अरुणाचल

8. ऊर्‍ शुऱ्ऱ्रुळं विटातुनैक्कण्टटङ्किट

उन्नऴकैक्काट्टरुणाचल

9. ऎनॆयऴित्तिप्पोतॆनैक्कलवाविटिल्‍

इतुवो आण्‍मै अरुणाचल

10. एनिन्त उऱक्कं ऎनैप्पिऱरिऴुक्क

इतुवुनक्कऴको अरुणाचल

11. ऐम्पुलक्कळ्‍वर्‍ अकत्तिनिल्‍ पुकुम्पो

तकत्तिल्‍ नी इल्लयो अरुणाचल

12. ऒरुवनां उन्नै ऒळित्तॆवर्‍ वरुवार्‍

उन्‍ शूतेयित् अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

13. ओङ्कारप्पॊरुळ्‍ ऒप्पुयर्‍विल्लोय्

उनैयारऱिवार्‍ अरुणाचल

14. औव्वैपोल्‍ ऎनक्क् उन्‍ अरुळै तन्तॆनै

आळुवतुन्‍ कटन्‍ अरुणाचल

15. कण्णुक्कु कण्णाय् कण्णिन्‍ड्रि काणुनै

काणुवतॆवर्‍ पार्‍ अरुणाचल

16. कान्तमिरुम्पुपोल्‍ कवर्‍न्तॆनै विटामल्‍

कलन्तॆनोटिरुप्पाय् अरुणाचल

17. गिरिवुरुवाकिय किऱुपैक्कटले (कृपैक्कटले)

कृपैकूर्‍न्तरुळुवाय् अरुणाचल

18. कीऴ्मेलॆङ्कुं किळरॊळिमणियॆन्‍

कीऴ्मॆयॆय् पाऴ् शॆय्यरुणाचल

19. कुऱ्ऱ्रमुऱ्ऱ्रऱुत्तॆनै गुणमाय् पणित्ताळ्‍

गुरुवुरुवायॊळिर्‍ अरुनाचाल

20. कूर्‍वाट् कण्णियर्‍ कॊटुमयिल्‍ पटातरुळ्‍

कूर्‍न्तॆनै शेर्‍न्तरुळ्‍ अरुणाचल

21. कॆञ्चियुं वञ्चियाय् कॊञ्चमुं इऱन्‍किलै

अञ्चलॆन्‍ड्रेयरुळ्‍ अरुणाचल

22. केळातळिक्कुमुन्‍ केटिल्‍ पुकऴै

केटुशॆय्यातरुळ्‍ अरुणाचल

23. कय्यिनिर्‍ कनियुन्‍ मॆय्रसं कॊण्टु (उ)

वगै वॆऱिकॊळवरुळ्‍ अरुणाचल

24. कॊटियिट्टटियरै कॊल्लुनैक्कट्टि

कॊण्टॆन्‍कन्‍ वाऴे്वन्‍ अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

25. कोपमिल्‍ गुणत्तोय् कुऱियायॆनैक्कॊळ

कुऱयॆन्‍ शॆय्तेन्‍ अरुणाचल

26. गौतमर्‍ पोऱ्ऱ्रुं करुणैमा मलैये

कटैक्कणित्ताळ्‍वायरुणाचल

27. सकलमुं विऴुङ्कुं कतिरॊळियिनमन

जलजमलर्‍त्तीटरुणाचल

28. शाप्पाटुन्नै शार्‍न्तुणवायान्‍

शान्तमाय्प्पोवॆन्नरुणाचाल

29. चित्तं कुळिर कतिर्‍ अस्तंवैतत्तमुतवा

यैत्तिऱ अरुळ्‍मतियरुणाचल

30. शीऱैयऴित्त् निर्‍वाणमाय् शॆय्तरुळ्‍

शीऱैयळित्तरुळ्‍ अरुणाचल

31. सुखक्कटल्‍ पॊङ्क चॊल्लुणर्‍वटङ्क

चुम्मापॊरुन्तिटन्‍गरुणाचल

32. शूतुशॆय् तॆन्नै शोदियादिनियुन्‍

जोतियुरुक्काट्टरुणाचल

33. चॆप्पटि विद्धैक्कट्रिप्पटि मयक्कुवि

ट्टुरुप्पटु विद्धैक्काट्टरुणाचल

34. शेरायॆनिन्‍मॆय् नीरायुरुकि

कण्णीराऱ्ऱ्रऴिवेन्‍ अरुणाचल

35. चैय्यनत्तळ्ळिर्‍ चॆय्विनै शुटुमलाल्‍

उय्वगै एतुऱै अरुणाचल

36. चॊल्लातु चॊल्लि नी चॊल्लऱ निल्लॆन्‍ड्रु

चुम्माविरुन्ताय् अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

37. शोम्पियाय् चुम्मा सुखमुण्टुऱङ्किटिल्‍

चॊल्‍ वेऱॆन्‍ गति अरुणाचल

38. शौरियं काट्टिनै शऴक्कऱ्ऱ्रतॆन्‍ड्रे

चलियातिरुन्ताय् अरुणाचल

39. ञमलियिर्‍ केटा नानॆन्नुऱुतियाल्‍

नाटिनिन्नुऱुवेन्‍ अरुणाचल

40. ञानमिल्लातुवुन्‍ आसयाल्‍ तळर्‍वऱ

ज्ञानं तॆऱित्तरुळ्‍ अरुणाचल

41. तत्तुवं तॆरियातत्तनैयुऱ्ऱ्राय्

तत्तुवं इतुवॆन्‍ अरुणाचल

42. ताने ताने ततुवं इतनै

ताने काट्टुवाय् अरुणाचल

43. तिरुम्पि अहंतनै दिनमक कण्‍काण्‍

तॆरियुमॆन्‍ड्रनैनॆन्‍ अरुणाचल

44. धीरमिल्लकत्तिल्‍ तेटियुन्तनयान्‍

तिरुम्पवुऱ्ऱ्रेन्‍ अरुळ्‍ अरुणाचल

45. तुप्पऱिविल्लातिप्पिऱप्पॆन्‍ पयन्‍

ऒप्पिट वायेन्‍ अरुणाचल

46. तूय् मन मॊऴियर्‍ तोयुमुन्‍ मॆय् अकं

तोयवेयरुळॆन्‍ अरुणाचल

47. दैवमॆन्‌ड्रुन्नै चारवेयॆन्नै

चेरयॊऴित्ताय् अरुणाचल

48. तेटातुऱ्ऱ्रनल्‍ तिरुवरुळ्‍ निधियक

तियक्कं तीर्‍त्तरुळ्‍ अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

49. धैरियमोटुमुन्‍ मॆय्यकनाटयान्‍

तट्टऴिन्तेन्‍ अरुळ्‍ अरुणाचल

50. तॊट्टरुळ्‍ कैमॆय् कट्टिटायॆनिलियान्‍

नष्टमावेनरुळ्‍ अरुणाचल

51. तोटमिल्‍ नीयकतोटॊन्‍ड्रि यॆन्‍ड्रूं

सन्तोटमॊन्‍ड्रिटवरुळ्‍ अरुणाचल

52. नकैक्किट मिलैनिन्‍ नाटिययॆनै अरुळ्‍

नकैयिट्टूपार्‍ नी अरुणाचल

53. नाणिलै नाटिट नानायॊन्‌ड्रिनि

स्ताणुवाय् निन्‍ड्रॆनै अरुणाचल

54. निन्नॆरि ऎरित्तॆनै नीराक्किटुमुन्‍

निन्नरुळ्‍ मऴैपॊऴि अरुणाचल

55. नी नानऱप्पुलि नितङ्कळिमयमाय्

निन्‌ड्रिटुं निलैयरुळ्‍ अरुणाचल

56. नुन्नुऱुवुणैयान्‍ विण्णुऱुनण्णिट

ऎण्णलै इरुमॆन्‌ड्ररुणाचल

57. नूलऱिवऱिया पेदयनॆन्‌ड्रन्‍

मालऱिवऱुत्तरुळ्‍ अरुणाचल

58. नॆक्कुनॆक्कुरुकियान्‍ पूक्किट उनै पुग

नक्कना निन्‌ड्रनै अरुणाचल

59. नेसमिल्‍ ऎनक्कु उन्‍ आसयैक्काट्टि

नी मोसं चॆय्यातरुळ्‍ अरुणाचल

60. नैन्तऴिक्कनिया नलनिलै पदत्तिल्‍

नाटियुत् कॊळ्‍ नलं अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

61. नॊन्तिटातुन्तनै तन्तॆनैकॊण्टिलै

अन्तकन्‍ नियॆनरुणाचाल

62. नोक्कियेक्करुतिमॆय् ताक्किये पक्कुव

माक्कि नी आण्टरुळ्‍ अरुणाचल

63. पऱ्ऱ्रिमाल्‍ विटन्तलै उऱ्ऱ्रिटुमुनमरुळ्‍

पऱ्ऱ्रिट अरुळ्‍ पुरि अरुणाचल

64. पार्‍त्तरुळ्‍ मालऱ पार्‍त्तिलैयॆनिनरुळ्‍

पारुनक्कार्‍ शॊल्‍वर्‍ अरुणाचल

65. पित्तुविट्टुनै नेर्‍ पित्तनाक्किनैयरुळ्‍

पित्तं तॆळिमरुन्तरुणाचल

66. भीतियिल्‍ उनैशार्‍ भीतियिलॆनैशेर्‍

भीतियु‍ड्रॆनक्केन्‍ अरुणाचल

67. पुल्लऱिवेतुऱै नल्लऱिवेतुऱै

पुल्लिटवेयरुळ्‍ अरुणाचल

68. पूमणमामनं पूरणमनं कॊळ

पूरणमणमरुळ्‍ अरुणाचल

69. पॆयर्‍निनैत्तिटवे पिटित्तिऴुत्तनॆयुन्‍

पॆरुमै यारऱिवार्‍ अरुणाचल

70. पेय्त्तनं विट विटापेयाय् पिटित्तॆनै

पेयनाक्किनॆयॆन्‍ अरुणाचल

71. पैङ्कॊटियानान्‍ पऱ्ऱ्रिन्‌ड्रि वाटामल्‍

पऱ्ऱ्रुक्कॊटाय्क्कावरुणाचल

72. पॊटियान्‍ मयक्कि यॆन्‍ बोधत्तैप्पऱित्त्

उन्‍ बोधत्तैक्काट्टिनै अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

73. पोक्कुंवरवुमिल्‍ पॊतुवॆळियिनिल्‍ अरुळ्‍

पोराट्टं काट्टरुणाचल

74. भौतिकमामुटल्‍ पऱ्ऱ्रऱ्ऱ्रूनाळुमुन्‍

भविशुकण्टुऱवरुळ्‍ अरुणाचल

75. मलैमऱुन्तिटनि मलैत्तिटवोवरुळ्‍

मलैमऱुन्तायॊळिर्‍ अरुणाचल

76. मानंकॊण्टुऱुपवर्‍ मानत्तैयऴि

त्तभिमानमिल्लातॊळिर्‍ अरुणाचल

77. मिञ्चिटिल्‍ कॆञ्चिटुन्‍ कॊञ्चवऱिवनियान्‍

वञ्चियातरुळॆनै अरुणाचल

78. मीकामनिल्लामन्‍ माकाऱ्ऱ्रालैकलं

आकामल्‍ कात्तरुळ्‍ अरुणाचल

79. मुटियटिकाणा मुटिविटुत्तनैनेर्‍

मुटिविट कटनिलै अरुणाचल

80. मूक्किलन्‍ मुन्‍काट्टु मुकुरमाकातॆनै

तूक्कियणैन्तरुळ्‍ अरुणाचल

81. मॆय्यकत्तिन्मनमॆन्मलरणयिल्‍ नां

मॆय् कलन्तिटवरुळ्‍ अरुणाचल

82. मेन्मेल्‍ ताऴ्न्तिटुं मॆल्लियर्‍ चेर्‍न्तु
नी

मेन्मयुऱ्ऱ्रानैयॆन्‍ अरुणाचल

83. मैमयनीत्तरुळ्‍ मैय्यिनालुनतुण्‍

मैवसमाक्किनेन्‍ अरुणाचल

84. मॊट्टयटित्तॆनै वॆट्टवॆळियिनी

नट्टमाटिनैयॆन्‍ अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

85. मोकंतविर्‍त्तुन्‍ मोकमा वैत्तुमॆन्‍

मोकंतीरायॆन्‍ अरुणाचल

86. मौनियाय् कल्‍ पोल्‍ मलरातिरुन्ताल्‍

मौनमितामो अरुणाचल

87. यॆवनॆन्‍ वायिल्‍ मण्णिनैयऱ्ऱ्रि

ऎन्‍पिऴैपॊऴित्ततरुणाचल

88. यारुमऱियातॆन्‍ मतियिनै मरुट्टि

यॆवर्‍ कॊळै कॊण्टतरुणाचल

89. रमणनॆन्‍ ऱुरैत्तेन्‍ रोषं कॊळ्ळतॆनै

रमित्तिट चॆय्यवा अरुणाचल

90. राप्पकलिल्ला वॆऱुवॆळिवीट्टिल्‍

रमित्तिटुवों वा अरुणाचल

91. लक्षियं वैत्तरुळस्तिरं विट्टॆनै

भक्षित्ताय् प्राणनोटरुणाचल

92. लाभनीयिहपर लाभमिलॆनैयुऱ्ऱ्रु

लाभमॆन्नुऱ्ऱ्रनै अरुणाचल

93. वरुंपटि शॊल्लिलै वन्तॆन्‍पटियळ

वरुन्तिटुं तलैविधियरुणाचल

94. वावॆन्ऱ्रकंपुक्कुन्‍ वाऴ्वरुळन्‍ऱेयॆन्‍

वाऴ्विऴन्तेनरुळरुणाचल

95. विट्टिटिल्‍ कष्टमां विट्टिटातुनैयुयिर्‍

विट्टिट अरुळ्‍पुरियरुणाचल

96. वीटुविट्टीर्‍त्तुळ वीटुपुक्कुप्पैय्यवुन्‍

वीटुकाट्टिनैयरुळ्‍ अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

97. वॆळिविट्टेनुन्‍ शॆयल्‍ वॆऱुत्तिटातुन्नरुळ्‍

वॆळिविट्टॆनैक्का अरुणाचल

98. वेदान्तत्तै वेरऱविळङ्कुं

वेदप्पॊरुळरुळ्‍ अरुणाचल

99. वैतलै वाऴ्त्ता वैत्तरुळ्‍ कुटिया

वैत्तॆनै विटातरुळ्‍ अरुणाचल

100. अम्पुविलाळिपोल्‍ अन्‍पुरुवुनिलॆनै

अन्‍पा करैत्तरुळ्‍ अरुणाचल

101. अरुणयॆन्ऱण्णयान्‍ अरुळ्‍ कण्णिपट्टेनुन्‍

अरुळ्‍वलै तप्पुमो अरुणाचल

102. चिन्तित्तरुळ्‍पट चिलन्तिपोल्‍ कट्टि

चिऱयिट्टुण्‍ण्टनै अरुणाचल

103. चिन्तित्तरुळ्‍पट चिलन्तिपोल्‍ कट्टि

चिऱयिट्टुण्‍ण्टनै अरुणाचल

104. अन्‍पोटुन्‍ नामं केळ्‍ अन्‍पर्‍तं अन्‍पर्

क्कन्‍पनायिटवरुळ्‍ अरुणाचल

105. ऎन्‍पोलुं दीनरै इन्‍पुऱ कात्तुनी

ऎन्नाळुं वाऴ्न्तरुळ्‍ अरुणाचल

106. ऎन्‍पुरुक्कन्‍पर्‍तं इन्‍शॊर्‍कॊळ्‍

शॆवियुमॆन्‍ पुन्मॊऴि कॊळवरुळरुणाचल

107. पॊरुमयां भूतर पुन्‍शॊलै नन्‍शॊला

पॊरुत्तरुळिष्टं पिन्नरुणाचल

108. मालयळित्तरुणाचल रमणवॆन्‍

मालयणिन्तरुळ्‍ अरुणाचल

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
!

Spread the message
Night Mode