Aksharamanamalai Gujarathi

Print !Aksharamanamalai GujarathiBack

અરુણાચલ અક્ષરમણમાલ

તરુણારુણમણિ કિરણાવલિનિહર્‍ , તરુમા ક્ષરમણ મહિળ્-માલૈ

તેરુણાટિયતિરુ વટિયાર્‍ તેરુમરળ્‍, તેળિયાપ્પરવુટલ્‍
પોરુળાહ

કરુણાકરમુનિ રમણારિયનુવ, હૈયિનાર્‍ સોલિયટુ ગતિયાહ

અરુણાચલમેન અહમેયરિવોટ્, મળ્વાર્‍ શિવનુળહાલ્‍વરે

અરુણાચલવરર્‍ક્કેર્ર્ર અક્ષરમણમાલૈ શાર્ર્ર

કરુણાકર ગણપતિયે કરમરુળિક્કાપ્પાયે

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

1. અરુણાચલ મેન અકમે નિનૈપ્પવર્‍,

અહતૈ વેરરુપ્પાય્ અરુણાચલ

2. અળકુ સુન્દરં પોલ્‍ અકમું નીયુમુ-

ર્ર્રભિન્નમાય્ ઇરુપ્પોં અરુણાચલ

3. અહં પુકુન્તીર્‍ત્તુન્‍ અકગુકૈ શિરયાય્

અમર્‍વિત્તતેન્‍ કોળ્‍ અરુણાચલ

4. આરુક્કા એનૈ આણ્ટેનૈ અકર્રિટિલ્‍

અકિલં પળિત્તિટું અરુણાચલ

5. ઇપ્પળિ તપ્પુનૈ એન્‍ નિનૈપ્પિત્તાય્

ઇનિયાર્‍ વિટુવાર્‍ અરુણાચલ

6. ઈન્રિટું અન્નયિર્‍ પેરિતરુળ્‍ પુરિવોય્,

ઇતુવો ઉનતરુળ્‍ અરુણાચલ

7. ઉનયે માર્ર્રિ ઓટાતુળત્તિન્મેલ્‍ ઉરુતિયાય્

ઇરુપ્પાય્ અરુણાચલ

8. ઊર્‍ શુર્ર્રુળં વિટાતુનૈક્કણ્ટટઙ્કિટ

ઉન્નળકૈક્કાટ્ટરુણાચલ

9. એનેયળિત્તિપ્પોતેનૈક્કલવાવિટિલ્‍

ઇતુવો આણ્‍મૈ અરુણાચલ

10. એનિન્ત ઉરક્કં એનૈપ્પિરરિળુક્ક

ઇતુવુનક્કળકો અરુણાચલ

11. ઐમ્પુલક્કળ્‍વર્‍ અકત્તિનિલ્‍ પુકુમ્પો

તકત્તિલ્‍ ની ઇલ્લયો અરુણાચલ

12. ઓરુવનાં ઉન્નૈ ઓળિત્તેવર્‍ વરુવાર્‍

ઉન્‍ શૂતેયિત્ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

13. ઓઙ્કારપ્પોરુળ્‍ ઓપ્પુયર્‍વિલ્લોય્

ઉનૈયારરિવાર્‍ અરુણાચલ

14. ઔવ્વૈપોલ્‍ એનક્ક્ ઉન્‍ અરુળૈ તન્તેનૈ

આળુવતુન્‍ કટન્‍ અરુણાચલ

15. કણ્ણુક્કુ કણ્ણાય્ કણ્ણિન્‍ડ્રિ કાણુનૈ

કાણુવતેવર્‍ પાર્‍ અરુણાચલ

16. કાન્તમિરુમ્પુપોલ્‍ કવર્‍ન્તેનૈ વિટામલ્‍

કલન્તેનોટિરુપ્પાય્ અરુણાચલ

17. ગિરિવુરુવાકિય કિરુપૈક્કટલે (કૃપૈક્કટલે)

કૃપૈકૂર્‍ન્તરુળુવાય્ અરુણાચલ

18. કીળ્મેલેઙ્કું કિળરોળિમણિયેન્‍

કીળ્મેયેય્ પાળ્ શેય્યરુણાચલ

19. કુર્ર્રમુર્ર્રરુત્તેનૈ ગુણમાય્ પણિત્તાળ્‍

ગુરુવુરુવાયોળિર્‍ અરુનાચાલ

20. કૂર્‍વાટ્ કણ્ણિયર્‍ કોટુમયિલ્‍ પટાતરુળ્‍

કૂર્‍ન્તેનૈ શેર્‍ન્તરુળ્‍ અરુણાચલ

21. કેઞ્ચિયું વઞ્ચિયાય્ કોઞ્ચમું ઇરન્‍કિલૈ

અઞ્ચલેન્‍ડ્રેયરુળ્‍ અરુણાચલ

22. કેળાતળિક્કુમુન્‍ કેટિલ્‍ પુકળૈ

કેટુશેય્યાતરુળ્‍ અરુણાચલ

23. કય્યિનિર્‍ કનિયુન્‍ મેય્રસં કોણ્ટુ (ઉ)

વગૈ વેરિકોળવરુળ્‍ અરુણાચલ

24. કોટિયિટ્ટટિયરૈ કોલ્લુનૈક્કટ્ટિ

કોણ્ટેન્‍કન્‍ વાળે്વન્‍ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

25. કોપમિલ્‍ ગુણત્તોય્ કુરિયાયેનૈક્કોળ

કુરયેન્‍ શેય્તેન્‍ અરુણાચલ

26. ગૌતમર્‍ પોર્ર્રું કરુણૈમા મલૈયે

કટૈક્કણિત્તાળ્‍વાયરુણાચલ

27. સકલમું વિળુઙ્કું કતિરોળિયિનમન

જલજમલર્‍ત્તીટરુણાચલ

28. શાપ્પાટુન્નૈ શાર્‍ન્તુણવાયાન્‍

શાન્તમાય્પ્પોવેન્નરુણાચાલ

29. ચિત્તં કુળિર કતિર્‍ અસ્તંવૈતત્તમુતવા

યૈત્તિર અરુળ્‍મતિયરુણાચલ

30. શીરૈયળિત્ત્ નિર્‍વાણમાય્ શેય્તરુળ્‍

શીરૈયળિત્તરુળ્‍ અરુણાચલ

31. સુખક્કટલ્‍ પોઙ્ક ચોલ્લુણર્‍વટઙ્ક

ચુમ્માપોરુન્તિટન્‍ગરુણાચલ

32. શૂતુશેય્ તેન્નૈ શોદિયાદિનિયુન્‍

જોતિયુરુક્કાટ્ટરુણાચલ

33. ચેપ્પટિ વિદ્ધૈક્કટ્રિપ્પટિ મયક્કુવિ

ટ્ટુરુપ્પટુ વિદ્ધૈક્કાટ્ટરુણાચલ

34. શેરાયેનિન્‍મેય્ નીરાયુરુકિ

કણ્ણીરાર્ર્રળિવેન્‍ અરુણાચલ

35. ચૈય્યનત્તળ્ળિર્‍ ચેય્વિનૈ શુટુમલાલ્‍

ઉય્વગૈ એતુરૈ અરુણાચલ

36. ચોલ્લાતુ ચોલ્લિ ની ચોલ્લર નિલ્લેન્‍ડ્રુ

ચુમ્માવિરુન્તાય્ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

37. શોમ્પિયાય્ ચુમ્મા સુખમુણ્ટુરઙ્કિટિલ્‍

ચોલ્‍ વેરેન્‍ ગતિ અરુણાચલ

38. શૌરિયં કાટ્ટિનૈ શળક્કર્ર્રતેન્‍ડ્રે

ચલિયાતિરુન્તાય્ અરુણાચલ

39. ઞમલિયિર્‍ કેટા નાનેન્નુરુતિયાલ્‍

નાટિનિન્નુરુવેન્‍ અરુણાચલ

40. ઞાનમિલ્લાતુવુન્‍ આસયાલ્‍ તળર્‍વર

જ્ઞાનં તેરિત્તરુળ્‍ અરુણાચલ

41. તત્તુવં તેરિયાતત્તનૈયુર્ર્રાય્

તત્તુવં ઇતુવેન્‍ અરુણાચલ

42. તાને તાને તતુવં ઇતનૈ

તાને કાટ્ટુવાય્ અરુણાચલ

43. તિરુમ્પિ અહંતનૈ દિનમક કણ્‍કાણ્‍

તેરિયુમેન્‍ડ્રનૈનેન્‍ અરુણાચલ

44. ધીરમિલ્લકત્તિલ્‍ તેટિયુન્તનયાન્‍

તિરુમ્પવુર્ર્રેન્‍ અરુળ્‍ અરુણાચલ

45. તુપ્પરિવિલ્લાતિપ્પિરપ્પેન્‍ પયન્‍

ઓપ્પિટ વાયેન્‍ અરુણાચલ

46. તૂય્ મન મોળિયર્‍ તોયુમુન્‍ મેય્ અકં

તોયવેયરુળેન્‍ અરુણાચલ

47. દૈવમેન્‌ડ્રુન્નૈ ચારવેયેન્નૈ

ચેરયોળિત્તાય્ અરુણાચલ

48. તેટાતુર્ર્રનલ્‍ તિરુવરુળ્‍ નિધિયક

તિયક્કં તીર્‍ત્તરુળ્‍ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

49. ધૈરિયમોટુમુન્‍ મેય્યકનાટયાન્‍

તટ્ટળિન્તેન્‍ અરુળ્‍ અરુણાચલ

50. તોટ્ટરુળ્‍ કૈમેય્ કટ્ટિટાયેનિલિયાન્‍

નષ્ટમાવેનરુળ્‍ અરુણાચલ

51. તોટમિલ્‍ નીયકતોટોન્‍ડ્રિ યેન્‍ડ્રૂં

સન્તોટમોન્‍ડ્રિટવરુળ્‍ અરુણાચલ

52. નકૈક્કિટ મિલૈનિન્‍ નાટિયયેનૈ અરુળ્‍

નકૈયિટ્ટૂપાર્‍ ની અરુણાચલ

53. નાણિલૈ નાટિટ નાનાયોન્‌ડ્રિનિ

સ્તાણુવાય્ નિન્‍ડ્રેનૈ અરુણાચલ

54. નિન્નેરિ એરિત્તેનૈ નીરાક્કિટુમુન્‍

નિન્નરુળ્‍ મળૈપોળિ અરુણાચલ

55. ની નાનરપ્પુલિ નિતઙ્કળિમયમાય્

નિન્‌ડ્રિટું નિલૈયરુળ્‍ અરુણાચલ

56. નુન્નુરુવુણૈયાન્‍ વિણ્ણુરુનણ્ણિટ

એણ્ણલૈ ઇરુમેન્‌ડ્રરુણાચલ

57. નૂલરિવરિયા પેદયનેન્‌ડ્રન્‍

માલરિવરુત્તરુળ્‍ અરુણાચલ

58. નેક્કુનેક્કુરુકિયાન્‍ પૂક્કિટ ઉનૈ પુગ

નક્કના નિન્‌ડ્રનૈ અરુણાચલ

59. નેસમિલ્‍ એનક્કુ ઉન્‍ આસયૈક્કાટ્ટિ

ની મોસં ચેય્યાતરુળ્‍ અરુણાચલ

60. નૈન્તળિક્કનિયા નલનિલૈ પદત્તિલ્‍

નાટિયુત્ કોળ્‍ નલં અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

61. નોન્તિટાતુન્તનૈ તન્તેનૈકોણ્ટિલૈ

અન્તકન્‍ નિયેનરુણાચાલ

62. નોક્કિયેક્કરુતિમેય્ તાક્કિયે પક્કુવ

માક્કિ ની આણ્ટરુળ્‍ અરુણાચલ

63. પર્ર્રિમાલ્‍ વિટન્તલૈ ઉર્ર્રિટુમુનમરુળ્‍

પર્ર્રિટ અરુળ્‍ પુરિ અરુણાચલ

64. પાર્‍ત્તરુળ્‍ માલર પાર્‍ત્તિલૈયેનિનરુળ્‍

પારુનક્કાર્‍ શોલ્‍વર્‍ અરુણાચલ

65. પિત્તુવિટ્ટુનૈ નેર્‍ પિત્તનાક્કિનૈયરુળ્‍

પિત્તં તેળિમરુન્તરુણાચલ

66. ભીતિયિલ્‍ ઉનૈશાર્‍ ભીતિયિલેનૈશેર્‍

ભીતિયુ‍ડ્રેનક્કેન્‍ અરુણાચલ

67. પુલ્લરિવેતુરૈ નલ્લરિવેતુરૈ

પુલ્લિટવેયરુળ્‍ અરુણાચલ

68. પૂમણમામનં પૂરણમનં કોળ

પૂરણમણમરુળ્‍ અરુણાચલ

69. પેયર્‍નિનૈત્તિટવે પિટિત્તિળુત્તનેયુન્‍

પેરુમૈ યારરિવાર્‍ અરુણાચલ

70. પેય્ત્તનં વિટ વિટાપેયાય્ પિટિત્તેનૈ

પેયનાક્કિનેયેન્‍ અરુણાચલ

71. પૈઙ્કોટિયાનાન્‍ પર્ર્રિન્‌ડ્રિ વાટામલ્‍

પર્ર્રુક્કોટાય્ક્કાવરુણાચલ

72. પોટિયાન્‍ મયક્કિ યેન્‍ બોધત્તૈપ્પરિત્ત્

ઉન્‍ બોધત્તૈક્કાટ્ટિનૈ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

73. પોક્કુંવરવુમિલ્‍ પોતુવેળિયિનિલ્‍ અરુળ્‍

પોરાટ્ટં કાટ્ટરુણાચલ

74. ભૌતિકમામુટલ્‍ પર્ર્રર્ર્રૂનાળુમુન્‍

ભવિશુકણ્ટુરવરુળ્‍ અરુણાચલ

75. મલૈમરુન્તિટનિ મલૈત્તિટવોવરુળ્‍

મલૈમરુન્તાયોળિર્‍ અરુણાચલ

76. માનંકોણ્ટુરુપવર્‍ માનત્તૈયળિ

ત્તભિમાનમિલ્લાતોળિર્‍ અરુણાચલ

77. મિઞ્ચિટિલ્‍ કેઞ્ચિટુન્‍ કોઞ્ચવરિવનિયાન્‍

વઞ્ચિયાતરુળેનૈ અરુણાચલ

78. મીકામનિલ્લામન્‍ માકાર્ર્રાલૈકલં

આકામલ્‍ કાત્તરુળ્‍ અરુણાચલ

79. મુટિયટિકાણા મુટિવિટુત્તનૈનેર્‍

મુટિવિટ કટનિલૈ અરુણાચલ

80. મૂક્કિલન્‍ મુન્‍કાટ્ટુ મુકુરમાકાતેનૈ

તૂક્કિયણૈન્તરુળ્‍ અરુણાચલ

81. મેય્યકત્તિન્મનમેન્મલરણયિલ્‍ નાં

મેય્ કલન્તિટવરુળ્‍ અરુણાચલ

82. મેન્મેલ્‍ તાળ્ન્તિટું મેલ્લિયર્‍ ચેર્‍ન્તુ
ની

મેન્મયુર્ર્રાનૈયેન્‍ અરુણાચલ

83. મૈમયનીત્તરુળ્‍ મૈય્યિનાલુનતુણ્‍

મૈવસમાક્કિનેન્‍ અરુણાચલ

84. મોટ્ટયટિત્તેનૈ વેટ્ટવેળિયિની

નટ્ટમાટિનૈયેન્‍ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

85. મોકંતવિર્‍ત્તુન્‍ મોકમા વૈત્તુમેન્‍

મોકંતીરાયેન્‍ અરુણાચલ

86. મૌનિયાય્ કલ્‍ પોલ્‍ મલરાતિરુન્તાલ્‍

મૌનમિતામો અરુણાચલ

87. યેવનેન્‍ વાયિલ્‍ મણ્ણિનૈયર્ર્રિ

એન્‍પિળૈપોળિત્તતરુણાચલ

88. યારુમરિયાતેન્‍ મતિયિનૈ મરુટ્ટિ

યેવર્‍ કોળૈ કોણ્ટતરુણાચલ

89. રમણનેન્‍ રુરૈત્તેન્‍ રોષં કોળ્ળતેનૈ

રમિત્તિટ ચેય્યવા અરુણાચલ

90. રાપ્પકલિલ્લા વેરુવેળિવીટ્ટિલ્‍

રમિત્તિટુવોં વા અરુણાચલ

91. લક્ષિયં વૈત્તરુળસ્તિરં વિટ્ટેનૈ

ભક્ષિત્તાય્ પ્રાણનોટરુણાચલ

92. લાભનીયિહપર લાભમિલેનૈયુર્ર્રુ

લાભમેન્નુર્ર્રનૈ અરુણાચલ

93. વરુંપટિ શોલ્લિલૈ વન્તેન્‍પટિયળ

વરુન્તિટું તલૈવિધિયરુણાચલ

94. વાવેન્ર્રકંપુક્કુન્‍ વાળ્વરુળન્‍રેયેન્‍

વાળ્વિળન્તેનરુળરુણાચલ

95. વિટ્ટિટિલ્‍ કષ્ટમાં વિટ્ટિટાતુનૈયુયિર્‍

વિટ્ટિટ અરુળ્‍પુરિયરુણાચલ

96. વીટુવિટ્ટીર્‍ત્તુળ વીટુપુક્કુપ્પૈય્યવુન્‍

વીટુકાટ્ટિનૈયરુળ્‍ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

97. વેળિવિટ્ટેનુન્‍ શેયલ્‍ વેરુત્તિટાતુન્નરુળ્‍

વેળિવિટ્ટેનૈક્કા અરુણાચલ

98. વેદાન્તત્તૈ વેરરવિળઙ્કું

વેદપ્પોરુળરુળ્‍ અરુણાચલ

99. વૈતલૈ વાળ્ત્તા વૈત્તરુળ્‍ કુટિયા

વૈત્તેનૈ વિટાતરુળ્‍ અરુણાચલ

100. અમ્પુવિલાળિપોલ્‍ અન્‍પુરુવુનિલેનૈ

અન્‍પા કરૈત્તરુળ્‍ અરુણાચલ

101. અરુણયેન્રણ્ણયાન્‍ અરુળ્‍ કણ્ણિપટ્ટેનુન્‍

અરુળ્‍વલૈ તપ્પુમો અરુણાચલ

102. ચિન્તિત્તરુળ્‍પટ ચિલન્તિપોલ્‍ કટ્ટિ

ચિરયિટ્ટુણ્‍ણ્ટનૈ અરુણાચલ

103. ચિન્તિત્તરુળ્‍પટ ચિલન્તિપોલ્‍ કટ્ટિ

ચિરયિટ્ટુણ્‍ણ્ટનૈ અરુણાચલ

104. અન્‍પોટુન્‍ નામં કેળ્‍ અન્‍પર્‍તં અન્‍પર્

ક્કન્‍પનાયિટવરુળ્‍ અરુણાચલ

105. એન્‍પોલું દીનરૈ ઇન્‍પુર કાત્તુની

એન્નાળું વાળ્ન્તરુળ્‍ અરુણાચલ

106. એન્‍પુરુક્કન્‍પર્‍તં ઇન્‍શોર્‍કોળ્‍

શેવિયુમેન્‍ પુન્મોળિ કોળવરુળરુણાચલ

107. પોરુમયાં ભૂતર પુન્‍શોલૈ નન્‍શોલા

પોરુત્તરુળિષ્ટં પિન્નરુણાચલ

108. માલયળિત્તરુણાચલ રમણવેન્‍

માલયણિન્તરુળ્‍ અરુણાચલ

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ શિવ, અરુણાચલ
!

Spread the message
Night Mode