108 Names of Ramana Punjabi

Print !108 Names of Ramana PunjabiBack

ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ

1 ਓਂ ਮਹਾਸੇਨਮਹੋਂਸ਼ੇਨਜਾਤਾਯ ਨਮਃ

2 ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਯ ਨਮਃ

3 ਓਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ

4 ਓਂ ਅਖਣ੍ਡਸਂਵਿਦਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ

5 ਓਂ ਮਹੌਜਸੇ ਨਮਃ

6 ਓਂ ਕਾਰਣੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ

7 ਓਂ ਜਗੱਧਿਤਾਵਤਾਰਾਯ ਨਮਃ

8 ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਮਿਨਾਥਸ੍ਥਲੋੱਥਿਤਾਯ ਨਮਃ

9 ਓਂ ਪਰਾਸ਼ਰਕੁਲੋੱਤਂਸਾਯ ਨਮਃ

10 ਓਂ ਸੁਨ੍ਦਰਾਰ੍ਯਤਪਃਫਲਾਯ ਨਮਃ

11 ਓਂ ਕਮਨੀਯਸੁਚਾਰਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ

12 ਓਂ ਸਹਾਯਾਂਬਾ ਸਹਾਯਵਤੇ ਨਮਃ

13 ਓਂ ਸ਼ੋਣਾਚਲ ਮਹੋਲੀਨ ਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ

14 ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍‍ਣਹਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ

15 ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮੱਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤ ਮਹਾਸ੍ਥਲੇ ਲਬ੍ਧ ਵਿਦ੍ਯੋਦਯਾਯ
ਨਮਃ

16 ਓਂ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਨਿਪਾਤੇਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧਾਯ ਨਮਃ

17 ਓਂ ਪਰਮਾਰ੍‍ਥਵਿਦੇ ਨਮਃ

18 ਓਂ ਤੀਵ੍ਰਾਯ ਨਮਃ

19 ਓਂ ਪਿਤ੍ਰੁਪਦਾਨ੍ਵੇਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ

20 ਓਂ ਇਨ੍ਦੁਮੌਲਿਨਾਪਿਤ੍ਰੁਮਤੇ ਨਮਃ

21 ਓਂ ਪਿਤੁਰਾਦੇਸ਼ਤਃ ਸ਼ੋਣਸ਼ੈਲਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ

22 ਓਂ ਤਪੋਮਯਾਯ ਨਮਃ

23 ਓਂ ਉਦਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ

24 ਓਂ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ

25 ਓਂ ਮਹੋਨ੍ਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ

26 ਓਂ ਕੁਸ਼ਾਗ੍ਰਧਿਯੇ ਨਮਃ

27 ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਸਙ੍ਕਲ੍‍ਪਸਂਰਂਭਾਯ ਨਮਃ

28 ਓਂ ਸੁਸਨ੍ਦ੍ਰੁਸ਼ੇ ਨਮਃ

29 ਓਂ ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

30 ਓਂ ਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ

31 ਓਂ ਤਪਃਕ੍ਸ਼ਪਿਤਸਰ੍‍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ

32 ਓਂ ਫੁੱਲਾਂਬੁਜਵਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ

33 ਓਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਸਿਤ ਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀਮਣ੍ਡਿਤਾਨਨ ਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ

34 ਓਂ ਚੂਤਵਾਟ੍ਯਾਂਸਮਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ

35 ਓਂ ਚੂਰ੍‍ਣਿਤਾਖਿਲਵਿਭ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ

36 ਓਂ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਤੱਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ

37 ਓਂ ਚਿਨ੍‍ਮੁਦ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ

38 ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਿਗਾਯ ਨਮਃ

39 ਓਂ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ ਗੁਹਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ

40 ਓਂ ਵਿਰਾਜਦਚਲਾਕ੍ਰੁਤਯੇ ਨਮਃ

41 ਓਂ ਉੱਦੀਪ੍ਤਨਯਨਾਯ ਨਮਃ

42 ਓਂ ਪੂਰ੍‍ੰਣਾਯ ਨਮਃ

43 ਓਂ ਰਚਿਤਾਚਲਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ

44 ਓਂ ਗਂਭੀਰਾਯ ਨਮਃ

45 ਓਂ ਪਰਮਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ

46 ਓਂ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨਾਯ ਨਮਃ

47 ਓਂ ਅਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ

48 ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ੍ਯਨਿਭਾਯ ਨਮਃ

49 ਓਂ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ

50 ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਮੁਖਾਯ ਨਮਃ

51 ਓਂ ਸ੍ਵਰਾਜੇ ਨਮਃ

52 ਓਂ ਮਹਰ੍‍ਸ਼ਯੇ ਨਮਃ

53 ਓਂ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ

54 ਓਂ ਈਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ

55 ਓਂ ਭੂਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ

56 ਓਂ ਵਿਮਲਾਯ ਨਮਃ

57 ਓਂ ਦੀਰ੍‍ਘਦਰ੍‍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ

58 ਓਂ ਆਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ

59 ਓਂ ਰੁਜੁਮਾਰ੍‍ਗਪ੍ਰਦਰ੍‍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ

60 ਓਂ ਸਮਦ੍ਰੁਸ਼ੇ ਨਮਃ

61 ਓਂ ਸਤ੍ਯਦ੍ਰੁਸ਼ੇ ਨਮਃ

62 ਓਂ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ

63 ਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ

64 ਓਂ ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ

65 ਓਂ ਸੁਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ

66 ਓਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ

67 ਓਂ ਮ੍ਰੁਦੁਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ

68 ਓਂ ਦਯਾਰ੍‍ਣਵਾਯ ਨਮਃ

69 ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਣਾਚਲ ਹ੍ਰੁਦ੍ਭੂਤਸ੍ਕਨ੍ਦਾਸ਼੍ਰਮ ਨਿਕੇਤਨਾਯ
ਨਮਃ

70 ਓਂ ਸੱਦਰ੍‍ਸ਼ਨੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ

71 ਓਂ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤ ਵ੍ਰੁਨ੍ਦ ਪਰੀਵ੍ਰੁਤਾਯ ਨਮਃ

72 ਓਂ ਗਣੇਸ਼ ਮੁਨਿ ਭ੍ਰੁਙ੍ਗੇਨ ਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿ ਸਰੋਰੁਹਾਯ
ਨਮਃ

73 ਓਂ ਗੀਤੋਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾਦਿ ਗ੍ਰਨ੍ਥ ਸਂਛਿੰਨ ਸਂਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ

74 ਓਂ ਵਰ੍‍ਣਾਸ਼੍ਰਮਮਤਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ

75 ਓਂ ਰਸਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ

76 ਓਂ ਸੌਂਯਾਯ ਨਮਃ

77 ਓਂ ਆਤ੍ਮਵਤੇ ਨਮਃ

78 ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਵਨਿਮਤਸ੍ਥਾਨਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ

79 ਓਂ ਸਰ੍‍ਵਸਦ੍ਗੁਣਿਨੇ ਨਮਃ

80 ਓਂ ਆਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯ ਨਮਃ

81 ਓਂ ਮਹਾਭਾਗਾਯ ਨਮਃ

82 ਓਂ ਮਾਤ੍ਰੁਮੁਕ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ

83 ਓਂ ਵਿਨਤਾਯ ਨਮਃ

84 ਓਂ ਵਿਨੁਤਾਯ ਨਮਃ

85 ਓਂ ਵਿਪ੍ਰਾਯ ਨਮਃ

86 ਓਂ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ

87 ਓਂ ਪਾਵਕੋੱਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ

88 ਓਂ ਦਰ੍‍ਸ਼ਨਾਦਘਸਂਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ

89 ਓਂ ਮੌਨੇਨ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ

90 ਓਂ ਹ੍ਰੁੱਛਾਨ੍ਤਿਕਰਸਾੰਨਿਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ

91 ਓਂ ਸ੍ਮਰਣਾਦ੍ਬਨ੍ਧਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ

92 ਓਂ ਅਨ੍ਤਸ੍ਤਿਮਿਰਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ਵੇ ਨਮਃ

93 ਓਂ ਸਂਸਾਰਾਰ੍‍ਣਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ

94 ਓਂ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰੀਸ਼ਸ੍ਤੁਤਿਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ

95 ਓਂ ਹਾਰ੍‍ੱਦਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ

96 ਓਂ ਅਵਿਚ੍ਯੁਤਨਿਜਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ

97 ਓਂ ਨੈਸਰ੍‍ਗਿਕਮਹਾਤਾਪਸੇ ਨਮਃ

98 ਓਂ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਾਯ ਨਮਃ

99 ਓਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਕੌਪੀਨਵਸਨਾਯ ਨਮਃ

100 ਓਂ ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ

101 ਓਂ ਦਣ੍ਡਪਾਣਯੇ ਨਮਃ

102 ਓਂ ਕ੍ਰੁਪਾਪੂਰ੍‍ਣਾਯ ਨਮਃ

103 ਓਂ ਭਵਰੋਗਭਿਸ਼ਗ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ

104 ਓਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ

105 ਓਂ ਦੇਵਤਮਾਯ ਨਮਃ

106 ਓਂ ਅਮਰ੍‍ਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ

107 ਓਂ ਸੇਨਾਨ੍ਯੇ ਨਮਃ

108 ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਯ ਨਮਃ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਵਾਮੀਰਚਿਤਂ

ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ਸਮਾਪ੍ਤਂ

Spread the message
Night Mode