108 Names of Ramana Oriya

Print !108 Names of Ramana OriyaBack

ଶ୍ରୀରମଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ

1 ଓଂ ମହାସେନମହୋଂଶେନଜାତାଯ ନମଃ

2 ଓଂ ଶ୍ରୀରମଣାଯ ନମଃ

3 ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ

4 ଓଂ ଅଖଣ୍ଡସଂଵିଦାକାରାଯ ନମଃ

5 ଓଂ ମହୌଜସେ ନମଃ

6 ଓଂ କାରଣୋଦ୍ଭଵାଯ ନମଃ

7 ଓଂ ଜଗଦ୍ଧିତାଵତାରାଯ ନମଃ

8 ଓଂ ଶ୍ରୀ ଭୂମିନାଥସ୍ଥଲୋତ୍ଥିତାଯ ନମଃ

9 ଓଂ ପରାଶରକୁଲୋତ୍ତଂସାଯ ନମଃ

10 ଓଂ ସୁନ୍ଦରାର୍ଯତପଃଫଲାଯ ନମଃ

11 ଓଂ କମନୀଯସୁଚାରିତ୍ରାଯ ନମଃ

12 ଓଂ ସହାଯାଂବା ସହାଯଵତେ ନମଃ

13 ଓଂ ଶୋଣାଚଲ ମହୋଲୀନ ମାନସାଯ ନମଃ

14 ଓଂ ସ୍ଵର୍‍ଣହସ୍ତକାଯ ନମଃ

15 ଓଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦ୍ଵାଦଶାନ୍ତ ମହାସ୍ଥଲେ ଲବ୍ଧ ଵିଦ୍ଯୋଦଯାଯ
ନମଃ

16 ଓଂ ମହାଶକ୍ତି ନିପାତେନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ

17 ଓଂ ପରମାର୍‍ଥଵିଦେ ନମଃ

18 ଓଂ ତୀଵ୍ରାଯ ନମଃ

19 ଓଂ ପିତୃପଦାନ୍ଵେଷିଣେ ନମଃ

20 ଓଂ ଇନ୍ଦୁମୌଲିନାପିତୃମତେ ନମଃ

21 ଓଂ ପିତୁରାଦେଶତଃ ଶୋଣଶୈଲମ୍ପ୍ରାପ୍ତାଯ ନମଃ

22 ଓଂ ତପୋମଯାଯ ନମଃ

23 ଓଂ ଉଦାସୀନାଯ ନମଃ

24 ଓଂ ମହାଯୋଗିନେ ନମଃ

25 ଓଂ ମହୋନ୍ତ୍ସାହାଯ ନମଃ

26 ଓଂ କୁଶାଗ୍ରଧିଯେ ନମଃ

27 ଓଂ ଶାନ୍ତସଙ୍କଲ୍‍ପସଂରଂଭାଯ ନମଃ

28 ଓଂ ସୁସନ୍ଦୃଶେ ନମଃ

29 ଓଂ ସଵିତ୍ରେ ନମଃ

30 ଓଂ ସ୍ଥିରାଯ ନମଃ

31 ଓଂ ତପଃକ୍ଷପିତସର୍‍ଵାଙ୍ଗାଯ ନମଃ

32 ଓଂ ଫୁଲ୍ଲାଂବୁଜଵିଲୋଚନାଯ ନମଃ

33 ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକାସିତ ହାସ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତାନନ ମଣ୍ଡଲାଯ ନମଃ

34 ଓଂ ଚୂତଵାଟ୍ଯାଂସମାସୀନାଯ ନମଃ

35 ଓଂ ଚୂର୍‍ଣିତାଖିଲଵିଭ୍ରମାଯ ନମଃ

36 ଓଂ ଵେଦଵେଦାନ୍ତତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାଯ ନମଃ

37 ଓଂ ଚିନ୍‍ମୁଦ୍ରିଣେ ନମଃ

38 ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତିଗାଯ ନମଃ

39 ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷ ଗୁହାଵାସାଯ ନମଃ

40 ଓଂ ଵିରାଜଦଚଲାକୃତଯେ ନମଃ

41 ଓଂ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତନଯନାଯ ନମଃ

42 ଓଂ ପୂର୍‍ଣ୍ଣାଯ ନମଃ

43 ଓଂ ରଚିତାଚଲତାଣ୍ଡଵାଯ ନମଃ

44 ଓଂ ଗଂଭୀରାଯ ନମଃ

45 ଓଂ ପରମାଚାର୍ଯାଯ ନମଃ

46 ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାଯ ନମଃ

47 ଓଂ ଅଭଯପ୍ରଦାଯ ନମଃ

48 ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାସ୍ଯନିଭାଯ ନମଃ

49 ଓଂ ଧୀରାଯ ନମଃ

50 ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖାଯ ନମଃ

51 ଓଂ ସ୍ଵରାଜେ ନମଃ

52 ଓଂ ମହର୍‍ଷଯେ ନମଃ

53 ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ

54 ଓଂ ଈଡ୍ଯାଯ ନମଃ

55 ଓଂ ଭୂମଵିଦ୍ଯାଵିଶାରଦାଯ ନମଃ

56 ଓଂ ଵିମଲାଯ ନମଃ

57 ଓଂ ଦୀର୍‍ଘଦର୍‍ଶିନେ ନମଃ

58 ଓଂ ଆପ୍ତାଯ ନମଃ

59 ଓଂ ଋଜୁମାର୍‍ଗପ୍ରଦର୍‍ଶକାଯ ନମଃ

60 ଓଂ ସମଦୃଶେ ନମଃ

61 ଓଂ ସତ୍ଯଦୃଶେ ନମଃ

62 ଓଂ ସତ୍ଯାଯ ନମଃ

63 ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତାଯ ନମଃ

64 ଓଂ ଅମିତଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ

65 ଓଂ ସୁକୁମାରାଯ ନମଃ

66 ଓଂ ସଦାନନ୍ଦାଯ ନମଃ

67 ଓଂ ମୃଦୁଭାଷିଣେ ନମଃ

68 ଓଂ ଦଯାର୍‍ଣଵାଯ ନମଃ

69 ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶୋଣାଚଲ ହୃଦ୍ଭୂତସ୍କନ୍ଦାଶ୍ରମ ନିକେତନାଯ ନମଃ

70 ଓଂ ସଦ୍ଦର୍‍ଶନୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ

71 ଓଂ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଵୃନ୍ଦ ପରୀଵୃତାଯ ନମଃ

72 ଓଂ ଗଣେଶ ମୁନି ଭୃଙ୍ଗେନ ସେଵିତାଙ୍ଘ୍ରି ସରୋରୁହାଯ ନମଃ

73 ଓଂ ଗୀତୋପଦେଶ ସାରାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଛିନ୍ନ ସଂଶଯାଯ ନମଃ

74 ଓଂ ଵର୍‍ଣାଶ୍ରମମତାତୀତାଯ ନମଃ

75 ଓଂ ରସଜ୍ଞାଯ ନମଃ

76 ଓଂ ସୌଂଯାଯ ନମଃ

77 ଓଂ ଆତ୍ମଵତେ ନମଃ

78 ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵାଵନିମତସ୍ଥାନମାରାଧ୍ଯାଯ ନମଃ

79 ଓଂ ସର୍‍ଵସଦ୍ଗୁଣିନେ ନମଃ

80 ଓଂ ଆତ୍ମାରାମାଯ ନମଃ

81 ଓଂ ମହାଭାଗାଯ ନମଃ

82 ଓଂ ମାତୃମୁକ୍ତିଵିଧାଯକାଯ ନମଃ

83 ଓଂ ଵିନତାଯ ନମଃ

84 ଓଂ ଵିନୁତାଯ ନମଃ

85 ଓଂ ଵିପ୍ରାଯ ନମଃ

86 ଓଂ ମୁନୀନ୍ଦ୍ରାଯ ନମଃ

87 ଓଂ ପାଵକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଯ ନମଃ

88 ଓଂ ଦର୍‍ଶନାଦଘସଂହାରିଣେ ନମଃ

89 ଓଂ ମୌନେନ ସ୍ଵାତ୍ମବୋଧକାଯ ନମଃ

90 ଓଂ ହୃଚ୍ଛାନ୍ତିକରସାନ୍ନିଧ୍ଯାଯ ନମଃ

91 ଓଂ ସ୍ମରଣାଦ୍ବନ୍ଧମୋଚକାଯ ନମଃ

92 ଓଂ ଅନ୍ତସ୍ତିମିରଚଣ୍ଡାଂଶଵେ ନମଃ

93 ଓଂ ସଂସାରାର୍‍ଣଵତାରକାଯ ନମଃ

94 ଓଂ ଶୋଣାଦ୍ରୀଶସ୍ତୁତିଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ

95 ଓଂ ହାର୍‍ଦ୍ଦଵିଦ୍ଯାପ୍ରକାଶକାଯ ନମଃ

96 ଓଂ ଅଵିଚ୍ଯୁତନିଜପ୍ରଜ୍ଞାଯ ନମଃ

97 ଓଂ ନୈସର୍‍ଗିକମହାତାପସେ ନମଃ

98 ଓଂ କମଣ୍ଡଲୁଧରାଯ ନମଃ

99 ଓଂ ଶୁଭ୍ରକୌପୀନଵସନାଯ ନମଃ

100 ଓଂ ଗୁହାଯ ନମଃ

101 ଓଂ ଦଣ୍ଡପାଣଯେ ନମଃ

102 ଓଂ କୃପାପୂର୍‍ଣାଯ ନମଃ

103 ଓଂ ଭଵରୋଗଭିଷଗ୍ଵରାଯ ନମଃ

104 ଓଂ ସ୍କନ୍ଦାଯ ନମଃ

105 ଓଂ ଦେଵତମାଯ ନମଃ

106 ଓଂ ଅମର୍‍ତ୍ଯାଯ ନମଃ

107 ଓଂ ସେନାନ୍ଯେ ନମଃ

108 ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ

ଇତି ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵନାଥସ୍ଵାମୀରଚିତଂ

ଶ୍ରୀରମଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ସମାପ୍ତଂ

Spread the message
Night Mode