108 Names of Ramana Kannada

Print !108 Names of Ramana KannadaBack

ಶ್ರೀರಮಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

1 ಓಂ ಮಹಾಸೇನಮಹೋಂಶೇನಜಾತಾಯ ನಮಃ

2 ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಾಯ ನಮಃ

3 ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ

4 ಓಂ ಅಖಣ್ಡಸಂವಿದಾಕಾರಾಯ ನಮಃ

5 ಓಂ ಮಹೌಜಸೇ ನಮಃ

6 ಓಂ ಕಾರಣೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ

7 ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾವತಾರಾಯ ನಮಃ

8 ಓಂ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಥಸ್ಥಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ

9 ಓಂ ಪರಾಶರಕುಲೋತ್ತಂಸಾಯ ನಮಃ

10 ಓಂ ಸುನ್ದರಾರ್ಯತಪಃಫಲಾಯ ನಮಃ

11 ಓಂ ಕಮನೀಯಸುಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ

12 ಓಂ ಸಹಾಯಾಂಬಾ ಸಹಾಯವತೇ ನಮಃ

13 ಓಂ ಶೋಣಾಚಲ ಮಹೋಲೀನ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ

14 ಓಂ ಸ್ವರ‍್ಣಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ

15 ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ದ್ವಾದಶಾನ್ತ ಮಹಾಸ್ಥಲೇ ಲಬ್ಧ ವಿದ್ಯೋದಯಾಯ
ನಮಃ

16 ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಿಪಾತೇನ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ

17 ಓಂ ಪರಮಾರ‍್ಥವಿದೇ ನಮಃ

18 ಓಂ ತೀವ್ರಾಯ ನಮಃ

19 ಓಂ ಪಿತೃಪದಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ

20 ಓಂ ಇನ್ದುಮೌಲಿನಾಪಿತೃಮತೇ ನಮಃ

21 ಓಂ ಪಿತುರಾದೇಶತಃ ಶೋಣಶೈಲಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ

22 ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ

23 ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ

24 ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ

25 ಓಂ ಮಹೋನ್ತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ

26 ಓಂ ಕುಶಾಗ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ

27 ಓಂ ಶಾನ್ತಸಙ್ಕಲ್‍ಪಸಂರಂಭಾಯ ನಮಃ

28 ಓಂ ಸುಸನ್ದೃಶೇ ನಮಃ

29 ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ

30 ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ

31 ಓಂ ತಪಃಕ್ಷಪಿತಸರ‍್ವಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ

32 ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ

33 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸಿತ ಹಾಸ ಶ್ರೀಮಣ್ಡಿತಾನನ ಮಣ್ಡಲಾಯ ನಮಃ

34 ಓಂ ಚೂತವಾಟ್ಯಾಂಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ

35 ಓಂ ಚೂರ‍್ಣಿತಾಖಿಲವಿಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ

36 ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ

37 ಓಂ ಚಿನ್‍ಮುದ್ರಿಣೇ ನಮಃ

38 ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತಿಗಾಯ ನಮಃ

39 ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗುಹಾವಾಸಾಯ ನಮಃ

40 ಓಂ ವಿರಾಜದಚಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ

41 ಓಂ ಉದ್ದೀಪ್ತನಯನಾಯ ನಮಃ

42 ಓಂ ಪೂರ‍್ಣ್ಣಾಯ ನಮಃ

43 ಓಂ ರಚಿತಾಚಲತಾಣ್ಡವಾಯ ನಮಃ

44 ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ

45 ಓಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ

46 ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ

47 ಓಂ ಅಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ

48 ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯನಿಭಾಯ ನಮಃ

49 ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ

50 ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಾಯ ನಮಃ

51 ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ

52 ಓಂ ಮಹರ‍್ಷಯೇ ನಮಃ

53 ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ

54 ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ

55 ಓಂ ಭೂಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ

56 ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ

57 ಓಂ ದೀರ‍್ಘದರ‍್ಶಿನೇ ನಮಃ

58 ಓಂ ಆಪ್ತಾಯ ನಮಃ

59 ಓಂ ಋಜುಮಾರ‍್ಗಪ್ರದರ‍್ಶಕಾಯ ನಮಃ

60 ಓಂ ಸಮದೃಶೇ ನಮಃ

61 ಓಂ ಸತ್ಯದೃಶೇ ನಮಃ

62 ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ

63 ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ

64 ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ

65 ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ

66 ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ

67 ಓಂ ಮೃದುಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ

68 ಓಂ ದಯಾರ‍್ಣವಾಯ ನಮಃ

69 ಓಂ ಶ್ರೀ ಶೋಣಾಚಲ ಹೃದ್ಭೂತಸ್ಕನ್ದಾಶ್ರಮ ನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ

70 ಓಂ ಸದ್ದರ‍್ಶನೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ

71 ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತ ವೃನ್ದ ಪರೀವೃತಾಯ ನಮಃ

72 ಓಂ ಗಣೇಶ ಮುನಿ ಭೃಙ್ಗೇನ ಸೇವಿತಾಙ್ಘ್ರಿ ಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ

73 ಓಂ ಗೀತೋಪದೇಶ ಸಾರಾದಿ ಗ್ರನ್ಥ ಸಂಛಿನ್ನ ಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ

74 ಓಂ ವರ‍್ಣಾಶ್ರಮಮತಾತೀತಾಯ ನಮಃ

75 ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ

76 ಓಂ ಸೌಂಯಾಯ ನಮಃ

77 ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ

78 ಓಂ ಸರ‍್ವ್ವಾವನಿಮತಸ್ಥಾನಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ

79 ಓಂ ಸರ‍್ವಸದ್ಗುಣಿನೇ ನಮಃ

80 ಓಂ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ

81 ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ

82 ಓಂ ಮಾತೃಮುಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ

83 ಓಂ ವಿನತಾಯ ನಮಃ

84 ಓಂ ವಿನುತಾಯ ನಮಃ

85 ಓಂ ವಿಪ್ರಾಯ ನಮಃ

86 ಓಂ ಮುನೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ

87 ಓಂ ಪಾವಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ

88 ಓಂ ದರ‍್ಶನಾದಘಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ

89 ಓಂ ಮೌನೇನ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ

90 ಓಂ ಹೃಚ್ಛಾನ್ತಿಕರಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಯ ನಮಃ

91 ಓಂ ಸ್ಮರಣಾದ್ಬನ್ಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ

92 ಓಂ ಅನ್ತಸ್ತಿಮಿರಚಣ್ಡಾಂಶವೇ ನಮಃ

93 ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ‍್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ

94 ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಸ್ತುತಿದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ

95 ಓಂ ಹಾರ‍್ದ್ದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ

96 ಓಂ ಅವಿಚ್ಯುತನಿಜಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ

97 ಓಂ ನೈಸರ‍್ಗಿಕಮಹಾತಾಪಸೇ ನಮಃ

98 ಓಂ ಕಮಣ್ಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ

99 ಓಂ ಶುಭ್ರಕೌಪೀನವಸನಾಯ ನಮಃ

100 ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ

101 ಓಂ ದಣ್ಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ

102 ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ‍್ಣಾಯ ನಮಃ

103 ಓಂ ಭವರೋಗಭಿಷಗ್ವರಾಯ ನಮಃ

104 ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಾಯ ನಮಃ

105 ಓಂ ದೇವತಮಾಯ ನಮಃ

106 ಓಂ ಅಮರ‍್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ

107 ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ

108 ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ವಾಮೀರಚಿತಂ

ಶ್ರೀರಮಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಂ

Spread the message
Night Mode