108 Names of Ramana Hindi

Print !108 Names of Ramana HindiBack

श्रीरमणाष्टोत्तरशतनामावली

1 ओं महासेनमहोंशेनजाताय नमः

2 ओं श्रीरमणाय नमः

3 ओं गुरवे नमः

4 ओं अखण्डसंविदाकाराय नमः

5 ओं महौजसे नमः

6 ओं कारणोद्भवाय नमः

7 ओं जगद्धितावताराय नमः

8 ओं श्री भूमिनाथस्थलोत्थिताय नमः

9 ओं पराशरकुलोत्तंसाय नमः

10 ओं सुन्दरार्यतपःफलाय नमः

11 ओं कमनीयसुचारित्राय नमः

12 ओं सहायांबा सहायवते नमः

13 ओं शोणाचल महोलीन मानसाय नमः

14 ओं स्वर्‍णहस्तकाय नमः

15 ओं श्रीमद्द्वादशान्त महास्थले लब्ध विद्योदयाय
नमः

16 ओं महाशक्ति निपातेन प्रबुद्धाय नमः

17 ओं परमार्‍थविदे नमः

18 ओं तीव्राय नमः

19 ओं पितृपदान्वेषिणे नमः

20 ओं इन्दुमौलिनापितृमते नमः

21 ओं पितुरादेशतः शोणशैलम्प्राप्ताय नमः

22 ओं तपोमयाय नमः

23 ओं उदासीनाय नमः

24 ओं महायोगिने नमः

25 ओं महोन्त्साहाय नमः

26 ओं कुशाग्रधिये नमः

27 ओं शान्तसङ्कल्‍पसंरंभाय नमः

28 ओं सुसन्दृशे नमः

29 ओं सवित्रे नमः

30 ओं स्थिराय नमः

31 ओं तपःक्षपितसर्‍वाङ्गाय नमः

32 ओं फुल्लांबुजविलोचनाय नमः

33 ओं चन्द्रिकासित हास श्रीमण्डितानन मण्डलाय नमः

34 ओं चूतवाट्यांसमासीनाय नमः

35 ओं चूर्‍णिताखिलविभ्रमाय नमः

36 ओं वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः

37 ओं चिन्‍मुद्रिणे नमः

38 ओं त्रिगुणातिगाय नमः

39 ओं विरूपाक्ष गुहावासाय नमः

40 ओं विराजदचलाकृतये नमः

41 ओं उद्दीप्तनयनाय नमः

42 ओं पूर्‍ण्णाय नमः

43 ओं रचिताचलताण्डवाय नमः

44 ओं गंभीराय नमः

45 ओं परमाचार्याय नमः

46 ओं सुप्रसन्नाय नमः

47 ओं अभयप्रदाय नमः

48 ओं दक्षिणास्यनिभाय नमः

49 ओं धीराय नमः

50 ओं दक्षिणाभिमुखाय नमः

51 ओं स्वराजे नमः

52 ओं महर्‍षये नमः

53 ओं भगवते नमः

54 ओं ईड्याय नमः

55 ओं भूमविद्याविशारदाय नमः

56 ओं विमलाय नमः

57 ओं दीर्‍घदर्‍शिने नमः

58 ओं आप्ताय नमः

59 ओं ऋजुमार्‍गप्रदर्‍शकाय नमः

60 ओं समदृशे नमः

61 ओं सत्यदृशे नमः

62 ओं सत्याय नमः

63 ओं प्रशान्ताय नमः

64 ओं अमितविक्रमाय नमः

65 ओं सुकुमाराय नमः

66 ओं सदानन्दाय नमः

67 ओं मृदुभाषिणे नमः

68 ओं दयार्‍णवाय नमः

69 ओं श्री शोणाचल हृद्भूतस्कन्दाश्रम निकेतनाय नमः

70 ओं सद्दर्‍शनोपदेष्ट्रे नमः

71 ओं सद्भक्त वृन्द परीवृताय नमः

72 ओं गणेश मुनि भृङ्गेन सेविताङ्घ्रि सरोरुहाय नमः

73 ओं गीतोपदेश सारादि ग्रन्थ संछिन्न संशयाय नमः

74 ओं वर्‍णाश्रममतातीताय नमः

75 ओं रसज्ञाय नमः

76 ओं सौंयाय नमः

77 ओं आत्मवते नमः

78 ओं सर्‍व्वावनिमतस्थानमाराध्याय नमः

79 ओं सर्‍वसद्गुणिने नमः

80 ओं आत्मारामाय नमः

81 ओं महाभागाय नमः

82 ओं मातृमुक्तिविधायकाय नमः

83 ओं विनताय नमः

84 ओं विनुताय नमः

85 ओं विप्राय नमः

86 ओं मुनीन्द्राय नमः

87 ओं पावकोज्ज्वलाय नमः

88 ओं दर्‍शनादघसंहारिणे नमः

89 ओं मौनेन स्वात्मबोधकाय नमः

90 ओं हृच्छान्तिकरसान्निध्याय नमः

91 ओं स्मरणाद्बन्धमोचकाय नमः

92 ओं अन्तस्तिमिरचण्डांशवे नमः

93 ओं संसारार्‍णवतारकाय नमः

94 ओं शोणाद्रीशस्तुतिद्रष्ट्रे नमः

95 ओं हार्‍द्दविद्याप्रकाशकाय नमः

96 ओं अविच्युतनिजप्रज्ञाय नमः

97 ओं नैसर्‍गिकमहातापसे नमः

98 ओं कमण्डलुधराय नमः

99 ओं शुभ्रकौपीनवसनाय नमः

100 ओं गुहाय नमः

101 ओं दण्डपाणये नमः

102 ओं कृपापूर्‍णाय नमः

103 ओं भवरोगभिषग्वराय नमः

104 ओं स्कन्दाय नमः

105 ओं देवतमाय नमः

106 ओं अमर्‍त्याय नमः

107 ओं सेनान्ये नमः

108 ओं पुरुषोत्तमाय नमः

इति श्रीविश्वनाथस्वामीरचितं

श्रीरमणाष्टोत्तरशतनामावली समाप्तं

Spread the message
Night Mode