108 Names of Ramana Bengali

Print !108 Names of Ramana Bengali Back

শ্রীরমণাষ্টোত্তরশতনামাৱলী

1 ওং মহাসেনমহোংশেনজাতায নমঃ

2 ওং শ্রীরমণায নমঃ

3 ওং গুরৱে নমঃ

4 ওং অখণ্ডসংৱিদাকারায নমঃ

5 ওং মহৌজসে নমঃ

6 ওং কারণোদ্ভৱায নমঃ

7 ওং জগদ্ধিতাৱতারায নমঃ

8 ওং শ্রী ভূমিনাথস্থলোত্থিতায নমঃ

9 ওং পরাশরকুলোত্তংসায নমঃ

10 ওং সুন্দরার্যতপঃফলায নমঃ

11 ওং কমনীযসুচারিত্রায নমঃ

12 ওং সহাযাংবা সহাযৱতে নমঃ

13 ওং শোণাচল মহোলীন মানসায নমঃ

14 ওং স্ৱর্‍ণহস্তকায নমঃ

15 ওং শ্রীমদ্দ্ৱাদশান্ত মহাস্থলে লব্ধ ৱিদ্যোদযায
নমঃ

16 ওং মহাশক্তি নিপাতেন প্রবুদ্ধায নমঃ

17 ওং পরমার্‍থৱিদে নমঃ

18 ওং তীৱ্রায নমঃ

19 ওং পিতৃপদান্ৱেষিণে নমঃ

20 ওং ইন্দুমৌলিনাপিতৃমতে নমঃ

21 ওং পিতুরাদেশতঃ শোণশৈলম্প্রাপ্তায নমঃ

22 ওং তপোমযায নমঃ

23 ওং উদাসীনায নমঃ

24 ওং মহাযোগিনে নমঃ

25 ওং মহোন্ত্সাহায নমঃ

26 ওং কুশাগ্রধিযে নমঃ

27 ওং শান্তসঙ্কল্‍পসংরংভায নমঃ

28 ওং সুসন্দৃশে নমঃ

29 ওং সৱিত্রে নমঃ

30 ওং স্থিরায নমঃ

31 ওং তপঃক্ষপিতসর্‍ৱাঙ্গায নমঃ

32 ওং ফুল্লাংবুজৱিলোচনায নমঃ

33 ওং চন্দ্রিকাসিত হাস শ্রীমণ্ডিতানন মণ্ডলায নমঃ

34 ওং চূতৱাট্যাংসমাসীনায নমঃ

35 ওং চূর্‍ণিতাখিলৱিভ্রমায নমঃ

36 ওং ৱেদৱেদান্ততত্ত্ৱজ্ঞায নমঃ

37 ওং চিন্‍মুদ্রিণে নমঃ

38 ওং ত্রিগুণাতিগায নমঃ

39 ওং ৱিরূপাক্ষ গুহাৱাসায নমঃ

40 ওং ৱিরাজদচলাকৃতযে নমঃ

41 ওং উদ্দীপ্তনযনায নমঃ

42 ওং পূর্‍ণ্ণায নমঃ

43 ওং রচিতাচলতাণ্ডৱায নমঃ

44 ওং গংভীরায নমঃ

45 ওং পরমাচার্যায নমঃ

46 ওং সুপ্রসন্নায নমঃ

47 ওং অভযপ্রদায নমঃ

48 ওং দক্ষিণাস্যনিভায নমঃ

49 ওং ধীরায নমঃ

50 ওং দক্ষিণাভিমুখায নমঃ

51 ওং স্ৱরাজে নমঃ

52 ওং মহর্‍ষযে নমঃ

53 ওং ভগৱতে নমঃ

54 ওং ঈড্যায নমঃ

55 ওং ভূমৱিদ্যাৱিশারদায নমঃ

56 ওং ৱিমলায নমঃ

57 ওং দীর্‍ঘদর্‍শিনে নমঃ

58 ওং আপ্তায নমঃ

59 ওং ঋজুমার্‍গপ্রদর্‍শকায নমঃ

60 ওং সমদৃশে নমঃ

61 ওং সত্যদৃশে নমঃ

62 ওং সত্যায নমঃ

63 ওং প্রশান্তায নমঃ

64 ওং অমিতৱিক্রমায নমঃ

65 ওং সুকুমারায নমঃ

66 ওং সদানন্দায নমঃ

67 ওং মৃদুভাষিণে নমঃ

68 ওং দযার্‍ণৱায নমঃ

69 ওং শ্রী শোণাচল হৃদ্ভূতস্কন্দাশ্রম নিকেতনায নমঃ

70 ওং সদ্দর্‍শনোপদেষ্ট্রে নমঃ

71 ওং সদ্ভক্ত ৱৃন্দ পরীৱৃতায নমঃ

72 ওং গণেশ মুনি ভৃঙ্গেন সেৱিতাঙ্ঘ্রি সরোরুহায নমঃ

73 ওং গীতোপদেশ সারাদি গ্রন্থ সংছিন্ন সংশযায নমঃ

74 ওং ৱর্‍ণাশ্রমমতাতীতায নমঃ

75 ওং রসজ্ঞায নমঃ

76 ওং সৌংযায নমঃ

77 ওং আত্মৱতে নমঃ

78 ওং সর্‍ৱ্ৱাৱনিমতস্থানমারাধ্যায নমঃ

79 ওং সর্‍ৱসদ্গুণিনে নমঃ

80 ওং আত্মারামায নমঃ

81 ওং মহাভাগায নমঃ

82 ওং মাতৃমুক্তিৱিধাযকায নমঃ

83 ওং ৱিনতায নমঃ

84 ওং ৱিনুতায নমঃ

85 ওং ৱিপ্রায নমঃ

86 ওং মুনীন্দ্রায নমঃ

87 ওং পাৱকোজ্জ্ৱলায নমঃ

88 ওং দর্‍শনাদঘসংহারিণে নমঃ

89 ওং মৌনেন স্ৱাত্মবোধকায নমঃ

90 ওং হৃচ্ছান্তিকরসান্নিধ্যায নমঃ

91 ওং স্মরণাদ্বন্ধমোচকায নমঃ

92 ওং অন্তস্তিমিরচণ্ডাংশৱে নমঃ

93 ওং সংসারার্‍ণৱতারকায নমঃ

94 ওং শোণাদ্রীশস্তুতিদ্রষ্ট্রে নমঃ

95 ওং হার্‍দ্দৱিদ্যাপ্রকাশকায নমঃ

96 ওং অৱিচ্যুতনিজপ্রজ্ঞায নমঃ

97 ওং নৈসর্‍গিকমহাতাপসে নমঃ

98 ওং কমণ্ডলুধরায নমঃ

99 ওং শুভ্রকৌপীনৱসনায নমঃ

100 ওং গুহায নমঃ

101 ওং দণ্ডপাণযে নমঃ

102 ওং কৃপাপূর্‍ণায নমঃ

103 ওং ভৱরোগভিষগ্ৱরায নমঃ

104 ওং স্কন্দায নমঃ

105 ওং দেৱতমায নমঃ

106 ওং অমর্‍ত্যায নমঃ

107 ওং সেনান্যে নমঃ

108 ওং পুরুষোত্তমায নমঃ

ইতি শ্রীৱিশ্ৱনাথস্ৱামীরচিতং

শ্রীরমণাষ্টোত্তরশতনামাৱলী সমাপ্তং

Spread the message
Night Mode