த்யாநம்

 

ஓம் ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரிணயநாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்‌

தாராநாயகஶேகராம் ஸ்மிதமுகீ-மாபீநவக்ஷோருஹாம்

பாணிப்யாமளிபூர்‍ண்ணரத்நசஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்

ஸௌம்யாம் ரத்நகடஸ்த ரக்தசரணாம் த்யாயேத் பராமம்பிகாம்

த்யாயேத் பத்மாஸநஸ்தாம் விகஸிதவதநாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்

ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத் ஹேமபத்மாம் வராம்கீம்

ஸர்‍வ்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தநம்ராம் பவாநீம்

ஶ்ரீவித்யாம் ஶாந்தமூர்‍த்திம் ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்‍வ்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம்

ஸகுங்கும விலேபநாமளிக சும்பிகஸ்தூரிகாம்

ஸமந்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாப பாஶாங்குஶாம்

அஶேஷஜநமோஹிநீமருணமால்ய பூஷோஜ்ஜ்வலாம்

ஜபாகுஸும பாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம்

அருணாம் கருணாதரம்கிதாக்ஷீம்

த்ருதபாஶாங்குஶபுஷ்பபாணசாபாம்

அணிமாதிபிராவ்ருதாம் மயூகைரஹமித்யேவ

விபாவயே மஹேஶீம்!


ஸ்தோத்ரம்


1) ஓம் ஶ்ரீ மாதா ஶ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ

சிதக்நிகுண்டஸம்பூதா தேவகார்யஸமுத்யதா


2) உத்யத்பாநு ஸஹஸ்ராபா சதுர்‍ப்பாஹுஸமந்விதா

ராகஸ்வரூப பாஶாட்யா க்ரோதாகாராங்குஶோஜ்ஜ்வலா


3) மநோரூபேக்ஷு கோதண்டா பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா

நிஜாருணப்ரபாபூர மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்டமண்டலா


4) சம்பகாஶோக புந்நாகஸௌகந்திகலஸத்கசா

குருவிந்தமணிஶ்ரேணீ கநத்‌கோடீரமண்டிதா


5) அஷ்டமீசந்த்ரபிப்ராஜ தளிகஸ்தலஶோபிதா

முகசந்த்ரகளங்காப ம்ருகநாபிவிஶேஷகா


6) வதநஸ்மரமாம்கல்ய க்ருஹதோரணசில்லிகா

வக்த்ரலக்ஷ்மீ பரீவாஹசலந்மீநாபலோசநா


7) நவசம்பகபுஷ்பாப நாஸாதண்டவிராஜிதா

தாராகாந்திதிரஸ்காரி நாஸாபரணபாஸுரா


8) கதம்பமஞ்ஜரீக்லிப்த கர்‍ண்ணபூரமநோஹரா

தாடங்கயுகளீபூத தபநோடுபமண்டலா


9) பத்மராகஶிலாதர்‍ஶ பரிபாவிகபோலபுஃ

நவவித்ருமபிம்பஶ்ரீ ந்யக்காரிரதநச்சதா


10) ஶுத்தவித்யாங்குராகார த்விஜபங்க்தித்வயோஜ்ஜ்வலா

கர்‍ப்பூரவீடிகாமோத ஸமாகர்‍ஷத்திகந்தரா


11) நிஜஸல்லாபமாதுர்ய விநிர்‍பர்‍த்ஸித கச்சபீ

மந்தஸ்மிதப்ரபாபூரமஜ்ஜத்காமேஶமாநஸா


12) அநாகலிதஸாத்ருஶ்ய சிபுகஶ்ரீவிராஜிதா

காமேஶபத்தமாம்கல்யஸூத்ரஶோபிதகந்தரா


13) கநகாம்கதகேயூர கமநீயபுஜாந்விதா

ரத்நக்ரைவேய சிந்தாகலோலமுக்தாபலாந்விதா


14) காமேஶ்வர ப்ரேமரத்நமணிப்ரதிபணஸ்தநீ

நாப்யாலவாலரோமாளீ லதாபலகுசத்வயீ


15) லக்ஷ்யரோமலதாதாரதா ஸமுந்நேயமத்த்யமா

ஸ்தநபாரதளந்மத்த்ய பட்டபந்தவலித்ரயா


16) அருணாருணகௌஸும்ப வஸ்த்ரபாஸ்வத்கடீதடி

ரத்நகிங்கிணிகாரம்ய ரஶநாதாமபூஷிதா


17) காமேஶஜ்ஞாதஸௌபாக்ய மார்‍த்தவோருத்வயாந்விதா

மாணிக்யமகுடாகார ஜாநுத்வயவிராஜிதா


18) இந்த்ரகோபபரிக்ஷிப்த ஸ்மரதூணாபஜங்கிகா

கூடகூல்‍பா கூர்‍ம்மப்ருஷ்ட ஜயிஷ்ணு ப்ரபதாந்விதா


19) நகதீதிதிஸம்சந்நநமஜ்ஜநதமோகுணா

பதத்வயப்ரபாஜாலபராக்ருதஸரோருஹா


20) ஶிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீரமண்டிதஶ்ரீபதாம்புஜா

மராளீமந்தகமநா மஹாலாவண்யஶேவதீஃ


21) ஸர்‍வ்வாருணா நவத்யாம்கீ ஸர்‍வ்வாபரணபூஷிதா

ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா ஶிவா ஸ்வாதீநவல்லபா


22) ஸுமேருமத்த்யஶ்ரும்கஸ்தா ஶ்ரீமந்நகரநாயிகா

சிந்தாமணிக்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்சப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா


23) மஹாபத்மாடவீ ஸம்ஸ்தா கதம்பவநவாஸிநீ

ஸுதாஸாகர மத்த்யஸ்தா காமாக்ஷீகாமதாயிநீ


24) தேவர்‍ஷி கணஸம்காத ஸ்தூயமாநாத்மவைபவா

பண்டாஸுரவதோத்யுக்த ஶக்திஸேநா ஸமந்விதா


25) ஸம்பத்கரீஸமாரூட ஸிந்துரவ்ரஜஸேவிதா

அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வ கோடிகோடிபிராவ்ருதா


26) சக்ரராஜரதாரூட ஸர்‍வ்வாயுதபரிஷ்க்ருதா

கேயசக்ரரதாரூட மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா


27) கிரிசக்ரரதாரூட தண்டநாதாபுரஸ்க்ருதா

ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்த வஹ்நி ப்ராகாரமத்யகா


28) பண்டஸைந்யவதோத்யுக்த ஶக்திவிக்ரமஹர்‍ஷிதா

நித்யாபராக்ரமாடோப நிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா


29) பண்டபுத்ரவதோத்யுக்த பாலாவிக்ரமநந்திதா

மந்த்ரிண்யம்பாவிரசித விஷம்கவததோஷிதா


30) விஶுக்ரப்ராணஹரண வாராஹீவீர்யநந்திதா

காமேஶ்வரமுகாலோக கல்பிதஶ்ரீகணேஶ்வரா


31) மஹாகணேஶநிர்‍பிந்ந விக்நயந்த்ரப்ரஹர்‍ஷிதா

பண்டாஸுரேந்த்ரநிர்‍ம்முக்த ஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்‍ஷிணிஃ


32) கராம்குலிநகோத்பந்ந நாராயணதஶாக்ருதிஃ

மஹா பாஶுபதாஸ்த்ராக்நி நிர்‍த்தக்தாஸுர ஸைநிகா


33) காமேஶ்வராஸ்த்ர நிர்‍த்தக்த்த ஸபண்டாஸுரஶூந்யகா

ப்ரஹ்மோபேந்த்ரமஹேந்த்ராதி தேவஸம்ஸ்துதவைபவா


34) ஹரநேத்ராக்நி ஸம்தக்த்தகாமஸஞ்ஜீவநௌஷதிஃ

ஶ்ரீமத்வாக்பவகூடைக ஸ்வரூபமுகபங்கஜா


35) கண்டாதஃகடி பர்யந்த மத்த்யகூட ஸ்வரூபிணி

ஶக்திகூடைகதாபந்ந கட்யதோபாகதாரிணீ


36) மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரயகளேபரா

குளாம்ருதைகரஸிகா குளஸங்கேதபாலிநீ


37) குலாம்கநா குலாந்தஸ்தா கௌளிநீகுளயோகிநீ

அகுளா ஸமயாந்தஸ்தா ஸமயாசாரதத்பரா


38) மூலாதாரைகநிலயா ப்ரஹ்மக்ரந்திவிபேதிநீ

மணிபூராந்தருதிதா விஷ்ணுக்ரந்திவிபேதிநீ


39) ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா ருத்ரக்ரந்திவிபேதிநீ

ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடா ஸுதாஸாராபிவர்‍ஷிணீ


40) தடில்லதாஸமருசி ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்திதா

மஹாஸக்திஃகுண்டலிநீ பிஸதந்துதநீயஸீ


41) பவாநீ பாவநாகம்யா பவாரண்யகுடாரிகா

பத்ரப்ரியா பத்ரமூர்‍த்திர்‍ பக்தஸௌபாக்யதாயிநீ


42) பக்திப்ரியா பக்திகம்யா பக்திவஶ்யா பயாபஹா

ஶாம்பவீ ஶாரதாராத்த்யா ஶர்‍வ்வாணீ ஶர்‍ம்மதாயிநீ


43) ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்வீ ஶரச்சந்த்ரநிபாநநா

ஶாதோதரீ ஶாந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜநா


44) நிர்‍ல்லேபா நிர்‍ம்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா

நிர்‍க்குணா நிஷ்கலா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா


45) நித்யமுக்தா நிர்‍வ்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா

நித்யஶுத்தா நித்யபுத்தா நிரவத்யா நிரந்தரா


46) நிஷ்காரணா நிஷ்களங்கா நிருபாதிர்‍ நிரீஶ்வரா

நீராகா ராகமதநா நிர்‍ம்மதா மதநாஶிநீ


47) நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்‍ம்மோஹா மோஹநாஶிநீ

நிர்‍ம்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாஶிநீ


48) நிஷ்க்ரோதா க்ரோதஶமநீ நிர்‍ல்லோபா லோபநாஶிநீ

நிஸ்ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்நீ நிர்‍பவா பவநாஶிநீ


49) நிர்‍வ்விகல்பா நிராபாதா நிர்‍பேதா பேதநாஶிநீ

நிர்‍ந்நாஶா ம்ருத்யுமதநீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா


50) நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா

துர்‍ல்லபா துர்‍க்கமா துர்‍க்கா துஃகஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா


51) துஷ்டதூரா துராசாரஶமநீ தோஷவர்‍ஜ்ஜிதா

ஸர்‍வ்வஜ்ஞா ஸாந்த்ரகருணா ஸமாநாதிக வர்‍ஜிதா


52) ஸர்‍வ்வஶக்திமயீ ஸர்‍வ்வ‍மம்களா ஸத்கதி ப்ரதா

ஸர்‍வ்வேஶ்வரீ ஸர்‍வ்வமயீ ஸர்‍வ்வமந்த்ர ஸ்வரூபிணீ


53) ஸர்‍வ்வயந்த்ராத்மிகா ஸர்‍வ்வதந்த்ரரூபாமநோந்மநீ

மாஹேஶ்வரீ மஹாதேவீ மஹாலக்ஷ்மீ ம்ருடப்ரியா


54) மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதகநாஶிநீ

மஹாமாயா மஹாஸத்வா மஹாஶக்திர்‍ மஹாரதிஃ


55) மஹாபோகா மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாபலா

மஹாபுத்திர்‍ மஹாஸித்திர்‍ மஹாயோகீஶ்வரேஶ்வரீ


56) மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா

மஹாயாகக்ரமாராத்த்யா மஹாபைரவபூஜிதா


57) மஹேஶ்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணீ

மஹாகாமேஶமஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ


58) சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யா சதுஃஷஷ்டிகலாமயீ

மஹா சதுஃஷஷ்டிகோடி யோகிநீ கணஸேவிதா


59) மநுவித்யா சந்த்ரவித்யா சந்த்ரமண்டலமத்த்யகா

சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்ரகலாதரா


60) சராசர ஜகந்நாதா சக்ரராஜ நிகேதநா

பார்‍வ்வதீ பத்மநயநாபத்மராக ஸமப்ரபா


61) பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா பஞ்சப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ

சிந்மயீ பரமாநந்தா விஜ்ஞாநகநரூபிணீ


62) த்யாநத்யாத்ருத்யேயரூபா தர்‍ம்மாதர்‍ம்மவிவர்‍ஜிதா

விஶ்வரூபா ஜாகரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா


63) ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்‍வ்வாவஸ்தா விவர்‍ஜ்ஜிதா

ஸ்ருஷ்டிகர்‍த்ரீ ப்ரஹ்மரூபா கோப்த்ரீ கோவிந்தரூபிணீ


64) ஸம்ஹாரிணீ ருத்ரரூபா திரோதாநகரீஶ்வரீ

ஸதாஶிவாநுக்ரஹதா பஞ்சக்ருத்யபராயணா


65) பாநுமண்டலமத்த்யஸ்தா பைரவீ பகமாலிநீ

பத்மாஸநா பகவதீ பத்மநாபஸஹோதரீ


66) உந்மேஷநிமிஷோத்பந்ந விபந்நபுவநாவலி

ஸஹஸ்ரஶீர்‍ஷவதநா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத்


67) ஆப்ரஹ்மகீடஜநநீ வர்‍ண்ணாஶ்ரமவிதாயிநீ

நிஜாஜ்ஞாரூபநிகமா புண்யாபுண்யபலப்ரதா


68) ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூரீக்ருதபாதாப்ஜதூளிகா

ஸகலாகமஸந்தோஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகா


69) புருஷார்‍த்தப்ரதா பூர்‍ண்ணா போகிநீ புவநேஶ்வரீ

அம்பிகாநாதிநிதநா ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ரஸேவிதா


70) நாராயணீ நாதரூபா நாமரூப விவர்‍ஜ்ஜிதா

ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்யா ஹேயோபாதேய வர்‍ஜ்ஜிதா


71) ராஜராஜார்‍ச்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசநா

ரஞ்ஜிநீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணிமேகலா


72) ரமா ராகேந்துவதநா ரதிரூபா ரதிப்ரியா

ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்நீ ராமா ரமணலம்படா


73) காம்யா காமகலாரூபா கதம்பகுஸுமப்ரியா

கல்யாணீ ஜகதீகந்தா கருணாரஸஸாகரா


74) கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காதம்பரீப்ரியா

வரதா வாமநயநா வாருணீமதவிஹ்வலா


75) விஶ்வாதிகா வேதவேத்யா விந்த்யாசலநிவாஸிநீ

விதாத்ரீ வேதஜநநீ விஷ்ணுமாயா விலாஸிநீ


76) க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலிநீ

க்ஷயவ்ருத்தி விநிர்‍முக்தா க்ஷேத்ரபாலஸமர்‍ச்சிதா


77) விஜயா விமலா வந்த்யா வந்தாருஜநவத்ஸலா

வாக்வாதிநீ வாமகேஶீ வஹ்நிமண்டலவாஸிநீ


78) பக்திமத்கல்பலதிகா பஶுபாஶவிமோசிநீ

ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா ஸதாசாரப்ரவர்‍த்திகா


79) தாபத்ரயாக்நிஸந்தப்தஸமாஹ்ளாதநசந்த்ரிகா

தருணீ தாபஸாராத்யா தநுமத்த்யா தமோபஹா


80) சிதிஸ்தத்பதலக்ஷ்யார்‍த்தா சிதேகரஸரூபிணீ

ஸ்வாத்மாநந்தலவீபூத ப்ரஹ்மாத்யாநந்தஸந்ததீஃ


81) பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதேவதா

மத்த்யமா வைகரீரூபா பக்தமாநஸஹம்ஸிகா


82) காமேஶ்வரப்ராணநாடீ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா

ஶ்ரும்காரரஸஸம்பூர்‍ண்ணா ஜயா ஜாலந்தரஸ்திதா


83) ஓட்யாணபீடநிலயா பிந்துமண்டலவாஸிநீ

ரஹோயாகக்ரமாராத்த்யா ரஹஸ்தர்‍ப்பணதர்‍ப்பிதா


84) ஸத்யஃப்ரஸாதிநீ விஶ்வஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்‍ஜ்ஜிதா

ஷடம்கதேவதாயுக்தா ஷாட்குண்யபரிபூரிதா


85) நித்யக்லிந்நா நிருபமா நிர்‍வ்வாண ஸுகதாயிநீ

நித்யாஷோடஶிகாரூபா ஶ்ரீகண்டார்‍த்தஶரீரிணீ


86) ப்ரபாவதீ ப்ரபாரூபா ப்ரஸித்தா பரமேஶ்வரீ

மூலப்ரக்ருதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ


87) வ்யாபிநீ விவிதாகாரா வித்யாவித்யாஸ்வரூபிணீ

மஹாகாமேஶநயந குமுதாஹ்ளாதகௌமுதி


88) பக்தாஹார்‍த்ததமோபேதபாநுமத்பாநுஸந்ததீஃ

ஶிவதூதீ ஶிவாராத்த்யா ஶிவமூர்‍த்தீஃ ஶிவங்கரீ


89) ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா

அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மநோவாசாமகோசரா


90) சிச்சக்திஶ்சேதநாரூபா ஜடஶக்திர்‍ ஜடாத்மிகா

காயத்ரீ வ்யாஹ்ருதிஃ ஸந்த்யா த்விஜவ்ருந்தநிஷேவிதா


91) தத்த்வாஸநா தத்த்வமயீ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்திதா

நிஸ்ஸீமமஹிமா நித்யயௌவ்வநா மதஶாலிநீ


92) மதகூர்‍ண்ணிதரக்தாக்ஷீ மதபாடலகண்டபூஃ

சந்தநத்ரவதிக்த்தாம்கீ சாம்பேய குஸுமப்ரியா


93) குஶலா கோமளாகாரா குருகுல்லா குளேஶ்வரீ

குளகுண்டாலயா கௌளமார்‍க்கதத்பரஸேவிதா


94) குமாரகணநாதாம்பா துஷ்டிஃ புஷ்டிஃ மதிர்‍த்ருதிஃ

ஶாந்திஃ ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்‍ நந்திநீ விக்நநாஶிநீ


95) தேஜோவதீ த்ரிணயநா லோலாக்ஷீகாமரூபிணீ

மாலிநீ ஹம்ஸிநீ மாதா மலயாசலவாஸிநீ


96) ஸுமுகீ நளிநீ ஸுப்ரூஃ ஶோபநா ஸுரநாயிகா

காளகண்டீ காந்திமதீ க்ஷோபிணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ


97) வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதேவீ வயோவஸ்தா விவர்‍ஜ்ஜிதா

ஸித்தேஶ்வரீ ஸித்தவித்யா ஸித்தமாதா யஶஸ்விநீ


98) விஶுத்திசக்ரநிலயா ரக்தவர்‍ண்ணா த்ரிலோசநா

கட்வாம்காதிப்ரஹரணா வதநைகஸமந்விதா


99) பாயஸாந்நப்ரியா த்வக்ஸ்தா பஶுலோகபயங்கரீ

அம்ருதாதி மஹாஶக்திஸம்வ்ருதா டாகிநீஶ்வரீ


100) அநாஹதாப்ஜநிலயா ஶ்யாமாபா வதநத்வயா

தம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலாக்ஷமாலாதிதரா ருதிரஸம்ஸ்திதா


101) காளராத்ர்யாதிஶக்த்யௌகவ்ருதா ஸ்நிக்த்தௌதநப்ரியா

மஹாவீரேந்த்ரவரதா ராகிண்யம்பாஸ்வரூபிணீ


102) மணிபூராப்ஜநிலயா வதநத்ரயஸம்யுதா

வஜ்ராதிகாயுதோபேதா டாமர்யாதிபிராவ்ருதா


103) ரக்தவர்‍ண்ணா மாம்ஸநிஷ்டா குடாந்நப்ரீதமாநஸா

ஸமஸ்தபக்தஸுகதா லாகிந்யம்பாஸ்வரூபிணீ


104) ஸ்வாதிஷ்டாநாம்புஜகதா சதுர்‍வக்த்ரமநோஹரா

ஶூலாத்யாயுதஸம்பந்நா பீதவர்‍ண்ணாதிகர்‍வ்விதா


105) மேதோநிஷ்டா மதுப்ரீதா பந்திந்யாதிஸமந்விதா

தத்யந்நாஸக்தஹ்ருதயா காகிநீரூபதாரிணீ


106) மூலாதாராம்புஜாரூடா பஞ்சவக்த்ராஸ்திஸம்ஸ்திதா

அங்குஶாதிப்ரஹரணா வரதாதிநிஷேவிதா


107) முத்கௌதநாஸக்தசித்தா ஸாகிந்யம்பாஸ்வரூபிணீ

ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜநிலயா ஶுக்லவர்‍ண்ணா ஷடாநநா


108) மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா ஹம்ஸவதீ முக்யஶக்திஸமந்விதா

ஹரித்ராந்நைகரஸிகா ஹாகிநீரூபதாரிணீ


109) ஸஹஸ்ரதளபத்மஸ்தா ஸர்‍வ்வவர்‍ண்ணோபஶோபிதா

ஸர்‍வ்வாயுததரா ஶுக்லஸம்ஸ்திதா ஸர்‍வ்வதோமுகீ


110) ஸர்‍வ்வௌதநப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பாஸ்வரூபிணீ

ஸ்வாஹாஸ்வதாமதிர்‍மேதா ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிரநுத்தமா


111) புண்யகீர்‍த்திஃ புண்யலப்யா புண்யஶ்ரவணகீர்‍த்தநா

புலோமஜார்‍ச்சிதா பந்தமோசிநீ பர்‍பராளகா


112) விமர்‍ஶரூபிணீ வித்யா வியதாதிஜகத்ப்ரஸூ

ஸர்‍வ்வவ்யாதிப்ரஶமநீ ஸர்‍வ்வம்ருத்யுநிவாரிணீ


113) அக்ரகண்யாசிந்த்யரூபா கலிகந்மஷநாஶிநீ

காத்யாயநீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷநிஷேவிதா


114) தாம்பூலபூரிதமுகீ தாடிமீகுஸுமப்ரபா

ம்ருகாக்ஷீ மோஹிநீமுக்யா ம்ருடாநீ மித்ரரூபிணீ


115) நித்யத்ருப்தா பக்தநிதிர்‍ நியந்த்ரீ நிகிலேஶ்வரீ

மைத்ர்யாதிவாஸநாலப்யா மஹாப்ரளயஸாக்ஷிணீ


116) பராஶக்திஃ பராநிஷ்டா ப்ரஜ்ஞாநகநரூபிணீ

மாத்வீபாநாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்‍ண்ணரூபிணீ


117) மஹாகைலாஸநிலயா ம்ருணாளம்ருதுதோர்‍ல்லதா

மஹநீயா தயாமூர்‍த்திஃ மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலிநீ


118) ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஶ்ரீவித்யா காமஸேவிதா

ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீவித்யா த்ரிகூடா காமகோடிகா


119) கடாக்ஷகிங்கரீபூதகமலாகோடிஸேவிதா

ஶிரஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸே്தந்த்ர தநுப்ரபா


120) ஹ்ருதயஸ்தா ரவிப்ரக்யா த்ரிகோணாந்தரதீபிகா

தாக்ஷாயணீ தைத்யஹந்த்ரீ தக்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ


121) தராந்தோளித தீர்‍காக்ஷீ தரஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முகீ

குரூமூர்‍த்திர்‍க்குணநிதிர்‍க்கோமாதா குஹஜந்மபூஃ


122) தேவேஶீ தண்டநீதிஸ்தா தஹராகாஶரூபிணீ

ப்ரதிபந்முக்யராகாந்ததிதிமண்டலபூஜிதா


123) கலாத்மிகா கலாநாதா காவ்யாலாபவிநோதிநீ

ஸசாமரரமாவாணீ ஸவ்யதக்ஷிணஸேவிதா


124) ஆதிஶக்திரமேயாத்மா பரமாபாவநாக்ருதிஃ

அநேககோடிப்ரஹ்மாண்டஜநநீ திவ்யவிக்ரஹா


125) க்லீங்காரீகேவலா குஹ்யா கைவல்யபததாயிநீ

த்ரிபுரா த்ரிஜகத்வந்த்யா த்ரிமூர்‍த்திஃ த்ரிதஶேஶ்வரீ


126) த்ர்யக்ஷரீ திவ்யகந்தாட்யா ஸிந்தூரதிலகாஞ்சிதா

உமா ஶைலேந்த்ரதநயா கௌரீ கந்தர்‍வ்வஸேவிதா


127) விஶ்வகர்‍பா ஸ்வர்‍ண்ணகர்‍பா வரதா வாகதீஶ்வரீ

த்யாநகம்யாயா பரிச்சேத்யா ஜ்ஞாநதா ஜ்ஞாநவிக்ரஹா


128) ஸர்‍வ்வவேதாந்தஸம்வேத்யா ஸத்யாநந்தஸ்வரூபிணீ

லோபாமுத்ரார்‍ச்சிதா லீலாக்லிப்த ப்ரஹ்மாண்டமண்டலா


129) அத்ருஶ்யா த்ருஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்யவர்‍ஜ்ஜிதா

யோகிநீ யோகதாயோக்யா யோகாநந்தா யுகந்தரா


130) இச்சாஶக்திஜ்ஞாநஶக்தி க்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ

ஸர்‍வ்வாதாரா ஸுப்ரதிஷ்டா ஸதஸத்ரூபதாரிணீ


131) அஷ்டமூர்‍த்திரஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ராவிதாயிநீ

ஏகாகிநீ பூமரூபா நிர்‍த்வைதா த்வைதவர்‍ஜ்ஜிதா


132) அந்நதா வஸுதா வ்ருத்தா ப்ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ

ப்ருஹதீ ப்ராஹ்மணீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மாநந்தா பலிப்ரியா


133) பாஷாரூபா ப்ருஹத்ஸேநா பாவாபாவவிவர்‍ஜ்ஜிதா

ஸுகாராத்த்யா ஶுபகரீ ஶோபநா ஸுலபாகதீஃ


134) ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்யதாயிநீ ராஜ்யவல்லபா

ராஜத்க்ருபா ராஜபீடநிவேஶிதநிஜாஶ்ரிதா


135) ராஜ்யலக்ஷ்மீ கோஶநாதா சதுரம்கபலேஶ்வரீ

ஸாம்ராஜ்யதாயிநீ ஸத்யஸந்தா ஸாகரமேகலா


136) தீக்ஷிதா தைத்யஶமநீ ஸர்‍வ்வலோகவஶங்கரீ

ஸர்‍வ்வார்‍த்ததாத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதாநந்தரூபிணீ


137) தேஶகாலாபரிச்சிந்நா ஸர்‍வ்வகாஸர்‍வ்வமோஹிநீ

ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ குஹாம்பா குஹ்யரூபிணீ


138) ஸர்‍வ்வோபாதி விநிர்‍ம்முக்தா ஸதாஶிவபதிவ்ரதா

ஸம்ப்ரதாயேஶ்வரீ ஸாத்த்வீ குரூமண்டலரூபிணீ


139) குளோத்தீர்‍ண்ணா பகாராத்த்யா மாயா மதுமதீ மஹீ

கணாம்பா குஹ்யகாராத்த்யா கோமளாம்கீ குருப்ரியா


140) ஸ்வதந்த்ரா ஸர்‍வ்வதந்த்ரேஶீ தக்ஷிணாமூர்‍த்திரூபிணீ

ஸநகாதி ஸமாராத்யா ஶிவஜ்ஞாநப்ரதாயிநீ


141) சித்கலாநந்தகலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ

நாமபாராயணப்ரீதா நந்திவித்யாநடேஶ்வரீ


142) மித்யாஜகததிஷ்டாநா முக்திதா முக்திரூபிணீ

லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பாதிவந்திதா


143) பவதாவ ஸுதாவ்ருஷ்டிஃ பாபாரண்யதவாநலா

தௌர்‍பாக்யதூலவாதூலா ஜராத்த்வாந்தரவிப்ரபா


144) பாக்யாப்திசந்த்ரிகா பக்தசித்தகேகீகநாகநா

ரோகபர்‍வ்வததம்போளிர்‍ ம்ருத்யுதாருகுடாரிகா


145) மஹேஶ்வரீ மஹாகா‍ளீ மஹாக்ராஸா மஹாஶநா

அபர்‍ண்ணா சண்டிகா சண்டமுண்டாஸுரநிஷூதிநீ


146) க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்‍வ்வலோகேஶீ விஶ்வதாரிணீ

த்ரிவர்‍க்கதாத்ரீ ஸுபகா த்ர்யம்பகா த்ரிகுணாத்மிகா


147) ஸ்வர்‍க்காபவர்‍க்கதா ஶுத்தா ஜபாபுஷ்பநிபாக்ருதிஃ

ஓஜோவதீ த்யுதிதரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா


148) துராராத்யா துராதர்‍ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா

மஹதீ மேருநிலயா மந்தாரகுஸுமப்ரியா


149) வீராராத்யா விராட்-ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ

ப்ரத்யக்-ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா ப்ராணரூபிணீ


150) மார்‍த்தாண்டபைரவாராத்த்யா மந்த்ரிணீந்யஸ்தராஜ்யதூஃ

த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகுண்யா பராபரா


151) ஸத்யஜ்ஞாநாநந்தரூபா ஸாமரஸ்யபராயணா

கபர்‍த்திநீ கலாமாலா காமதுக் காமரூபிணீ


152) கலாநிதிஃ காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதீஃ

புஷ்டா புராதநா பூஜ்யா புஷ்கராபுஷ்கரேக்ஷணா


153) பரம்ஜ்யோதிஃ பரம்தாம பரமாணுஃ பராத்பரா

பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபேதிநீ


154) மூர்‍த்தாமூர்‍த்தா நித்யத்ருப்தா முநிமாநஸஹம்ஸிகா

ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்‍வ்வாந்தர்யாமிணீ ஸதீ


155) ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மஜநநீ பஹுரூபா புதார்‍ச்சிதா

ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டாஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகடாக்ருதிஃ


156) ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதாத்ரீ பஞ்சாஶத்பீடரூபிணீ

விஶ்ரும்கலா விவிக்தஸ்தா வீரமாதா வியத்ப்ரஸூஃ


157) முகுந்தா முக்திநிலயா மூலவிக்ரஹரூபிணீ

பாவஜ்ஞா பவரோகக்நீ பவசக்ரப்ரவர்‍த்திநீ


158) சந்தஃஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோதரீ

உதாரகீர்‍த்தீருத்தாமவைபவா வர்‍ண்ணரூபிணீ


159) ஜந்மம்ருத்யு ஜராதப்தஜநவிஶ்ராந்திதாயிநீ

ஸர்‍வ்வோபநிஷதுத்குஷ்டா ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகா


160) கம்பீரா ககநாந்தஸ்தா கர்‍வ்விதா காநலோலுபா

கல்‍பநாரஹிதா காஷ்டா காந்தா காந்தார்‍த்தவிக்ரஹா


161) கார்யகாரண நிர்‍ம்முக்தா காமகேளிதரம்கிதா

கநத்கநகதாடங்கா லீலாவிக்ரஹதாரிணீ


162) அஜாக்ஷயவிநிர்‍ம்முக்தா முக்த்தா க்ஷிப்ரப்ரஸாதிநீ

அந்தர்‍ம்முகஸமாராத்யா பஹிர்‍ம்முகஸுதுர்‍ல்லபா


163) த்ரயீ த்ரிவர்‍க்கநிலயா த்ரிஸ்தா த்ரிபுரமாலிநீ

நிராமயா நிராலம்பா ஸ்வாத்மாராமா ஸுதாஸ்ருதிஃ


164) ஸம்ஸாரபங்கநிர்‍ம்மக்நஸமுத்தரணபண்டிதா

யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்‍த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ


165) தர்‍ம்மாதாரா தநாத்த்யக்ஷா தநதாந்யவிவர்‍த்திநீ

விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்ரமணகாரிணீ


166) விஶ்வக்ராஸா வித்ருமாபா வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ

அயோநிர்‍ யோநிநிலயா கூடஸ்தா குளரூபிணீ


167) வீரகோஷ்டிப்ரியா வீரா நைஷ்கர்‍ம்ம்யா நாதரூபிணீ

விஜ்ஞாநகலநா கல்யா விதக்த்தா பைந்தவாஸநா


168) தத்த்வாதிகா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்‍த்தஸ்வரூபிணீ

ஸாமகாநப்ரியா ஸோம்யா ஸதாஶிவகுடும்பிநீ


169) ஸவ்யாபஸவ்யமார்‍க்கஸ்தா ஸர்‍வ்வாபத்விநிவாரிணீ

ஸ்வஸ்தா ஸ்வபாவமதுரா தீரா தீரஸமர்‍ச்சிதா


170) சைதந்யார்‍க்யஸமாராத்யா சைதந்யகுஸுமப்ரியா

ஸதோதிதா ஸதாதுஷ்டா தருணாதித்யபாடலா


171) தக்ஷிணாதக்ஷிணாராத்யா தரஸ்மேரமுகாம்புஜா

கௌலிநீ கேவலாநர்‍க்யகைவல்யபததாயிநீ


172) ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைபவா

மநஸ்விநீ மாநவதீ மஹேஶீ மம்களாக்ருதிஃ


173) விஶ்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகிணி

ப்ரகத்‍பா பரமோதாரா பராமோதா மநோமயீ


174) வ்யோமகேஶீ விமாநஸ்தா வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ

பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதிஶாயிநீ


175) பஞ்சமீ பஞ்சபூதேஶீ பஞ்சஸம்க்யோபசாரிணீ

ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்‍ம்மதா ஶம்புமோஹிநீ


176) தராதரஸுதா தந்யா தர்‍ம்மிணீ தர்‍ம்மவர்‍த்திநீ

லோகாதீதா குணாதீதா ஸர்‍வ்வாதீதா ஶமாத்மிகா


177) பந்தூககுஸுமப்ரக்யா பாலாலீலாவிநோதிநீ

ஸுமம்கலீ ஸுககரீ ஸுவேஷாட்யா ஸுவாஸிநீ


178) ஸுவாஸிந்யர்‍ச்சநப்ரீதாஶோபநா ஶுத்தமாநஸா

பிந்துதர்‍ப்பணஸந்துஷ்டா பூர்‍வ்வஜா த்ரிபுராம்பிகா


179) தஶமுத்ராஸமாராத்யா த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ

ஜ்ஞாநமுத்ரா ஜ்ஞாநகம்யா ஜ்ஞாநஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ


180) யோநிமுத்ரா த்ரிகண்டேஶீ த்ரிகுணாம்பா த்ரிகோணகா

அநகாத்புதசாரித்ரா வாஞ்சிதார்‍த்தப்ரதாயிநீ


181) அப்யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா ஷடத்த்வாதீதரூபிணீ

அவ்யாஜகருணாமூர்‍த்திஃ அஜ்ஞாநத்த்வாந்ததீபிகா


182) ஆபாலகோபவிதிதா ஸர்‍வ்வாநுல்லம்க்யஶாஸநா

ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்தரீ


183) ஶ்ரீஶிவா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ லளிதாம்பிகா

 

அபராத-ஶோதந

 

மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் பக்திஹீநம் மஹேஶ்வரி

யத் பூஜிதம் மயா தேவி பரிபூர்‍ண்ணம் ததஸ்துதே

 

ஶாந்தி மந்த்ரம்

 

ஓம் லோகா ஸமஸ்தா ஸுகிநோ பவந்து

ஓம் ஶாந்தி ஶாந்தி ஶாந்திஃ

ஓம் ஶ்ரீ குருப்யோ நமஃ ஹரிஃ ஓம்