ധ്യാനം

 

ഓം സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിണയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത്‌

താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീ-മാപീനവക്ഷോരുഹാം

പാണിഭ്യാമളിപൂര്‍ണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം

സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം

ധ്യായേത് പത്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം

ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേമപത്മാം വരാംഗീം

സര്‍വ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം

ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂര്‍ത്തിം സകലസുരനുതാം സര്‍വ്വസമ്പത്പ്രദാത്രീം

സകുങ്കുമ വിലേപനാമളിക ചുംബികസ്തൂരികാം

സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപ പാശാങ്കുശാം

അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യ ഭൂഷോജ്ജ്വലാം

ജപാകുസുമ ഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം

അരുണാം കരുണാതരംഗിതാക്ഷീം

ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാം

അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈരഹമിത്യേവ

വിഭാവയേ മഹേശീം!

 

സ്തോത്രം


1) ഓം ശ്രീ മാതാ ശ്രീ മഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വരീ

ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതാ ദേവകാര്യസമുദ്യതാ


2) ഉദ്യദ്ഭാനു സഹസ്രാഭാ ചതുര്‍ബ്ബാഹുസമന്വിതാ

രാഗസ്വരൂപ പാശാഢ്യാ ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്ജ്വലാ


3) മനോരൂപേക്ഷു കോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്രസായകാ

നിജാരുണപ്രഭാപൂര മജ്ജദ് ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ


4) ചമ്പകാശോക പുന്നാഗസൗഗന്ധികലസത്കചാ

കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീ കനത്‌കോടീരമണ്ഡിതാ


5) അഷ്ടമീചന്ദ്രബിഭ്രാജ ദളികസ്ഥലശോഭിതാ

മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭ മൃഗനാഭിവിശേഷകാ


6) വദനസ്മരമാംഗല്യ ഗൃഹതോരണചില്ലികാ

വക്ത്രലക്ഷ്മീ പരീവാഹചലന്മീനാഭലോചനാ


7) നവചമ്പകപുഷ്പാഭ നാസാദണ്ഡവിരാജിതാ

താരാകാന്തിതിരസ്കാരി നാസാഭരണഭാസുരാ


8) കദംബമഞ്ജരീക്ലിപ്ത കര്‍ണ്ണപൂരമനോഹരാ

താടങ്കയുഗളീഭൂത തപനോഡുപമണ്ഡലാ


9) പത്മരാഗശിലാദര്‍ശ പരിഭാവികപോലഭുഃ

നവവിദ്രുമബിംബശ്രീ ന്യക്കാരിരദനച്ഛദാ


10) ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാര ദ്വിജപങ്ക്തിദ്വയോജ്ജ്വലാ

കര്‍പ്പൂരവീടികാമോദ സമാകര്‍ഷദ്ദിഗന്തരാ


11) നിജസല്ലാപമാധുര്യ വിനിര്‍ഭര്‍ത്സിത കച്ഛപീ

മന്ദസ്മിതപ്രഭാപൂരമജ്ജത്കാമേശമാനസാ


12) അനാകലിതസാദൃശ്യ ചിബുകശ്രീവിരാജിതാ

കാമേശബദ്ധമാംഗല്യസൂത്രശോഭിതകന്ധരാ


13) കനകാംഗദകേയൂര കമനീയഭുജാന്വിതാ

രത്നഗ്രൈവേയ ചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതാ


14) കാമേശ്വര പ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തനീ

നാഭ്യാലവാലരോമാളീ ലതാഫലകുചദ്വയീ


15) ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാ സമുന്നേയമദ്ധ്യമാ

സ്തനഭാരദളന്മദ്ധ്യ പട്ടബന്ധവലിത്രയാ


16) അരുണാരുണകൗസുംഭ വസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതടി

രത്നകിങ്കിണികാരമ്യ രശനാദാമഭൂഷിതാ


17) കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യ മാര്‍ദ്ദവോരുദ്വയാന്വിതാ

മാണിക്യമകുടാകാര ജാനുദ്വയവിരാജിതാ


18) ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്ത സ്മരതൂണാഭജങ്ഘികാ

ഗൂഢഗൂല്‍ഫാ കൂര്‍മ്മപൃഷ്ഠ ജയിഷ്ണു പ്രപദാന്വിതാ


19) നഖദീധിതിസംഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണാ

പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹാ


20) ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജാ

മരാളീമന്ദഗമനാ മഹാലാവണ്യശേവധീഃ


21) സര്‍വ്വാരുണാ നവദ്യാംഗീ സര്‍വ്വാഭരണഭൂഷിതാ

ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിവാ സ്വാധീനവല്ലഭാ


22) സുമേരുമദ്ധ്യശൃംഗസ്ഥാ ശ്രീമന്നഗരനായികാ

ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥാ പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതാ


23) മഹാപത്മാടവീ സംസ്ഥാ കദംബവനവാസിനീ

സുധാസാഗര മദ്ധ്യസ്ഥാ കാമാക്ഷീകാമദായിനീ


24) ദേവര്‍ഷി ഗണസംഘാത സ്തൂയമാനാത്മവൈഭവാ

ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്ത ശക്തിസേനാ സമന്വിതാ


25) സമ്പത്കരീസമാരൂഢ സിന്ധുരവ്രജസേവിതാ

അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വ കോടികോടിഭിരാവൃതാ


26) ചക്രരാജരഥാരൂഢ സര്‍വ്വായുധപരിഷ്കൃതാ

ഗേയചക്രരഥാരൂഢ മന്ത്രിണീപരിസേവിതാ


27) കിരിചക്രരഥാരൂഢ ദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതാ

ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്ത വഹ്നി പ്രാകാരമധ്യഗാ


28) ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്ത ശക്തിവിക്രമഹര്‍ഷിതാ

നിത്യാപരാക്രമാടോപ നിരീക്ഷണസമുത്സുകാ


29) ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്ത ബാലാവിക്രമനന്ദിതാ

മന്ത്രിണ്യംബാവിരചിത വിഷംഗവധതോഷിതാ


30) വിശുക്രപ്രാണഹരണ വാരാഹീവീര്യനന്ദിതാ

കാമേശ്വരമുഖാലോക കല്പിതശ്രീഗണേശ്വരാ


31) മഹാഗണേശനിര്‍ഭിന്ന വിഘ്നയന്ത്രപ്രഹര്‍ഷിതാ

ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിര്‍മ്മുക്ത ശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്‍ഷിണിഃ


32) കരാംഗുലിനഖോത്പന്ന നാരായണദശാകൃതിഃ

മഹാ പാശുപതാസ്ത്രാഗ്നി നിര്‍ദ്ദഗ്ധാസുര സൈനികാ


33) കാമേശ്വരാസ്ത്ര നിര്‍ദ്ദഗ്ദ്ധ സഭണ്ഡാസുരശൂന്യകാ

ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദി ദേവസംസ്തുതവൈഭവാ


34) ഹരനേത്രാഗ്നി സംദഗ്ദ്ധകാമസഞ്ജീവനൗഷധിഃ

ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടൈക സ്വരൂപമുഖപങ്കജാ


35) കണ്ഠാധഃകടി പര്യന്ത മദ്ധ്യകൂട സ്വരൂപിണി

ശക്തികൂടൈകതാപന്ന കട്യധോഭാഗധാരിണീ


36) മൂലമന്ത്രാത്മികാ മൂലകൂടത്രയകളേബരാ

കുളാമൃതൈകരസികാ കുളസങ്കേതപാലിനീ


37) കുലാംഗനാ കുലാന്തസ്ഥാ കൗളിനീകുളയോഗിനീ

അകുളാ സമയാന്തസ്ഥാ സമയാചാരതത്പരാ


38) മൂലാധാരൈകനിലയാ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ

മണിപൂരാന്തരുദിതാ വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ


39) ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥാ രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ

സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ സുധാസാരാഭിവര്‍ഷിണീ


40) തടില്ലതാസമരുചി ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ

മഹാസക്തിഃകുണ്ഡലിനീ ബിസതന്തുതനീയസീ


41) ഭവാനീ ഭാവനാഗമ്യാ ഭവാരണ്യകുഠാരികാ

ഭദ്രപ്രിയാ ഭദ്രമൂര്‍ത്തിര്‍ ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിനീ


42) ഭക്തിപ്രിയാ ഭക്തിഗമ്യാ ഭക്തിവശ്യാ ഭയാപഹാ

ശാംഭവീ ശാരദാരാദ്ധ്യാ ശര്‍വ്വാണീ ശര്‍മ്മദായിനീ


43) ശാങ്കരീ ശ്രീകരീ സാധ്വീ ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ

ശാതോദരീ ശാന്തിമതീ നിരാധാരാ നിരഞ്ജനാ


44) നിര്‍ല്ലേപാ നിര്‍മ്മലാ നിത്യാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ

നിര്‍ഗ്ഗുണാ നിഷ്കലാ ശാന്താ നിഷ്കാമാ നിരുപപ്ലവാ


45) നിത്യമുക്താ നിര്‍വ്വികാരാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ

നിത്യശുദ്ധാ നിത്യബുദ്ധാ നിരവദ്യാ നിരന്തരാ


46) നിഷ്കാരണാ നിഷ്കളങ്കാ നിരുപാധിര്‍ നിരീശ്വരാ

നീരാഗാ രാഗമഥനാ നിര്‍മ്മദാ മദനാശിനീ


47) നിശ്ചിന്താ നിരഹങ്കാരാ നിര്‍മ്മോഹാ മോഹനാശിനീ

നിര്‍മ്മമാ മമതാഹന്ത്രീ നിഷ്പാപാ പാപനാശിനീ


48) നിഷ്ക്രോധാ ക്രോധശമനീ നിര്‍ല്ലോഭാ ലോഭനാശിനീ

നിസ്സംശയാ സംശയഘ്നീ നിര്‍ഭവാ ഭവനാശിനീ


49) നിര്‍വ്വികല്പാ നിരാബാധാ നിര്‍ഭേദാ ഭേദനാശിനീ

നിര്‍ന്നാശാ മൃത്യുമഥനീ നിഷ്ക്രിയാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ


50) നിസ്തുലാ നീലചികുരാ നിരപായാ നിരത്യയാ

ദുര്‍ല്ലഭാ ദുര്‍ഗ്ഗമാ ദുര്‍ഗ്ഗാ ദുഃഖഹന്ത്രീ സുഖപ്രദാ


51) ദുഷ്ടദൂരാ ദുരാചാരശമനീ ദോഷവര്‍ജ്ജിതാ

സര്‍വ്വജ്ഞാ സാന്ദ്രകരുണാ സമാനാധിക വര്‍ജിതാ


52) സര്‍വ്വശക്തിമയീ സര്‍വ്വ‍മംഗളാ സദ്ഗതി പ്രദാ

സര്‍വ്വേശ്വരീ സര്‍വ്വമയീ സര്‍വ്വമന്ത്ര സ്വരൂപിണീ


53) സര്‍വ്വയന്ത്രാത്മികാ സര്‍വ്വതന്ത്രരൂപാമനോന്മനീ

മാഹേശ്വരീ മഹാദേവീ മഹാലക്ഷ്മീ മൃഡപ്രിയാ


54) മഹാരൂപാ മഹാപൂജ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ

മഹാമായാ മഹാസത്വാ മഹാശക്തിര്‍ മഹാരതിഃ


55) മഹാഭോഗാ മഹൈശ്വര്യാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാ

മഹാബുദ്ധിര്‍ മഹാസിദ്ധിര്‍ മഹായോഗീശ്വരേശ്വരീ


56) മഹാതന്ത്രാ മഹാമന്ത്രാ മഹായന്ത്രാ മഹാസനാ

മഹായാഗക്രമാരാദ്ധ്യാ മഹാഭൈരവപൂജിതാ


57) മഹേശ്വര മഹാകല്പ മഹാതാണ്ഡവ സാക്ഷിണീ

മഹാകാമേശമഹിഷീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ


58) ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യാ ചതുഃഷഷ്ടികലാമയീ

മഹാ ചതുഃഷഷ്ടികോടി യോഗിനീ ഗണസേവിതാ


59) മനുവിദ്യാ ചന്ദ്രവിദ്യാ ചന്ദ്രമണ്ഡലമദ്ധ്യഗാ

ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസാ ചാരുചന്ദ്രകലാധരാ


60) ചരാചര ജഗന്നാഥാ ചക്രരാജ നികേതനാ

പാര്‍വ്വതീ പത്മനയനാപത്മരാഗ സമപ്രഭാ


61) പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനാ പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ

ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ


62) ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപാ ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മവിവര്‍ജിതാ

വിശ്വരൂപാ ജാഗരിണീ സ്വപന്തീ തൈജസാത്മികാ


63) സുപ്താ പ്രാജ്ഞാത്മികാ തുര്യാ സര്‍വ്വാവസ്ഥാ വിവര്‍ജ്ജിതാ

സൃഷ്ടികര്‍ത്രീ ബ്രഹ്മരൂപാ ഗോപ്ത്രീ ഗോവിന്ദരൂപിണീ


64) സംഹാരിണീ രുദ്രരൂപാ തിരോധാനകരീശ്വരീ

സദാശിവാനുഗ്രഹദാ പഞ്ചകൃത്യപരായണാ


65) ഭാനുമണ്ഡലമദ്ധ്യസ്ഥാ ഭൈരവീ ഭഗമാലിനീ

പത്മാസനാ ഭഗവതീ പത്മനാഭസഹോദരീ


66) ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്ന വിപന്നഭുവനാവലി

സഹസ്രശീര്‍ഷവദനാ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത്


67) ആബ്രഹ്മകീടജനനീ വര്‍ണ്ണാശ്രമവിധായിനീ

നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദാ


68) ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃതപാദാബ്ജധൂളികാ

സകലാഗമസന്ദോഹശുക്തിസമ്പുടമൗക്തികാ


69) പുരുഷാര്‍ത്ഥപ്രദാ പൂര്‍ണ്ണാ ഭോഗിനീ ഭുവനേശ്വരീ

അംബികാനാദിനിധനാ ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതാ


70) നാരായണീ നാദരൂപാ നാമരൂപ വിവര്‍ജ്ജിതാ

ഹ്രീങ്കാരീ ഹ്രീമതീ ഹൃദ്യാ ഹേയോപാദേയ വര്‍ജ്ജിതാ


71) രാജരാജാര്‍ച്ചിതാ രാജ്ഞീ രമ്യാ രാജീവലോചനാ

രഞ്ജിനീ രമണീ രസ്യാ രണത്കിങ്കിണിമേഖലാ


72) രമാ രാകേന്ദുവദനാ രതിരൂപാ രതിപ്രിയാ

രക്ഷാകരീ രാക്ഷസഘ്നീ രാമാ രമണലമ്പടാ


73) കാമ്യാ കാമകലാരൂപാ കദംബകുസുമപ്രിയാ

കല്യാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാരസസാഗരാ


74) കലാവതീ കലാലാപാ കാന്താ കാദംബരീപ്രിയാ

വരദാ വാമനയനാ വാരുണീമദവിഹ്വലാ


75) വിശ്വാധികാ വേദവേദ്യാ വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ

വിധാത്രീ വേദജനനീ വിഷ്ണുമായാ വിലാസിനീ


76) ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ ക്ഷേത്രേശീ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനീ

ക്ഷയവൃദ്ധി വിനിര്‍മുക്താ ക്ഷേത്രപാലസമര്‍ച്ചിതാ


77) വിജയാ വിമലാ വന്ദ്യാ വന്ദാരുജനവത്സലാ

വാഗ്വാദിനീ വാമകേശീ വഹ്നിമണ്ഡലവാസിനീ


78) ഭക്തിമത്കല്പലതികാ പശുപാശവിമോചിനീ

സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡാ സദാചാരപ്രവര്‍ത്തികാ


79) താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ളാദനചന്ദ്രികാ

തരുണീ താപസാരാധ്യാ തനുമദ്ധ്യാ തമോപഹാ


80) ചിതിസ്തത്പദലക്ഷ്യാര്‍ത്ഥാ ചിദേകരസരൂപിണീ

സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂത ബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തതീഃ


81) പരാ പ്രത്യക്ചിതീരൂപാ പശ്യന്തീ പരദേവതാ

മദ്ധ്യമാ വൈഖരീരൂപാ ഭക്തമാനസഹംസികാ


82) കാമേശ്വരപ്രാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ

ശൃംഗാരരസസമ്പൂര്‍ണ്ണാ ജയാ ജാലന്ധരസ്ഥിതാ


83) ഓഢ്യാണപീഠനിലയാ ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിനീ

രഹോയാഗക്രമാരാദ്ധ്യാ രഹസ്തര്‍പ്പണതര്‍പ്പിതാ


84) സദ്യഃപ്രസാദിനീ വിശ്വസാക്ഷിണീ സാക്ഷിവര്‍ജ്ജിതാ

ഷഡംഗദേവതായുക്താ ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതാ


85) നിത്യക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിര്‍വ്വാണ സുഖദായിനീ

നിത്യാഷോഡശികാരൂപാ ശ്രീകണ്ഠാര്‍ദ്ധശരീരിണീ


86) പ്രഭാവതീ പ്രഭാരൂപാ പ്രസിദ്ധാ പരമേശ്വരീ

മൂലപ്രകൃതിരവ്യക്താ വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണീ


87) വ്യാപിനീ വിവിധാകാരാ വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണീ

മഹാകാമേശനയന കുമുദാഹ്ളാദകൗമുദി


88) ഭക്താഹാര്‍ദ്ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസന്തതീഃ

ശിവദൂതീ ശിവാരാദ്ധ്യാ ശിവമൂര്‍ത്തീഃ ശിവങ്കരീ


89) ശിവപ്രിയാ ശിവപരാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടപൂജിതാ

അപ്രമേയാ സ്വപ്രകാശാ മനോവാചാമഗോചരാ


90) ചിച്ഛക്തിശ്ചേതനാരൂപാ ജഡശക്തിര്‍ ജഡാത്മികാ

ഗായത്രീ വ്യാഹൃതിഃ സന്ധ്യാ ദ്വിജവൃന്ദനിഷേവിതാ


91) തത്ത്വാസനാ തത്ത്വമയീ പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതാ

നിസ്സീമമഹിമാ നിത്യയൗവ്വനാ മദശാലിനീ


92) മദഘൂര്‍ണ്ണിതരക്താക്ഷീ മദപാടലഗണ്ഡഭൂഃ

ചന്ദനദ്രവദിഗ്ദ്ധാംഗീ ചാമ്പേയ കുസുമപ്രിയാ


93) കുശലാ കോമളാകാരാ കുരുകുല്ലാ കുളേശ്വരീ

കുളകുണ്ഡാലയാ കൗളമാര്‍ഗ്ഗതത്പരസേവിതാ


94) കുമാരഗണനാഥാംബാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിഃ മതിര്‍ധൃതിഃ

ശാന്തിഃ സ്വസ്തിമതീ കാന്തിര്‍ നന്ദിനീ വിഘ്നനാശിനീ


95) തേജോവതീ ത്രിണയനാ ലോലാക്ഷീകാമരൂപിണീ

മാലിനീ ഹംസിനീ മാതാ മലയാചലവാസിനീ


96) സുമുഖീ നളിനീ സുഭ്രൂഃ ശോഭനാ സുരനായികാ

കാളകണ്ഠീ കാന്തിമതീ ക്ഷോഭിണീ സൂക്ഷ്മരൂപിണീ


97) വജ്രേശ്വരീ വാമദേവീ വയോവസ്ഥാ വിവര്‍ജ്ജിതാ

സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധവിദ്യാ സിദ്ധമാതാ യശസ്വിനീ


98) വിശുദ്ധിചക്രനിലയാ രക്തവര്‍ണ്ണാ ത്രിലോചനാ

ഖട്വാംഗാദിപ്രഹരണാ വദനൈകസമന്വിതാ


99) പായസാന്നപ്രിയാ ത്വക്സ്ഥാ പശുലോകഭയങ്കരീ

അമൃതാദി മഹാശക്തിസംവൃതാ ഡാകിനീശ്വരീ


100) അനാഹതാബ്ജനിലയാ ശ്യാമാഭാ വദനദ്വയാ

ദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലാക്ഷമാലാദിധരാ രുധിരസംസ്ഥിതാ


101) കാളരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘവൃതാ സ്നിഗ്ദ്ധൗദനപ്രിയാ

മഹാവീരേന്ദ്രവരദാ രാകിണ്യംബാസ്വരൂപിണീ


102) മണിപൂരാബ്ജനിലയാ വദനത്രയസംയുതാ

വജ്രാദികായുധോപേതാ ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതാ


103) രക്തവര്‍ണ്ണാ മാംസനിഷ്ഠാ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസാ

സമസ്തഭക്തസുഖദാ ലാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ


104) സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതാ ചതുര്‍വക്ത്രമനോഹരാ

ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നാ പീതവര്‍ണ്ണാതിഗര്‍വ്വിതാ


105) മേദോനിഷ്ഠാ മധുപ്രീതാ ബന്ദിന്യാദിസമന്വിതാ

ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയാ കാകിനീരൂപധാരിണീ


106) മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ പഞ്ചവക്ത്രാസ്ഥിസംസ്ഥിതാ

അങ്കുശാദിപ്രഹരണാ വരദാദിനിഷേവിതാ


107) മുദ്ഗൗദനാസക്തചിത്താ സാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ

ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയാ ശുക്ലവര്‍ണ്ണാ ഷഡാനനാ


108) മജ്ജാസംസ്ഥാ ഹംസവതീ മുഖ്യശക്തിസമന്വിതാ

ഹരിദ്രാന്നൈകരസികാ ഹാകിനീരൂപധാരിണീ


109) സഹസ്രദളപത്മസ്ഥാ സര്‍വ്വവര്‍ണ്ണോപശോഭിതാ

സര്‍വ്വായുധധരാ ശുക്ലസംസ്ഥിതാ സര്‍വ്വതോമുഖീ


110) സര്‍വ്വൗദനപ്രീതചിത്താ യാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ

സ്വാഹാസ്വധാമതിര്‍മേധാ ശ്രുതിസ്മൃതിരനുത്തമാ


111) പുണ്യകീര്‍ത്തിഃ പുണ്യലഭ്യാ പുണ്യശ്രവണകീര്‍ത്തനാ

പുലോമജാര്‍ച്ചിതാ ബന്ധമോചിനീ ബര്‍ബരാളകാ


112) വിമര്‍ശരൂപിണീ വിദ്യാ വിയദാദിജഗത്പ്രസൂ

സര്‍വ്വവ്യാധിപ്രശമനീ സര്‍വ്വമൃത്യുനിവാരിണീ


113) അഗ്രഗണ്യാചിന്ത്യരൂപാ കലികന്മഷനാശിനീ

കാത്യായനീ കാലഹന്ത്രീ കമലാക്ഷനിഷേവിതാ


114) താംബൂലപൂരിതമുഖീ ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ

മൃഗാക്ഷീ മോഹിനീമുഖ്യാ മൃഡാനീ മിത്രരൂപിണീ


115) നിത്യതൃപ്താ ഭക്തനിധിര്‍ നിയന്ത്രീ നിഖിലേശ്വരീ

മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ മഹാപ്രളയസാക്ഷിണീ


116) പരാശക്തിഃ പരാനിഷ്ഠാ പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണീ

മാധ്വീപാനാലസാ മത്താ മാതൃകാവര്‍ണ്ണരൂപിണീ


117) മഹാകൈലാസനിലയാ മൃണാളമൃദുദോര്‍ല്ലതാ

മഹനീയാ ദയാമൂര്‍ത്തിഃ മഹാസാമ്രാജ്യശാലിനീ


118) ആത്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ശ്രീവിദ്യാ കാമസേവിതാ

ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യാ ത്രികൂടാ കാമകോടികാ


119) കടാക്ഷകിങ്കരീഭൂതകമലാകോടിസേവിതാ

ശിരസ്ഥിതാ ചന്ദ്രനിഭാ ഫാലസേ്ഥന്ദ്ര ധനുപ്രഭാ


120) ഹൃദയസ്ഥാ രവിപ്രഖ്യാ ത്രികോണാന്തരദീപികാ

ദാക്ഷായണീ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ


121) ദരാന്ദോളിത ദീര്‍ഘാക്ഷീ ദരഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖീ

ഗുരൂമൂര്‍ത്തിര്‍ഗ്ഗുണനിധിര്‍ഗ്ഗോമാതാ ഗുഹജന്മഭൂഃ


122) ദേവേശീ ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ ദഹരാകാശരൂപിണീ

പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാന്തതിഥിമണ്ഡലപൂജിതാ


123) കലാത്മികാ കലാനാഥാ കാവ്യാലാപവിനോദിനീ

സചാമരരമാവാണീ സവ്യദക്ഷിണസേവിതാ


124) ആദിശക്തിരമേയാത്മാ പരമാപാവനാകൃതിഃ

അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീ ദിവ്യവിഗ്രഹാ


125) ക്ലീങ്കാരീകേവലാ ഗുഹ്യാ കൈവല്യപദദായിനീ

ത്രിപുരാ ത്രിജഗദ്വന്ദ്യാ ത്രിമൂര്‍ത്തിഃ ത്രിദശേശ്വരീ


126) ത്ര്യക്ഷരീ ദിവ്യഗന്ധാഢ്യാ സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതാ

ഉമാ ശൈലേന്ദ്രതനയാ ഗൗരീ ഗന്ധര്‍വ്വസേവിതാ


127) വിശ്വഗര്‍ഭാ സ്വര്‍ണ്ണഗര്‍ഭാ വരദാ വാഗധീശ്വരീ

ധ്യാനഗമ്യായാ പരിച്ഛേദ്യാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ


128) സര്‍വ്വവേദാന്തസംവേദ്യാ സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ

ലോപാമുദ്രാര്‍ച്ചിതാ ലീലാക്ലിപ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ


129) അദൃശ്യാ ദൃശ്യരഹിതാ വിജ്ഞാത്രീ വേദ്യവര്‍ജ്ജിതാ

യോഗിനീ യോഗദായോഗ്യാ യോഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ


130) ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണീ

സര്‍വ്വാധാരാ സുപ്രതിഷ്ഠാ സദസദ്രൂപധാരിണീ


131) അഷ്ടമൂര്‍ത്തിരജാജൈത്രീ ലോകയാത്രാവിധായിനീ

ഏകാകിനീ ഭൂമരൂപാ നിര്‍ദ്വൈതാ ദ്വൈതവര്‍ജ്ജിതാ


132) അന്നദാ വസുദാ വൃദ്ധാ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണീ

ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മണീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാനന്ദാ ബലിപ്രിയാ


133) ഭാഷാരൂപാ ബൃഹത്സേനാ ഭാവാഭാവവിവര്‍ജ്ജിതാ

സുഖാരാദ്ധ്യാ ശുഭകരീ ശോഭനാ സുലഭാഗതീഃ


134) രാജരാജേശ്വരീ രാജ്യദായിനീ രാജ്യവല്ലഭാ

രാജത്കൃപാ രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതാ


135) രാജ്യലക്ഷ്മീ കോശനാഥാ ചതുരംഗബലേശ്വരീ

സാമ്രാജ്യദായിനീ സത്യസന്ധാ സാഗരമേഖലാ


136) ദീക്ഷിതാ ദൈത്യശമനീ സര്‍വ്വലോകവശങ്കരീ

സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥദാത്രീ സാവിത്രീ സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ


137) ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നാ സര്‍വ്വഗാസര്‍വ്വമോഹിനീ

സരസ്വതീ ശാസ്ത്രമയീ ഗുഹാംബാ ഗുഹ്യരൂപിണീ


138) സര്‍വ്വോപാധി വിനിര്‍മ്മുക്താ സദാശിവപതിവ്രതാ

സമ്പ്രദായേശ്വരീ സാദ്ധ്വീ ഗുരൂമണ്ഡലരൂപിണീ


139) കുളോത്തീര്‍ണ്ണാ ഭഗാരാദ്ധ്യാ മായാ മധുമതീ മഹീ

ഗണാംബാ ഗുഹ്യകാരാദ്ധ്യാ കോമളാംഗീ ഗുരുപ്രിയാ


140) സ്വതന്ത്രാ സര്‍വ്വതന്ത്രേശീ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിരൂപിണീ

സനകാദി സമാരാധ്യാ ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ


141) ചിത്കലാനന്ദകലികാ പ്രേമരൂപാ പ്രിയങ്കരീ

നാമപാരായണപ്രീതാ നന്ദിവിദ്യാനടേശ്വരീ


142) മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനാ മുക്തിദാ മുക്തിരൂപിണീ

ലാസ്യപ്രിയാ ലയകരീ ലജ്ജാ രംഭാദിവന്ദിതാ


143) ഭവദാവ സുധാവൃഷ്ടിഃ പാപാരണ്യദവാനലാ

ദൗര്‍ഭാഗ്യതൂലവാതൂലാ ജരാദ്ധ്വാന്തരവിപ്രഭാ


144) ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രികാ ഭക്തചിത്തകേകീഘനാഘനാ

രോഗപര്‍വ്വതദംഭോളിര്‍ മൃത്യുദാരുകുഠാരികാ


145) മഹേശ്വരീ മഹാകാ‍ളീ മഹാഗ്രാസാ മഹാശനാ

അപര്‍ണ്ണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിനീ


146) ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ സര്‍വ്വലോകേശീ വിശ്വധാരിണീ

ത്രിവര്‍ഗ്ഗദാത്രീ സുഭഗാ ത്ര്യംബകാ ത്രിഗുണാത്മികാ


147) സ്വര്‍ഗ്ഗാപവര്‍ഗ്ഗദാ ശുദ്ധാ ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതിഃ

ഓജോവതീ ദ്യുതിധരാ യജ്ഞരൂപാ പ്രിയവ്രതാ


148) ദുരാരാധ്യാ ദുരാധര്‍ഷാ പാടലീകുസുമപ്രിയാ

മഹതീ മേരുനിലയാ മന്ദാരകുസുമപ്രിയാ


149) വീരാരാധ്യാ വിരാഡ്-രൂപാ വിരജാ വിശ്വതോമുഖീ

പ്രത്യഗ്-രൂപാ പരാകാശാ പ്രാണദാ പ്രാണരൂപിണീ


150) മാര്‍ത്താണ്ഡഭൈരവാരാദ്ധ്യാ മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധൂഃ

ത്രിപുരേശീ ജയത്സേനാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യാ പരാപരാ


151) സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപാ സാമരസ്യപരായണാ

കപര്‍ദ്ദിനീ കലാമാലാ കാമധുക് കാമരൂപിണീ


152) കലാനിധിഃ കാവ്യകലാ രസജ്ഞാ രസശേവധീഃ

പുഷ്ടാ പുരാതനാ പൂജ്യാ പുഷ്കരാപുഷ്കരേക്ഷണാ


153) പരംജ്യോതിഃ പരംധാമ പരമാണുഃ പരാത്പരാ

പാശഹസ്താ പാശഹന്ത്രീ പരമന്ത്രവിഭേദിനീ


154) മൂര്‍ത്താമൂര്‍ത്താ നിത്യതൃപ്താ മുനിമാനസഹംസികാ

സത്യവ്രതാ സത്യരൂപാ സര്‍വ്വാന്തര്യാമിണീ സതീ


155) ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മജനനീ ബഹുരൂപാ ബുധാര്‍ച്ചിതാ

പ്രസവിത്രീ പ്രചണ്ഡാജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രകടാകൃതിഃ


156) പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണദാത്രീ പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണീ

വിശൃംഖലാ വിവിക്തസ്ഥാ വീരമാതാ വിയത്പ്രസൂഃ


157) മുകുന്ദാ മുക്തിനിലയാ മൂലവിഗ്രഹരൂപിണീ

ഭാവജ്ഞാ ഭവരോഗഘ്നീ ഭവചക്രപ്രവര്‍ത്തിനീ


158) ഛന്ദഃസാരാ ശാസ്ത്രസാരാ മന്ത്രസാരാ തലോദരീ

ഉദാരകീര്‍ത്തീരുദ്ദാമവൈഭവാ വര്‍ണ്ണരൂപിണീ


159) ജന്മമൃത്യു ജരാതപ്തജനവിശ്രാന്തിദായിനീ

സര്‍വ്വോപനിഷദുദ്ഘുഷ്ടാ ശാന്ത്യതീതകലാത്മികാ


160) ഗംഭീരാ ഗഗനാന്തസ്ഥാ ഗര്‍വ്വിതാ ഗാനലോലുപാ

കല്‍പനാരഹിതാ കാഷ്ഠാ കാന്താ കാന്താര്‍ദ്ധവിഗ്രഹാ


161) കാര്യകാരണ നിര്‍മ്മുക്താ കാമകേളിതരംഗിതാ

കനത്കനകതാടങ്കാ ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ


162) അജാക്ഷയവിനിര്‍മ്മുക്താ മുഗ്ദ്ധാ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിനീ

അന്തര്‍മ്മുഖസമാരാധ്യാ ബഹിര്‍മ്മുഖസുദുര്‍ല്ലഭാ


163) ത്രയീ ത്രിവര്‍ഗ്ഗനിലയാ ത്രിസ്ഥാ ത്രിപുരമാലിനീ

നിരാമയാ നിരാലംബാ സ്വാത്മാരാമാ സുധാസൃതിഃ


164) സംസാരപങ്കനിര്‍മ്മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതാ

യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞകര്‍ത്രീ യജമാനസ്വരൂപിണീ


165) ധര്‍മ്മാധാരാ ധനാദ്ധ്യക്ഷാ ധനധാന്യവിവര്‍ദ്ധിനീ

വിപ്രപ്രിയാ വിപ്രരൂപാ വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ


166) വിശ്വഗ്രാസാ വിദ്രുമാഭാ വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുരൂപിണീ

അയോനിര്‍ യോനിനിലയാ കൂടസ്ഥാ കുളരൂപിണീ


167) വീരഗോഷ്ഠിപ്രിയാ വീരാ നൈഷ്കര്‍മ്മ്യാ നാദരൂപിണീ

വിജ്ഞാനകലനാ കല്യാ വിദഗ്ദ്ധാ ബൈന്ദവാസനാ


168) തത്ത്വാധികാ തത്ത്വമയീ തത്ത്വമര്‍ത്ഥസ്വരൂപിണീ

സാമഗാനപ്രിയാ സോമ്യാ സദാശിവകുടുംബിനീ


169) സവ്യാപസവ്യമാര്‍ഗ്ഗസ്ഥാ സര്‍വ്വാപദ്വിനിവാരിണീ

സ്വസ്ഥാ സ്വഭാവമധുരാ ധീരാ ധീരസമര്‍ച്ചിതാ


170) ചൈതന്യാര്‍ഘ്യസമാരാധ്യാ ചൈതന്യകുസുമപ്രിയാ

സദോദിതാ സദാതുഷ്ടാ തരുണാദിത്യപാടലാ


171) ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യാ ദരസ്മേരമുഖാംബുജാ

കൗലിനീ കേവലാനര്‍ഘ്യകൈവല്യപദദായിനീ


172) സ്തോത്രപ്രിയാ സ്തുതിമതീ ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ

മനസ്വിനീ മാനവതീ മഹേശീ മംഗളാകൃതിഃ


173) വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രീ വിശാലാക്ഷീ വിരാഗിണി

പ്രഗത്‍ഭാ പരമോദാരാ പരാമോദാ മനോമയീ


174) വ്യോമകേശീ വിമാനസ്ഥാ വജ്രിണീ വാമകേശ്വരീ

പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിനീ


175) പഞ്ചമീ പഞ്ചഭൂതേശീ പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണീ

ശാശ്വതീ ശാശ്വദൈശ്വര്യാ ശര്‍മ്മദാ ശംഭുമോഹിനീ


176) ധരാധരസുതാ ധന്യാ ധര്‍മ്മിണീ ധര്‍മ്മവര്‍ദ്ധിനീ

ലോകാതീതാ ഗുണാതീതാ സര്‍വ്വാതീതാ ശമാത്മികാ


177) ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യാ ബാലാലീലാവിനോദിനീ

സുമംഗലീ സുഖകരീ സുവേഷാഢ്യാ സുവാസിനീ


178) സുവാസിന്യര്‍ച്ചനപ്രീതാശോഭനാ ശുദ്ധമാനസാ

ബിന്ദുതര്‍പ്പണസന്തുഷ്ടാ പൂര്‍വ്വജാ ത്രിപുരാംബികാ


179) ദശമുദ്രാസമാരാധ്യാ ത്രിപുരാശ്രീവശങ്കരീ

ജ്ഞാനമുദ്രാ ജ്ഞാനഗമ്യാ ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണീ


180) യോനിമുദ്രാ ത്രിഖണ്ഡേശീ ത്രിഗുണാംബാ ത്രികോണഗാ

അനഘാദ്ഭുതചാരിത്രാ വാഞ്ഛിതാര്‍ത്ഥപ്രദായിനീ


181) അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതാ ഷഡദ്ധ്വാതീതരൂപിണീ

അവ്യാജകരുണാമൂര്‍ത്തിഃ അജ്ഞാനദ്ധ്വാന്തദീപികാ


182) ആബാലഗോപവിദിതാ സര്‍വ്വാനുല്ലംഘ്യശാസനാ

ശ്രീചക്രരാജനിലയാ ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീ


183) ശ്രീശിവാ ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണീ ലളിതാംബികാ

 

അപരാധ-ശോധന

 

മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം മഹേശ്വരി

യത് പൂജിതം മയാ ദേവി പരിപൂര്‍ണ്ണം തദസ്തുതേ

 

ശാന്തി മന്ത്രം

 

ഓം ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഃ

ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃ ഓം