ಧ್ಯಾನಂ

 

ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರ-

ತ್ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ-ಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಂ

ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಳಿಪೂರ‍್ಣ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ

ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪತ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪತ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ

ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸತ್ ಹೇಮಪತ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ

ಸರ‍್ವ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ‍್ತ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ‍್ವ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ

ಸಕುಙ್ಕುಮ ವಿಲೇಪನಾಮಳಿಕ ಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ

ಸಮನ್ದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಂ

ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ

ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಂ

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ

ಧೃತಪಾಶಾಙ್ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ

ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮಿತ್ಯೇವ

ವಿಭಾವಯೇ ಮಹೇಶೀಂ!


ಸ್ತೋತ್ರಂ


1) ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ

ಚಿದಗ್ನಿಕುಣ್ಡಸಂಭೂತಾ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ


2) ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ‍್ಬ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ

ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಙ್ಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ


3) ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷು ಕೋದಣ್ಡಾ ಪಞ್ಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ

ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾ


4) ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗಸೌಗನ್ಧಿಕಲಸತ್ಕಚಾ

ಕುರುವಿನ್ದಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್‌ಕೋಟೀರಮಣ್ಡಿತಾ


5) ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರಬಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾ

ಮುಖಚನ್ದ್ರಕಳಙ್ಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ


6) ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾ

ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ


7) ನವಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಣ್ಡವಿರಾಜಿತಾ

ತಾರಾಕಾನ್ತಿತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾ


8) ಕದಂಬಮಞ್ಜರೀಕ್ಲಿಪ್ತ ಕರ‍್ಣ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾ

ತಾಟಙ್ಕಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪಮಣ್ಡಲಾ


9) ಪತ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ‍್ಶ ಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುಃ

ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾ


10) ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಙ್ಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಙ್ಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ

ಕರ‍್ಪ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ‍್ಷದ್ದಿಗನ್ತರಾ


11) ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ‍್ಭರ‍್ತ್ಸಿತ ಕಚ್ಛಪೀ

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ


12) ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯ ಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾ

ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕನ್ಧರಾ


13) ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾ

ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿನ್ತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ


14) ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ

ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಳೀ ಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ


15) ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾ ಸಮುನ್ನೇಯಮದ್ಧ್ಯಮಾ

ಸ್ತನಭಾರದಳನ್ಮದ್ಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬನ್ಧವಲಿತ್ರಯಾ


16) ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟಿ

ರತ್ನಕಿಙ್ಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾ


17) ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ‍್ದ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ

ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ


18) ಇನ್ದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಙ್ಘಿಕಾ

ಗೂಢಗೂಲ್‍ಫಾ ಕೂರ‍್ಮ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ


19) ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾ

ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾ


20) ಶಿಞ್ಜಾನಮಣಿಮಞ್ಜೀರಮಣ್ಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾ

ಮರಾಳೀಮನ್ದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧೀಃ


21) ಸರ‍್ವ್ವಾರುಣಾ ನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ‍್ವ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ

ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ


22) ಸುಮೇರುಮದ್ಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ


23) ಮಹಾಪತ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ

ಸುಧಾಸಾಗರ ಮದ್ಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಾಮದಾಯಿನೀ


24) ದೇವರ‍್ಷಿ ಗಣಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ

ಭಣ್ಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತಾ


25) ಸಮ್ಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢ ಸಿನ್ಧುರವ್ರಜಸೇವಿತಾ

ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ


26) ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢ ಸರ‍್ವ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾ

ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢ ಮನ್ತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾ


27) ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢ ದಣ್ಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾ

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿ ಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾ


28) ಭಣ್ಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ‍್ಷಿತಾ

ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾ


29) ಭಣ್ಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನನ್ದಿತಾ

ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾ


30) ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾ

ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ


31) ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ‍್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯನ್ತ್ರಪ್ರಹರ‍್ಷಿತಾ

ಭಣ್ಡಾಸುರೇನ್ದ್ರನಿರ‍್ಮ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ‍್ಷಿಣಿಃ


32) ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ

ಮಹಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ‍್ದ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕಾ


33) ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ‍್ದ್ದಗ್ದ್ಧ ಸಭಣ್ಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾ

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿ ದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ


34) ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ದ್ಧಕಾಮಸಞ್ಜೀವನೌಷಧಿಃ

ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪಮುಖಪಙ್ಕಜಾ


35) ಕಣ್ಠಾಧಃಕಟಿ ಪರ್ಯನ್ತ ಮದ್ಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣೀ


36) ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಳೇಬರಾ

ಕುಳಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ ಕುಳಸಙ್ಕೇತಪಾಲಿನೀ


37) ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾನ್ತಸ್ಥಾ ಕೌಳಿನೀಕುಳಯೋಗಿನೀ

ಅಕುಳಾ ಸಮಯಾನ್ತಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ


38) ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ

ಮಣಿಪೂರಾನ್ತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ


39) ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾನ್ತರಾಳಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ

ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ‍್ಷಿಣೀ


40) ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ

ಮಹಾಸಕ್ತಿಃಕುಣ್ಡಲಿನೀ ಬಿಸತನ್ತುತನೀಯಸೀ


41) ಭವಾನೀ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾ

ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ‍್ತ್ತಿರ‍್ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ


42) ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ

ಶಾಂಭವೀ ಶಾರದಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಶರ‍್ವ್ವಾಣೀ ಶರ‍್ಮ್ಮದಾಯಿನೀ


43) ಶಾಙ್ಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ

ಶಾತೋದರೀ ಶಾನ್ತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಞ್ಜನಾ


44) ನಿರ‍್ಲ್ಲೇಪಾ ನಿರ‍್ಮ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ

ನಿರ‍್ಗ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಾನ್ತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ


45) ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ‍್ವ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಞ್ಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರನ್ತರಾ


46) ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಳಙ್ಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ‍್ ನಿರೀಶ್ವರಾ

ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನಾ ನಿರ‍್ಮ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ


47) ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ ನಿರಹಙ್ಕಾರಾ ನಿರ‍್ಮ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ

ನಿರ‍್ಮ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹನ್ತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ


48) ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ‍್ಲ್ಲೋಭಾ ಲೋಭನಾಶಿನೀ

ನಿಸ್ಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ‍್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ


49) ನಿರ‍್ವ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ‍್ಭೇದಾ ಭೇದನಾಶಿನೀ

ನಿರ‍್ನ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ


50) ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ

ದುರ‍್ಲ್ಲಭಾ ದುರ‍್ಗ್ಗಮಾ ದುರ‍್ಗ್ಗಾ ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ


51) ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರಶಮನೀ ದೋಷವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಸರ‍್ವ್ವಜ್ಞಾ ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕ ವರ‍್ಜಿತಾ


52) ಸರ‍್ವ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಸರ‍್ವ್ವ‍ಮಂಗಳಾ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರದಾ

ಸರ‍್ವ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ‍್ವ್ವಮಯೀ ಸರ‍್ವ್ವಮನ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ


53) ಸರ‍್ವ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ‍್ವ್ವತನ್ತ್ರರೂಪಾಮನೋನ್ಮನೀ

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ


54) ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ವಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ‍್ ಮಹಾರತಿಃ


55) ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ‍್ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ‍್ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರೀ


56) ಮಹಾತನ್ತ್ರಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾ ಮಹಾಯನ್ತ್ರಾ ಮಹಾಸನಾ

ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ


57) ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಣ್ಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ

ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ


58) ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯೀ

ಮಹಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ


59) ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರಮಣ್ಡಲಮದ್ಧ್ಯಗಾ

ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾ


60) ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ

ಪಾರ‍್ವ್ವತೀ ಪತ್ಮನಯನಾಪತ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ


61) ಪಞ್ಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ


62) ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ‍್ಮ್ಮಾಧರ‍್ಮ್ಮವಿವರ‍್ಜಿತಾ

ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪನ್ತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ


63) ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ‍್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣೀ


64) ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ

ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ ಪಞ್ಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ


65) ಭಾನುಮಣ್ಡಲಮದ್ಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ

ಪತ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪತ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ


66) ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲಿ

ಸಹಸ್ರಶೀರ‍್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್


67) ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ ವರ‍್ಣ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನೀ

ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾ


68) ಶ್ರುತಿಸೀಮನ್ತಸಿನ್ದೂರೀಕೃತಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ

ಸಕಲಾಗಮಸನ್ದೋಹಶುಕ್ತಿಸಮ್ಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ


69) ಪುರುಷಾರ‍್ತ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ‍್ಣ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ಅಂಬಿಕಾನಾದಿನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಸೇವಿತಾ


70) ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪ ವಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಹ್ರೀಙ್ಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ


71) ರಾಜರಾಜಾರ‍್ಚ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ

ರಞ್ಜಿನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಙ್ಕಿಣಿಮೇಖಲಾ


72) ರಮಾ ರಾಕೇನ್ದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ

ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಮ್ಪಟಾ


73) ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕನ್ದಾ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾ


74) ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ

ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ


75) ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ

ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ


76) ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ

ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ‍್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ‍್ಚ್ಚಿತಾ


77) ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಣ್ಡಲವಾಸಿನೀ


78) ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನೀ

ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಣ್ಡಾ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ‍್ತ್ತಿಕಾ


79) ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಸಮಾಹ್ಳಾದನಚನ್ದ್ರಿಕಾ

ತರುಣೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮದ್ಧ್ಯಾ ತಮೋಪಹಾ


80) ಚಿತಿಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ‍್ತ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ

ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನನ್ದಸನ್ತತೀಃ


81) ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಪರದೇವತಾ

ಮದ್ಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ


82) ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ

ಶೃಂಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ‍್ಣ್ಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲನ್ಧರಸ್ಥಿತಾ


83) ಓಢ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಬಿನ್ದುಮಣ್ಡಲವಾಸಿನೀ

ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ‍್ಪ್ಪಣತರ‍್ಪ್ಪಿತಾ


84) ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ


85) ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ‍್ವ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ

ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾರ‍್ದ್ಧಶರೀರಿಣೀ


86) ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ


87) ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನ ಕುಮುದಾಹ್ಳಾದಕೌಮುದಿ


88) ಭಕ್ತಾಹಾರ‍್ದ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸನ್ತತೀಃ

ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ‍್ತ್ತೀಃ ಶಿವಙ್ಕರೀ


89) ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ

ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ


90) ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ‍್ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ

ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸನ್ಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾ


91) ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಞ್ಚಕೋಶಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ

ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಯೌವ್ವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ


92) ಮದಘೂರ‍್ಣ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲಗಣ್ಡಭೂಃ

ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ದ್ಧಾಂಗೀ ಚಾಮ್ಪೇಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ


93) ಕುಶಲಾ ಕೋಮಳಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಳೇಶ್ವರೀ

ಕುಳಕುಣ್ಡಾಲಯಾ ಕೌಳಮಾರ‍್ಗ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾ


94) ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಮತಿರ‍್ಧೃತಿಃ

ಶಾನ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾನ್ತಿರ‍್ ನನ್ದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ


95) ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿಣಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣೀ

ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ


96) ಸುಮುಖೀ ನಳಿನೀ ಸುಭ್ರೂಃ ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ

ಕಾಳಕಣ್ಠೀ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ


97) ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋವಸ್ಥಾ ವಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ


98) ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾ ರಕ್ತವರ‍್ಣ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ

ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾ


99) ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಙ್ಕರೀ

ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ


100) ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ

ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ


101) ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ದ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ

ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರವರದಾ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ


102) ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾ

ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ


103) ರಕ್ತವರ‍್ಣ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ

ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ


104) ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜಗತಾ ಚತುರ‍್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ

ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಮ್ಪನ್ನಾ ಪೀತವರ‍್ಣ್ಣಾತಿಗರ‍್ವ್ವಿತಾ


105) ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬನ್ದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾ

ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ


106) ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಾಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ

ಅಙ್ಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾ


107) ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ‍್ಣ್ಣಾ ಷಡಾನನಾ


108) ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ

ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ


109) ಸಹಸ್ರದಳಪತ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ‍್ವ್ವವರ‍್ಣ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ

ಸರ‍್ವ್ವಾಯುಧಧರಾ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ‍್ವ್ವತೋಮುಖೀ


110) ಸರ‍್ವ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾಮತಿರ‍್ಮೇಧಾಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ


111) ಪುಣ್ಯಕೀರ‍್ತ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ‍್ತ್ತನಾ

ಪುಲೋಮಜಾರ‍್ಚ್ಚಿತಾ ಬನ್ಧಮೋಚಿನೀ ಬರ‍್ಬರಾಳಕಾ


112) ವಿಮರ‍್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸೂ

ಸರ‍್ವ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನೀ ಸರ‍್ವ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ


113) ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕನ್ಮಷನಾಶಿನೀ

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾ


114) ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾ

ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ


115) ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತನಿಧಿರ‍್ ನಿಯನ್ತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ

ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಳಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ


116) ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ

ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾವರ‍್ಣ್ಣರೂಪಿಣೀ


117) ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಳಮೃದುದೋರ‍್ಲ್ಲತಾ

ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ‍್ತ್ತಿಃ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ


118) ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ

ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ


119) ಕಟಾಕ್ಷಕಿಙ್ಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾ

ಶಿರಸ್ಥಿತಾ ಚನ್ದ್ರನಿಭಾ ಫಾಲಸೇ്ಥನ್ದ್ರ ಧನುಪ್ರಭಾ


120) ಹೃದಯಸ್ಥಾ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರದೀಪಿಕಾ

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ


121) ದರಾನ್ದೋಳಿತ ದೀರ‍್ಘಾಕ್ಷೀ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ

ಗುರೂಮೂರ‍್ತ್ತಿರ‍್ಗ್ಗುಣನಿಧಿರ‍್ಗ್ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ


122) ದೇವೇಶೀ ದಣ್ಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ

ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾನ್ತತಿಥಿಮಣ್ಡಲಪೂಜಿತಾ


123) ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ಕಲಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ

ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ


124) ಆದಿಶಕ್ತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಪರಮಾಪಾವನಾಕೃತಿಃ

ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ


125) ಕ್ಲೀಙ್ಕಾರೀಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ‍್ತ್ತಿಃ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ


126) ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಞ್ಚಿತಾ

ಉಮಾ ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಗನ್ಧರ‍್ವ್ವಸೇವಿತಾ


127) ವಿಶ್ವಗರ‍್ಭಾ ಸ್ವರ‍್ಣ್ಣಗರ‍್ಭಾ ವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ

ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯಾ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ


128) ಸರ‍್ವ್ವವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಾಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ‍್ಚ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾಕ್ಲಿಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾ


129) ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನನ್ದಾ ಯುಗನ್ಧರಾ


130) ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಸರ‍್ವ್ವಾಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ


131) ಅಷ್ಟಮೂರ‍್ತ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನೀ

ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ‍್ದ್ವೈತಾ ದ್ವೈತವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ


132) ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ


133) ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ‍್ಜ್ಜಿತಾ

ಸುಖಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾಗತೀಃ


134) ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ

ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ


135) ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ


136) ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ‍್ವ್ವಲೋಕವಶಙ್ಕರೀ

ಸರ‍್ವ್ವಾರ‍್ತ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ


137) ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ಸರ‍್ವ್ವಗಾಸರ‍್ವ್ವಮೋಹಿನೀ

ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ


138) ಸರ‍್ವ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ‍್ಮ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾ

ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾದ್ಧ್ವೀ ಗುರೂಮಣ್ಡಲರೂಪಿಣೀ


139) ಕುಳೋತ್ತೀರ‍್ಣ್ಣಾ ಭಗಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ

ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಕಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಕೋಮಳಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ


140) ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ ಸರ‍್ವ್ವತನ್ತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ‍್ತ್ತಿರೂಪಿಣೀ

ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ


141) ಚಿತ್ಕಲಾನನ್ದಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಙ್ಕರೀ

ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾನಟೇಶ್ವರೀ


142) ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ

ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಂಭಾದಿವನ್ದಿತಾ


143) ಭವದಾವ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾ

ದೌರ‍್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾದ್ಧ್ವಾನ್ತರವಿಪ್ರಭಾ


144) ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕೀಘನಾಘನಾ

ರೋಗಪರ‍್ವ್ವತದಂಭೋಳಿರ‍್ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ


145) ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾ‍ಳೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಶನಾ

ಅಪರ‍್ಣ್ಣಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ


146) ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ‍್ವ್ವಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ

ತ್ರಿವರ‍್ಗ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ


147) ಸ್ವರ‍್ಗ್ಗಾಪವರ‍್ಗ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿಃ

ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ


148) ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಧರ‍್ಷಾ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ

ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ


149) ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವಿರಾಡ್-ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ

ಪ್ರತ್ಯಗ್-ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ


150) ಮಾರ‍್ತ್ತಾಣ್ಡಭೈರವಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ

ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ


151) ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ

ಕಪರ‍್ದ್ದಿನೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ


152) ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧೀಃ

ಪುಷ್ಟಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ


153) ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಾತ್ಪರಾ

ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಾಶಹನ್ತ್ರೀ ಪರಮನ್ತ್ರವಿಭೇದಿನೀ


154) ಮೂರ‍್ತ್ತಾಮೂರ‍್ತ್ತಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ

ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ‍್ವ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೀ ಸತೀ


155) ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ‍್ಚ್ಚಿತಾ

ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಣ್ಡಾಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ


156) ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಞ್ಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ

ವಿಶೃಂಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ


157) ಮುಕುನ್ದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ

ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ‍್ತ್ತಿನೀ


158) ಛನ್ದಃಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ ಮನ್ತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ

ಉದಾರಕೀರ‍್ತ್ತೀರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ ವರ‍್ಣ್ಣರೂಪಿಣೀ


159) ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿದಾಯಿನೀ

ಸರ‍್ವ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ ಶಾನ್ತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾ


160) ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾನ್ತಸ್ಥಾ ಗರ‍್ವ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ

ಕಲ್‍ಪನಾರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಾರ‍್ದ್ಧವಿಗ್ರಹಾ


161) ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ‍್ಮ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಳಿತರಂಗಿತಾ

ಕನತ್ಕನಕತಾಟಙ್ಕಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ


162) ಅಜಾಕ್ಷಯವಿನಿರ‍್ಮ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ದ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ

ಅನ್ತರ‍್ಮ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ‍್ಮ್ಮುಖಸುದುರ‍್ಲ್ಲಭಾ


163) ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ‍್ಗ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ

ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಸುಧಾಸೃತಿಃ


164) ಸಂಸಾರಪಙ್ಕನಿರ‍್ಮ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಣ್ಡಿತಾ

ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ‍್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ


165) ಧರ‍್ಮ್ಮಾಧಾರಾ ಧನಾದ್ಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ‍್ದ್ಧಿನೀ

ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ


166) ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ

ಅಯೋನಿರ‍್ ಯೋನಿನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಳರೂಪಿಣೀ


167) ವೀರಗೋಷ್ಠಿಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಕರ‍್ಮ್ಮ್ಯಾ ನಾದರೂಪಿಣೀ

ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ದ್ಧಾ ಬೈನ್ದವಾಸನಾ


168) ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ‍್ತ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೋಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ


169) ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ‍್ಗ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ‍್ವ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ

ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಸಮರ‍್ಚ್ಚಿತಾ


170) ಚೈತನ್ಯಾರ‍್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ

ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ


171) ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾ

ಕೌಲಿನೀ ಕೇವಲಾನರ‍್ಘ್ಯಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ


172) ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ

ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಂಗಳಾಕೃತಿಃ


173) ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣಿ

ಪ್ರಗತ್‍ಭಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಾಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ


174) ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ

ಪಞ್ಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಞ್ಚಪ್ರೇತಮಞ್ಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ


175) ಪಞ್ಚಮೀ ಪಞ್ಚಭೂತೇಶೀ ಪಞ್ಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ

ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವದೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ‍್ಮ್ಮದಾ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ


176) ಧರಾಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ‍್ಮ್ಮಿಣೀ ಧರ‍್ಮ್ಮವರ‍್ದ್ಧಿನೀ

ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ‍್ವ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ


177) ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ

ಸುಮಂಗಲೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ


178) ಸುವಾಸಿನ್ಯರ‍್ಚ್ಚನಪ್ರೀತಾಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ

ಬಿನ್ದುತರ‍್ಪ್ಪಣಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಪೂರ‍್ವ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ


179) ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಙ್ಕರೀ

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ


180) ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಣ್ಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ

ಅನಘಾದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಞ್ಛಿತಾರ‍್ತ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ


181) ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ ಷಡದ್ಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣೀ

ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ‍್ತ್ತಿಃ ಅಜ್ಞಾನದ್ಧ್ವಾನ್ತದೀಪಿಕಾ


182) ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ ಸರ‍್ವ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ

ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ


183) ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ಲಳಿತಾಂಬಿಕಾ

 

ಅಪರಾಧ-ಶೋಧನ

 

ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ

ಯತ್ ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ

 

ಶಾನ್ತಿ ಮನ್ತ್ರಂ

 

ಓಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವನ್ತು

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ ಶಾನ್ತಿ ಶಾನ್ತಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ