Purna Madah

OM PURNA MADAH PURNA MIDAM

That is the whole, this is the whole;

PURNAT PURNA MUDACHYATE

From the whole the whole arises;

PURNASYA PURNAMADAYA

Taking away the whole from the whole,

PURNAM EVA VASISHYATE

The whole remains.

OM SHANTI SHANTI SHANTI