Lalita Trishati Stotram – English

Print !

Back

Srī Laḷitātriśatī Stōtraṁ

1) Kakārarūpā kalyāṇī kalyāṇaguṇaśālinī

kalyāṇaśailanilayā kamanīyā kalāvatī

2) kamalākṣī ka-nmaṣaghnī karuṇāmr̥ta sāgarā

kadaṁbakānanāvāsā kadaṁba kusumapriyā

3) kandar-ppavidyā kandar-ppa janakāpāṁga vīkṣaṇā

kar-ppūravīṭīsaurabhya kallōlitakakuptaṭā

4) kalidōṣaharā kañjalōcanā kamravigrahā

kar-mmādisākṣiṇī kārayitrī kar-mmaphalapradā

5) ēkārarūpā caikākṣaryēkānēkākṣarākr̥tiḥ

ētattadityanir-dēśyā caikānanda cidākr̥tiḥ

6) ēvamityāgamābōdhyā caikabhakti madar-ccitā

ēkāgracitta nir-ddhyādhyātā caiṣaṇā rahitāddr̥tā

7) ēlāsugandhicikurā cainaḥ kūṭa vināśinī

ēkabhōgā caikarasā caikaiśvarya pradāyinī

8) ēkātapatra sāmrājya pradā caikāntapūjitā

ēdhamānaprabhā caijadanēkajagadīśvarī

9) ēkavīrādi saṁsēvyā caikaprābhava śālinī

īkārarūpā cēśitrī cēpsitār-ttha pradāyinī

10) īddr̥gitya vinir-dē്daśyā cēśvaratva vidhāyinī

īśānādi brahmamayī cēśitvādyaṣṭa siddhidā

11) īkṣitrīkṣaṇa sr̥ṣṭāṇḍa kōṭirīśvara vallabhā

īḍitā cēśvarār-dhāṁga śarīrēśādhi dēvatā

12) īśvara prēraṇakarī cēśatāṇḍava sākṣiṇī

īśvarōtsaṁga nilayā cētibādhā vināśinī

13) īhāvirāhitā cēśa śakti rīṣal- smitānanā

lakārarūpā laḷitā lakṣmī vāṇī niṣēvitā

14) lākinī lalanārūpā lasaddāḍima pāṭalā

lalantikālasatphālā lalāṭa nayanār-ccitā

15) lakṣaṇōjjvala divyāṁgī lakṣakōṭyaṇḍa nāyikā

lakṣyār-tthā lakṣaṇāgamyā labdhakāmā latātanuḥ

16) lalāmarājadaḷikā laṁbimuktālatāñcitā

laṁbōdara prasūrlabhyā lajjāḍhyā layavar-jjitā

17) hrīṅkāra rūpā hrīṅkāra nilayā hrīmpadapriyā

hrīṅkāra bījā hrīṅkāramantrā hrīṅkāralakṣaṇā

18) hrīṅkārajapa suprītā hrīmmatī hrīṁvibhūṣaṇā

hrīṁśīlā hrīmpadārādhyā hrīṁgar-bhā hrīmpadābhidhā

19) hrīṅkāravācyā hrīṅkāra pūjyā hrīṅkāra pīṭhikā

hrīṅkāravēdyā hrīṅkāracintyā hrīṁ hrīṁśarīriṇī

20) hakārarūpā haladhr̥tpūjitā hariṇēkṣaṇā

harapriyā harārādhyā haribrahmēndra vanditā

21) hayārūḍhā sēvitāṁghrir-hayamēdha samar-ccitā

haryakṣavāhanā haṁsavāhanā hatadānavā

22) hatyādipāpaśamanī haridaśvādi sēvitā

hastikuṁbhōttuṅka kucā hastikr̥tti priyāṁganā

23) haridrākuṅkumā digddhā haryaśvādyamarār-ccitā

harikēśasakhī hādividyā hallāmadālasā

24) sakārarūpā sar-vvajñā sar-vvēśī sar-vamaṁgaḷā

sar-vvakar-trī sar-vvabhar-trī sar-vvahantrī sanātanā

25) sar-vvānavadyā sar-vvāṁga sundarī sar-vvasākṣiṇī

sar-vvātmikā sar-vasaukhya dātrī sar-vvavimōhinī

26) sar-vvādhārā sar-vvagatā sar-vvāvaguṇavar-jjitā

sar-vvāruṇā sar-vvamātā sar-vvabhūṣaṇa bhūṣitā

27) kakārār-tthā kālahantrī kāmēśī kāmitār-tthadā

kāmasañjīvinī kalyā kaṭhinastanamaṇḍalā

28) karabhōruḥ kalānāthamukhī kacajitāṁbudā

kaṭākṣasyandi karuṇā kapāli prāṇanāyikā

29) kāruṇya vigrahā kāntā kāntibhūta japāvaliḥ

kalālāpā kaṁbukaṇṭhī karanir-jjita pallavā

30) kal-pavallī samabhujā kastūrī tilakāñcitā

hakārār-tthā haṁsagatir-hāṭakābharaṇōjjvalā

31) hārahāri kucābhōgā hākinī halyavar-jjitā

harilpati samārādhyā haṭhāl-kāra hatāsurā

32) har-ṣapradā havir-bhōktrī hār-dda santamasāpahā

hallīsalāsya santuṣṭā haṁsamantrār-ttha rūpiṇī

33) hānōpādāna nir-mmuktā har-ṣiṇī harisōdarī

hāhāhūhū mukha stutyā hāni vr̥ddhi vivar-jjitā

34) hayyaṁgavīna hr̥dayā harigōpāruṇāṁśukā

lakārākhyā latāpūjyā layasthityudbhavēśvarī

35) lāsya dar-śana santuṣṭā lābhālābha vivar-jjitā

laṁghyētarājñā lāvaṇya śālinī laghu siddhidā

36) lākṣārasa savar-ṇṇābhā lakṣmaṇāgraja pūjitā

labhyētarā labdha bhakti sulabhā lāṁgalāyudhā

37) lagnacāmara hasta śrīśāradā parivījitā

lajjāpada samārādhyā lampaṭā lakuḷēśvarī

38) labdhamānā labdharasā labdha sampatsamunnatiḥ

hrīṅkāriṇī ca hrīṅkari hrīmaddhyā hrīṁśikhāmaṇiḥ

39) hrīṅkārakuṇḍāgni śikhā hrīṅkāraśaśicandrikā

hrīṅkāra bhāskararucir-hrīṅkārāṁbhōdacañcalā

40) hrīṅkārakandāṅkurikā hrīṅkāraikaparāyaṇāṁ

hrīṅkāradīr-ghikāhaṁsī hrīṅkārōdyānakēkinī

41) hrīṅkārāraṇya hariṇī hrīṅkārāvāla vallarī

hrīṅkāra pañjaraśukī hrīṅkārāṅgaṇa dīpikā

42) hrīṅkārakandarā siṁhī hrīṅkārāṁbhōja bhr̥ṁgikā

hrīṅkārasumanō mādhvī hrīṅkāratarumañjarī

43) sakārākhyā samarasā sakalāgamasaṁstutā

sar-vvavēdānta tātparyabhūmiḥ sadasadāśrayā

44) sakalā saccidānandā sādhyā sadgatidāyinī

sanakādimunidhyēyā sadāśiva kuṭuṁbinī

45) sakālādhiṣṭhāna rūpā satyarūpā samākr̥tiḥ

sar-vvaprapañca nir-mmātrī samanādhika var-jjitā

46) sar-vvōttuṁgā saṁgahīnā saguṇā sakalēśvarī

kakāriṇī kāvyalōlā kāmēśvaramanōharā

47) kāmēśvarapraṇānāḍī kāmēśōtsaṁgavāsinī

kāmēśvarāliṁgitāṁgī kamēśvarasukhapradā

48) kāmēśvarapraṇayinī kāmēśvaravilāsinī

kāmēśvaratapaḥsiddhiḥ kāmēśvaramanaḥpriyā

49) kāmēśvaraprāṇanāthā kāmēśvaravimōhinī

kāmēśvarabrahmavidyā kāmēśvaragr̥hēśvarī

50) kāmēśvarāhlādakarī kāmēśvaramahēśvarī

kāmēśvarī kāmakōṭinilayā kāṁkṣitār-tathadā

51) lakāriṇī labdharūpā labdhadhīrlabdha vāñcitā

labdhapāpa manōdūrā labdhāhaṅkāra dur-ggamā

52) labdhaśaktirlabdha dēhā labdhaiśvarya samunnatiḥ

labdha vr̥ddhirlabdha līlā labdhayauvana śālinī

53) labdhātiśaya sar-vvāṁga saundaryā labdha vibhramā

labdharāgā labdhapatirlabdha nānāgamasthitiḥ

54) labdha bhōgā labdha sukhā labdha har-ṣābhi pūjitā

hrīṅkāra mūr-ttir-hrīṇ-kāra saudhaśr̥ṁga kapōtikā

55) hrīṅkāra dugdhābdhi sudhā hrīṅkāra kamalēndirā

hrīṅkāramaṇi dīpār-ccir-hrīṅkāra taruśārikā

56) hrīṅkāra pēṭaka maṇir-hrīṅkāradar-śa biṁbitā

hrīṅkāra kōśāsilatā hrīṅkārāsthāna nar-ttakī

57) hrīṅkāra śuktikā muktāmaṇir-hrīṅkāra bōdhitā

hrīṅkāramaya sauvar-ṇṇastaṁbha vidruma putrikā

58) hrīṅkāra vēdōpaniṣad hrīṅkārādhvara dakṣiṇā

hrīṅkāra nandanārāma navakal-paka vallarī

59) hrīṅkāra himaval-gaṁggā hrīṅkārār-ṇṇava kaustubhā

hrīṅkāra mantra sar-vvasvā hrīṅkārapara saukhyadā

iti śrī brahmāṇḍapurāṇē uttarākhaṇḍē

śrī hayagrīvāgastyasaṁvādē

śrīlaḷitātriśatī stōtra kathanaṁ sampūr-ṇaṁ

Spread the message
Night Mode