Lalita Trishati Namavali – Oriya

Print !

Back

ଶ୍ରୀ ଲଳିତାତ୍ରିଶତି ନାମାଵଲି

1 . ଓଂ କକାରରୂପାଯୈ ନମଃ

2 . ଓଂ କଲ୍ଯାଣ୍ଯୈ ନମଃ

3 . ଓଂ କଲ୍ଯାଣଗୁଣଶାଲିନ୍ଯୈ ନମଃ

4 . ଓଂ କଲ୍ଯାଣଶୈଲନିଲଯାଯୈ ନମଃ

5 . ଓଂ କମନୀଯାଯୈ ନମଃ

6 . ଓଂ କଲାଵତ୍ଯୈ ନମଃ

7 . ଓଂ କମଲାକ୍ଷ୍ଯୈ ନମଃ

8 . ଓଂ କ‍ନ୍ମଷଘ୍ନ୍ଯୈ ନମଃ

9 . ଓଂ କରୁଣାମୃତ ସାଗରାଯୈ ନମଃ

10 . ଓଂ କଦଂବକାନନାଵାସାଯୈ ନମଃ

11 . ଓଂ କଦଂବ କୁସୁମପ୍ରିଯାଯୈ ନମଃ

12 . ଓଂ କନ୍ଦର୍‍ପ୍ପଵିଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ

13 . ଓଂ କନ୍ଦର୍‍ପ୍ପ ଜନକାପାଂଗ ଵୀକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ

14 . ଓଂ କର୍‍ପ୍ପୂରଵୀଟୀସୌରଭ୍ଯ କଲ୍ଲୋଲିତକକୁପ୍ତଟାଯୈ ନମଃ

15 . ଓଂ କଲିଦୋଷହରାଯୈ ନମଃ

16 . ଓଂ କଞ୍ଜଲୋଚନାଯୈ ନମଃ

17 . ଓଂ କମ୍ରଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମଃ

18 . ଓଂ କର୍‍ମ୍ମାଦିସାକ୍ଷିଣ୍ଯୈ ନମଃ

19 . ଓଂ କାରଯିତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

20 . ଓଂ କର୍‍ମ୍ମଫଲପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ

21 . ଓଂ ଏକାରରୂପାଯୈ ନମଃ

22 . ଓଂ ଏକାକ୍ଷର୍ଯୈ ନମଃ

23 . ଓଂ ଏକାନେକାକ୍ଷରାକୃତଯେ ନମଃ

24 . ଓଂ ଏତତ୍ତଦିତ୍ଯନିର୍ଦେଶ୍ଯାଯୈ ନମଃ

25 . ଓଂ ଏକାନନ୍ଦ ଚିଦାକୃତଯେ ନମଃ

26 . ଓଂ ଏଵମିତ୍ଯାଗମାବୋଦ୍ଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

27 . ଓଂ ଏକଭକ୍ତି ମଦର୍‍ଚ୍ଚିତାଯୈ ନମଃ

28 . ଓଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ନିର୍‍ଦ୍ଧ୍ଯାତାଯୈ ନମଃ

29 . ଓଂ ଏଷଣା ରହିତାଦ୍ଦୃତାଯୈ ନମଃ

30 . ଓଂ ଏଲାସୁଗନ୍ଧିଚିକୁରାଯୈ ନମଃ

31 . ଓଂ ଏନଃ କୂଟ ଵିନାଶିନ୍ଯୈ ନମଃ

32 . ଓଂ ଏକଭୋଗାଯୈ ନମଃ

33 . ଓଂ ଏକରସାଯୈ ନମଃ

34 . ଓଂ ଏକୈଶ୍ଵର୍ଯ ପ୍ରଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ

35 . ଓଂ ଏକାତପତ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ଯ ପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ

36 . ଓଂ ଏକାନ୍ତପୂଜିତାଯୈ ନମଃ

37 . ଓଂ ଏଧମାନପ୍ରଭାଯୈ ନମଃ

38 . ଓଂ ଏକଦନେକଜଗଦୀଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ

39 . ଓଂ ଏକଵୀରାଦି ସଂସେଵ୍ଯାଯୈ ନମଃ

40 . ଓଂ ଏକପ୍ରାଭଵ ଶାଲିନ୍ଯୈ ନମଃ

41 . ଓଂ ଈକାରରୂପାଯୈ ନମଃ

42 . ଓଂ ଈଶିତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

43 . ଓଂ ଈପ୍ସିତାର୍‍ତ୍ଥ ପ୍ରଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ

44 . ଓଂ ଈଦ୍ଦୃଗିତ୍ଯ ଵିନିର୍‍ଦେ്ଦଶ୍ଯାଯୈ ନମଃ

45 . ଓଂ ଈଶ୍ଵରତ୍ଵ ଵିଧାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ

46 . ଓଂ ଈଶାନାଦି ବ୍ରହ୍ମମଯ୍ଯୈ ନମଃ

47 . ଓଂ ଈଶିତ୍ଵାଦ୍ଯଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିଦାଯୈ ନମଃ

48 . ଓଂ ଈକ୍ଷିତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

49 . ଓଂ ଈକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଟ୍ଯୈ ନମଃ

50 . ଓଂ ଈଶ୍ଵର ଵଲ୍ଲଭାଯୈ ନମଃ

51 . ଓଂ ଈଡିତାଯୈ ନମଃ

52 . ଓଂ ଈଶ୍ଵରାର୍‍ଦ୍ଧାଂଗ ଶରୀରାଯୈ ନମଃ

53 . ଓଂ ଈଶାଧି ଦେଵତାଯୈ ନମଃ

54 . ଓଂ ଈଶ୍ଵର ପ୍ରେରଣକର୍ଯୈ ନମଃ

55 . ଓଂ ଈଶତାଣ୍ଡଵ ସାକ୍ଷିଣ୍ଯୈ ନମଃ

56 . ଓଂ ଈଶ୍ଵରୋତ୍ସଂଗ ନିଲଯାଯୈ ନମଃ

57 . ଓଂ ଈତିବାଧା ଵିନାଶିନ୍ଯୈ ନମଃ

58 . ଓଂ ଈହାଵିରହିତାଯୈ ନମଃ

59 . ଓଂ ଈଶଶକ୍ତ୍ଯୈ ନମଃ

60 . ଓଂ ଈଷଲ୍‍ ସ୍ମିତାନନାଯୈ ନମଃ

61 . ଓଂ ଲକାରରୂପାଯୈ ନମଃ

62 . ଓଂ ଲଳିତାଯୈ ନମଃ

63 . ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଵାଣୀ ନିଷେଵିତାଯୈ ନମଃ

64 . ଓଂ ଲାକିନ୍ଯୈ ନମଃ

65 . ଓଂ ଲଲନାରୂପାଯୈ ନମଃ

66 . ଓଂ ଲସଦ୍ଦାଡିମ ପାଟଲାଯୈ ନମଃ

67 . ଓଂ ଲସନ୍ତିକାଲସଲ୍‍ଫାଲାଯୈ ନମଃ

68 . ଓଂ ଲଲାଟ ନଯନାର୍‍ଚ୍ଚିତାଯୈ ନମଃ

69 . ଓଂ ଲକ୍ଷଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲ ଦିଵ୍ଯାଂଗ୍ଯୈ ନମଃ

70 . ଓଂ ଲକ୍ଷକୋଟ୍ଯଣ୍ଡ ନାଯିକାଯୈ ନମଃ

71 . ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ଯାର୍‍ତ୍ଥାଯୈ ନମଃ

72 . ଓଂ ଲକ୍ଷଣାଗମ୍ଯାଯୈ ନମଃ

73 . ଓଂ ଲବ୍ଧକାମାଯୈ ନମଃ

74 . ଓଂ ଲତାତନଵେ ନମଃ

75 . ଓଂ ଲଲାମରାଜଦଳିକାଯୈ ନମଃ

76 . ଓଂ ଲଂବିମୁକ୍ତାଲତାଞ୍ଚିତାଯୈ ନମଃ

77 . ଓଂ ଲଂବୋଦର ପ୍ରସଵେ ନମଃ

78 . ଓଂ ଲଭ୍ଯାଯୈ ନମଃ

79 . ଓଂ ଲଜ୍ଜାଢ୍ଯାଯୈ ନମଃ

80 . ଓଂ ଲଯଵର୍‍ଜ୍ଜିତାଯୈ ନମଃ

81 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ରୂପାଯୈ ନମଃ

82 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ନିଲଯାଯୈ ନମଃ

83 . ଓଂ ହ୍ରୀଂପଦପ୍ରିଯାଯୈ ନମଃ

84 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ବୀଜାଯୈ ନମଃ

85 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରମନ୍ତ୍ରାଯୈ ନମଃ

86 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରଲକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ

87 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରଜପ ସୁପ୍ରୀତାଯୈ ନମଃ

88 . ଓଂ ହ୍ରୀଂମତ୍ଯୈ ନମଃ

89 . ଓଂ ହ୍ରୀଂଵିଭୂଷଣାଯୈ ନମଃ

90 . ଓଂ ହ୍ରୀଂଶୀଲାଯୈ ନମଃ

91 . ଓଂ ହ୍ରୀଂପଦାରାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

92 . ଓଂ ହ୍ରୀଂଗର୍‍ଭାଯୈ ନମଃ

93 . ଓଂ ହ୍ରୀଂପଦାଭିଧାଯୈ ନମଃ

94 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରଵାଚ୍ଯାଯୈ ନମଃ

95 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ପୂଜ୍ଯାଯୈ ନମଃ

96 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ପୀଠିକାଯୈ ନମଃ

97 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଵେଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ

98 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଚିନ୍ତ୍ଯାଯୈ ନମଃ

99 . ଓଂ ହ୍ରୀଂ ନମଃ

100 . ଓଂ ହ୍ରୀଂଶରୀରିଣ୍ଯୈ ନମଃ

101 . ଓଂ ହକାରରୂପାଯୈ ନମଃ

102 . ଓଂ ହଲଧୃତ୍ପୂଜିତାଯୈ ନମଃ

103 . ଓଂ ହରିଣେକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ

104 . ଓଂ ହରପ୍ରିଯାଯୈ ନମଃ

105 . ଓଂ ହରାରାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

106 . ଓଂ ହରିବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ଵନ୍ଦିତାଯୈ ନମଃ

107 . ଓଂ ହଯାରୂଢା ସେଵିତାଂଘ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

108 . ଓଂ ହଯମେଧ ସମର୍‍ଚ୍ଚିତାଯୈ ନମଃ

109 . ଓଂ ହର୍ଯକ୍ଷଵାହନାଯୈ ନମଃ

110 . ଓଂ ହଂସଵାହନାଯୈ ନମଃ

111 . ଓଂ ହତଦାନଵାଯୈ ନମଃ

112 . ଓଂ ହତ୍ଯାଦିପାପଶମନ୍ଯୈ ନମଃ

113 . ଓଂ ହରିଦଶ୍ଵାଦି ସେଵିତାଯୈ ନମଃ

114 . ଓଂ ହସ୍ତିକୁଂଭୋତ୍ତୁଂଗ କୁଚାଯୈ ନମଃ

115 . ଓଂ ହସ୍ତିକୃତ୍ତି ପ୍ରିଯାଂଗନାଯୈ ନମଃ

116 . ଓଂ ହରିଦ୍ରାକୁଙ୍କୁମା ଦିଗ୍ଦ୍ଧାଯୈ ନମଃ

117 . ଓଂ ହର୍ଯଶ୍ଵାଦ୍ଯମରାର୍‍ଚ୍ଚିତାଯୈ ନମଃ

118 . ଓଂ ହରିକେଶସଖ୍ଯୈ ନମଃ

119 . ଓଂ ହାଦିଵିଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ

120 . ଓଂ ହାଲାମଦାଲ୍ଲାସାଯୈ ନମଃ

121 . ଓଂ ସକାରରୂପାଯୈ ନମଃ

122 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଜ୍ଞାଯୈ ନମଃ

123 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵେଶ୍ଯୈ ନମଃ

124 . ଓଂ ସର୍‍ଵମଂଗଳାଯୈ ନମଃ

125 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵକର୍‍ତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

126 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଭର୍‍ତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

127 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵହନ୍ତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

128 . ଓଂ ସନାତନାଯୈ ନମଃ

129 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵାନଵଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ

130 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵାଂଗ ସୁନ୍ଦର୍ଯୈ ନମଃ

131 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵସାକ୍ଷିଣ୍ଯୈ ନମଃ

132 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵାତ୍ମିକାଯୈ ନମଃ

133 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵସୌଖ୍ଯ ଦାତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

134 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଵିମୋହିନ୍ଯୈ ନମଃ

135 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵାଧାରାଯୈ ନମଃ

136 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଗତାଯୈ ନମଃ

137 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଵିଗୁଣଵର୍‍ଜ୍ଜିତାଯୈ ନମଃ

138 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵାରୁଣାଯୈ ନମଃ

139 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵମାତ୍ରେ ନମଃ

140 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଭୂଷଣ ଭୂଷିତାଯୈ ନମଃ

141 . ଓଂ କକାରାର୍‍ତ୍ଥାଯୈ ନମଃ

142 . ଓଂ କାଲହନ୍ତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

143 . ଓଂ କାମେଶ୍ଯୈ ନମଃ

144 . ଓଂ କାମିତାର୍‍ତ୍ଥଦାଯୈ ନମଃ

145 . ଓଂ କାମସଞ୍ଜୀଵିନ୍ଯୈ ନମଃ

146 . ଓଂ କଲ୍ଯାଯୈ ନମଃ

147 . ଓଂ କଠିନସ୍ତନମଣ୍ଡଲାଯୈ ନମଃ

148 . ଓଂ କରଭୋରଵେ ନମଃ

149 . ଓଂ କଲାନାଥମୁଖ୍ଯୈ ନମଃ

150 . ଓଂ କଚଜିତାଂବୁଦାଯୈ ନମଃ

151 . ଓଂ କଟାକ୍ଷସ୍ଯନ୍ଦି କରୁଣାଯୈ ନମଃ

152 . ଓଂ କପାଲି ପ୍ରାଣନାଯିକାଯୈ ନମଃ

153 . ଓଂ କାରୁଣ୍ଯ ଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମଃ

154 . ଓଂ କାନ୍ତାଯୈ ନମଃ

155 . ଓଂ କାନ୍ତିଭୂତ ଜପାଵଲ୍ଲ୍ଯୈ ନମଃ

156 . ଓଂ କଲାଲାପାଯୈ ନମଃ

157 . ଓଂ କଂବୁକଣ୍ଠ୍ଯୈ ନମଃ

158 . ଓଂ କରନିର୍‍ଜ୍ଜିତ ପଲ୍ଲଵାଯୈ ନମଃ

159 . ଓଂ କଲ୍‍ପଵଲ୍ଲୀ ସମଭୁଜାଯୈ ନମଃ

160 . ଓଂ କସ୍ତୂରି ତିଲକାଞ୍ଚିତାଯୈ ନମଃ

161 . ଓଂ ହକାରାର୍‍ତ୍ଥାଯୈ ନମଃ

162 . ଓଂ ହଂସଗତ୍ଯୈ ନମଃ

163 . ଓଂ ହାଟକାଭରଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଯୈ ନମଃ

164 . ଓଂ ହାରହାରି କୁଚାଭୋଗାଯୈ ନମଃ

165 . ଓଂ ହାକିନ୍ଯୈ ନମଃ

166 . ଓଂ ହଲ୍ଲ୍ଯଵର୍‍ଜ୍ଜିତାଯୈ ନମଃ

167 . ଓଂ ହରିଲ୍ପତି ସମାରାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

168 . ଓଂ ହଠାଲ୍‍କାର ହତାସୁରାଯୈ ନମଃ

169 . ଓଂ ହର୍‍ଷପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ

170 . ଓଂ ହଵିର୍‍ଭୋକ୍ତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

171 . ଓଂ ହାର୍‍ଦ୍ଦ ସନ୍ତମସାପହାଯୈ ନମଃ

172 . ଓଂ ହଲ୍ଲୀସଲାସ୍ଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଯୈ ନମଃ

173 . ଓଂ ହଂସମନ୍ତ୍ରାର୍‍ତ୍ଥ ରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ

174 . ଓଂ ହାନୋପାଦାନ ନିର୍‍ମ୍ମୁକ୍ତାଯୈ ନମଃ

175 . ଓଂ ହର୍‍ଷିଣ୍ଯୈ ନମଃ

176 . ଓଂ ହରିସୋଦର୍ଯୈ ନମଃ

177 . ଓଂ ହାହାହୂହୂ ମୁଖ ସ୍ତୁତ୍ଯାଯୈ ନମଃ

178 . ଓଂ ହାନି ଵୃଦ୍ଧି ଵିଵର୍‍ଜ୍ଜିତାଯୈ ନମଃ

179 . ଓଂ ହଯ୍ଯଂଗଵୀନ ହୃଦଯାଯୈ ନମଃ

180 . ଓଂ ହରିଗୋପାରୁଣାଂଶୁକାଯୈ ନମଃ

181 . ଓଂ ଲକାରାଖ୍ଯାଯୈ ନମଃ

182 . ଓଂ ଲତାପୂଜ୍ଯାଯୈ ନମଃ

183 . ଓଂ ଲଯସ୍ଥିତ୍ଯୁଦ୍ଭଵେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ

184 . ଓଂ ଲାସ୍ଯ ଦର୍‍ଶନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଯୈ ନମଃ

185 . ଓଂ ଲାଭାଲାଭ ଵିଵର୍‍ଜ୍ଜିତାଯୈ ନମଃ

186 . ଓଂ ଲଂଘ୍ଯେତରାଜ୍ଞାଯୈ ନମଃ

187 . ଓଂ ଲାଵଣ୍ଯ ଶାଲିନ୍ଯୈ ନମଃ

188 . ଓଂ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧିଦାଯୈ ନମଃ

189 . ଓଂ ଲାକ୍ଷାରସ ସଵର୍‍ଣ୍ଣାଭାଯୈ ନମଃ

190 . ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରଜ ପୂଜିତାଯୈ ନମଃ

191 . ଓଂ ଲଭ୍ଯେତରାଯୈ ନମଃ

192 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଭକ୍ତି ସୁଲଭାଯୈ ନମଃ

193 . ଓଂ ଲାଂଗଲାଯୁଧାଯୈ ନମଃ

194 . ଓଂ ଲଗ୍ନଚାମର ହସ୍ତ ଶ୍ରୀଶାରଦା ପରିଵୀଜିତାଯୈ ନମଃ

195 . ଓଂ ଲଜ୍ଜାପଦ ସମାରାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

196 . ଓଂ ଲମ୍ପଟାଯୈ ନମଃ

197 . ଓଂ ଲକୁଳେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ

198 . ଓଂ ଲବ୍ଧମାନାଯୈ ନମଃ

199 . ଓଂ ଲବ୍ଧରସାଯୈ ନମଃ

200 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ସମୁନ୍ନତ୍ଯୈ ନମଃ

201 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରିଣ୍ଯୈ ନମଃ

202 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ

203 . ଓଂହ୍ରୀଂମଦ୍ଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

204 . ଓଂ ହ୍ରୀଂଶିଖାମଣଯେ ନମଃ

205 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରକୁଣ୍ଡାଗ୍ନି ଶିଖାଯୈ ନମଃ

206 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଶଶିଚନ୍ଦ୍ରିକାଯୈ ନମଃ

207 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଭାସ୍କରରୁଚଯେ ନମଃ

208 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାଂଭୋଦଚଞ୍ଚଲାଯୈ ନମଃ

209 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରକନ୍ଦାଂକୁରିକାଯୈ ନମଃ

210 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରୈକପରାଯଣାଯୈ ନମଃ

211 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରଦୀର୍‍ଘିକାହଂସ୍ଯୈ ନମଃ

212 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରୋଦ୍ଯାନକେକିନ୍ଯୈ ନମଃ

213 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାରଣ୍ଯ ହରିଣ୍ଯୈ ନମଃ

214 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାଲଵାଲଵଲ୍ଲ୍ଯୈ ନମଃ

215 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରପଞ୍ଜରଶୁକ୍ଯୈ ନମଃ

216 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାଙ୍ଗଣ ଦୀପିକାଯୈ ନମଃ

217 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରକନ୍ଦରା ସିଂହ୍ଯୈ ନମଃ

218 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାଂଭୋଜ ଭୃଂଗିକାଯୈ ନମଃ

219 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରସୁମନୋମାଧ୍ଵ୍ଯୈ ନମଃ

220 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରତରୁମଞ୍ଜର୍ଯୈ ନମଃ

221 . ଓଂ ସକାରାଖ୍ଯାଯୈ ନମଃ

222 . ଓଂ ସମରସାଯୈ ନମଃ

223 . ଓଂ ସକଲାଗମସଂସ୍ତୁତାଯୈ ନମଃ

224 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଵେଦାନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯଭୂମ୍ଯୈ ନମଃ

225 . ଓଂ ସଦସଦାଶ୍ରଯାଯୈ ନମଃ

226 . ଓଂ ସକଲାଯୈ ନମଃ

227 . ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦାଯୈ ନମଃ

228 . ଓଂ ସାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ

229 . ଓଂ ସଦ୍ଗତିଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ

230 . ଓଂ ସନକାଦିମୁନିଧ୍ଯେଯାଯୈ ନମଃ

231 . ଓଂ ସଦାଶିଵ କୁଟୁଂବିନ୍ଯୈ ନମଃ

232 . ଓଂ ସକାଲାଧିଷ୍ଠାନ ରୂପାଯୈ ନମଃ

233 . ଓଂ ସତ୍ଯରୂପାଯୈ ନମଃ

234 . ଓଂ ସମାକୃତଯେ ନମଃ

235 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍‍ମ୍ମାତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ

236 . ଓଂ ସମାନାଧିକ ଵର୍‍ଜ୍ଜିତାଯୈ ନମଃ

237 . ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵୋତ୍ତୁଂଗାଯୈ ନମଃ

238 . ଓଂ ସଂଗହୀନାଯୈ ନମଃ

239 . ଓଂ ସଗୁଣାଯୈ ନମଃ

240 . ଓଂ ସକଲେଷ୍ଟଦାଯୈ ନମଃ

241 . ଓଂ କକାରିଣ୍ଯୈ ନମଃ

242 . ଓଂ କାଵ୍ଯଲୋଲାଯୈ ନମଃ

243 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରମନୋହରାଯୈ ନମଃ

244 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରପ୍ରଣାନାଡ୍ଯୈ ନମଃ

245 . ଓଂ କାମେଶୋତ୍ସଂଗଵାସିନ୍ଯୈ ନମଃ

246 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରାଲିଂଗିତାଂଗ୍ଯୈ ନମଃ

247 . ଓଂ କମେଶ୍ଵର ସୁଖପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ

248 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରପ୍ରଣଯିନ୍ଯୈ ନମଃ

249 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରଵିଲାସିନ୍ଯୈ ନମଃ

250 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵର ତପଃସିଦ୍ଧ୍ଯୈ ନମଃ

251 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵର ମନଃପ୍ରିଯାଯୈ ନମଃ

252 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରପ୍ରାଣନାଥାଯୈ ନମଃ

253 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରଵିମୋହିନ୍ଯୈ ନମଃ

254 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ

255 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରଗୃହେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ

256 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରାହ୍ଲାଦକର୍ଯୈ ନମଃ

257 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵରମହେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ

258 . ଓଂ କାମେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ

259 . ଓଂ କାମକୋଟିନିଲଯାଯୈ ନମଃ

260 . ଓଂ କାଂକ୍ଷିତାର୍‍ତ୍ଥଦାଯୈ ନମଃ

261 . ଓଂ ଲକାରିଣ୍ଯୈ ନମଃ

262 . ଓଂ ଲବ୍ଧରୂପାଯୈ ନମଃ

263 . ଓଂ ଲବ୍ଧଧିଯେ ନମଃ

264 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଵାଞ୍ଛିତାଯୈ ନମଃ

265 . ଓଂ ଲବ୍ଧପାପ ମନୋଦୂରାଯୈ ନମଃ

266 . ଓଂ ଲବ୍ଧାହଙ୍କାର ଦୁର୍‍ଗ୍ଗମାଯୈ ନମଃ

267 . ଓଂ ଲବ୍ଧଶକ୍ତ୍ଯୈ ନମଃ

268 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଦେହାଯୈ ନମଃ

269 . ଓଂ ଲବ୍ଧୈଶ୍ଵର୍ଯ ସମୁନ୍ନତ୍ଯୈ ନମଃ

270 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଵୃଦ୍ଧ୍ଯୈ ନମଃ

271 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଲୀଲାଯୈ ନମଃ

272 . ଓଂ ଲବ୍ଧଯୌଵନ ଶାଲିନ୍ଯୈ ନମଃ

273 . ଓଂ ଲବ୍ଧାତିଶଯ ସର୍‍ଵ୍ଵାଂଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯାଯୈ ନମଃ

274 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଵିଭ୍ରମାଯୈ ନମଃ

275 . ଓଂ ଲବ୍ଧରାଗାଯୈ ନମଃ

276 . ଓଂ ଲବ୍ଧପତଯେ ନମଃ

277 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ନାନାଗମସ୍ଥିତ୍ଯୈ ନମଃ

278 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ଭୋଗାଯୈ ନମଃ

279 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ସୁଖାଯୈ ନମଃ

280 . ଓଂ ଲବ୍ଧ ହର୍‍ଷାଭି ପୂଜିତାଯୈ ନମଃ

281 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ମୂର୍‍ତ୍ତ୍ଯୈ ନମଃ

282 . ଓଂ ହ୍ରୀଂ‍କାର ସୌଧଶୃଂଗ କପୋତିକାଯୈ ନମଃ

283 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଦୁଗ୍ଧାବ୍ଧି ସୁଧାଯୈ ନମଃ

284 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର କମଲେନ୍ଦିରାଯୈ ନମଃ

285 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରମଣି ଦୀପାର୍‍ଚ୍ଚିଷେ ନମଃ

286 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ତରୁଶାରିକାଯୈ ନମଃ

287 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ପେଟକମଣଯେ ନମଃ

288 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରଦର୍‍ଶ ବିଂବିତାଯୈ ନମଃ

289 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର କୋଶାସିଲତାଯୈ ନମଃ

290 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାସ୍ଥାନ ନର୍‍ତ୍ତକ୍ଯୈ ନମଃ

291 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଶୁକ୍ତିକା ମୁକ୍ତାମଣଯେ ନମଃ

292 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ବୋଧିତାଯୈ ନମଃ

293 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରମଯ ସୌଵର୍‍ଣ୍ଣସ୍ତଂଭ ଵିଦ୍ରୁମ ପୁତ୍ରିକାଯୈ
ନମଃ

294 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ଵେଦୋପନିଷଦେ ନମଃ

295 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାଧ୍ଵର ଦକ୍ଷିଣାଯୈ ନମଃ

296 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ନନ୍ଦନାରାମ ନଵକଲ୍ପକ ଵଲ୍ଲର୍ଯୈ ନମଃ

297 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର ହିମଵଲ୍‍ଗ୍ଗଂଗାଯୈ ନମଃ

298 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାର୍‍ଣ୍ଣଵ କୌସ୍ତୁଭାଯୈ ନମଃ

299 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରମନ୍ତ୍ର ସର୍‍ଵ୍ଵସ୍ଵାଯୈ ନମଃ

300 . ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରପର ସୌଖ୍ଯଦାଯୈ ନମଃ

ଶ୍ରୀ ଲଳିତାତ୍ରିଶତି ନାମାଵଲି ସମାପ୍ତଂ

Spread the message
Night Mode