Lalita Sahasranamavali – Punjabi

Print !



Lalita Sahasranamavali – Punjabi Back

ਸ਼੍ਰੀ ਲਲ਼ਿਤਾ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿ

ਧ੍ਯਾਨਂ

ਓਂ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਮੌਲਿਸ੍ਫੁਰ-ੱਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਾਂ
ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੀ-ਮਾਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਂ

ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਮਲ਼ਿਪੂਰ੍‍ੰਣਰਤ੍ਨਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ

ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥ ਰਕ੍ਤਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਰਾਮਂਬਿਕਾਂ

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਤ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤਵਦਨਾਂ ਪਤ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ

ਹੇਮਾਭਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕਲਿਤਲਸਤ੍ ਹੇਮਪਤ੍ਮਾਂ ਵਰਾਂਗੀਂ

ਸਰ੍‍ੱਵਾਲਙ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਤਤਮਭਯਦਾਂ ਭਕ੍ਤਨਮ੍ਰਾਂ ਭਵਾਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍‍ੱਤਿਂ ਸਕਲਸੁਰਨੁਤਾਂ ਸਰ੍‍ੱਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਂ

ਸਕੁਙ੍ਕੁਮ ਵਿਲੇਪਨਾਮਲ਼ਿਕ ਚੁਂਬਿਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਂ ਸਮਨ੍ਦਹਸਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾਂ
ਸਸ਼ਰਚਾਪ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਂ ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਮੋਹਿਨੀਮਰੁਣਮਾਲ੍ਯਭੂਸ਼ੋੱਜ੍ਵਲਾਂ
ਜਪਾਕੁਸੁਮ ਭਾਸੁਰਾਂ ਜਪਵਿਧੌ ਸ੍ਮਰੇਦਂਬਿਕਾਂ

ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾਤਰਂਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਧ੍ਰੁਤਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਂ
ਅਣਿਮਾਦਿਭਿਰਾਵ੍ਰੁਤਾਂ ਮਯੂਖੈਰਹਮਿਤ੍ਯੇਵ ਵਿਭਾਵਯੇ ਮਹੇਸ਼ੀਂ!

ਨਾਮਾਵਲਿ

ਓਂ ਲਲ਼ਿਤਾਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

1. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

2. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਰਾਜ੍ਞ੍ਯੈ ਨਮਃ

3. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

4. ਓਂ ਚਿਦਗ੍ਨਿ-ਕੁਣ੍ਡ-ਸਂਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ

5. ਓਂ ਦੇਵਕਾਰ੍ਯ-ਸਮੁਦ੍ਯਤਾਯੈ ਨਮਃ

6. ਓਂ ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਨੁ-ਸਹਸ੍ਰਾਭਾਯੈ ਨਮਃ

7. ਓਂ ਚਤੁਰ੍‍ਬਾਹੁ-ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

8. ਓਂ ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪ-ਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

9. ਓਂ ਕ੍ਰੋਧਾਕਾਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ੋੱਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ

10. ਓਂ ਮਨੋਰੂਪੇਕ੍ਸ਼ੁ-ਕੋਦਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ

11. ਓਂ ਪਞ੍ਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰ-ਸਾਯਕਾਯੈ ਨਮਃ

12. ਓਂ ਨਿਜਾਰੁਣ-ਪ੍ਰਭਾਪੂਰ-ਮੱਜਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾਯੈ
ਨਮਃ

13. ਓਂ ਚਮ੍ਪਕਾਸ਼ੋਕ-ਪੁੰਨਾਗ-ਸੌਗਨ੍ਧਿਕ-ਲਸਤ੍ਕਚਾਯੈ ਨਮਃ

14. ਓਂ ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦਮਣਿ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਨਤ੍ਕੋਟੀਰ-ਮਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

15. ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਮੀਚਨ੍ਦ੍ਰ-ਵਿਭ੍ਰਾਜ-ਦਲ਼ਿਕਸ੍ਥਲ-ਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

16. ਓਂ ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰ-ਕਲ਼ਙ੍ਕਾਭ-ਮ੍ਰੁਗਨਾਭਿ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਯੈ ਨਮਃ

17. ਓਂ ਵਦਨਸ੍ਮਰ-ਮਾਂਗਲ੍ਯ-ਗ੍ਰੁਹਤੋਰਣ-ਚਿੱਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

18. ਓਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ-ਪਰੀਵਾਹ-ਚਲਨ੍ਮੀਨਾਭ-ਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ

19. ਓਂ ਨਵਚਮ੍ਪਕ-ਪੁਸ਼੍ਪਾਭ-ਨਾਸਾਦਣ੍ਡ-ਵਿਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

20. ਓਂ ਤਾਰਾਕਾਨ੍ਤਿ-ਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿ-ਨਾਸਾਭਰਣ-ਭਾਸੁਰਾਯੈ ਨਮਃ

21. ਓਂ ਕਦਂਬਮਞ੍ਜਰੀਕ੍ਲਿਪ੍ਤ-ਕਰ੍‍ੰਣਪੂਰ-ਮਨੋਹਰਾਯੈ ਨਮਃ

22. ਓਂ ਤਾਟਙ੍ਕ-ਯੁਗਲ਼ੀ-ਭੂਤ-ਤਪਨੋਡੁਪ-ਮਣ੍ਡਲਾਯੈ ਨਮਃ

23. ਓਂ ਪਤ੍ਮਰਾਗਸ਼ਿਲਾਦਰ੍‍ਸ਼-ਪਰਿਭਾਵਿ-ਕਪੋਲਭੁਵੇ ਨਮਃ

24. ਓਂ ਨਵਵਿਦ੍ਰੁਮ-ਬਿਂਬਸ਼੍ਰੀ-ਨ੍ਯੱਕਾਰਿ-ਰਦਨੱਛਦਾਯੈ ਨਮਃ

25. ਓਂ ਸ਼ੁੱਧਵਿਦ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਾਕਾਰ-ਦ੍ਵਿਜਪਙ੍ਕ੍ਤਿ-ਦ੍ਵਯੋੱਜ੍ਵਲਾਯੈ
ਨਮਃ

26. ਓਂ ਕਰ੍‍ੱਪੂਰਵੀਟਿਕਾਮੋਦ-ਸਮਾਕਰ੍‍ਸ਼-ੱਦਿਗਨ੍ਤਰਾਯੈ ਨਮਃ

27. ਓਂ ਨਿਜ-ਸੱਲਾਪ-ਮਾਧੁਰ੍ਯ-ਵਿਨਿਰ੍‍ਭਰ੍‍ਤ੍ਸਿਤ-ਕੱਛਪ੍ਯੈ
ਨਮਃ

28. ਓਂ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤ-ਪ੍ਰਭਾਪੂਰ-ਮੱਜਤ੍ਕਾਮੇਸ਼-ਮਾਨਸਾਯੈ ਨਮਃ

29. ਓਂ ਅਨਾਕਲਿਤ-ਸਾਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯ-ਚਿਬੁਕਸ਼੍ਰੀ-ਵਿਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

30. ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼-ਬੱਧ-ਮਾਂਗਲ੍ਯ-ਸੂਤ੍ਰ-ਸ਼ੋਭਿਤ-ਕਨ੍ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

31. ਓਂ ਕਨਕਾਙ੍ਗਦ-ਕੇਯੂਰ-ਕਮਨੀਯ-ਭੁਜਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

32. ਓਂ ਰਤ੍ਨਗ੍ਰੈਵੇਯ-ਚਿਨ੍ਤਾਕ-ਲੋਲ-ਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

33. ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ-ਪ੍ਰੇਮਰਤ੍ਨ-ਮਣਿ-ਪ੍ਰਤਿਪਣ-ਸ੍ਤਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

34. ਓਂ ਨਾਭ੍ਯਾਲਵਾਲ-ਰੋਮਾਲ਼ੀ-ਲਤਾ-ਫਲ-ਕੁਚਦ੍ਵੱਯੈ ਨਮਃ

35. ਓਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰੋਮ-ਲਤਾਧਾਰਤਾ-ਸਮੁੰਨੇਯ-ਮਧ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮਃ

36. ਓਂ ਸ੍ਤਨਭਾਰ-ਦਲ਼ਨ੍‍ਮੱਧ੍ਯ-ਪੱਟਬਨ੍ਧ-ਵਲਿਤ੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ

37. ਓਂ ਅਰੁਣਾਰੁਣ-ਕੌਸੁਂਭ-ਵਸ੍ਤ੍ਰ-ਭਾਸ੍ਵਤ੍-ਕਟੀਤਟ੍ਯੈ ਨਮਃ

38. ਓਂ ਰਤ੍ਨ-ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾ-ਰਮ੍ਯ-ਰਸ਼ਨਾ-ਦਾਮ-ਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

39. ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼-ਜ੍ਞਾਤ-ਸੌਭਾਗ੍ਯ-ਮਾਰ੍‍ੱਦਵੋਰੁ-ਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

40. ਓਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯ-ਮਕੁਟਾਕਾਰ-ਜਾਨੁਦ੍ਵਯ-ਵਿਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

41. ਓਂ ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪ-ਪਰਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ-ਸ੍ਮਰਤੂਣਾਭ-ਜਙ੍ਘਿਕਾਯੈ
ਨਮਃ

42. ਓਂ ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਾਯੈ ਨਮਃ

43. ਓਂ ਕੂਰ੍‍ੰਮਪ੍ਰੁਸ਼੍ਠ-ਜਯਿਸ਼੍ਣੁ-ਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

44. ਓਂ ਨਖਦੀਧਿਤਿ-ਸਂਛੰਨ-ਨਮੱਜਨ-ਤਮੋਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ

45. ਓਂ ਪਦਦ੍ਵਯ-ਪ੍ਰਭਾਜਾਲ-ਪਰਾਕ੍ਰੁਤ-ਸਰੋਰੁਹਾਯੈ ਨਮਃ

46. ਓਂ ਸ਼ਿਞ੍ਜਾਨ-ਮਣਿਮਞ੍ਜੀਰ-ਮਣ੍ਡਿਤ-ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਂਬੁਜਾਯੈ ਨਮਃ

47. ਓਂ ਮਰਾਲ਼ੀ-ਮਨ੍ਦਗਮਨਾਯੈ ਨਮਃ

48. ਓਂ ਮਹਾਲਾਵਣ੍ਯ-ਸ਼ੇਵਧਯੇ ਨਮਃ

49. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ

50. ਓਂ ਅਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ

51. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਭਰਣ-ਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

52. ਓਂ ਸ਼ਿਵ-ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

53. ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ

54. ਓਂ ਸ੍ਵਾਧੀਨ-ਵੱਲਭਾਯੈ ਨਮਃ

55. ਓਂ ਸੁਮੇਰੁ-ਮਧ੍ਯ-ਸ਼੍ਰੁਂਗਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

56. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਗਰ-ਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

57. ਓਂ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗ੍ਰੁਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

58. ਓਂ ਪਞ੍ਚ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸਨ-ਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

59. ਓਂ ਮਹਾਪਤ੍ਮਾਟਵੀ-ਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

60. ਓਂ ਕਦਂਬਵਨ-ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

61. ਓਂ ਸੁਧਾਸਾਗਰ-ਮੱਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

62. ਓਂ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

63. ਓਂ ਕਾਮਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

64. ਓਂ ਦੇਵਰ੍‍ਸ਼ਿ-ਗਣ-ਸਂਘਾਤ-ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮ-ਵੈਭਾਯੈ ਨਮਃ

65. ਓਂ ਭਣ੍ਡਾਸੁਰ-ਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ-ਸ਼ਕ੍ਤਿਸੇਨਾ-ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

66. ਓਂ ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀ-ਸਮਾਰੂਢ-ਸਿਨ੍ਧੁਰ-ਵ੍ਰਜ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

67. ਓਂ ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਾਸ਼੍ਵ-ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿਭਿ-ਰਾਵ੍ਰੁਤਾਯੈ
ਨਮਃ

68. ਓਂ ਚਕ੍ਰਰਾਜ-ਰਥਾਰੂਢ-ਸਰ੍‍ੱਵਾਯੁਧ-ਪਰਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

69. ਓਂ ਗੇਯਚਕ੍ਰ-ਰਥਾਰੂਢ-ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ-ਪਰਿਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

70. ਓਂ ਕਿਰਿਚਕ੍ਰ-ਰਥਾਰੂਢ-ਦਣ੍ਡਨਾਥਾ-ਪੁਰਸ੍ਕ੍ਰੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

71. ਓਂ ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿਕਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ-ਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਾਕਾਰ-ਮੱਧ੍ਯਗਾਯੈ
ਨਮਃ

72. ਓਂ ਭਣ੍ਡਸੈਨ੍ਯ-ਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ-ਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਵਿਕ੍ਰਮ-ਹਰ੍‍ਸ਼ਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

73. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾ-ਪਰਾਕ੍ਰਮਾਟੋਪ-ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣ-ਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾਯੈ ਨਮਃ

74. ਓਂ ਭਣ੍ਡਪੁਤ੍ਰ-ਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ-ਬਾਲਾ-ਵਿਕ੍ਰਮ-ਨਨ੍ਦਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

75. ਓਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣ੍ਯਂਬਾ-ਵਿਰਚਿਤ-ਵਿਸ਼ਙ੍ਗ-ਵਧ-ਤੋਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

76. ਓਂ ਵਿਸ਼ੁਕ੍ਰ-ਪ੍ਰਾਣਹਰਣ-ਵਾਰਾਹੀ-ਵੀਰ੍ਯ-ਨਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

77. ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ-ਮੁਖਾਲੋਕ-ਕਲ੍ਪਿਤ-ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯੈ ਨਮਃ

78. ਓਂ ਮਹਾਗਣੇਸ਼-ਨਿਰ੍‍ਭਿੰਨ-ਵਿਘ੍ਨਯਨ੍ਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਹਰ੍‍ਸ਼ਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

79. ਓਂ ਭਣ੍ਡਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰ-ਨਿਰ੍‍ਮੁਕ੍ਤ-ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰ-ਵਰ੍‍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ
ਨਮਃ

80. ਓਂ ਕਰਾਂਗੁਲਿ-ਨਖੋਤ੍ਪੰਨ-ਨਾਰਾਯਣ-ਦਸ਼ਾਕ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

81. ਓਂ ਮਹਾ-ਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿ-ਨਿਰ੍‍ਦਗ੍ੱਧਾਸੁਰ-ਸੈਨਿਕਾਯੈ
ਨਮਃ

82. ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਸ੍ਤ੍ਰ-ਨਿਰ੍‍ਦਗ੍ੱਧ-ਸਭਾਣ੍ਡਾਸੁਰ-ਸ਼ੂਨ੍ਯਕਾਯੈ
ਨਮਃ

83. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰ-ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿ-ਦੇਵ-ਸਂਸ੍ਤੁਤ-ਵੈਭਵਾਯੈ
ਨਮਃ

84. ਓਂ ਹਰ-ਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿ-ਸਂਦਗ੍ੱਧ-ਕਾਮ-ਸਞ੍ਜੀਵਨੌਸ਼ਧਯੇ ਨਮਃ

85. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਾਗ੍ਭਵ-ਕੂਟੈਕ-ਸ੍ਵਰੂਪ-ਮੁਖ-ਪਙ੍ਕਜਾਯੈ ਨਮਃ

86. ਓਂ ਕਣ੍ਠਾਧਃ-ਕਟਿ-ਪਰ੍ਯਨ੍ਤ-ਮਧ੍ਯਕੂਟ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

87. ਓਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕੂਟੈਕਤਾਪੰਨ-ਕਟ੍ਯਧੋਭਾਗ-ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

88. ਓਂ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

89. ਓਂ ਮੂਲਕੂਟਤ੍ਰਯ-ਕਲ਼ੇਬਰਾਯੈ ਨਮਃ

90. ਓਂ ਕੁਲ਼ਾਮ੍ਰੁਤੈਕ-ਰਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

91. ਓਂ ਕੁਲ਼ਸਙ੍ਕੇਤ-ਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

92. ਓਂ ਕੁਲਾਂਗਨਾਯੈ ਨਮਃ

93. ਓਂ ਕੁਲਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

94. ਓਂ ਕੌਲ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

95. ਓਂ ਕੁਲ਼ਯੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

96. ਓਂ ਅਕੁਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

97. ਓਂ ਸਮਯਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

98. ਓਂ ਸਮਯਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ

99. ਓਂ ਮੂਲਾਧਾਰੈਕ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

100. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗ੍ਰਨ੍ਥਿ-ਵਿਭੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

101. ਓਂ ਮਣਿਪੂਰਾਨ੍ਤਰੁਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

102. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗ੍ਰਨ੍ਥਿ-ਵਿਭੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

103. ਓਂ ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਾਲ਼ਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

104. ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਨ੍ਥਿ-ਵਿਭੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

105. ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਂਬੁਜਾਰੂਢਾਯੈ ਨਮਃ

106. ਓਂ ਸੁਧਾਸਾਰਾਭਿਵਰ੍‍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

107. ਓਂ ਤਟਿੱਲਤਾ-ਸਮਰੁਚ੍ਯੈ ਨਮਃ

108. ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰੋਪਰਿ-ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

109. ਓਂ ਮਹਾਸਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

110. ਓਂ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

111. ਓਂ ਬਿਸਤਨ੍ਤੁ-ਤਨੀਯਸ੍ਯੈ ਨਮਃ

112. ਓਂ ਭਵਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

113. ਓਂ ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

114. ਓਂ ਭਵਾਰਣ੍ਯ-ਕੁਠਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

115. ਓਂ ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

116. ਓਂ ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍‍ੱਤਯੇ ਨਮਃ

117. ਓਂ ਭਕ੍ਤ-ਸੌਭਾਗ੍ਯ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

118. ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

119. ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

120. ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

121. ਓਂ ਭਯਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ

122. ਓਂ ਸ਼ਾਂਭਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

123. ਓਂ ਸ਼ਾਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

124. ਓਂ ਸ਼ਰ੍‍ਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

125. ਓਂ ਸ਼ਰ੍‍ੰਮਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

126. ਓਂ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

127. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

128. ਓਂ ਸਾਧ੍ਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

129. ਓਂ ਸ਼ਰੱਚਨ੍ਦ੍ਰ-ਨਿਭਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ

130. ਓਂ ਸ਼ਾਤੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

131. ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

132. ਓਂ ਨਿਰਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

133. ਓਂ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯੈ ਨਮਃ

134. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੱਲੇਪਾਯੈ ਨਮਃ

135. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੰਮਲਾਯੈ ਨਮਃ

136. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

137. ਓਂ ਨਿਰਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

138. ਓਂ ਨਿਰਾਕੁਲਾਯੈ ਨਮਃ

139. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੱਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ

140. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ

141. ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

142. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾਯੈ ਨਮਃ

143. ਓਂ ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾਯੈ ਨਮਃ

144. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

145. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੱਵਿਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

146. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਯੈ ਨਮਃ

147. ਓਂ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ

148. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

149. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਬੁੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

150. ਓਂ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

151. ਓਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾਯੈ ਨਮਃ

152. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਾਯੈ ਨਮਃ

153. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਙ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ

154. ਓਂ ਨਿਰੁਪਾਧਯੇ ਨਮਃ

155. ਓਂ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯੈ ਨਮਃ

156. ਓਂ ਨੀਰਾਗਾਯੈ ਨਮਃ

157. ਓਂ ਰਾਗਮਥਨਾਯੈ ਨਮਃ

158. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੰਮਦਾਯੈ ਨਮਃ

159. ਓਂ ਮਦਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

160. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

161. ਓਂ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

162. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੰਮੋਹਾਯੈ ਨਮਃ

163. ਓਂ ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

164. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੰਮਮਾਯੈ ਨਮਃ

165. ਓਂ ਮਮਤਾਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

166. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾਯੈ ਨਮਃ

167. ਓਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

168. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੋਧਾਯੈ ਨਮਃ

169. ਓਂ ਕ੍ਰੋਧਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

170. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੱਲੋਭਾਯੈ ਨਮਃ

171. ਓਂ ਲੋਭਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

172. ਓਂ ਨਿਃਸਂਸ਼ਯਾਯੈ ਨਮਃ

173. ਓਂ ਸਂਸ਼ਯਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

174. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ

175. ਓਂ ਭਵਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

176. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੱਵਿਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ

177. ਓਂ ਨਿਰਾਬਾਧਾਯੈ ਨਮਃ

178. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ਭੇਦਾਯੈ ਨਮਃ

179. ਓਂ ਭੇਦਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

180. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੰਨਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

181. ਓਂ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਮਥਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

182. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

183. ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਪਰਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ

184. ਓਂ ਨਿਸ੍ਤੁਲਾਯੈ ਨਮਃ

185. ਓਂ ਨੀਲਚਿਕੁਰਾਯੈ ਨਮਃ

186. ਓਂ ਨਿਰਪਾਯਾਯੈ ਨਮਃ

187. ਓਂ ਨਿਰਤ੍ਯਯਾਯੈ ਨਮਃ

188. ਓਂ ਦੁਰ੍‍ੱਲਭਾਯੈ ਨਮਃ

189. ਓਂ ਦੁਰ੍‍ੱਗਮਾਯੈ ਨਮਃ

190. ਓਂ ਦੁਰ੍‍ੱਗਾਯੈ ਨਮਃ

191. ਓਂ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

192. ਓਂ ਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

193. ਓਂ ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾਯੈ ਨਮਃ

194. ਓਂ ਦੁਰਾਚਾਰਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

195. ਓਂ ਦੋਸ਼-ਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

196. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ

197. ਓਂ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਕਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ

198. ਓਂ ਸਮਾਨਾਧਿਕ-ਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

199. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮੱਯੈ ਨਮਃ

200. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵ‍ਮਂਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

201. ਓਂ ਸਦ੍ਗਤਿ-ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

202. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

203. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਮੱਯੈ ਨਮਃ

204. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਮਨ੍ਤ੍ਰ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

205. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵ-ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

206. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵ-ਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

207. ਓਂ ਮਨੋਨ੍ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

208. ਓਂ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

209. ਓਂ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

210. ਓਂ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ

211. ਓਂ ਮ੍ਰੁਡਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

212. ਓਂ ਮਹਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

213. ਓਂ ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

214. ਓਂ ਮਹਾ-ਪਾਤਕ-ਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

215. ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ

216. ਓਂ ਮਹਾਸੱਤ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ

217. ਓਂ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

218. ਓਂ ਮਹਾਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

219. ਓਂ ਮਹਾਭੋਗਾਯੈ ਨਮਃ

220. ਓਂ ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

221. ਓਂ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

222. ਓਂ ਮਹਾਬਲਾਯੈ ਨਮਃ

223. ਓਂ ਮਹਾਬੁੱਧ੍ਯੈ ਨਮਃ

224. ਓਂ ਮਹਾਸਿੱਧ੍ਯੈ ਨਮਃ

225. ਓਂ ਮਹਾਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

226. ਓਂ ਮਹਾਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

227. ਓਂ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

228. ਓਂ ਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

229. ਓਂ ਮਹਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ

230. ਓਂ ਮਹਾਯਾਗ-ਕ੍ਰਮਾਰਾੱਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

231. ਓਂ ਮਹਾਭੈਰਵ-ਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

232. ਓਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ-ਮਹਾਕਲ੍ਪ-ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵ-ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

233. ਓਂ ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼-ਮਹਿਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

234. ਓਂ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

235. ਓਂ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯੁਪਚਾਰਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

236. ਓਂ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮੱਯੈ ਨਮਃ

237. ਓਂ ਮਹਾ-ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕੋਟਿ-ਯੋਗਿਨੀ-ਗਣਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

238. ਓਂ ਮਨੁਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

239. ਓਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

240. ਓਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲ-ਮੱਧ੍ਯਗਾਯੈ ਨਮਃ

241. ਓਂ ਚਾਰੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

242. ਓਂ ਚਾਰੁਹਾਸਾਯੈ ਨਮਃ

243. ਓਂ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰ-ਕਲਾਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

244. ਓਂ ਚਰਾਚਰ-ਜਗੰਨਾਥਾਯੈ ਨਮਃ

245. ਓਂ ਚਕ੍ਰਰਾਜ-ਨਿਕੇਤਨਾਯੈ ਨਮਃ

246. ਓਂ ਪਾਰ੍‍ੱਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

247. ਓਂ ਪਤ੍ਮਨਯਨਾਯੈ ਨਮਃ

248. ਓਂ ਪਤ੍ਮਰਾਗ-ਸਮਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ

249. ਓਂ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨਾਯੈ ਨਮਃ

250. ਓਂ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਪਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

251. ਓਂ ਚਿਨ੍ਮੱਯੈ ਨਮਃ

252. ਓਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ

253. ਓਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

254. ਓਂ ਧ੍ਯਾਨ-ਧ੍ਯਾਤ੍ਰੁ-ਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

255. ਓਂ ਧਰ੍‍ੰਮਾਧਰ੍‍ੰਮ-ਵਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

256. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

257. ਓਂ ਜਾਗਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

258. ਓਂ ਸ੍ਵਪਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

259. ਓਂ ਤੈਜਸਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

260. ਓਂ ਸੁਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

261. ਓਂ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

262. ਓਂ ਤੁਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

263. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਵਸ੍ਥਾ-ਵਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

264. ਓਂ ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਕਰ੍‍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

265. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

266. ਓਂ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

267. ਓਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

268. ਓਂ ਸਂਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

269. ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

270. ਓਂ ਤਿਰੋਧਾਨਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

271. ਓਂ ਈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

272. ਓਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ

273. ਓਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਦਾਯੈ ਨਮਃ

274. ਓਂ ਪਞ੍ਚਕ੍ਰੁਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ

275. ਓਂ ਭਾਨੁਮਣ੍ਡਲ-ਮੱਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

276. ਓਂ ਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

277. ਓਂ ਭਗਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

278. ਓਂ ਪਤ੍ਮਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ

279. ਓਂ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

280. ਓਂ ਪਤ੍ਮਨਾਭ-ਸਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

281. ਓਂ ਉਨ੍ਮੇਸ਼-ਨਿਮਿਸ਼ੋਤ੍ਪੰਨ-ਵਿਪੰਨ-ਭੁਵਨਾਵਲ੍ਯੈ ਨਮਃ

282. ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍‍ਸ਼ਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ

283. ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

284. ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਪਦੇ ਨਮਃ

285. ਓਂ ਆਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਕੀਟ-ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

286. ਓਂ ਵਰ੍‍ੰਣਾਸ਼੍ਰਮ-ਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

287. ਓਂ ਨਿਜਾਜ੍ਞਾਰੂਪ-ਨਿਗਮਾਯੈ ਨਮਃ

288. ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯ-ਫਲਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

289. ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ-ਸੀਮਨ੍ਤ-ਸਿਨ੍ਦੂਰੀ-ਕ੍ਰੁਤ-ਪਾਦਾਬ੍ਜਧੂਲ਼ਿਕਾਯੈ
ਨਮਃ

290. ਓਂ ਸਕਲਾਗਮ-ਸਨ੍ਦੋਹ-ਸ਼ੁਕ੍ਤਿ-ਸਮ੍ਪੁਟ-ਮੌਕ੍ਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

291. ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍‍ੱਥ-ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

292. ਓਂ ਪੂਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

293. ਓਂ ਭੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

294. ਓਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

295. ਓਂ ਅਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

296. ਓਂ ਅਨਾਦਿ-ਨਿਧਨਾਯੈ ਨਮਃ

297. ਓਂ ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

298. ਓਂ ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

299. ਓਂ ਨਾਦਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

300. ਓਂ ਨਾਮਰੂਪ-ਵਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

301. ਓਂ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

302. ਓਂ ਹ੍ਰੀਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

303. ਓਂ ਹ੍ਰੁਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

304. ਓਂ ਹੇਯੋਪਾਦੇਯ-ਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

305. ਓਂ ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

306. ਓਂ ਰਾਜ੍ਞ੍ਯੈ ਨਮਃ

307. ਓਂ ਰਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

308. ਓਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ

309. ਓਂ ਰਞ੍ਜਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

310. ਓਂ ਰਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

311. ਓਂ ਰਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

312. ਓਂ ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿ-ਮੇਖਲਾਯੈ ਨਮਃ

313. ਓਂ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ

314. ਓਂ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁ-ਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ

315. ਓਂ ਰਤਿਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

316. ਓਂ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

317. ਓਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

318. ਓਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

319. ਓਂ ਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ

320. ਓਂ ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਾਯੈ ਨਮਃ

321. ਓਂ ਕਾਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

322. ਓਂ ਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

323. ਓਂ ਕਦਂਬ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

324. ਓਂ ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

325. ਓਂ ਜਗਤੀ-ਕਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ

326. ਓਂ ਕਰੁਣਾ-ਰਸ-ਸਾਗਰਾਯੈ ਨਮਃ

327. ਓਂ ਕਲਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

328. ਓਂ ਕਲਾਲਾਪਾਯੈ ਨਮਃ

329. ਓਂ ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

330. ਓਂ ਕਾਦਂਬਰੀ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

331. ਓਂ ਵਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

332. ਓਂ ਵਾਮਨਯਨਾਯੈ ਨਮਃ

333. ਓਂ ਵਾਰੁਣੀ-ਮਦ-ਵਿਹ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ

334. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

335. ਓਂ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

336. ਓਂ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲ-ਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

337. ਓਂ ਵਿਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

338. ਓਂ ਵੇਦਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

339. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ

340. ਓਂ ਵਿਲਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

341. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

342. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

343. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞ-ਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

344. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਯਵ੍ਰੁੱਧਿ-ਵਿਨਿਰ੍‍ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

345. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲ-ਸਮਰ੍‍ੱਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

346. ਓਂ ਵਿਜਯਾਯੈ ਨਮਃ

347. ਓਂ ਵਿਮਲਾਯੈ ਨਮਃ

348. ਓਂ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

349. ਓਂ ਵਨ੍ਦਾਰੁ-ਜਨ-ਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ

350. ਓਂ ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

351. ਓਂ ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

352. ਓਂ ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲ-ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

353. ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਮਤ੍-ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

354. ਓਂ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼-ਵਿਮੋਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

355. ਓਂ ਸਂਹ੍ਰੁਤਾਸ਼ੇਸ਼-ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ

356. ਓਂ ਸਦਾਚਾਰ-ਪ੍ਰਵਰ੍‍ੱਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

357. ਓਂ ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿ-ਸਨ੍ਤਪ੍ਤ-ਸਮਾਹ੍ਲ਼ਾਦਨ-ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ
ਨਮਃ

358. ਓਂ ਤਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

359. ਓਂ ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

360. ਓਂ ਤਨੁਮੱਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

361. ਓਂ ਤਮੋਪਹਾਯੈ ਨਮਃ

362. ਓਂ ਚਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

363. ਓਂ ਤਤ੍ਪਦ-ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍‍ੱਥਾਯੈ ਨਮਃ

364. ਓਂ ਚਿਦੇਕਰਸ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

365. ਓਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦ-ਲਵੀਭੂਤ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦ-ਸਨ੍ਤਤ੍ਯੈ
ਨਮਃ

366. ਓਂ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ

367. ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍-ਚਿਤੀਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

368. ਓਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

369. ਓਂ ਪਰਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ

370. ਓਂ ਮੱਧ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮਃ

371. ਓਂ ਵੈਖਰੀ-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

372. ਓਂ ਭਕ੍ਤ-ਮਾਨਸ-ਹਂਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

373. ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ-ਪ੍ਰਾਣਨਾਡ੍ਯੈ ਨਮਃ

374. ਓਂ ਕ੍ਰੁਤਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ

375. ਓਂ ਕਾਮਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

376. ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਂਗਾਰ-ਰਸ-ਸਮ੍ਪੂਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

377. ਓਂ ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ

378. ਓਂ ਜਾਲਨ੍ਧਰ-ਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

379. ਓਂ ਓਢ੍ਯਾਣ-ਪੀਠ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

380. ਓਂ ਬਿਨ੍ਦੁ-ਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

381. ਓਂ ਰਹੋਯਾਗ-ਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

382. ਓਂ ਰਹਸ੍ਤਰ੍‍ੱਪਣ-ਤਰ੍‍ੱਪਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

383. ਓਂ ਸਦ੍ਯਃਪ੍ਰਸਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

384. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

385. ਓਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

386. ਓਂ ਸ਼ਡਂਗਦੇਵਤਾ-ਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

387. ਓਂ ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯ-ਪਰਿਪੂਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

388. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯ-ਕ੍ਲਿੰਨਾਯੈ ਨਮਃ

389. ਓਂ ਨਿਰੁਪਮਾਯੈ ਨਮਃ

390. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ੱਵਾਣ-ਸੁਖ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

391. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾ-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

392. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਰ੍‍ੱਧ-ਸ਼ਰੀਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

393. ਓਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

394. ਓਂ ਪ੍ਰਭਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

395. ਓਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

396. ਓਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

397. ਓਂ ਮੂਲਪ੍ਰਕ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

398. ਓਂ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

399. ਓਂ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

400. ਓਂ ਵ੍ਯਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

401. ਓਂ ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

402. ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯਾ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

403. ਓਂ ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼-ਨਯਨ-ਕੁਮੁਦਾਹ੍ਲ਼ਾਦ-ਕੌਮੁਦ੍ਯੈ ਨਮਃ

404. ਓਂ ਭਕ੍ਤਾ-ਹਾਰ੍‍ੱਦ-ਤਮੋ-ਭੇਦ-ਭਾਨੁਮਦ੍ਭਾਨੁ-ਸਨ੍ਤਤ੍ਯੈ
ਨਮਃ

405. ਓਂ ਸ਼ਿਵਦੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

406. ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

407. ਓਂ ਸ਼ਿਵਮੂਰ੍‍ੱਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

408. ਓਂ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

409. ਓਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

410. ਓਂ ਸ਼ਿਵਪਰਾਯੈ ਨਮਃ

411. ਓਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ

412. ਓਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

413. ਓਂ ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯੈ ਨਮਃ

414. ਓਂ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

415. ਓਂ ਮਨੋ-ਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾਯੈ ਨਮਃ

416. ਓਂ ਚਿੱਛਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

417. ਓਂ ਚੇਤਨਾ-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

418. ਓਂ ਜਡਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

419. ਓਂ ਜਡਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

420. ਓਂ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

421. ਓਂ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

422. ਓਂ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

423. ਓਂ ਦ੍ਵਿਜਵ੍ਰੁਨ੍ਦ-ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

424. ਓਂ ਤੱਤ੍ਵਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ

425. ਓਂ ਤਸ੍ਮੈ ਨਮਃ

426. ਓਂ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ

427. ਓਂ ਅੱਯੈ ਨਮਃ

428. ਓਂ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਨ੍ਤਰ-ਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

429. ਓਂ ਨਿੱਸੀਮ-ਮਹਿਮ੍ਨੇ ਨਮਃ

430. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯ-ਯੌੱਵਨਾਯੈ ਨਮਃ

431. ਓਂ ਮਦਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

432. ਓਂ ਮਦਘੂਰ੍‍ੰਣਿਤ-ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

433. ਓਂ ਮਦਪਾਟਲ-ਗਣ੍ਡਭੁਵੇ ਨਮਃ

434. ਓਂ ਚਨ੍ਦਨ-ਦ੍ਰਵ-ਦਿਗ੍ੱਧਾਂਗ੍ਯੈ ਨਮਃ

435. ਓਂ ਚਾਮ੍ਪੇਯ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

436. ਓਂ ਕੁਸ਼ਲਾਯੈ ਨਮਃ

437. ਓਂ ਕੋਮਲ਼ਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

438. ਓਂ ਕੁਰੁਕੁੱਲਾਯੈ ਨਮਃ

439. ਓਂ ਕੁਲ਼ੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

440. ਓਂ ਕੁਲ਼ਕੁਣ੍ਡਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

441. ਓਂ ਕੌਲ਼ਮਾਰ੍‍ੱਗ-ਤਤ੍ਪਰ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

442. ਓਂ ਕੁਮਾਰ-ਗਣਨਾਥਾਂਬਾਯੈ ਨਮਃ

443. ਓਂ ਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ

444. ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ

445. ਓਂ ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

446. ਓਂ ਧ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

447. ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

448. ਓਂ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

449. ਓਂ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

450. ਓਂ ਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

451. ਓਂ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

452. ਓਂ ਤੇਜੋਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

453. ਓਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾਯੈ ਨਮਃ

454. ਓਂ ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ-ਕਾਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

455. ਓਂ ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

456. ਓਂ ਹਂਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

457. ਓਂ ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

458. ਓਂ ਮਲਯਾਚਲ-ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

459. ਓਂ ਸੁਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ

460. ਓਂ ਨਲ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

461. ਓਂ ਸੁਭ੍ਰੁਵੇ ਨਮਃ

462. ਓਂ ਸ਼ੋਭਨਾਯੈ ਨਮਃ

463. ਓਂ ਸੁਰਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

464. ਓਂ ਕਾਲ਼ਕਣ੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ

465. ਓਂ ਕਾਨ੍ਤਿਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

466. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

467. ਓਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

468. ਓਂ ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

469. ਓਂ ਵਾਮਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

470. ਓਂ ਵਯੋਵਸ੍ਥਾ-ਵਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

471. ਓਂ ਸਿੱਧੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

472. ਓਂ ਸਿੱਧਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

473. ਓਂ ਸਿੱਧਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

474. ਓਂ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

475. ਓਂ ਵਿਸ਼ੁੱਧਿਚਕ੍ਰ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

476. ਓਂ ਆਰਕ੍ਤਵਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

477. ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ

478. ਓਂ ਖਟ੍ਵਾਂਗਾਦਿ-ਪ੍ਰਹਰਣਾਯੈ ਨਮਃ

479. ਓਂ ਵਦਨੈਕ-ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

480. ਓਂ ਪਾਯਸਾੰਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

481. ਓਂ ਤ੍ਵਕ੍ਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

482. ਓਂ ਪਸ਼ੁਲੋਕ-ਭਯਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

483. ਓਂ ਅਮ੍ਰੁਤਾਦਿ-ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਸਂਵ੍ਰੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

484. ਓਂ ਡਾਕਿਨੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

485. ਓਂ ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

486. ਓਂ ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਾਯੈ ਨਮਃ

487. ਓਂ ਵਦਨਦ੍ਵਯਾਯੈ ਨਮਃ

488. ਓਂ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋੱਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ

489. ਓਂ ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਦਿ-ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

490. ਓਂ ਰੁਧਿਰ-ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

491. ਓਂ ਕਾਲ਼ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿ-ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੌਘ-ਵ੍ਰੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

492. ਓਂ ਸ੍ਨਿਗ੍ੱਧੌਦਨ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

493. ਓਂ ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰ-ਵਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

494. ਓਂ ਰਾਕਿਣ੍ਯਂਬਾ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

495. ਓਂ ਮਣਿਪੂਰਾਬ੍ਜ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

496. ਓਂ ਵਦਨਤ੍ਰਯ-ਸਂਯੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

497. ਓਂ ਵਜ੍ਰਾਦਿਕਾਯੁਧੋਪੇਤਾਯੈ ਨਮਃ

498. ਓਂ ਡਾਮਰ੍ਯਾਦਿਭਿ-ਰਾਵ੍ਰੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

499. ਓਂ ਰਕ੍ਤਵਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

500. ਓਂ ਮਾਂਸਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ

501. ਓਂ ਗੁਡਾੰਨ-ਪ੍ਰੀਤ-ਮਾਨਸਾਯੈ ਨਮਃ

502. ਓਂ ਸਮਸ੍ਤਭਕ੍ਤ-ਸੁਖਦਾਯੈ ਨਮਃ

503. ਓਂ ਲਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

504. ਓਂ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਂਬੁਜਗਤਾਯੈ ਨਮਃ

505. ਓਂ ਚਤੁਰ੍‍ਵਕ੍ਤ੍ਰ-ਮਨੋਹਰਾਯੈ ਨਮਃ

506. ਓਂ ਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧ-ਸਮ੍ਪੰਨਾਯੈ ਨਮਃ

507. ਓਂ ਪੀਤਵਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

508. ਓਂ ਅਤਿਗਰ੍‍ੱਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

509. ਓਂ ਮੇਦੋ-ਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ

510. ਓਂ ਮਧੁਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ

511. ਓਂ ਬਨ੍ਦਿਨ੍ਯਾਦਿ-ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

512. ਓਂ ਦਧ੍ਯੰਨਾਸਕ੍ਤ-ਹ੍ਰੁਦਯਾਯੈ ਨਮਃ

513. ਓਂ ਕਾਕਿਨੀ-ਰੂਪ-ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

514. ਓਂ ਮੂਲਾਧਾਰਾਂਬੁਜਾਰੂਢਾਯੈ ਨਮਃ

515. ਓਂ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

516. ਓਂ ਅਸ੍ਥਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

517. ਓਂ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਦਿ-ਪ੍ਰਹਰਣਾਯੈ ਨਮਃ

518. ਓਂ ਵਰਦਾਦਿ-ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

519. ਓਂ ਮੁਦ੍ਗੌਦਨਾਸਕ੍ਤ-ਚਿੱਤਾਯੈ ਨਮਃ

520. ਓਂ ਸਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

521. ਓਂ ਆਜ੍ਞਾ-ਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

522. ਓਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

523. ਓਂ ਸ਼ਡਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ

524. ਓਂ ਮੱਜਾ-ਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

525. ਓਂ ਹਂਸਵਤੀ-ਮੁਖ੍ਯ-ਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

526. ਓਂ ਹਰਿਦ੍ਰਾੰਨੈਕ-ਰਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

527. ਓਂ ਹਾਕਿਨੀ-ਰੂਪ-ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

528. ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਦਲ਼-ਪਤ੍ਮਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

529. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵ-ਵਰ੍‍ੰਣੋਪ-ਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

530. ਓਂ ਸਰ੍‍ਵਾਯੁਧ-ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

531. ਓਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲ-ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

532. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਤੋਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ

533. ਓਂ ਸਰ੍‍ਵੌਦਨ-ਪ੍ਰੀਤਚਿੱਤਾਯੈ ਨਮਃ

534. ਓਂ ਯਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

535. ਓਂ ਸ੍ਵਾਹਾਯੈ ਨਮਃ

536. ਓਂ ਸ੍ਵਧਾਯੈ ਨਮਃ

537. ਓਂ ਅਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

538. ਓਂ ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ

539. ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

540. ਓਂ ਸ੍ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

541. ਓਂ ਅਨੁੱਤਮਾਯੈ ਨਮਃ

542. ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍‍ੱਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

543. ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

544. ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣ-ਕੀਰ੍‍ੱਤਨਾਯੈ ਨਮਃ

545. ਓਂ ਪੁਲੋਮਜਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

546. ਓਂ ਬਨ੍ਧਮੋਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

547. ਓਂ ਬਰ੍‍ਬਰਾਲ਼ਕਾਯੈ ਨਮਃ

548. ਓਂ ਵਿਮਰ੍‍ਸ਼ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

549. ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

550. ਓਂ ਵਿਯਦਾਦਿ-ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੁਵੇ ਨਮਃ

551. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਵ੍ਯਾਧਿ-ਪ੍ਰਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

552. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁ-ਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

553. ਓਂ ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

554. ਓਂ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

555. ਓਂ ਕਲਿਕਨ੍ਮਸ਼-ਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

556. ਓਂ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

557. ਓਂ ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

558. ਓਂ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼-ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

559. ਓਂ ਤਾਂਬੂਲ-ਪੂਰਿਤ-ਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ

560. ਓਂ ਦਾਡਿਮੀ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ

561. ਓਂ ਮ੍ਰੁਗਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

562. ਓਂ ਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

563. ਓਂ ਮੁਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

564. ਓਂ ਮ੍ਰੁਡਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

565. ਓਂ ਮਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

566. ਓਂ ਨਿਤ੍ਯ-ਤ੍ਰੁਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

567. ਓਂ ਭਕ੍ਤਨਿਧਯੇ ਨਮਃ

568. ਓਂ ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

569. ਓਂ ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

570. ਓਂ ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿ-ਵਾਸਨਾਲਭ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

571. ਓਂ ਮਹਾ-ਪ੍ਰਲ਼ਯ-ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

572. ਓਂ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

573. ਓਂ ਪਰਾਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ

574. ਓਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

575. ਓਂ ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸਾਯੈ ਨਮਃ

576. ਓਂ ਮੱਤਾਯੈ ਨਮਃ

577. ਓਂ ਮਾਤ੍ਰੁਕਾ-ਵਰ੍‍ਣ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

578. ਓਂ ਮਹਾਕੈਲਾਸ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

579. ਓਂ ਮ੍ਰੁਣਾਲ਼-ਮ੍ਰੁਦੁ-ਦੋਰ੍‍ੱਲਤਾਯੈ ਨਮਃ

580. ਓਂ ਮਹਨੀਯਾਯੈ ਨਮਃ

581. ਓਂ ਦਯਾਮੂਰ੍‌ੱਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

582. ਓਂ ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯ-ਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

583. ਓਂ ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

584. ਓਂ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

585. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

586. ਓਂ ਕਾਮਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

587. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

588. ਓਂ ਤ੍ਰਿਕੂਟਾਯੈ ਨਮਃ

589. ਓਂ ਕਾਮਕੋਟਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

590. ਓਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼-ਕਿਙ੍ਕਰੀ-ਭੂਤ-ਕਮਲਾ-ਕੋਟਿ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

591. ਓਂ ਸ਼ਿਰਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

592. ਓਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਯੈ ਨਮਃ

593. ਓਂ ਫਾਲਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

594. ਓਂ ਇਨ੍ਦ੍ਰ-ਧਨੁਃ-ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ

595. ਓਂ ਹ੍ਰੁਦਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

596. ਓਂ ਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

597. ਓਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਨ੍ਤਰ-ਦੀਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

598. ਓਂ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

599. ਓਂ ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

600. ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

601. ਓਂ ਦਰਾਨ੍ਦੋਲ਼ਿਤ-ਦੀਰ੍‍ਘਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

602. ਓਂ ਦਰਹਾਸੋੱਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ

603. ਓਂ ਗੁਰੁ-ਮੂਰ੍‍ੱਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

604. ਓਂ ਗੁਣਨਿਧਯੇ ਨਮਃ

605. ਓਂ ਗੋਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

606. ਓਂ ਗੁਹਜਨ੍ਮਭੁਵੇ ਨਮਃ

607. ਓਂ ਦੇਵੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

608. ਓਂ ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

609. ਓਂ ਦਹਰਾਕਾਸ਼-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

610. ਓਂ ਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਮੁਖ੍ਯ-ਰਾਕਾਨ੍ਤ-ਤਿਥਿ-ਮਣ੍ਡਲ-ਪੂਜਿਤਾਯੈ
ਨਮਃ

611. ਓਂ ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

612. ਓਂ ਕਲਾਨਾਥਾਯੈ ਨਮਃ

613. ਓਂ ਕਾਵ੍ਯਾਲਾਪ-ਵਿਨੋਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

614. ਓਂ ਸਚਾਮਰ-ਰਮਾ-ਵਾਣੀ-ਸਵ੍ਯ-ਦਕ੍ਸ਼ਿਣ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

615. ਓਂ ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

616. ਓਂ ਅਮੇਯਾਯੈ ਨਮਃ

617. ਓਂ ਆਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ

618. ਓਂ ਪਰਮਾਯੈ ਨਮਃ

619. ਓਂ ਪਾਵਨਾਕ੍ਰੁਤਯੇ ਨਮਃ

620. ਓਂ ਅਨੇਕ-ਕੋਟਿ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ-ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

621. ਓਂ ਦਿਵ੍ਯ-ਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ

622. ਓਂ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

623. ਓਂ ਕੇਵਲਾਯੈ ਨਮਃ

624. ਓਂ ਗੁਹ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

625. ਓਂ ਕੈਵਲ੍ਯ-ਪਦ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

626. ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਯੈ ਨਮਃ

627. ਓਂ ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍-ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

628. ਓਂ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍‍ੱਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

629. ਓਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

630. ਓਂ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

631. ਓਂ ਦਿਵ੍ਯ-ਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

632. ਓਂ ਸਿਨ੍ਦੂਰ-ਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

633. ਓਂ ਉਮਾਯੈ ਨਮਃ

634. ਓਂ ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾਯੈ ਨਮਃ

635. ਓਂ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

636. ਓਂ ਗਨ੍ਧਰ੍‍ੱਵ-ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

637. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍‍ਭਾਯੈ ਨਮਃ

638. ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍‍ੰਣਗਰ੍‍ਭਾਯੈ ਨਮਃ

639. ਓਂ ਅਵਰਦਾਯੈ ਨਮਃ

640. ਓਂ ਵਾਗਧੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

641. ਓਂ ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

642. ਓਂ ਅਪਰਿੱਛੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

643. ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯੈ ਨਮਃ

644. ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ

645. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵ-ਵੇਦਾਨ੍ਤ-ਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

646. ਓਂ ਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

647. ਓਂ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

648. ਓਂ ਲੀਲਾਕ੍ਲਿਪ੍ਤ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ-ਮਣ੍ਡਲਾਯੈ ਨਮਃ

649. ਓਂ ਅਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

650. ਓਂ ਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

651. ਓਂ ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

652. ਓਂ ਵੇਦ੍ਯ-ਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

653. ਓਂ ਯੋਗਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

654. ਓਂ ਯੋਗਦਾਯੈ ਨਮਃ

655. ਓਂ ਯੋਗ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

656. ਓਂ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ

657. ਓਂ ਯੁਗਨ੍ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

658. ਓਂ ਇੱਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ
ਨਮਃ

659. ਓਂ ਸਰ੍‍ਵਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

660. ਓਂ ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ

661. ਓਂ ਸਦਸਦ੍ਰੂਪ-ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

662. ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍‍ੱਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

663. ਓਂ ਅਜਾਜੈਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

664. ਓਂ ਲੋਕਯਾਤ੍ਰਾ-ਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

665. ਓਂ ਏਕਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

666. ਓਂ ਭੂਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

667. ਓਂ ਨਿਰ੍‍ਦ੍ਵੈਤਾਯੈ ਨਮਃ

668. ਓਂ ਦ੍ਵੈਤਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

669. ਓਂ ਅੰਨਦਾਯੈ ਨਮਃ

670. ਓਂ ਵਸੁਦਾਯੈ ਨਮਃ

671. ਓਂ ਵ੍ਰੁੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

672. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

673. ਓਂ ਬ੍ਰੁਹਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

674. ਓਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

675. ਓਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ

676. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ

677. ਓਂ ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

678. ਓਂ ਭਾਸ਼ਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

679. ਓਂ ਬ੍ਰੁਹਤ੍ਸੇਨਾਯੈ ਨਮਃ

680. ਓਂ ਭਾਵਾਭਾਵ-ਵਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

681. ਓਂ ਸੁਖਾਰਾੱਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

682. ਓਂ ਸ਼ੁਭਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

683. ਓਂ ਸ਼ੋਭਨਾਸੁਲਭਾਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

684. ਓਂ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

685. ਓਂ ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

686. ਓਂ ਰਾਜ੍ਯਵੱਲਭਾਯੈ ਨਮਃ

687. ਓਂ ਰਾਜਤ੍ਕ੍ਰੁਪਾਯੈ ਨਮਃ

688. ਓਂ ਰਾਜਪੀਠ-ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ-ਨਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

689. ਓਂ ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ

690. ਓਂ ਕੋਸ਼ਨਾਥਾਯੈ ਨਮਃ

691. ਓਂ ਚਤੁਰਂਗ-ਬਲੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

692. ਓਂ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

693. ਓਂ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ

694. ਓਂ ਸਾਗਰਮੇਖਲਾਯੈ ਨਮਃ

695. ਓਂ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

696. ਓਂ ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

697. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਲੋਕਵਸ਼ਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

698. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਰ੍‍ੱਥਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

699. ਓਂ ਸਾਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

700. ਓਂ ਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

701. ਓਂ ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਪਰਿੱਛਿੰਨਾਯੈ ਨਮਃ

702. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਗਾਯੈ ਨਮਃ

703. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

704. ਓਂ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

705. ਓਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮੱਯੈ ਨਮਃ

706. ਓਂ ਗੁਹਾਂਬਾਯੈ ਨਮਃ

707. ਓਂ ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

708. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵੋਪਾਧਿ-ਵਿਨਿਰ੍‍ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

709. ਓਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵ-ਪਤਿਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ

710. ਓਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

711. ਓਂ ਸਾਧੁਨੇ ਨਮਃ

712. ਓਂ ਯੈ ਨਮਃ

713. ਓਂ ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

714. ਓਂ ਕੁਲ਼ੋੱਤੀਰ੍‍ਣਾਯੈ ਨਮਃ

715. ਓਂ ਭਗਾਰਾੱਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

716. ਓਂ ਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ

717. ਓਂ ਮਧੁਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

718. ਓਂ ਮਹ੍ਯੈ ਨਮਃ

719. ਓਂ ਗਣਾਂਬਾਯੈ ਨਮਃ

720. ਓਂ ਗੁਹ੍ਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

721. ਓਂ ਕੋਮਲ਼ਾਂਗ੍ਯੈ ਨਮਃ

722. ਓਂ ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

723. ਓਂ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

724. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

725. ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍‍ੱਤਿ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

726. ਓਂ ਸਨਕਾਦਿ-ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

727. ਓਂ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

728. ਓਂ ਚਿਤ੍ਕਲਾਯੈ ਨਮਃ

729. ਓਂ ਆਨਨ੍ਦ-ਕਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

730. ਓਂ ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

731. ਓਂ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

732. ਓਂ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣ-ਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ

733. ਓਂ ਨਨ੍ਦਿਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

734. ਓਂ ਨਟੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

735. ਓਂ ਮਿਥ੍ਯਾ-ਜਗਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਯੈ ਨਮਃ

736. ਓਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯੈ ਨਮਃ

737. ਓਂ ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

738. ਓਂ ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

739. ਓਂ ਲਯਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

740. ਓਂ ਲੱਜਾਯੈ ਨਮਃ

741. ਓਂ ਰਂਭਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

742. ਓਂ ਭਵਦਾਵ-ਸੁਧਾਵ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ

743. ਓਂ ਪਾਪਾਰਣ੍ਯ-ਦਵਾਨਲਾਯੈ ਨਮਃ

744. ਓਂ ਦੌਰ੍‍ਭਾਗ੍ਯ-ਤੂਲਵਾਤੂਲਾਯੈ ਨਮਃ

745. ਓਂ ਜਰਾੱਧ੍ਵਾਨ੍ਤਰਵਿਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ

746. ਓਂ ਭਾਗ੍ਯਾਬ੍ਧਿ-ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

747. ਓਂ ਭਕ੍ਤ-ਚਿੱਤ-ਕੇਕੀ-ਘਨਾਘਨਾਯੈ ਨਮਃ

748. ਓਂ ਰੋਗਪਰ੍‍ੱਵਤ-ਦਂਭੋਲ਼ਯੇ ਨਮਃ

749. ਓਂ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਦਾਰੁ-ਕੁਠਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

750. ਓਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

751. ਓਂ ਮਹਾਕਾ‍ਲ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

752. ਓਂ ਮਹਾਗ੍ਰਾਸਾਯੈ ਨਮਃ

753. ਓਂ ਮਹਾਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮਃ

754. ਓਂ ਅਪਰ੍‍ੰਣਾਯੈ ਨਮਃ

755. ਓਂ ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

756. ਓਂ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਸੁਰ-ਨਿਸ਼ੂਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

757. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

758. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਲੋਕੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

759. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

760. ਓਂ ਤ੍ਰਿਵਰ੍‍ਗਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

761. ਓਂ ਸੁਭਗਾਯੈ ਨਮਃ

762. ਓਂ ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਾਯੈ ਨਮਃ

763. ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

764. ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍‍ੱਗਾਪਵਰ੍‍ੱਗਦਾਯੈ ਨਮਃ

765. ਓਂ ਸ਼ੁੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

766. ਓਂ ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪ-ਨਿਭਾਕ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

767. ਓਂ ਓਜੋਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

768. ਓਂ ਦ੍ਯੁਤਿਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

769. ਓਂ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

770. ਓਂ ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ

771. ਓਂ ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

772. ਓਂ ਦੁਰਾਧਰ੍‍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

773. ਓਂ ਪਾਟਲੀ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

774. ਓਂ ਮਹਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

775. ਓਂ ਮੇਰੁਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

776. ਓਂ ਮਨ੍ਦਾਰ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

777. ਓਂ ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

778. ਓਂ ਵਿਰਾਡ੍-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

779. ਓਂ ਵਿਰਜਸੇ ਨਮਃ

780. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ

781. ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

782. ਓਂ ਪਰਾਕਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

783. ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਦਾਯੈ ਨਮਃ

784. ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

785. ਓਂ ਮਾਰ੍‍ੱਤਾਣ੍ਡ-ਭੈਰਵਾਰਾੱਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

786. ਓਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ-ਨ੍ਯਸ੍ਤ-ਰਾਜ੍ਯਧੁਰੇ ਨਮਃ

787. ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

788. ਓਂ ਜਯਤ੍ਸੇਨਾਯੈ ਨਮਃ

789. ਓਂ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

790. ਓਂ ਪਰਾਪਰਾਯੈ ਨਮਃ

791. ਓਂ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦ-ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

792. ਓਂ ਸਾਮਰਸ੍ਯ-ਪਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ

793. ਓਂ ਕਪਰ੍‍ੱਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

794. ਓਂ ਕਲਾਮਾਲਾਯੈ ਨਮਃ

795. ਓਂ ਕਾਮਦੁਘੇ ਨਮਃ

796. ਓਂ ਕਾਮ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

797. ਓਂ ਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ

798. ਓਂ ਕਾਵ੍ਯਕਲਾਯੈ ਨਮਃ

799. ਓਂ ਰਸਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ

800. ਓਂ ਰਸਸ਼ੇਵਧਯੇ ਨਮਃ

801. ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ

802. ਓਂ ਪੁਰਾਤਨਾਯੈ ਨਮਃ

803. ਓਂ ਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

804. ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਯੈ ਨਮਃ

805. ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ

806. ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ

807. ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ

808. ਓਂ ਪਰਮਾਣਵੇ ਨਮਃ

809. ਓਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ

810. ਓਂ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

811. ਓਂ ਪਾਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

812. ਓਂ ਪਰਮਨ੍ਤ੍ਰ-ਵਿਭੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

813. ਓਂ ਮੂਰ੍‍ੱਤਾਯੈ ਨਮਃ

814. ਓਂ ਅਮੂਰ੍‍ੱਤਾਯੈ ਨਮਃ

815. ਓਂ ਅਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

816. ਓਂ ਮੁਨਿਮਾਨਸ-ਹਂਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

817. ਓਂ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ

818. ਓਂ ਸਤ੍ਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

819. ਓਂ ਸਰ੍‍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

820. ਓਂ ਸਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

821. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

822. ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ

823. ਓਂ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

824. ਓਂ ਬਹੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

825. ਓਂ ਬੁਧਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

826. ਓਂ ਪ੍ਰਸਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

827. ਓਂ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਯੈ ਨਮਃ

828. ਓਂ ਆਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ

829. ਓਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ

830. ਓਂ ਪ੍ਰਕਟਾਕ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

831. ਓਂ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

832. ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

833. ਓਂ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

834. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਰੁਂਖਲਾਯੈ ਨਮਃ

835. ਓਂ ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

836. ਓਂ ਵੀਰਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

837. ਓਂ ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਸੁਵੇ ਨਮਃ

838. ਓਂ ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ

839. ਓਂ ਮੁਕ੍ਤਿਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

840. ਓਂ ਮੂਲਵਿਗ੍ਰਹ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

841. ਓਂ ਭਾਵਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ

842. ਓਂ ਭਵਰੋਗਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

843. ਓਂ ਭਵਚਕ੍ਰ-ਪ੍ਰਵਰ੍‍ੱਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

844. ਓਂ ਛਨ੍ਦੱਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

845. ਓਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

846. ਓਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

847. ਓਂ ਤਲੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

848. ਓਂ ਉਦਾਰਕੀਰ੍‍ੱਤਯੇ ਨਮਃ

849. ਓਂ ਉੱਦਾਮਵੈਭਵਾਯੈ ਨਮਃ

850. ਓਂ ਵਰ੍‍ੰਣਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

851. ਓਂ ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁ-ਜਰਾਤਪ੍ਤ-ਜਨ-ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ
ਨਮਃ

852. ਓਂ ਸਰ੍‍ਵੋਪਨਿਸ਼-ਦੁਦ੍ਘੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ

853. ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤ-ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

854. ਓਂ ਗਂਭੀਰਾਯੈ ਨਮਃ

855. ਓਂ ਗਗਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

856. ਓਂ ਗਰ੍‍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

857. ਓਂ ਗਾਨਲੋਲੁਪਾਯੈ ਨਮਃ

858. ਓਂ ਕਲ੍ਪਨਾ-ਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

859. ਓਂ ਕਾਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ

860. ਓਂ ਅਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

861. ਓਂ ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍‍ੱਧ-ਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ

862. ਓਂ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣ-ਨਿਰ੍‍ੰਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

863. ਓਂ ਕਾਮਕੇਲ਼ਿ-ਤਰਂਗਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

864. ਓਂ ਕਨਤ੍ਕਨਕ-ਤਾਟਙ੍ਕਾਯੈ ਨਮਃ

865. ਓਂ ਲੀਲਾ-ਵਿਗ੍ਰਹ-ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

866. ਓਂ ਅਜਾਯੈ ਨਮਃ

867. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਯਵਿਨਿਰ੍‍ੰਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ

868. ਓਂ ਮੁਗ੍ੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

869. ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰ-ਪ੍ਰਸਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

870. ਓਂ ਅਨ੍ਤਰ੍‍ਮੁਖ-ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

871. ਓਂ ਬਹਿਰ੍‍ਮੁਖ-ਸੁਦੁਰ੍‍ੱਲਭਾਯੈ ਨਮਃ

872. ਓਂ ਤ੍ਰੱਯੈ ਨਮਃ

873. ਓਂ ਤ੍ਰਿਵਰ੍‍ੱਗ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

874. ਓਂ ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

875. ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ-ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

876. ਓਂ ਨਿਰਾਮਯਾਯੈ ਨਮਃ

877. ਓਂ ਨਿਰਾਲਂਬਾਯੈ ਨਮਃ

878. ਓਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ

879. ਓਂ ਸੁਧਾਸ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

880. ਓਂ ਸਂਸਾਰਪਙ੍ਕ-ਨਿਰ੍‍ਮਗ੍ਨ-ਸਮੁੱਧਰਣ-ਪਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

881. ਓਂ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

882. ਓਂ ਯਜ੍ਞਕਰ੍‍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

883. ਓਂ ਯਜਮਾਨ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

884. ਓਂ ਧਰ੍‍ੰਮਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

885. ਓਂ ਧਨਾੱਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ

886. ਓਂ ਧਨਧਾਨ੍ਯ-ਵਿਵਰ੍‍ੱਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

887. ਓਂ ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

888. ਓਂ ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ

889. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ਰਮਣ-ਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

890. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਾਯੈ ਨਮਃ

891. ਓਂ ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਭਾਯੈ ਨਮਃ

892. ਓਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

893. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

894. ਓਂ ਅਯੋਨਯੇ ਨਮਃ

895. ਓਂ ਯੋਨਿ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

896. ਓਂ ਕੂਟਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

897. ਓਂ ਕੁਲ਼ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

898. ਓਂ ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠਿ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

899. ਓਂ ਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ

900. ਓਂ ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍‍ਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

901. ਓਂ ਨਾਦਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

902. ਓਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਲਨਾਯੈ ਨਮਃ

903. ਓਂ ਕਲ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

904. ਓਂ ਵਿਦਗ੍ੱਧਾਯੈ ਨਮਃ

905. ਓਂ ਬੈਨ੍ਦਵਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ

906. ਓਂ ਤਤ੍ਵਾਧਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

907. ਓਂ ਤੱਤ੍ਵਮੱਯੈ ਨਮਃ

908. ਓਂ ਤੱਤ੍ਵਮਰ੍‍ੱਥ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

909. ਓਂ ਸਾਮਗਾਨ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

910. ਓਂ ਸੋਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

911. ਓਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵ-ਕੁਟੁਂਬਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

912. ਓਂ ਸਵ੍ਯਾਪਸਵ੍ਯ-ਮਾਰ੍‍ੱਗਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

913. ਓਂ ਸਰ੍‍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

914. ਓਂ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

915. ਓਂ ਸ੍ਵਭਾਵਮਧੁਰਾਯੈ ਨਮਃ

916. ਓਂ ਧੀਰਾਯੈ ਨਮਃ

917. ਓਂ ਧੀਰਸਮਰ੍‍ੱਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

918. ਓਂ ਚੈਤਨ੍ਯਾਰ੍‍ਘ੍ਯ-ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

919. ਓਂ ਚੈਤਨ੍ਯ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

920. ਓਂ ਸਦੋਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

921. ਓਂ ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ

922. ਓਂ ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯ-ਪਾਟਲਾਯੈ ਨਮਃ

923. ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ-ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

924. ਓਂ ਦਰਸ੍ਮੇਰ-ਮੁਖਾਂਬੁਜਾਯੈ ਨਮਃ

925. ਓਂ ਕੌਲਿਨੀ-ਕੇਵਲਾਯੈ ਨਮਃ

926. ਓਂ ਅਨਰ੍‍ਘ੍ਯ-ਕੈਵਲ੍ਯ-ਪਦ-ਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

927. ਓਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

928. ਓਂ ਸ੍ਤੁਤਿਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

929. ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ-ਸਂਸ੍ਤੁਤ-ਵੈਭਵਾਯੈ ਨਮਃ

930. ਓਂ ਮਨਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

931. ਓਂ ਮਾਨਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

932. ਓਂ ਮਹੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

933. ਓਂ ਮਂਗਲ਼ਾਕ੍ਰੁਤਯੇ ਨਮਃ

934. ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ

935. ਓਂ ਜਗੱਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

936. ਓਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

937. ਓਂ ਵਿਰਾਗਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

938. ਓਂ ਪ੍ਰਗਦ੍‍ਭਾਯੈ ਨਮਃ

939. ਓਂ ਪਰਮੋਦਾਰਾਯੈ ਨਮਃ

940. ਓਂ ਪਰਾਮੋਦਾਯੈ ਨਮਃ

941. ਓਂ ਮਨੋਮੱਯੈ ਨਮਃ

942. ਓਂ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

943. ਓਂ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ

944. ਓਂ ਵਜ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

945. ਓਂ ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

946. ਓਂ ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞ-ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ

947. ਓਂ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤ-ਮਞ੍ਚਾਧਿਸ਼ਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

948. ਓਂ ਪਞ੍ਚਮ੍ਯੈ ਨਮਃ

949. ਓਂ ਪਞ੍ਚਭੂਤੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

950. ਓਂ ਪਞ੍ਚਸਂਖ੍ਯੋਪਚਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

951. ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

952. ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

953. ਓਂ ਸ਼ਰ੍‍ੰਮਦਾਯੈ ਨਮਃ

954. ਓਂ ਸ਼ਂਭੁਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

955. ਓਂ ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ

956. ਓਂ ਧਰਸੁਤਾਯੈ ਨਮਃ

957. ਓਂ ਧਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

958. ਓਂ ਧਰ੍‍ੰਮਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

959. ਓਂ ਧਰ੍‍ੰਮਵਰ੍‍ੱਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

960. ਓਂ ਲੋਕਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ

961. ਓਂ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ

962. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ

963. ਓਂ ਸ਼ਮਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

964. ਓਂ ਬਨ੍ਧੂਕ-ਕੁਸੁਮ-ਪ੍ਰਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

965. ਓਂ ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ

966. ਓਂ ਲੀਲਾ-ਵਿਨੋਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

967. ਓਂ ਸੁਮਂਗਲ੍ਯੈ ਨਮਃ

968. ਓਂ ਸੁਖਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

969. ਓਂ ਸੁਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

970. ਓਂ ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

971. ਓਂ ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯਰ੍‍ੱਚਨ-ਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ

972. ਓਂ ਆਸ਼ੋਭਨਾਯੈ ਨਮਃ

973. ਓਂ ਸ਼ੁੱਧ-ਮਾਨਸਾਯੈ ਨਮ

974. ਓਂ ਬਿਨ੍ਦੁ-ਤਰ੍‍ੱਪਣ-ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ

975. ਓਂ ਪੂਰ੍‍ੱਵਜਾਯੈ ਨਮਃ

976. ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

977. ਓਂ ਦਸ਼ਮੁਦ੍ਰਾ-ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

978. ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸ਼੍ਰੀਵਸ਼ਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

979. ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

980. ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ

981. ਓਂ ਜ੍ਞਾਨ-ਜ੍ਞੇਯ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

982. ਓਂ ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

983. ਓਂ ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ

984. ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ

985. ਓਂ ਅਂਬਾਯੈ ਨਮਃ

986. ਓਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਗਾਯੈ ਨਮਃ

987. ਓਂ ਅਨਘਾਯੈ ਨਮਃ

988. ਓਂ ਅਦ੍ਭੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ

989. ਓਂ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍‍ੱਥ-ਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ

990. ਓਂ ਅਭ੍ਯਾਸਾਤਿਸ਼ਯ-ਜ੍ਞਾਤਾਯੈ ਨਮਃ

991. ਓਂ ਸ਼ਡੱਧ੍ਵਾਤੀਤ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

992. ਓਂ ਅਵ੍ਯਾਜ-ਕਰੁਣਾ-ਮੂਰ੍‍ੱਤਯੇ ਨਮਃ

993. ਓਂ ਅਜ੍ਞਾਨ-ੱਧ੍ਵਾਨ੍ਤ-ਦੀਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

994. ਓਂ ਆਬਾਲ-ਗੋਪ-ਵਿਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ

995. ਓਂ ਸਰ੍‍ੱਵਾਨੁੱਲਂਘ੍ਯ-ਸ਼ਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ

996. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਰਾਜ-ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ

997. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍-ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ

998. ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ

999. ਓਂ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈਕ੍ਯ-ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ

1000. ਓਂ ਲਲ਼ਿਤਾਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

ਓਂ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ

ਅਪਰਾਧ-ਸ਼ੋਧਨ

ਮਨ੍ਤ੍ਰਹੀਨਂ ਕ੍ਰਿਯਾਹੀਨਂ ਭਕ੍ਤਿਹੀਨਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ

ਯਤ੍ ਪੂਜਿਤਂ ਮਯਾ ਦੇਵਿ ਪਰਿਪੂਰ੍‍ੰਣਂ ਤਦਸ੍ਤੁਤੇ

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ

ਓਂ ਲੋਕਾ ਸਮਸ੍ਤਾ ਸੁਖਿਨੋ ਭਵਨ੍ਤੁ

ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ਹਰਿਃ ਓਂ

Spread the message
Night Mode