Lalita Sahasranamavali – Hindi

Print !Lalita Sahasranamavali – Hindi Back

श्री लळिता सहस्रनामावलि

ध्यानं

ओं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुर-त्तारानायकशेखरां
स्मितमुखी-मापीनवक्षोरुहां

पाणिभ्यामळिपूर्‍ण्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं

सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकां

ध्यायेत् पत्मासनस्थां विकसितवदनां पत्मपत्रायताक्षीं

हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् हेमपत्मां वरांगीं

सर्‍व्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां
भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्‍त्तिं सकलसुरनुतां
सर्‍व्वसम्पत्प्रदात्रीं

सकुङ्कुम विलेपनामळिक चुंबिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां
सशरचाप पाशाङ्कुशां अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां
जपाकुसुम भासुरां जपविधौ स्मरेदंबिकां

अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापां
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये महेशीं!

नामावलि

ओं लळितांबिकायै नमः

1. ओं श्रीमात्रे नमः

2. ओं श्रीमहाराज्ञ्यै नमः

3. ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः

4. ओं चिदग्नि-कुण्ड-संभूतायै नमः

5. ओं देवकार्य-समुद्यतायै नमः

6. ओं उद्यद्भानु-सहस्राभायै नमः

7. ओं चतुर्‍बाहु-समन्वितायै नमः

8. ओं रागस्वरूप-पाशाढ्यायै नमः

9. ओं क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः

10. ओं मनोरूपेक्षु-कोदण्डायै नमः

11. ओं पञ्चतन्मात्र-सायकायै नमः

12. ओं निजारुण-प्रभापूर-मज्जद् ब्रह्माण्डमण्डलायै
नमः

13. ओं चम्पकाशोक-पुन्नाग-सौगन्धिक-लसत्कचायै नमः

14. ओं कुरुविन्दमणि-श्रेणी-कनत्कोटीर-मण्डितायै नमः

15. ओं अष्टमीचन्द्र-विभ्राज-दळिकस्थल-शोभितायै नमः

16. ओं मुखचन्द्र-कळङ्काभ-मृगनाभि-विशेषकायै नमः

17. ओं वदनस्मर-मांगल्य-गृहतोरण-चिल्लिकायै नमः

18. ओं वक्त्रलक्ष्मी-परीवाह-चलन्मीनाभ-लोचनायै नमः

19. ओं नवचम्पक-पुष्पाभ-नासादण्ड-विराजितायै नमः

20. ओं ताराकान्ति-तिरस्कारि-नासाभरण-भासुरायै नमः

21. ओं कदंबमञ्जरीक्लिप्त-कर्‍ण्णपूर-मनोहरायै नमः

22. ओं ताटङ्क-युगळी-भूत-तपनोडुप-मण्डलायै नमः

23. ओं पत्मरागशिलादर्‍श-परिभावि-कपोलभुवे नमः

24. ओं नवविद्रुम-बिंबश्री-न्यक्कारि-रदनच्छदायै नमः

25. ओं शुद्धविद्याङ्कुराकार-द्विजपङ्क्ति-द्वयोज्ज्वलायै
नमः

26. ओं कर्‍प्पूरवीटिकामोद-समाकर्‍ष-द्दिगन्तरायै
नमः

27. ओं निज-सल्लाप-माधुर्य-विनिर्‍भर्‍त्सित-कच्छप्यै
नमः

28. ओं मन्दस्मित-प्रभापूर-मज्जत्कामेश-मानसायै नमः

29. ओं अनाकलित-सादृश्य-चिबुकश्री-विराजितायै नमः

30. ओं कामेश-बद्ध-मांगल्य-सूत्र-शोभित-कन्धरायै नमः

31. ओं कनकाङ्गद-केयूर-कमनीय-भुजान्वितायै नमः

32. ओं रत्नग्रैवेय-चिन्ताक-लोल-मुक्ताफलान्वितायै
नमः

33. ओं कामेश्वर-प्रेमरत्न-मणि-प्रतिपण-स्तन्यै नमः

34. ओं नाभ्यालवाल-रोमाळी-लता-फल-कुचद्वय्यै नमः

35. ओं लक्ष्यरोम-लताधारता-समुन्नेय-मध्यमायै नमः

36. ओं स्तनभार-दळन्‍मद्ध्य-पट्टबन्ध-वलित्रयायै नमः

37. ओं अरुणारुण-कौसुंभ-वस्त्र-भास्वत्-कटीतट्यै नमः

38. ओं रत्न-किङ्किणिका-रम्य-रशना-दाम-भूषितायै नमः

39. ओं कामेश-ज्ञात-सौभाग्य-मार्‍द्दवोरु-द्वयान्वितायै
नमः

40. ओं माणिक्य-मकुटाकार-जानुद्वय-विराजितायै नमः

41. ओं इन्द्रगोप-परिक्षिप्त-स्मरतूणाभ-जङ्घिकायै
नमः

42. ओं गूढगुल्फायै नमः

43. ओं कूर्‍म्मपृष्ठ-जयिष्णु-प्रपदान्वितायै नमः

44. ओं नखदीधिति-संछन्न-नमज्जन-तमोगुणायै नमः

45. ओं पदद्वय-प्रभाजाल-पराकृत-सरोरुहायै नमः

46. ओं शिञ्जान-मणिमञ्जीर-मण्डित-श्रीपदांबुजायै नमः

47. ओं मराळी-मन्दगमनायै नमः

48. ओं महालावण्य-शेवधये नमः

49. ओं सर्‍व्वारुणायै नमः

50. ओं अनवद्याङ्ग्यै नमः

51. ओं सर्‍व्वाभरण-भूषितायै नमः

52. ओं शिव-कामेश्वराङ्कस्थायै नमः

53. ओं शिवायै नमः

54. ओं स्वाधीन-वल्लभायै नमः

55. ओं सुमेरु-मध्य-शृंगस्थायै नमः

56. ओं श्रीमन्नगर-नायिकायै नमः

57. ओं चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः

58. ओं पञ्च-ब्रह्मासन-स्थितायै नमः

59. ओं महापत्माटवी-संस्थायै नमः

60. ओं कदंबवन-वासिन्यै नमः

61. ओं सुधासागर-मद्ध्यस्थायै नमः

62. ओं कामाक्ष्यै नमः

63. ओं कामदायिन्यै नमः

64. ओं देवर्‍षि-गण-संघात-स्तूयमानात्म-वैभायै नमः

65. ओं भण्डासुर-वधोद्युक्त-शक्तिसेना-समन्वितायै
नमः

66. ओं सम्पत्करी-समारूढ-सिन्धुर-व्रज-सेवितायै नमः

67. ओं अश्वारूढाधिष्ठिताश्व-कोटि-कोटिभि-रावृतायै
नमः

68. ओं चक्रराज-रथारूढ-सर्‍व्वायुध-परिष्कृतायै नमः

69. ओं गेयचक्र-रथारूढ-मन्त्रिणी-परिसेवितायै नमः

70. ओं किरिचक्र-रथारूढ-दण्डनाथा-पुरस्कृतायै नमः

71. ओं ज्वालामालिनिकाक्षिप्त-वह्निप्राकार-मद्ध्यगायै
नमः

72. ओं भण्डसैन्य-वधोद्युक्त-शक्ति-विक्रम-हर्‍षितायै
नमः

73. ओं नित्या-पराक्रमाटोप-निरीक्षण-समुत्सुकायै नमः

74. ओं भण्डपुत्र-वधोद्युक्त-बाला-विक्रम-नन्दितायै
नमः

75. ओं मन्त्रिण्यंबा-विरचित-विषङ्ग-वध-तोषितायै नमः

76. ओं विशुक्र-प्राणहरण-वाराही-वीर्य-नन्दितायै नमः

77. ओं कामेश्वर-मुखालोक-कल्पित-श्रीगणेश्वरायै नमः

78. ओं महागणेश-निर्‍भिन्न-विघ्नयन्त्र-प्रहर्‍षितायै
नमः

79. ओं भण्डासुरेन्द्र-निर्‍मुक्त-शस्त्र-प्रत्यस्त्र-वर्‍षिण्यै
नमः

80. ओं करांगुलि-नखोत्पन्न-नारायण-दशाकृत्यै नमः

81. ओं महा-पाशुपतास्त्राग्नि-निर्‍दग्द्धासुर-सैनिकायै
नमः

82. ओं कामेश्वरास्त्र-निर्‍दग्द्ध-सभाण्डासुर-शून्यकायै
नमः

83. ओं ब्रह्मोपेन्द्र-महेन्द्रादि-देव-संस्तुत-वैभवायै
नमः

84. ओं हर-नेत्राग्नि-संदग्द्ध-काम-सञ्जीवनौषधये नमः

85. ओं श्रीमद्वाग्भव-कूटैक-स्वरूप-मुख-पङ्कजायै नमः

86. ओं कण्ठाधः-कटि-पर्यन्त-मध्यकूट-स्वरूपिण्यै नमः

87. ओं शक्तिकूटैकतापन्न-कट्यधोभाग-धारिण्यै नमः

88. ओं मूलमन्त्रात्मिकायै नमः

89. ओं मूलकूटत्रय-कळेबरायै नमः

90. ओं कुळामृतैक-रसिकायै नमः

91. ओं कुळसङ्केत-पालिन्यै नमः

92. ओं कुलांगनायै नमः

93. ओं कुलान्तःस्थायै नमः

94. ओं कौळिन्यै नमः

95. ओं कुळयोगिन्यै नमः

96. ओं अकुळायै नमः

97. ओं समयान्तस्थायै नमः

98. ओं समयाचारतत्परायै नमः

99. ओं मूलाधारैक-निलयायै नमः

100. ओं ब्रह्मग्रन्थि-विभेदिन्यै नमः

101. ओं मणिपूरान्तरुदितायै नमः

102. ओं विष्णुग्रन्थि-विभेदिन्यै नमः

103. ओं आज्ञाचक्रान्तराळस्थायै नमः

104. ओं रुद्रग्रन्थि-विभेदिन्यै नमः

105. ओं सहस्रारांबुजारूढायै नमः

106. ओं सुधासाराभिवर्‍षिण्यै नमः

107. ओं तटिल्लता-समरुच्यै नमः

108. ओं षट्चक्रोपरि-संस्थितायै नमः

109. ओं महासक्त्यै नमः

110. ओं कुण्डलिन्यै नमः

111. ओं बिसतन्तु-तनीयस्यै नमः

112. ओं भवान्यै नमः

113. ओं भावनागम्यायै नमः

114. ओं भवारण्य-कुठारिकायै नमः

115. ओं भद्रप्रियायै नमः

116. ओं भद्रमूर्‍त्तये नमः

117. ओं भक्त-सौभाग्य-दायिन्यै नमः

118. ओं भक्तिप्रियायै नमः

119. ओं भक्तिगम्यायै नमः

120. ओं भक्तिवश्यायै नमः

121. ओं भयापहायै नमः

122. ओं शांभव्यै नमः

123. ओं शारदाराध्यायै नमः

124. ओं शर्‍वाण्यै नमः

125. ओं शर्‍म्मदायिन्यै नमः

126. ओं शाङ्कर्यै नमः

127. ओं श्रीकर्यै नमः

128. ओं साध्व्यै नमः

129. ओं शरच्चन्द्र-निभाननायै नमः

130. ओं शातोदर्यै नमः

131. ओं शान्तिमत्यै नमः

132. ओं निराधारायै नमः

133. ओं निरञ्जनायै नमः

134. ओं निर्‍ल्लेपायै नमः

135. ओं निर्‍म्मलायै नमः

136. ओं नित्यायै नमः

137. ओं निराकारायै नमः

138. ओं निराकुलायै नमः

139. ओं निर्‍ग्गुणायै नमः

140. ओं निष्कलायै नमः

141. ओं शान्तायै नमः

142. ओं निष्कामायै नमः

143. ओं निरुपप्लवायै नमः

144. ओं नित्यमुक्तायै नमः

145. ओं निर्‍व्विकारायै नमः

146. ओं निष्प्रपञ्चायै नमः

147. ओं निराश्रयायै नमः

148. ओं नित्यशुद्धायै नमः

149. ओं नित्यबुद्धायै नमः

150. ओं निरवद्यायै नमः

151. ओं निरन्तरायै नमः

152. ओं निष्कारणायै नमः

153. ओं निष्कळङ्कायै नमः

154. ओं निरुपाधये नमः

155. ओं निरीश्वरायै नमः

156. ओं नीरागायै नमः

157. ओं रागमथनायै नमः

158. ओं निर्‍म्मदायै नमः

159. ओं मदनाशिन्यै नमः

160. ओं निश्चिन्तायै नमः

161. ओं निरहङ्कारायै नमः

162. ओं निर्‍म्मोहायै नमः

163. ओं मोहनाशिन्यै नमः

164. ओं निर्‍म्ममायै नमः

165. ओं ममताहन्त्र्यै नमः

166. ओं निष्पापायै नमः

167. ओं पापनाशिन्यै नमः

168. ओं निष्क्रोधायै नमः

169. ओं क्रोधशमन्यै नमः

170. ओं निर्‍ल्लोभायै नमः

171. ओं लोभनाशिन्यै नमः

172. ओं निःसंशयायै नमः

173. ओं संशयघ्न्यै नमः

174. ओं निर्‍भवायै नमः

175. ओं भवनाशिन्यै नमः

176. ओं निर्‍व्विकल्पायै नमः

177. ओं निराबाधायै नमः

178. ओं निर्‍भेदायै नमः

179. ओं भेदनाशिन्यै नमः

180. ओं निर्‍न्नाशायै नमः

181. ओं मृत्युमथन्यै नमः

182. ओं निष्क्रियायै नमः

183. ओं निष्परिग्रहायै नमः

184. ओं निस्तुलायै नमः

185. ओं नीलचिकुरायै नमः

186. ओं निरपायायै नमः

187. ओं निरत्ययायै नमः

188. ओं दुर्‍ल्लभायै नमः

189. ओं दुर्‍ग्गमायै नमः

190. ओं दुर्‍ग्गायै नमः

191. ओं दुःखहन्त्र्यै नमः

192. ओं सुखप्रदायै नमः

193. ओं दुष्टदूरायै नमः

194. ओं दुराचारशमन्यै नमः

195. ओं दोष-वर्‍जितायै नमः

196. ओं सर्‍व्वज्ञायै नमः

197. ओं सान्द्रकरुणायै नमः

198. ओं समानाधिक-वर्‍जितायै नमः

199. ओं सर्‍व्वशक्तिमय्यै नमः

200. ओं सर्‍व्व‍मंगळायै नमः

201. ओं सद्गति-प्रदायै नमः

202. ओं सर्‍व्वेश्वर्यै नमः

203. ओं सर्‍व्वमय्यै नमः

204. ओं सर्‍व्वमन्त्र-स्वरूपिण्यै नमः

205. ओं सर्‍व्व-यन्त्रात्मिकायै नमः

206. ओं सर्‍व्व-तन्त्ररूपायै नमः

207. ओं मनोन्मन्यै नमः

208. ओं माहेश्वर्यै नमः

209. ओं महादेव्यै नमः

210. ओं महालक्ष्म्यै नमः

211. ओं मृडप्रियायै नमः

212. ओं महारूपायै नमः

213. ओं महापूज्यायै नमः

214. ओं महा-पातक-नाशिन्यै नमः

215. ओं महामायायै नमः

216. ओं महासत्त्वायै नमः

217. ओं महाशक्त्यै नमः

218. ओं महारत्यै नमः

219. ओं महाभोगायै नमः

220. ओं महैश्वर्यायै नमः

221. ओं महावीर्यायै नमः

222. ओं महाबलायै नमः

223. ओं महाबुद्ध्यै नमः

224. ओं महासिद्ध्यै नमः

225. ओं महायोगीश्वरेश्वर्यै नमः

226. ओं महातन्त्रायै नमः

227. ओं महामन्त्रायै नमः

228. ओं महायन्त्रायै नमः

229. ओं महासनायै नमः

230. ओं महायाग-क्रमाराद्ध्यायै नमः

231. ओं महाभैरव-पूजितायै नमः

232. ओं महेश्वर-महाकल्प-महाताण्डव-साक्षिण्यै नमः

233. ओं महाकामेश-महिष्यै नमः

234. ओं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः

235. ओं चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः

236. ओं चतुःषष्टिकलामय्यै नमः

237. ओं महा-चतुःषष्टिकोटि-योगिनी-गणसेवितायै नमः

238. ओं मनुविद्यायै नमः

239. ओं चन्द्रविद्यायै नमः

240. ओं चन्द्रमण्डल-मद्ध्यगायै नमः

241. ओं चारुरूपायै नमः

242. ओं चारुहासायै नमः

243. ओं चारुचन्द्र-कलाधरायै नमः

244. ओं चराचर-जगन्नाथायै नमः

245. ओं चक्रराज-निकेतनायै नमः

246. ओं पार्‍व्वत्यै नमः

247. ओं पत्मनयनायै नमः

248. ओं पत्मराग-समप्रभायै नमः

249. ओं पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः

250. ओं पञ्चब्रह्मस्वपरूपिण्यै नमः

251. ओं चिन्मय्यै नमः

252. ओं परमानन्दायै नमः

253. ओं विज्ञानघनरूपिण्यै नमः

254. ओं ध्यान-ध्यातृ-ध्येयरूपायै नमः

255. ओं धर्‍म्माधर्‍म्म-विवर्‍जितायै नमः

256. ओं विश्वरूपायै नमः

257. ओं जागरिण्यै नमः

258. ओं स्वपन्त्यै नमः

259. ओं तैजसात्मिकायै नमः

260. ओं सुप्तायै नमः

261. ओं प्राज्ञात्मिकायै नमः

262. ओं तुर्यायै नमः

263. ओं सर्‍व्वावस्था-विवर्‍जितायै नमः

264. ओं सृष्टिकर्‍त्र्यै नमः

265. ओं ब्रह्मरूपायै नमः

266. ओं गोप्त्र्यै नमः

267. ओं गोविन्दरूपिण्यै नमः

268. ओं संहारिण्यै नमः

269. ओं रुद्ररूपायै नमः

270. ओं तिरोधानकर्यै नमः

271. ओं ईश्वर्यै नमः

272. ओं सदाशिवायै नमः

273. ओं अनुग्रहदायै नमः

274. ओं पञ्चकृत्यपरायणायै नमः

275. ओं भानुमण्डल-मद्ध्यस्थायै नमः

276. ओं भैरव्यै नमः

277. ओं भगमालिन्यै नमः

278. ओं पत्मासनायै नमः

279. ओं भगवत्यै नमः

280. ओं पत्मनाभ-सहोदर्यै नमः

281. ओं उन्मेष-निमिषोत्पन्न-विपन्न-भुवनावल्यै नमः

282. ओं सहस्रशीर्‍षवदनायै नमः

283. ओं सहस्राक्ष्यै नमः

284. ओं सहस्रपदे नमः

285. ओं आब्रह्म-कीट-जनन्यै नमः

286. ओं वर्‍ण्णाश्रम-विधायिन्यै नमः

287. ओं निजाज्ञारूप-निगमायै नमः

288. ओं पुण्यापुण्य-फलप्रदायै नमः

289. ओं श्रुति-सीमन्त-सिन्दूरी-कृत-पादाब्जधूळिकायै
नमः

290. ओं सकलागम-सन्दोह-शुक्ति-सम्पुट-मौक्तिकायै नमः

291. ओं पुरुषार्‍त्थ-प्रदायै नमः

292. ओं पूर्‍ण्णायै नमः

293. ओं भोगिन्यै नमः

294. ओं भुवनेश्वर्यै नमः

295. ओं अंबिकायै नमः

296. ओं अनादि-निधनायै नमः

297. ओं हरिब्रह्मेन्द्र-सेवितायै नमः

298. ओं नारायण्यै नमः

299. ओं नादरूपायै नमः

300. ओं नामरूप-विवर्‍जितायै नमः

301. ओं ह्रीङ्कार्यै नमः

302. ओं ह्रीमत्यै नमः

303. ओं हृद्यायै नमः

304. ओं हेयोपादेय-वर्‍जितायै नमः

305. ओं राजराजार्‍च्चितायै नमः

306. ओं राज्ञ्यै नमः

307. ओं रम्यायै नमः

308. ओं राजीव-लोचनायै नमः

309. ओं रञ्जिन्यै नमः

310. ओं रमण्यै नमः

311. ओं रस्यायै नमः

312. ओं रणत्किङ्किणि-मेखलायै नमः

313. ओं रमायै नमः

314. ओं राकेन्दु-वदनायै नमः

315. ओं रतिरूपायै नमः

316. ओं रतिप्रियायै नमः

317. ओं रक्षाकर्यै नमः

318. ओं राक्षसघ्न्यै नमः

319. ओं रामायै नमः

320. ओं रमणलम्पटायै नमः

321. ओं काम्यायै नमः

322. ओं कामकलारूपायै नमः

323. ओं कदंब-कुसुम-प्रियायै नमः

324. ओं कल्याण्यै नमः

325. ओं जगती-कन्दायै नमः

326. ओं करुणा-रस-सागरायै नमः

327. ओं कलावत्यै नमः

328. ओं कलालापायै नमः

329. ओं कान्तायै नमः

330. ओं कादंबरी-प्रियायै नमः

331. ओं वरदायै नमः

332. ओं वामनयनायै नमः

333. ओं वारुणी-मद-विह्वलायै नमः

334. ओं विश्वाधिकायै नमः

335. ओं वेदवेद्यायै नमः

336. ओं विन्ध्याचल-निवासिन्यै नमः

337. ओं विधात्र्यै नमः

338. ओं वेदजनन्यै नमः

339. ओं विष्णुमायायै नमः

340. ओं विलासिन्यै नमः

341. ओं क्षेत्रस्वरूपायै नमः

342. ओं क्षेत्रेश्यै नमः

343. ओं क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-पालिन्यै नमः

344. ओं क्षयवृद्धि-विनिर्‍मुक्तायै नमः

345. ओं क्षेत्रपाल-समर्‍च्चितायै नमः

346. ओं विजयायै नमः

347. ओं विमलायै नमः

348. ओं वन्द्यायै नमः

349. ओं वन्दारु-जन-वत्सलायै नमः

350. ओं वाग्वादिन्यै नमः

351. ओं वामकेश्यै नमः

352. ओं वह्निमण्डल-वासिन्यै नमः

353. ओं भक्तिमत्-कल्पलतिकायै नमः

354. ओं पशुपाश-विमोचिन्यै नमः

355. ओं संहृताशेष-पाषण्डायै नमः

356. ओं सदाचार-प्रवर्‍त्तिकायै नमः

357. ओं तापत्रयाग्नि-सन्तप्त-समाह्ळादन-चन्द्रिकायै
नमः

358. ओं तरुण्यै नमः

359. ओं तापसाराध्यायै नमः

360. ओं तनुमद्ध्यायै नमः

361. ओं तमोपहायै नमः

362. ओं चित्यै नमः

363. ओं तत्पद-लक्ष्यार्‍त्थायै नमः

364. ओं चिदेकरस-रूपिण्यै नमः

365. ओं स्वात्मानन्द-लवीभूत-ब्रह्माद्यानन्द-सन्तत्यै
नमः

366. ओं परायै नमः

367. ओं प्रत्यक्-चितीरूपायै नमः

368. ओं पश्यन्त्यै नमः

369. ओं परदेवतायै नमः

370. ओं मद्ध्यमायै नमः

371. ओं वैखरी-रूपायै नमः

372. ओं भक्त-मानस-हंसिकायै नमः

373. ओं कामेश्वर-प्राणनाड्यै नमः

374. ओं कृतज्ञायै नमः

375. ओं कामपूजितायै नमः

376. ओं शृंगार-रस-सम्पूर्‍ण्णायै नमः

377. ओं जयायै नमः

378. ओं जालन्धर-स्थितायै नमः

379. ओं ओढ्याण-पीठ-निलयायै नमः

380. ओं बिन्दु-मण्डलवासिन्यै नमः

381. ओं रहोयाग-क्रमाराध्यायै नमः

382. ओं रहस्तर्‍प्पण-तर्‍प्पितायै नमः

383. ओं सद्यःप्रसादिन्यै नमः

384. ओं विश्वसाक्षिण्यै नमः

385. ओं साक्षिवर्‍जितायै नमः

386. ओं षडंगदेवता-युक्तायै नमः

387. ओं षाड्गुण्य-परिपूरितायै नमः

388. ओं नित्य-क्लिन्नायै नमः

389. ओं निरुपमायै नमः

390. ओं निर्‍व्वाण-सुख-दायिन्यै नमः

391. ओं नित्याषोडशिका-रूपायै नमः

392. ओं श्रीकण्ठार्‍द्ध-शरीरिण्यै नमः

393. ओं प्रभावत्यै नमः

394. ओं प्रभारूपायै नमः

395. ओं प्रसिद्धायै नमः

396. ओं परमेश्वर्यै नमः

397. ओं मूलप्रकृत्यै नमः

398. ओं अव्यक्तायै नमः

399. ओं व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिण्यै नमः

400. ओं व्यापिन्यै नमः

401. ओं विविधाकारायै नमः

402. ओं विद्याविद्या-स्वरूपिण्यै नमः

403. ओं महाकामेश-नयन-कुमुदाह्ळाद-कौमुद्यै नमः

404. ओं भक्ता-हार्‍द्द-तमो-भेद-भानुमद्भानु-सन्तत्यै
नमः

405. ओं शिवदूत्यै नमः

406. ओं शिवाराध्यायै नमः

407. ओं शिवमूर्‍त्त्यै नमः

408. ओं शिवङ्कर्यै नमः

409. ओं शिवप्रियायै नमः

410. ओं शिवपरायै नमः

411. ओं शिष्टेष्टायै नमः

412. ओं शिष्टपूजितायै नमः

413. ओं अप्रमेयायै नमः

414. ओं स्वप्रकाशायै नमः

415. ओं मनो-वाचामगोचरायै नमः

416. ओं चिच्छक्त्यै नमः

417. ओं चेतना-रूपायै नमः

418. ओं जडशक्त्यै नमः

419. ओं जडात्मिकायै नमः

420. ओं गायत्र्यै नमः

421. ओं व्याहृत्यै नमः

422. ओं सन्ध्यायै नमः

423. ओं द्विजवृन्द-निषेवितायै नमः

424. ओं तत्त्वासनायै नमः

425. ओं तस्मै नमः

426. ओं तुभ्यं नमः

427. ओं अय्यै नमः

428. ओं पञ्चकोशान्तर-स्थितायै नमः

429. ओं निस्सीम-महिम्ने नमः

430. ओं नित्य-यौव्वनायै नमः

431. ओं मदशालिन्यै नमः

432. ओं मदघूर्‍ण्णित-रक्ताक्ष्यै नमः

433. ओं मदपाटल-गण्डभुवे नमः

434. ओं चन्दन-द्रव-दिग्द्धांग्यै नमः

435. ओं चाम्पेय-कुसुम-प्रियायै नमः

436. ओं कुशलायै नमः

437. ओं कोमळाकारायै नमः

438. ओं कुरुकुल्लायै नमः

439. ओं कुळेश्वर्यै नमः

440. ओं कुळकुण्डालयायै नमः

441. ओं कौळमार्‍ग्ग-तत्पर-सेवितायै नमः

442. ओं कुमार-गणनाथांबायै नमः

443. ओं तुष्ट्यै नमः

444. ओं पुष्ट्यै नमः

445. ओं मत्यै नमः

446. ओं धृत्यै नमः

447. ओं शान्त्यै नमः

448. ओं स्वस्तिमत्यै नमः

449. ओं कान्त्यै नमः

450. ओं नन्दिन्यै नमः

451. ओं विघ्ननाशिन्यै नमः

452. ओं तेजोवत्यै नमः

453. ओं त्रिनयनायै नमः

454. ओं लोलाक्षी-कामरूपिण्यै नमः

455. ओं मालिन्यै नमः

456. ओं हंसिन्यै नमः

457. ओं मात्रे नमः

458. ओं मलयाचल-वासिन्यै नमः

459. ओं सुमुख्यै नमः

460. ओं नळिन्यै नमः

461. ओं सुभ्रुवे नमः

462. ओं शोभनायै नमः

463. ओं सुरनायिकायै नमः

464. ओं काळकण्ठ्यै नमः

465. ओं कान्तिमत्यै नमः

466. ओं क्षोभिण्यै नमः

467. ओं सूक्ष्मरूपिण्यै नमः

468. ओं वज्रेश्वर्यै नमः

469. ओं वामदेव्यै नमः

470. ओं वयोवस्था-विवर्‍जितायै नमः

471. ओं सिद्धेश्वर्यै नमः

472. ओं सिद्धविद्यायै नमः

473. ओं सिद्धमात्रे नमः

474. ओं यशस्विन्यै नमः

475. ओं विशुद्धिचक्र-निलयायै नमः

476. ओं आरक्तवर्‍ण्णायै नमः

477. ओं त्रिलोचनायै नमः

478. ओं खट्वांगादि-प्रहरणायै नमः

479. ओं वदनैक-समन्वितायै नमः

480. ओं पायसान्नप्रियायै नमः

481. ओं त्वक्स्थायै नमः

482. ओं पशुलोक-भयङ्कर्यै नमः

483. ओं अमृतादि-महाशक्ति-संवृतायै नमः

484. ओं डाकिनीश्वर्यै नमः

485. ओं अनाहताब्ज-निलयायै नमः

486. ओं श्यामाभायै नमः

487. ओं वदनद्वयायै नमः

488. ओं दंष्ट्रोज्ज्वलायै नमः

489. ओं अक्षमालादि-धरायै नमः

490. ओं रुधिर-संस्थितायै नमः

491. ओं काळरात्र्यादि-शक्त्यौघ-वृतायै नमः

492. ओं स्निग्द्धौदन-प्रियायै नमः

493. ओं महावीरेन्द्र-वरदायै नमः

494. ओं राकिण्यंबा-स्वरूपिण्यै नमः

495. ओं मणिपूराब्ज-निलयायै नमः

496. ओं वदनत्रय-संयुतायै नमः

497. ओं वज्रादिकायुधोपेतायै नमः

498. ओं डामर्यादिभि-रावृतायै नमः

499. ओं रक्तवर्‍ण्णायै नमः

500. ओं मांसनिष्ठायै नमः

501. ओं गुडान्न-प्रीत-मानसायै नमः

502. ओं समस्तभक्त-सुखदायै नमः

503. ओं लाकिन्यंबा-स्वरूपिण्यै नमः

504. ओं स्वाधिष्ठानांबुजगतायै नमः

505. ओं चतुर्‍वक्त्र-मनोहरायै नमः

506. ओं शूलाद्यायुध-सम्पन्नायै नमः

507. ओं पीतवर्‍ण्णायै नमः

508. ओं अतिगर्‍व्वितायै नमः

509. ओं मेदो-निष्ठायै नमः

510. ओं मधुप्रीतायै नमः

511. ओं बन्दिन्यादि-समन्वितायै नमः

512. ओं दध्यन्नासक्त-हृदयायै नमः

513. ओं काकिनी-रूप-धारिण्यै नमः

514. ओं मूलाधारांबुजारूढायै नमः

515. ओं पञ्चवक्त्रायै नमः

516. ओं अस्थिसंस्थितायै नमः

517. ओं अङ्कुशादि-प्रहरणायै नमः

518. ओं वरदादि-निषेवितायै नमः

519. ओं मुद्गौदनासक्त-चित्तायै नमः

520. ओं साकिन्यंबा-स्वरूपिण्यै नमः

521. ओं आज्ञा-चक्राब्ज-निलयायै नमः

522. ओं शुक्लवर्‍ण्णायै नमः

523. ओं षडाननायै नमः

524. ओं मज्जा-संस्थायै नमः

525. ओं हंसवती-मुख्य-शक्ति-समन्वितायै नमः

526. ओं हरिद्रान्नैक-रसिकायै नमः

527. ओं हाकिनी-रूप-धारिण्यै नमः

528. ओं सहस्रदळ-पत्मस्थायै नमः

529. ओं सर्‍व्व-वर्‍ण्णोप-शोभितायै नमः

530. ओं सर्‍वायुध-धरायै नमः

531. ओं शुक्ल-संस्थितायै नमः

532. ओं सर्‍व्वतोमुख्यै नमः

533. ओं सर्‍वौदन-प्रीतचित्तायै नमः

534. ओं याकिन्यंबा-स्वरूपिण्यै नमः

535. ओं स्वाहायै नमः

536. ओं स्वधायै नमः

537. ओं अमत्यै नमः

538. ओं मेधायै नमः

539. ओं श्रुत्यै नमः

540. ओं स्मृत्यै नमः

541. ओं अनुत्तमायै नमः

542. ओं पुण्यकीर्‍त्त्यै नमः

543. ओं पुण्यलभ्यायै नमः

544. ओं पुण्यश्रवण-कीर्‍त्तनायै नमः

545. ओं पुलोमजार्‍च्चितायै नमः

546. ओं बन्धमोचिन्यै नमः

547. ओं बर्‍बराळकायै नमः

548. ओं विमर्‍शरूपिण्यै नमः

549. ओं विद्यायै नमः

550. ओं वियदादि-जगत्प्रसुवे नमः

551. ओं सर्‍व्वव्याधि-प्रशमन्यै नमः

552. ओं सर्‍व्वमृत्यु-निवारिण्यै नमः

553. ओं अग्रगण्यायै नमः

554. ओं अचिन्त्यरूपायै नमः

555. ओं कलिकन्मष-नाशिन्यै नमः

556. ओं कात्यायन्यै नमः

557. ओं कालहन्त्र्यै नमः

558. ओं कमलाक्ष-निषेवितायै नमः

559. ओं तांबूल-पूरित-मुख्यै नमः

560. ओं दाडिमी-कुसुम-प्रभायै नमः

561. ओं मृगाक्ष्यै नमः

562. ओं मोहिन्यै नमः

563. ओं मुख्यायै नमः

564. ओं मृडान्यै नमः

565. ओं मित्ररूपिण्यै नमः

566. ओं नित्य-तृप्तायै नमः

567. ओं भक्तनिधये नमः

568. ओं नियन्त्र्यै नमः

569. ओं निखिलेश्वर्यै नमः

570. ओं मैत्र्यादि-वासनालभ्यायै नमः

571. ओं महा-प्रळय-साक्षिण्यै नमः

572. ओं पराशक्त्यै नमः

573. ओं परानिष्ठायै नमः

574. ओं प्रज्ञानघन-रूपिण्यै नमः

575. ओं माध्वीपानालसायै नमः

576. ओं मत्तायै नमः

577. ओं मातृका-वर्‍ण-रूपिण्यै नमः

578. ओं महाकैलास-निलयायै नमः

579. ओं मृणाळ-मृदु-दोर्‍ल्लतायै नमः

580. ओं महनीयायै नमः

581. ओं दयामूर्‌त्त्यै नमः

582. ओं महासाम्राज्य-शालिन्यै नमः

583. ओं आत्मविद्यायै नमः

584. ओं महाविद्यायै नमः

585. ओं श्रीविद्यायै नमः

586. ओं कामसेवितायै नमः

587. ओं श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः

588. ओं त्रिकूटायै नमः

589. ओं कामकोटिकायै नमः

590. ओं कटाक्ष-किङ्करी-भूत-कमला-कोटि-सेवितायै नमः

591. ओं शिरस्थितायै नमः

592. ओं चन्द्रनिभायै नमः

593. ओं फालस्थायै नमः

594. ओं इन्द्र-धनुः-प्रभायै नमः

595. ओं हृदयस्थायै नमः

596. ओं रविप्रख्यायै नमः

597. ओं त्रिकोणान्तर-दीपिकायै नमः

598. ओं दाक्षायण्यै नमः

599. ओं दैत्यहन्त्र्यै नमः

600. ओं दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः

601. ओं दरान्दोळित-दीर्‍घाक्ष्यै नमः

602. ओं दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः

603. ओं गुरु-मूर्‍त्त्यै नमः

604. ओं गुणनिधये नमः

605. ओं गोमात्रे नमः

606. ओं गुहजन्मभुवे नमः

607. ओं देवेश्यै नमः

608. ओं दण्डनीतिस्थायै नमः

609. ओं दहराकाश-रूपिण्यै नमः

610. ओं प्रतिपन्मुख्य-राकान्त-तिथि-मण्डल-पूजितायै
नमः

611. ओं कलात्मिकायै नमः

612. ओं कलानाथायै नमः

613. ओं काव्यालाप-विनोदिन्यै नमः

614. ओं सचामर-रमा-वाणी-सव्य-दक्षिण-सेवितायै नमः

615. ओं आदिशक्त्यै नमः

616. ओं अमेयायै नमः

617. ओं आत्मने नमः

618. ओं परमायै नमः

619. ओं पावनाकृतये नमः

620. ओं अनेक-कोटि-ब्रह्माण्ड-जनन्यै नमः

621. ओं दिव्य-विग्रहायै नमः

622. ओं क्लीङ्कार्यै नमः

623. ओं केवलायै नमः

624. ओं गुह्यायै नमः

625. ओं कैवल्य-पद-दायिन्यै नमः

626. ओं त्रिपुरायै नमः

627. ओं त्रिजगद्-वन्द्यायै नमः

628. ओं त्रिमूर्‍त्त्यै नमः

629. ओं त्रिदशेश्वर्यै नमः

630. ओं त्र्यक्षर्यै नमः

631. ओं दिव्य-गन्धाढ्यायै नमः

632. ओं सिन्दूर-तिलकाञ्चितायै नमः

633. ओं उमायै नमः

634. ओं शैलेन्द्रतनयायै नमः

635. ओं गौर्यै नमः

636. ओं गन्धर्‍व्व-सेवितायै नमः

637. ओं विश्वगर्‍भायै नमः

638. ओं स्वर्‍ण्णगर्‍भायै नमः

639. ओं अवरदायै नमः

640. ओं वागधीश्वर्यै नमः

641. ओं ध्यानगम्यायै नमः

642. ओं अपरिच्छेद्यायै नमः

643. ओं ज्ञानदायै नमः

644. ओं ज्ञानविग्रहायै नमः

645. ओं सर्‍व्व-वेदान्त-संवेद्यायै नमः

646. ओं सत्यानन्द-स्वरूपिण्यै नमः

647. ओं लोपामुद्रार्‍च्चितायै नमः

648. ओं लीलाक्लिप्त-ब्रह्माण्ड-मण्डलायै नमः

649. ओं अदृश्यायै नमः

650. ओं दृश्यरहितायै नमः

651. ओं विज्ञात्र्यै नमः

652. ओं वेद्य-वर्‍जितायै नमः

653. ओं योगिन्यै नमः

654. ओं योगदायै नमः

655. ओं योग्यायै नमः

656. ओं योगानन्दायै नमः

657. ओं युगन्धरायै नमः

658. ओं इच्छाशक्ति-ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्ति-स्वरूपिण्यै
नमः

659. ओं सर्‍वाधारायै नमः

660. ओं सुप्रतिष्ठायै नमः

661. ओं सदसद्रूप-धारिण्यै नमः

662. ओं अष्टमूर्‍त्त्यै नमः

663. ओं अजाजैत्र्यै नमः

664. ओं लोकयात्रा-विधायिन्यै नमः

665. ओं एकाकिन्यै नमः

666. ओं भूमरूपायै नमः

667. ओं निर्‍द्वैतायै नमः

668. ओं द्वैतवर्‍जितायै नमः

669. ओं अन्नदायै नमः

670. ओं वसुदायै नमः

671. ओं वृद्धायै नमः

672. ओं ब्रह्मात्मैक्य-स्वरूपिण्यै नमः

673. ओं बृहत्यै नमः

674. ओं ब्राह्मण्यै नमः

675. ओं ब्राह्म्यै नमः

676. ओं ब्रह्मानन्दायै नमः

677. ओं बलिप्रियायै नमः

678. ओं भाषारूपायै नमः

679. ओं बृहत्सेनायै नमः

680. ओं भावाभाव-विवर्‍जितायै नमः

681. ओं सुखाराद्ध्यायै नमः

682. ओं शुभकर्यै नमः

683. ओं शोभनासुलभागत्यै नमः

684. ओं राजराजेश्वर्यै नमः

685. ओं राज्यदायिन्यै नमः

686. ओं राज्यवल्लभायै नमः

687. ओं राजत्कृपायै नमः

688. ओं राजपीठ-निवेशित-निजाश्रितायै नमः

689. ओं राज्यलक्ष्म्यै नमः

690. ओं कोशनाथायै नमः

691. ओं चतुरंग-बलेश्वर्यै नमः

692. ओं साम्राज्य-दायिन्यै नमः

693. ओं सत्यसन्धायै नमः

694. ओं सागरमेखलायै नमः

695. ओं दीक्षितायै नमः

696. ओं दैत्यशमन्यै नमः

697. ओं सर्‍व्वलोकवशङ्कर्यै नमः

698. ओं सर्‍व्वार्‍त्थदात्र्यै नमः

699. ओं सावित्र्यै नमः

700. ओं सच्चिदानन्द-रूपिण्यै नमः

701. ओं देशकालापरिच्छिन्नायै नमः

702. ओं सर्‍व्वगायै नमः

703. ओं सर्‍व्वमोहिन्यै नमः

704. ओं सरस्वत्यै नमः

705. ओं शास्त्रमय्यै नमः

706. ओं गुहांबायै नमः

707. ओं गुह्यरूपिण्यै नमः

708. ओं सर्‍व्वोपाधि-विनिर्‍मुक्तायै नमः

709. ओं सदाशिव-पतिव्रतायै नमः

710. ओं सम्प्रदायेश्वर्यै नमः

711. ओं साधुने नमः

712. ओं यै नमः

713. ओं गुरुमण्डल-रूपिण्यै नमः

714. ओं कुळोत्तीर्‍णायै नमः

715. ओं भगाराद्ध्यायै नमः

716. ओं मायायै नमः

717. ओं मधुमत्यै नमः

718. ओं मह्यै नमः

719. ओं गणांबायै नमः

720. ओं गुह्यकाराध्यायै नमः

721. ओं कोमळांग्यै नमः

722. ओं गुरुप्रियायै नमः

723. ओं स्वतन्त्रायै नमः

724. ओं सर्‍व्वतन्त्रेश्यै नमः

725. ओं दक्षिणामूर्‍त्ति-रूपिण्यै नमः

726. ओं सनकादि-समाराध्यायै नमः

727. ओं शिवज्ञान-प्रदायिन्यै नमः

728. ओं चित्कलायै नमः

729. ओं आनन्द-कलिकायै नमः

730. ओं प्रेमरूपायै नमः

731. ओं प्रियङ्कर्यै नमः

732. ओं नामपारायण-प्रीतायै नमः

733. ओं नन्दिविद्यायै नमः

734. ओं नटेश्वर्यै नमः

735. ओं मिथ्या-जगदधिष्ठानायै नमः

736. ओं मुक्तिदायै नमः

737. ओं मुक्तिरूपिण्यै नमः

738. ओं लास्यप्रियायै नमः

739. ओं लयकर्यै नमः

740. ओं लज्जायै नमः

741. ओं रंभादिवन्दितायै नमः

742. ओं भवदाव-सुधावृष्ट्यै नमः

743. ओं पापारण्य-दवानलायै नमः

744. ओं दौर्‍भाग्य-तूलवातूलायै नमः

745. ओं जराद्ध्वान्तरविप्रभायै नमः

746. ओं भाग्याब्धि-चन्द्रिकायै नमः

747. ओं भक्त-चित्त-केकी-घनाघनायै नमः

748. ओं रोगपर्‍व्वत-दंभोळये नमः

749. ओं मृत्युदारु-कुठारिकायै नमः

750. ओं महेश्वर्यै नमः

751. ओं महाका‍ळ्यै नमः

752. ओं महाग्रासायै नमः

753. ओं महाशनायै नमः

754. ओं अपर्‍ण्णायै नमः

755. ओं चण्डिकायै नमः

756. ओं चण्डमुण्डासुर-निषूदिन्यै नमः

757. ओं क्षराक्षरात्मिकायै नमः

758. ओं सर्‍व्वलोकेश्यै नमः

759. ओं विश्वधारिण्यै नमः

760. ओं त्रिवर्‍गदात्र्यै नमः

761. ओं सुभगायै नमः

762. ओं त्र्यंबकायै नमः

763. ओं त्रिगुणात्मिकायै नमः

764. ओं स्वर्‍ग्गापवर्‍ग्गदायै नमः

765. ओं शुद्धायै नमः

766. ओं जपापुष्प-निभाकृत्यै नमः

767. ओं ओजोवत्यै नमः

768. ओं द्युतिधरायै नमः

769. ओं यज्ञरूपायै नमः

770. ओं प्रियव्रतायै नमः

771. ओं दुराराध्यायै नमः

772. ओं दुराधर्‍षायै नमः

773. ओं पाटली-कुसुम-प्रियायै नमः

774. ओं महत्यै नमः

775. ओं मेरुनिलयायै नमः

776. ओं मन्दार-कुसुम-प्रियायै नमः

777. ओं वीराराध्यायै नमः

778. ओं विराड्-रूपायै नमः

779. ओं विरजसे नमः

780. ओं विश्वतोमुख्यै नमः

781. ओं प्रत्यग्-रूपायै नमः

782. ओं पराकाशायै नमः

783. ओं प्राणदायै नमः

784. ओं प्राणरूपिण्यै नमः

785. ओं मार्‍त्ताण्ड-भैरवाराद्ध्यायै नमः

786. ओं मन्त्रिणी-न्यस्त-राज्यधुरे नमः

787. ओं त्रिपुरेश्यै नमः

788. ओं जयत्सेनायै नमः

789. ओं निस्त्रैगुण्यायै नमः

790. ओं परापरायै नमः

791. ओं सत्यज्ञानानन्द-रूपायै नमः

792. ओं सामरस्य-परायणायै नमः

793. ओं कपर्‍द्दिन्यै नमः

794. ओं कलामालायै नमः

795. ओं कामदुघे नमः

796. ओं काम-रूपिण्यै नमः

797. ओं कलानिधये नमः

798. ओं काव्यकलायै नमः

799. ओं रसज्ञायै नमः

800. ओं रसशेवधये नमः

801. ओं पुष्टायै नमः

802. ओं पुरातनायै नमः

803. ओं पूज्यायै नमः

804. ओं पुष्करायै नमः

805. ओं पुष्करेक्षणायै नमः

806. ओं परस्मैज्योतिषे नमः

807. ओं परस्मैधाम्ने नमः

808. ओं परमाणवे नमः

809. ओं परात्परायै नमः

810. ओं पाशहस्तायै नमः

811. ओं पाशहन्त्र्यै नमः

812. ओं परमन्त्र-विभेदिन्यै नमः

813. ओं मूर्‍त्तायै नमः

814. ओं अमूर्‍त्तायै नमः

815. ओं अनित्यतृप्तायै नमः

816. ओं मुनिमानस-हंसिकायै नमः

817. ओं सत्यव्रतायै नमः

818. ओं सत्यरूपायै नमः

819. ओं सर्‍वान्तर्यामिण्यै नमः

820. ओं सत्यै नमः

821. ओं ब्रह्माण्यै नमः

822. ओं ब्रह्मणे नमः

823. ओं जनन्यै नमः

824. ओं बहुरूपायै नमः

825. ओं बुधार्‍च्चितायै नमः

826. ओं प्रसवित्र्यै नमः

827. ओं प्रचण्डायै नमः

828. ओं आज्ञायै नमः

829. ओं प्रतिष्ठायै नमः

830. ओं प्रकटाकृत्यै नमः

831. ओं प्राणेश्वर्यै नमः

832. ओं प्राणदात्र्यै नमः

833. ओं पञ्चाशत्पीठ-रूपिण्यै नमः

834. ओं विशृंखलायै नमः

835. ओं विविक्तस्थायै नमः

836. ओं वीरमात्रे नमः

837. ओं वियत्प्रसुवे नमः

838. ओं मुकुन्दायै नमः

839. ओं मुक्तिनिलयायै नमः

840. ओं मूलविग्रह-रूपिण्यै नमः

841. ओं भावज्ञायै नमः

842. ओं भवरोगघ्न्यै नमः

843. ओं भवचक्र-प्रवर्‍त्तिन्यै नमः

844. ओं छन्दस्सारायै नमः

845. ओं शास्त्रसारायै नमः

846. ओं मन्त्रसारायै नमः

847. ओं तलोदर्यै नमः

848. ओं उदारकीर्‍त्तये नमः

849. ओं उद्दामवैभवायै नमः

850. ओं वर्‍ण्णरूपिण्यै नमः

851. ओं जन्ममृत्यु-जरातप्त-जन-विश्रान्ति-दायिन्यै
नमः

852. ओं सर्‍वोपनिष-दुद्घुष्टायै नमः

853. ओं शान्त्यतीत-कलात्मिकायै नमः

854. ओं गंभीरायै नमः

855. ओं गगनान्तस्थायै नमः

856. ओं गर्‍वितायै नमः

857. ओं गानलोलुपायै नमः

858. ओं कल्पना-रहितायै नमः

859. ओं काष्ठायै नमः

860. ओं अकान्तायै नमः

861. ओं कान्तार्‍द्ध-विग्रहायै नमः

862. ओं कार्यकारण-निर्‍म्मुक्तायै नमः

863. ओं कामकेळि-तरंगितायै नमः

864. ओं कनत्कनक-ताटङ्कायै नमः

865. ओं लीला-विग्रह-धारिण्यै नमः

866. ओं अजायै नमः

867. ओं क्षयविनिर्‍म्मुक्तायै नमः

868. ओं मुग्द्धायै नमः

869. ओं क्षिप्र-प्रसादिन्यै नमः

870. ओं अन्तर्‍मुख-समाराध्यायै नमः

871. ओं बहिर्‍मुख-सुदुर्‍ल्लभायै नमः

872. ओं त्रय्यै नमः

873. ओं त्रिवर्‍ग्ग-निलयायै नमः

874. ओं त्रिस्थायै नमः

875. ओं त्रिपुर-मालिन्यै नमः

876. ओं निरामयायै नमः

877. ओं निरालंबायै नमः

878. ओं स्वात्मारामायै नमः

879. ओं सुधासृत्यै नमः

880. ओं संसारपङ्क-निर्‍मग्न-समुद्धरण-पण्डितायै नमः

881. ओं यज्ञप्रियायै नमः

882. ओं यज्ञकर्‍त्र्यै नमः

883. ओं यजमान-स्वरूपिण्यै नमः

884. ओं धर्‍म्माधारायै नमः

885. ओं धनाद्ध्यक्षायै नमः

886. ओं धनधान्य-विवर्‍द्धिन्यै नमः

887. ओं विप्रप्रियायै नमः

888. ओं विप्ररूपायै नमः

889. ओं विश्वभ्रमण-कारिण्यै नमः

890. ओं विश्वग्रासायै नमः

891. ओं विद्रुमाभायै नमः

892. ओं वैष्णव्यै नमः

893. ओं विष्णुरूपिण्यै नमः

894. ओं अयोनये नमः

895. ओं योनि-निलयायै नमः

896. ओं कूटस्थायै नमः

897. ओं कुळरूपिण्यै नमः

898. ओं वीरगोष्ठि-प्रियायै नमः

899. ओं वीरायै नमः

900. ओं नैष्कर्‍म्यायै नमः

901. ओं नादरूपिण्यै नमः

902. ओं विज्ञानकलनायै नमः

903. ओं कल्यायै नमः

904. ओं विदग्द्धायै नमः

905. ओं बैन्दवासनायै नमः

906. ओं तत्वाधिकायै नमः

907. ओं तत्त्वमय्यै नमः

908. ओं तत्त्वमर्‍त्थ-स्वरूपिण्यै नमः

909. ओं सामगान-प्रियायै नमः

910. ओं सोम्यायै नमः

911. ओं सदाशिव-कुटुंबिन्यै नमः

912. ओं सव्यापसव्य-मार्‍ग्गस्थायै नमः

913. ओं सर्‍वापद्विनिवारिण्यै नमः

914. ओं स्वस्थायै नमः

915. ओं स्वभावमधुरायै नमः

916. ओं धीरायै नमः

917. ओं धीरसमर्‍च्चितायै नमः

918. ओं चैतन्यार्‍घ्य-समाराध्यायै नमः

919. ओं चैतन्य-कुसुम-प्रियायै नमः

920. ओं सदोदितायै नमः

921. ओं सदातुष्टायै नमः

922. ओं तरुणादित्य-पाटलायै नमः

923. ओं दक्षिणा-दक्षिणाराध्यायै नमः

924. ओं दरस्मेर-मुखांबुजायै नमः

925. ओं कौलिनी-केवलायै नमः

926. ओं अनर्‍घ्य-कैवल्य-पद-दायिन्यै नमः

927. ओं स्तोत्र-प्रियायै नमः

928. ओं स्तुतिमत्यै नमः

929. ओं श्रुति-संस्तुत-वैभवायै नमः

930. ओं मनस्विन्यै नमः

931. ओं मानवत्यै नमः

932. ओं महेश्यै नमः

933. ओं मंगळाकृतये नमः

934. ओं विश्वमात्रे नमः

935. ओं जगद्धात्र्यै नमः

936. ओं विशालाक्ष्यै नमः

937. ओं विरागिण्यै नमः

938. ओं प्रगद्‍भायै नमः

939. ओं परमोदारायै नमः

940. ओं परामोदायै नमः

941. ओं मनोमय्यै नमः

942. ओं व्योमकेश्यै नमः

943. ओं विमानस्थायै नमः

944. ओं वज्रिण्यै नमः

945. ओं वामकेश्वर्यै नमः

946. ओं पञ्चयज्ञ-प्रियायै नमः

947. ओं पञ्चप्रेत-मञ्चाधिशायिन्यै नमः

948. ओं पञ्चम्यै नमः

949. ओं पञ्चभूतेश्यै नमः

950. ओं पञ्चसंख्योपचारिण्यै नमः

951. ओं शाश्वत्यै नमः

952. ओं शाश्वदैश्वर्यायै नमः

953. ओं शर्‍म्मदायै नमः

954. ओं शंभुमोहिन्यै नमः

955. ओं धरायै नमः

956. ओं धरसुतायै नमः

957. ओं धन्यायै नमः

958. ओं धर्‍म्मिण्यै नमः

959. ओं धर्‍म्मवर्‍द्धिन्यै नमः

960. ओं लोकातीतायै नमः

961. ओं गुणातीतायै नमः

962. ओं सर्‍व्वातीतायै नमः

963. ओं शमात्मिकायै नमः

964. ओं बन्धूक-कुसुम-प्रख्यायै नमः

965. ओं बालायै नमः

966. ओं लीला-विनोदिन्यै नमः

967. ओं सुमंगल्यै नमः

968. ओं सुखकर्यै नमः

969. ओं सुवेषाढ्यायै नमः

970. ओं सुवासिन्यै नमः

971. ओं सुवासिन्यर्‍च्चन-प्रीतायै नमः

972. ओं आशोभनायै नमः

973. ओं शुद्ध-मानसायै नम

974. ओं बिन्दु-तर्‍प्पण-सन्तुष्टायै नमः

975. ओं पूर्‍व्वजायै नमः

976. ओं त्रिपुरांबिकायै नमः

977. ओं दशमुद्रा-समाराध्यायै नमः

978. ओं त्रिपुराश्रीवशङ्कर्यै नमः

979. ओं ज्ञानमुद्रायै नमः

980. ओं ज्ञानगम्यायै नमः

981. ओं ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिण्यै नमः

982. ओं योनिमुद्रायै नमः

983. ओं त्रिखण्डेश्यै नमः

984. ओं त्रिगुणायै नमः

985. ओं अंबायै नमः

986. ओं त्रिकोणगायै नमः

987. ओं अनघायै नमः

988. ओं अद्भुतचारित्रायै नमः

989. ओं वाञ्छितार्‍त्थ-प्रदायिन्यै नमः

990. ओं अभ्यासातिशय-ज्ञातायै नमः

991. ओं षडद्ध्वातीत-रूपिण्यै नमः

992. ओं अव्याज-करुणा-मूर्‍त्तये नमः

993. ओं अज्ञान-द्ध्वान्त-दीपिकायै नमः

994. ओं आबाल-गोप-विदितायै नमः

995. ओं सर्‍व्वानुल्लंघ्य-शासनायै नमः

996. ओं श्रीचक्रराज-निलयायै नमः

997. ओं श्रीमत्-त्रिपुरसुन्दर्यै नमः

998. ओं श्रीशिवायै नमः

999. ओं शिव-शक्त्यैक्य-रूपिण्यै नमः

1000. ओं लळितांबिकायै नमः

ओं पराशक्त्यै नमः

अपराध-शोधन

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरि

यत् पूजितं मया देवि परिपूर्‍ण्णं तदस्तुते

शान्ति मन्त्रं

ओं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु

ओं शान्ति शान्ति शान्तिः

ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं

Spread the message
Night Mode