Lalita Sahasranamavali – Gujarathi

Print !Lalita Sahasranamavali – Gujarathi Back

શ્રી લળિતા સહસ્રનામાવલિ

ધ્યાનં

ઓં સિન્દૂરારુણવિગ્રહાં ત્રિણયનાં માણિક્યમૌલિસ્ફુર-ત્તારાનાયકશેખરાં
સ્મિતમુખી-માપીનવક્ષોરુહાં

પાણિભ્યામળિપૂર્‍ણ્ણરત્નચષકં રક્તોત્પલં બિભ્રતીં

સૌમ્યાં રત્નઘટસ્થ રક્તચરણાં ધ્યાયેત્ પરામંબિકાં

ધ્યાયેત્ પત્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પત્મપત્રાયતાક્ષીં

હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિતલસત્ હેમપત્માં વરાંગીં

સર્‍વ્વાલઙ્કારયુક્તાં સતતમભયદાં ભક્તનમ્રાં
ભવાનીં શ્રીવિદ્યાં શાન્તમૂર્‍ત્તિં સકલસુરનુતાં
સર્‍વ્વસમ્પત્પ્રદાત્રીં

સકુઙ્કુમ વિલેપનામળિક ચુંબિકસ્તૂરિકાં સમન્દહસિતેક્ષણાં
સશરચાપ પાશાઙ્કુશાં અશેષજનમોહિનીમરુણમાલ્યભૂષોજ્જ્વલાં
જપાકુસુમ ભાસુરાં જપવિધૌ સ્મરેદંબિકાં

અરુણાં કરુણાતરંગિતાક્ષીં ધૃતપાશાઙ્કુશપુષ્પબાણચાપાં
અણિમાદિભિરાવૃતાં મયૂખૈરહમિત્યેવ વિભાવયે મહેશીં!

નામાવલિ

ઓં લળિતાંબિકાયૈ નમઃ

1. ઓં શ્રીમાત્રે નમઃ

2. ઓં શ્રીમહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ

3. ઓં શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વર્યૈ નમઃ

4. ઓં ચિદગ્નિ-કુણ્ડ-સંભૂતાયૈ નમઃ

5. ઓં દેવકાર્ય-સમુદ્યતાયૈ નમઃ

6. ઓં ઉદ્યદ્ભાનુ-સહસ્રાભાયૈ નમઃ

7. ઓં ચતુર્‍બાહુ-સમન્વિતાયૈ નમઃ

8. ઓં રાગસ્વરૂપ-પાશાઢ્યાયૈ નમઃ

9. ઓં ક્રોધાકારાઙ્કુશોજ્જ્વલાયૈ નમઃ

10. ઓં મનોરૂપેક્ષુ-કોદણ્ડાયૈ નમઃ

11. ઓં પઞ્ચતન્માત્ર-સાયકાયૈ નમઃ

12. ઓં નિજારુણ-પ્રભાપૂર-મજ્જદ્ બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલાયૈ
નમઃ

13. ઓં ચમ્પકાશોક-પુન્નાગ-સૌગન્ધિક-લસત્કચાયૈ નમઃ

14. ઓં કુરુવિન્દમણિ-શ્રેણી-કનત્કોટીર-મણ્ડિતાયૈ નમઃ

15. ઓં અષ્ટમીચન્દ્ર-વિભ્રાજ-દળિકસ્થલ-શોભિતાયૈ નમઃ

16. ઓં મુખચન્દ્ર-કળઙ્કાભ-મૃગનાભિ-વિશેષકાયૈ નમઃ

17. ઓં વદનસ્મર-માંગલ્ય-ગૃહતોરણ-ચિલ્લિકાયૈ નમઃ

18. ઓં વક્ત્રલક્ષ્મી-પરીવાહ-ચલન્મીનાભ-લોચનાયૈ નમઃ

19. ઓં નવચમ્પક-પુષ્પાભ-નાસાદણ્ડ-વિરાજિતાયૈ નમઃ

20. ઓં તારાકાન્તિ-તિરસ્કારિ-નાસાભરણ-ભાસુરાયૈ નમઃ

21. ઓં કદંબમઞ્જરીક્લિપ્ત-કર્‍ણ્ણપૂર-મનોહરાયૈ નમઃ

22. ઓં તાટઙ્ક-યુગળી-ભૂત-તપનોડુપ-મણ્ડલાયૈ નમઃ

23. ઓં પત્મરાગશિલાદર્‍શ-પરિભાવિ-કપોલભુવે નમઃ

24. ઓં નવવિદ્રુમ-બિંબશ્રી-ન્યક્કારિ-રદનચ્છદાયૈ નમઃ

25. ઓં શુદ્ધવિદ્યાઙ્કુરાકાર-દ્વિજપઙ્ક્તિ-દ્વયોજ્જ્વલાયૈ
નમઃ

26. ઓં કર્‍પ્પૂરવીટિકામોદ-સમાકર્‍ષ-દ્દિગન્તરાયૈ
નમઃ

27. ઓં નિજ-સલ્લાપ-માધુર્ય-વિનિર્‍ભર્‍ત્સિત-કચ્છપ્યૈ
નમઃ

28. ઓં મન્દસ્મિત-પ્રભાપૂર-મજ્જત્કામેશ-માનસાયૈ નમઃ

29. ઓં અનાકલિત-સાદૃશ્ય-ચિબુકશ્રી-વિરાજિતાયૈ નમઃ

30. ઓં કામેશ-બદ્ધ-માંગલ્ય-સૂત્ર-શોભિત-કન્ધરાયૈ નમઃ

31. ઓં કનકાઙ્ગદ-કેયૂર-કમનીય-ભુજાન્વિતાયૈ નમઃ

32. ઓં રત્નગ્રૈવેય-ચિન્તાક-લોલ-મુક્તાફલાન્વિતાયૈ
નમઃ

33. ઓં કામેશ્વર-પ્રેમરત્ન-મણિ-પ્રતિપણ-સ્તન્યૈ નમઃ

34. ઓં નાભ્યાલવાલ-રોમાળી-લતા-ફલ-કુચદ્વય્યૈ નમઃ

35. ઓં લક્ષ્યરોમ-લતાધારતા-સમુન્નેય-મધ્યમાયૈ નમઃ

36. ઓં સ્તનભાર-દળન્‍મદ્ધ્ય-પટ્ટબન્ધ-વલિત્રયાયૈ નમઃ

37. ઓં અરુણારુણ-કૌસુંભ-વસ્ત્ર-ભાસ્વત્-કટીતટ્યૈ નમઃ

38. ઓં રત્ન-કિઙ્કિણિકા-રમ્ય-રશના-દામ-ભૂષિતાયૈ નમઃ

39. ઓં કામેશ-જ્ઞાત-સૌભાગ્ય-માર્‍દ્દવોરુ-દ્વયાન્વિતાયૈ
નમઃ

40. ઓં માણિક્ય-મકુટાકાર-જાનુદ્વય-વિરાજિતાયૈ નમઃ

41. ઓં ઇન્દ્રગોપ-પરિક્ષિપ્ત-સ્મરતૂણાભ-જઙ્ઘિકાયૈ
નમઃ

42. ઓં ગૂઢગુલ્ફાયૈ નમઃ

43. ઓં કૂર્‍મ્મપૃષ્ઠ-જયિષ્ણુ-પ્રપદાન્વિતાયૈ નમઃ

44. ઓં નખદીધિતિ-સંછન્ન-નમજ્જન-તમોગુણાયૈ નમઃ

45. ઓં પદદ્વય-પ્રભાજાલ-પરાકૃત-સરોરુહાયૈ નમઃ

46. ઓં શિઞ્જાન-મણિમઞ્જીર-મણ્ડિત-શ્રીપદાંબુજાયૈ નમઃ

47. ઓં મરાળી-મન્દગમનાયૈ નમઃ

48. ઓં મહાલાવણ્ય-શેવધયે નમઃ

49. ઓં સર્‍વ્વારુણાયૈ નમઃ

50. ઓં અનવદ્યાઙ્ગ્યૈ નમઃ

51. ઓં સર્‍વ્વાભરણ-ભૂષિતાયૈ નમઃ

52. ઓં શિવ-કામેશ્વરાઙ્કસ્થાયૈ નમઃ

53. ઓં શિવાયૈ નમઃ

54. ઓં સ્વાધીન-વલ્લભાયૈ નમઃ

55. ઓં સુમેરુ-મધ્ય-શૃંગસ્થાયૈ નમઃ

56. ઓં શ્રીમન્નગર-નાયિકાયૈ નમઃ

57. ઓં ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થાયૈ નમઃ

58. ઓં પઞ્ચ-બ્રહ્માસન-સ્થિતાયૈ નમઃ

59. ઓં મહાપત્માટવી-સંસ્થાયૈ નમઃ

60. ઓં કદંબવન-વાસિન્યૈ નમઃ

61. ઓં સુધાસાગર-મદ્ધ્યસ્થાયૈ નમઃ

62. ઓં કામાક્ષ્યૈ નમઃ

63. ઓં કામદાયિન્યૈ નમઃ

64. ઓં દેવર્‍ષિ-ગણ-સંઘાત-સ્તૂયમાનાત્મ-વૈભાયૈ નમઃ

65. ઓં ભણ્ડાસુર-વધોદ્યુક્ત-શક્તિસેના-સમન્વિતાયૈ
નમઃ

66. ઓં સમ્પત્કરી-સમારૂઢ-સિન્ધુર-વ્રજ-સેવિતાયૈ નમઃ

67. ઓં અશ્વારૂઢાધિષ્ઠિતાશ્વ-કોટિ-કોટિભિ-રાવૃતાયૈ
નમઃ

68. ઓં ચક્રરાજ-રથારૂઢ-સર્‍વ્વાયુધ-પરિષ્કૃતાયૈ નમઃ

69. ઓં ગેયચક્ર-રથારૂઢ-મન્ત્રિણી-પરિસેવિતાયૈ નમઃ

70. ઓં કિરિચક્ર-રથારૂઢ-દણ્ડનાથા-પુરસ્કૃતાયૈ નમઃ

71. ઓં જ્વાલામાલિનિકાક્ષિપ્ત-વહ્નિપ્રાકાર-મદ્ધ્યગાયૈ
નમઃ

72. ઓં ભણ્ડસૈન્ય-વધોદ્યુક્ત-શક્તિ-વિક્રમ-હર્‍ષિતાયૈ
નમઃ

73. ઓં નિત્યા-પરાક્રમાટોપ-નિરીક્ષણ-સમુત્સુકાયૈ નમઃ

74. ઓં ભણ્ડપુત્ર-વધોદ્યુક્ત-બાલા-વિક્રમ-નન્દિતાયૈ
નમઃ

75. ઓં મન્ત્રિણ્યંબા-વિરચિત-વિષઙ્ગ-વધ-તોષિતાયૈ નમઃ

76. ઓં વિશુક્ર-પ્રાણહરણ-વારાહી-વીર્ય-નન્દિતાયૈ નમઃ

77. ઓં કામેશ્વર-મુખાલોક-કલ્પિત-શ્રીગણેશ્વરાયૈ નમઃ

78. ઓં મહાગણેશ-નિર્‍ભિન્ન-વિઘ્નયન્ત્ર-પ્રહર્‍ષિતાયૈ
નમઃ

79. ઓં ભણ્ડાસુરેન્દ્ર-નિર્‍મુક્ત-શસ્ત્ર-પ્રત્યસ્ત્ર-વર્‍ષિણ્યૈ
નમઃ

80. ઓં કરાંગુલિ-નખોત્પન્ન-નારાયણ-દશાકૃત્યૈ નમઃ

81. ઓં મહા-પાશુપતાસ્ત્રાગ્નિ-નિર્‍દગ્દ્ધાસુર-સૈનિકાયૈ
નમઃ

82. ઓં કામેશ્વરાસ્ત્ર-નિર્‍દગ્દ્ધ-સભાણ્ડાસુર-શૂન્યકાયૈ
નમઃ

83. ઓં બ્રહ્મોપેન્દ્ર-મહેન્દ્રાદિ-દેવ-સંસ્તુત-વૈભવાયૈ
નમઃ

84. ઓં હર-નેત્રાગ્નિ-સંદગ્દ્ધ-કામ-સઞ્જીવનૌષધયે નમઃ

85. ઓં શ્રીમદ્વાગ્ભવ-કૂટૈક-સ્વરૂપ-મુખ-પઙ્કજાયૈ નમઃ

86. ઓં કણ્ઠાધઃ-કટિ-પર્યન્ત-મધ્યકૂટ-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

87. ઓં શક્તિકૂટૈકતાપન્ન-કટ્યધોભાગ-ધારિણ્યૈ નમઃ

88. ઓં મૂલમન્ત્રાત્મિકાયૈ નમઃ

89. ઓં મૂલકૂટત્રય-કળેબરાયૈ નમઃ

90. ઓં કુળામૃતૈક-રસિકાયૈ નમઃ

91. ઓં કુળસઙ્કેત-પાલિન્યૈ નમઃ

92. ઓં કુલાંગનાયૈ નમઃ

93. ઓં કુલાન્તઃસ્થાયૈ નમઃ

94. ઓં કૌળિન્યૈ નમઃ

95. ઓં કુળયોગિન્યૈ નમઃ

96. ઓં અકુળાયૈ નમઃ

97. ઓં સમયાન્તસ્થાયૈ નમઃ

98. ઓં સમયાચારતત્પરાયૈ નમઃ

99. ઓં મૂલાધારૈક-નિલયાયૈ નમઃ

100. ઓં બ્રહ્મગ્રન્થિ-વિભેદિન્યૈ નમઃ

101. ઓં મણિપૂરાન્તરુદિતાયૈ નમઃ

102. ઓં વિષ્ણુગ્રન્થિ-વિભેદિન્યૈ નમઃ

103. ઓં આજ્ઞાચક્રાન્તરાળસ્થાયૈ નમઃ

104. ઓં રુદ્રગ્રન્થિ-વિભેદિન્યૈ નમઃ

105. ઓં સહસ્રારાંબુજારૂઢાયૈ નમઃ

106. ઓં સુધાસારાભિવર્‍ષિણ્યૈ નમઃ

107. ઓં તટિલ્લતા-સમરુચ્યૈ નમઃ

108. ઓં ષટ્ચક્રોપરિ-સંસ્થિતાયૈ નમઃ

109. ઓં મહાસક્ત્યૈ નમઃ

110. ઓં કુણ્ડલિન્યૈ નમઃ

111. ઓં બિસતન્તુ-તનીયસ્યૈ નમઃ

112. ઓં ભવાન્યૈ નમઃ

113. ઓં ભાવનાગમ્યાયૈ નમઃ

114. ઓં ભવારણ્ય-કુઠારિકાયૈ નમઃ

115. ઓં ભદ્રપ્રિયાયૈ નમઃ

116. ઓં ભદ્રમૂર્‍ત્તયે નમઃ

117. ઓં ભક્ત-સૌભાગ્ય-દાયિન્યૈ નમઃ

118. ઓં ભક્તિપ્રિયાયૈ નમઃ

119. ઓં ભક્તિગમ્યાયૈ નમઃ

120. ઓં ભક્તિવશ્યાયૈ નમઃ

121. ઓં ભયાપહાયૈ નમઃ

122. ઓં શાંભવ્યૈ નમઃ

123. ઓં શારદારાધ્યાયૈ નમઃ

124. ઓં શર્‍વાણ્યૈ નમઃ

125. ઓં શર્‍મ્મદાયિન્યૈ નમઃ

126. ઓં શાઙ્કર્યૈ નમઃ

127. ઓં શ્રીકર્યૈ નમઃ

128. ઓં સાધ્વ્યૈ નમઃ

129. ઓં શરચ્ચન્દ્ર-નિભાનનાયૈ નમઃ

130. ઓં શાતોદર્યૈ નમઃ

131. ઓં શાન્તિમત્યૈ નમઃ

132. ઓં નિરાધારાયૈ નમઃ

133. ઓં નિરઞ્જનાયૈ નમઃ

134. ઓં નિર્‍લ્લેપાયૈ નમઃ

135. ઓં નિર્‍મ્મલાયૈ નમઃ

136. ઓં નિત્યાયૈ નમઃ

137. ઓં નિરાકારાયૈ નમઃ

138. ઓં નિરાકુલાયૈ નમઃ

139. ઓં નિર્‍ગ્ગુણાયૈ નમઃ

140. ઓં નિષ્કલાયૈ નમઃ

141. ઓં શાન્તાયૈ નમઃ

142. ઓં નિષ્કામાયૈ નમઃ

143. ઓં નિરુપપ્લવાયૈ નમઃ

144. ઓં નિત્યમુક્તાયૈ નમઃ

145. ઓં નિર્‍વ્વિકારાયૈ નમઃ

146. ઓં નિષ્પ્રપઞ્ચાયૈ નમઃ

147. ઓં નિરાશ્રયાયૈ નમઃ

148. ઓં નિત્યશુદ્ધાયૈ નમઃ

149. ઓં નિત્યબુદ્ધાયૈ નમઃ

150. ઓં નિરવદ્યાયૈ નમઃ

151. ઓં નિરન્તરાયૈ નમઃ

152. ઓં નિષ્કારણાયૈ નમઃ

153. ઓં નિષ્કળઙ્કાયૈ નમઃ

154. ઓં નિરુપાધયે નમઃ

155. ઓં નિરીશ્વરાયૈ નમઃ

156. ઓં નીરાગાયૈ નમઃ

157. ઓં રાગમથનાયૈ નમઃ

158. ઓં નિર્‍મ્મદાયૈ નમઃ

159. ઓં મદનાશિન્યૈ નમઃ

160. ઓં નિશ્ચિન્તાયૈ નમઃ

161. ઓં નિરહઙ્કારાયૈ નમઃ

162. ઓં નિર્‍મ્મોહાયૈ નમઃ

163. ઓં મોહનાશિન્યૈ નમઃ

164. ઓં નિર્‍મ્મમાયૈ નમઃ

165. ઓં મમતાહન્ત્ર્યૈ નમઃ

166. ઓં નિષ્પાપાયૈ નમઃ

167. ઓં પાપનાશિન્યૈ નમઃ

168. ઓં નિષ્ક્રોધાયૈ નમઃ

169. ઓં ક્રોધશમન્યૈ નમઃ

170. ઓં નિર્‍લ્લોભાયૈ નમઃ

171. ઓં લોભનાશિન્યૈ નમઃ

172. ઓં નિઃસંશયાયૈ નમઃ

173. ઓં સંશયઘ્ન્યૈ નમઃ

174. ઓં નિર્‍ભવાયૈ નમઃ

175. ઓં ભવનાશિન્યૈ નમઃ

176. ઓં નિર્‍વ્વિકલ્પાયૈ નમઃ

177. ઓં નિરાબાધાયૈ નમઃ

178. ઓં નિર્‍ભેદાયૈ નમઃ

179. ઓં ભેદનાશિન્યૈ નમઃ

180. ઓં નિર્‍ન્નાશાયૈ નમઃ

181. ઓં મૃત્યુમથન્યૈ નમઃ

182. ઓં નિષ્ક્રિયાયૈ નમઃ

183. ઓં નિષ્પરિગ્રહાયૈ નમઃ

184. ઓં નિસ્તુલાયૈ નમઃ

185. ઓં નીલચિકુરાયૈ નમઃ

186. ઓં નિરપાયાયૈ નમઃ

187. ઓં નિરત્યયાયૈ નમઃ

188. ઓં દુર્‍લ્લભાયૈ નમઃ

189. ઓં દુર્‍ગ્ગમાયૈ નમઃ

190. ઓં દુર્‍ગ્ગાયૈ નમઃ

191. ઓં દુઃખહન્ત્ર્યૈ નમઃ

192. ઓં સુખપ્રદાયૈ નમઃ

193. ઓં દુષ્ટદૂરાયૈ નમઃ

194. ઓં દુરાચારશમન્યૈ નમઃ

195. ઓં દોષ-વર્‍જિતાયૈ નમઃ

196. ઓં સર્‍વ્વજ્ઞાયૈ નમઃ

197. ઓં સાન્દ્રકરુણાયૈ નમઃ

198. ઓં સમાનાધિક-વર્‍જિતાયૈ નમઃ

199. ઓં સર્‍વ્વશક્તિમય્યૈ નમઃ

200. ઓં સર્‍વ્વ‍મંગળાયૈ નમઃ

201. ઓં સદ્ગતિ-પ્રદાયૈ નમઃ

202. ઓં સર્‍વ્વેશ્વર્યૈ નમઃ

203. ઓં સર્‍વ્વમય્યૈ નમઃ

204. ઓં સર્‍વ્વમન્ત્ર-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

205. ઓં સર્‍વ્વ-યન્ત્રાત્મિકાયૈ નમઃ

206. ઓં સર્‍વ્વ-તન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ

207. ઓં મનોન્મન્યૈ નમઃ

208. ઓં માહેશ્વર્યૈ નમઃ

209. ઓં મહાદેવ્યૈ નમઃ

210. ઓં મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ

211. ઓં મૃડપ્રિયાયૈ નમઃ

212. ઓં મહારૂપાયૈ નમઃ

213. ઓં મહાપૂજ્યાયૈ નમઃ

214. ઓં મહા-પાતક-નાશિન્યૈ નમઃ

215. ઓં મહામાયાયૈ નમઃ

216. ઓં મહાસત્ત્વાયૈ નમઃ

217. ઓં મહાશક્ત્યૈ નમઃ

218. ઓં મહારત્યૈ નમઃ

219. ઓં મહાભોગાયૈ નમઃ

220. ઓં મહૈશ્વર્યાયૈ નમઃ

221. ઓં મહાવીર્યાયૈ નમઃ

222. ઓં મહાબલાયૈ નમઃ

223. ઓં મહાબુદ્ધ્યૈ નમઃ

224. ઓં મહાસિદ્ધ્યૈ નમઃ

225. ઓં મહાયોગીશ્વરેશ્વર્યૈ નમઃ

226. ઓં મહાતન્ત્રાયૈ નમઃ

227. ઓં મહામન્ત્રાયૈ નમઃ

228. ઓં મહાયન્ત્રાયૈ નમઃ

229. ઓં મહાસનાયૈ નમઃ

230. ઓં મહાયાગ-ક્રમારાદ્ધ્યાયૈ નમઃ

231. ઓં મહાભૈરવ-પૂજિતાયૈ નમઃ

232. ઓં મહેશ્વર-મહાકલ્પ-મહાતાણ્ડવ-સાક્ષિણ્યૈ નમઃ

233. ઓં મહાકામેશ-મહિષ્યૈ નમઃ

234. ઓં મહાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ

235. ઓં ચતુઃષષ્ટ્યુપચારાઢ્યાયૈ નમઃ

236. ઓં ચતુઃષષ્ટિકલામય્યૈ નમઃ

237. ઓં મહા-ચતુઃષષ્ટિકોટિ-યોગિની-ગણસેવિતાયૈ નમઃ

238. ઓં મનુવિદ્યાયૈ નમઃ

239. ઓં ચન્દ્રવિદ્યાયૈ નમઃ

240. ઓં ચન્દ્રમણ્ડલ-મદ્ધ્યગાયૈ નમઃ

241. ઓં ચારુરૂપાયૈ નમઃ

242. ઓં ચારુહાસાયૈ નમઃ

243. ઓં ચારુચન્દ્ર-કલાધરાયૈ નમઃ

244. ઓં ચરાચર-જગન્નાથાયૈ નમઃ

245. ઓં ચક્રરાજ-નિકેતનાયૈ નમઃ

246. ઓં પાર્‍વ્વત્યૈ નમઃ

247. ઓં પત્મનયનાયૈ નમઃ

248. ઓં પત્મરાગ-સમપ્રભાયૈ નમઃ

249. ઓં પઞ્ચપ્રેતાસનાસીનાયૈ નમઃ

250. ઓં પઞ્ચબ્રહ્મસ્વપરૂપિણ્યૈ નમઃ

251. ઓં ચિન્મય્યૈ નમઃ

252. ઓં પરમાનન્દાયૈ નમઃ

253. ઓં વિજ્ઞાનઘનરૂપિણ્યૈ નમઃ

254. ઓં ધ્યાન-ધ્યાતૃ-ધ્યેયરૂપાયૈ નમઃ

255. ઓં ધર્‍મ્માધર્‍મ્મ-વિવર્‍જિતાયૈ નમઃ

256. ઓં વિશ્વરૂપાયૈ નમઃ

257. ઓં જાગરિણ્યૈ નમઃ

258. ઓં સ્વપન્ત્યૈ નમઃ

259. ઓં તૈજસાત્મિકાયૈ નમઃ

260. ઓં સુપ્તાયૈ નમઃ

261. ઓં પ્રાજ્ઞાત્મિકાયૈ નમઃ

262. ઓં તુર્યાયૈ નમઃ

263. ઓં સર્‍વ્વાવસ્થા-વિવર્‍જિતાયૈ નમઃ

264. ઓં સૃષ્ટિકર્‍ત્ર્યૈ નમઃ

265. ઓં બ્રહ્મરૂપાયૈ નમઃ

266. ઓં ગોપ્ત્ર્યૈ નમઃ

267. ઓં ગોવિન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ

268. ઓં સંહારિણ્યૈ નમઃ

269. ઓં રુદ્રરૂપાયૈ નમઃ

270. ઓં તિરોધાનકર્યૈ નમઃ

271. ઓં ઈશ્વર્યૈ નમઃ

272. ઓં સદાશિવાયૈ નમઃ

273. ઓં અનુગ્રહદાયૈ નમઃ

274. ઓં પઞ્ચકૃત્યપરાયણાયૈ નમઃ

275. ઓં ભાનુમણ્ડલ-મદ્ધ્યસ્થાયૈ નમઃ

276. ઓં ભૈરવ્યૈ નમઃ

277. ઓં ભગમાલિન્યૈ નમઃ

278. ઓં પત્માસનાયૈ નમઃ

279. ઓં ભગવત્યૈ નમઃ

280. ઓં પત્મનાભ-સહોદર્યૈ નમઃ

281. ઓં ઉન્મેષ-નિમિષોત્પન્ન-વિપન્ન-ભુવનાવલ્યૈ નમઃ

282. ઓં સહસ્રશીર્‍ષવદનાયૈ નમઃ

283. ઓં સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ

284. ઓં સહસ્રપદે નમઃ

285. ઓં આબ્રહ્મ-કીટ-જનન્યૈ નમઃ

286. ઓં વર્‍ણ્ણાશ્રમ-વિધાયિન્યૈ નમઃ

287. ઓં નિજાજ્ઞારૂપ-નિગમાયૈ નમઃ

288. ઓં પુણ્યાપુણ્ય-ફલપ્રદાયૈ નમઃ

289. ઓં શ્રુતિ-સીમન્ત-સિન્દૂરી-કૃત-પાદાબ્જધૂળિકાયૈ
નમઃ

290. ઓં સકલાગમ-સન્દોહ-શુક્તિ-સમ્પુટ-મૌક્તિકાયૈ નમઃ

291. ઓં પુરુષાર્‍ત્થ-પ્રદાયૈ નમઃ

292. ઓં પૂર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

293. ઓં ભોગિન્યૈ નમઃ

294. ઓં ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ

295. ઓં અંબિકાયૈ નમઃ

296. ઓં અનાદિ-નિધનાયૈ નમઃ

297. ઓં હરિબ્રહ્મેન્દ્ર-સેવિતાયૈ નમઃ

298. ઓં નારાયણ્યૈ નમઃ

299. ઓં નાદરૂપાયૈ નમઃ

300. ઓં નામરૂપ-વિવર્‍જિતાયૈ નમઃ

301. ઓં હ્રીઙ્કાર્યૈ નમઃ

302. ઓં હ્રીમત્યૈ નમઃ

303. ઓં હૃદ્યાયૈ નમઃ

304. ઓં હેયોપાદેય-વર્‍જિતાયૈ નમઃ

305. ઓં રાજરાજાર્‍ચ્ચિતાયૈ નમઃ

306. ઓં રાજ્ઞ્યૈ નમઃ

307. ઓં રમ્યાયૈ નમઃ

308. ઓં રાજીવ-લોચનાયૈ નમઃ

309. ઓં રઞ્જિન્યૈ નમઃ

310. ઓં રમણ્યૈ નમઃ

311. ઓં રસ્યાયૈ નમઃ

312. ઓં રણત્કિઙ્કિણિ-મેખલાયૈ નમઃ

313. ઓં રમાયૈ નમઃ

314. ઓં રાકેન્દુ-વદનાયૈ નમઃ

315. ઓં રતિરૂપાયૈ નમઃ

316. ઓં રતિપ્રિયાયૈ નમઃ

317. ઓં રક્ષાકર્યૈ નમઃ

318. ઓં રાક્ષસઘ્ન્યૈ નમઃ

319. ઓં રામાયૈ નમઃ

320. ઓં રમણલમ્પટાયૈ નમઃ

321. ઓં કામ્યાયૈ નમઃ

322. ઓં કામકલારૂપાયૈ નમઃ

323. ઓં કદંબ-કુસુમ-પ્રિયાયૈ નમઃ

324. ઓં કલ્યાણ્યૈ નમઃ

325. ઓં જગતી-કન્દાયૈ નમઃ

326. ઓં કરુણા-રસ-સાગરાયૈ નમઃ

327. ઓં કલાવત્યૈ નમઃ

328. ઓં કલાલાપાયૈ નમઃ

329. ઓં કાન્તાયૈ નમઃ

330. ઓં કાદંબરી-પ્રિયાયૈ નમઃ

331. ઓં વરદાયૈ નમઃ

332. ઓં વામનયનાયૈ નમઃ

333. ઓં વારુણી-મદ-વિહ્વલાયૈ નમઃ

334. ઓં વિશ્વાધિકાયૈ નમઃ

335. ઓં વેદવેદ્યાયૈ નમઃ

336. ઓં વિન્ધ્યાચલ-નિવાસિન્યૈ નમઃ

337. ઓં વિધાત્ર્યૈ નમઃ

338. ઓં વેદજનન્યૈ નમઃ

339. ઓં વિષ્ણુમાયાયૈ નમઃ

340. ઓં વિલાસિન્યૈ નમઃ

341. ઓં ક્ષેત્રસ્વરૂપાયૈ નમઃ

342. ઓં ક્ષેત્રેશ્યૈ નમઃ

343. ઓં ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞ-પાલિન્યૈ નમઃ

344. ઓં ક્ષયવૃદ્ધિ-વિનિર્‍મુક્તાયૈ નમઃ

345. ઓં ક્ષેત્રપાલ-સમર્‍ચ્ચિતાયૈ નમઃ

346. ઓં વિજયાયૈ નમઃ

347. ઓં વિમલાયૈ નમઃ

348. ઓં વન્દ્યાયૈ નમઃ

349. ઓં વન્દારુ-જન-વત્સલાયૈ નમઃ

350. ઓં વાગ્વાદિન્યૈ નમઃ

351. ઓં વામકેશ્યૈ નમઃ

352. ઓં વહ્નિમણ્ડલ-વાસિન્યૈ નમઃ

353. ઓં ભક્તિમત્-કલ્પલતિકાયૈ નમઃ

354. ઓં પશુપાશ-વિમોચિન્યૈ નમઃ

355. ઓં સંહૃતાશેષ-પાષણ્ડાયૈ નમઃ

356. ઓં સદાચાર-પ્રવર્‍ત્તિકાયૈ નમઃ

357. ઓં તાપત્રયાગ્નિ-સન્તપ્ત-સમાહ્ળાદન-ચન્દ્રિકાયૈ
નમઃ

358. ઓં તરુણ્યૈ નમઃ

359. ઓં તાપસારાધ્યાયૈ નમઃ

360. ઓં તનુમદ્ધ્યાયૈ નમઃ

361. ઓં તમોપહાયૈ નમઃ

362. ઓં ચિત્યૈ નમઃ

363. ઓં તત્પદ-લક્ષ્યાર્‍ત્થાયૈ નમઃ

364. ઓં ચિદેકરસ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

365. ઓં સ્વાત્માનન્દ-લવીભૂત-બ્રહ્માદ્યાનન્દ-સન્તત્યૈ
નમઃ

366. ઓં પરાયૈ નમઃ

367. ઓં પ્રત્યક્-ચિતીરૂપાયૈ નમઃ

368. ઓં પશ્યન્ત્યૈ નમઃ

369. ઓં પરદેવતાયૈ નમઃ

370. ઓં મદ્ધ્યમાયૈ નમઃ

371. ઓં વૈખરી-રૂપાયૈ નમઃ

372. ઓં ભક્ત-માનસ-હંસિકાયૈ નમઃ

373. ઓં કામેશ્વર-પ્રાણનાડ્યૈ નમઃ

374. ઓં કૃતજ્ઞાયૈ નમઃ

375. ઓં કામપૂજિતાયૈ નમઃ

376. ઓં શૃંગાર-રસ-સમ્પૂર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

377. ઓં જયાયૈ નમઃ

378. ઓં જાલન્ધર-સ્થિતાયૈ નમઃ

379. ઓં ઓઢ્યાણ-પીઠ-નિલયાયૈ નમઃ

380. ઓં બિન્દુ-મણ્ડલવાસિન્યૈ નમઃ

381. ઓં રહોયાગ-ક્રમારાધ્યાયૈ નમઃ

382. ઓં રહસ્તર્‍પ્પણ-તર્‍પ્પિતાયૈ નમઃ

383. ઓં સદ્યઃપ્રસાદિન્યૈ નમઃ

384. ઓં વિશ્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ

385. ઓં સાક્ષિવર્‍જિતાયૈ નમઃ

386. ઓં ષડંગદેવતા-યુક્તાયૈ નમઃ

387. ઓં ષાડ્ગુણ્ય-પરિપૂરિતાયૈ નમઃ

388. ઓં નિત્ય-ક્લિન્નાયૈ નમઃ

389. ઓં નિરુપમાયૈ નમઃ

390. ઓં નિર્‍વ્વાણ-સુખ-દાયિન્યૈ નમઃ

391. ઓં નિત્યાષોડશિકા-રૂપાયૈ નમઃ

392. ઓં શ્રીકણ્ઠાર્‍દ્ધ-શરીરિણ્યૈ નમઃ

393. ઓં પ્રભાવત્યૈ નમઃ

394. ઓં પ્રભારૂપાયૈ નમઃ

395. ઓં પ્રસિદ્ધાયૈ નમઃ

396. ઓં પરમેશ્વર્યૈ નમઃ

397. ઓં મૂલપ્રકૃત્યૈ નમઃ

398. ઓં અવ્યક્તાયૈ નમઃ

399. ઓં વ્યક્તાવ્યક્ત-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

400. ઓં વ્યાપિન્યૈ નમઃ

401. ઓં વિવિધાકારાયૈ નમઃ

402. ઓં વિદ્યાવિદ્યા-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

403. ઓં મહાકામેશ-નયન-કુમુદાહ્ળાદ-કૌમુદ્યૈ નમઃ

404. ઓં ભક્તા-હાર્‍દ્દ-તમો-ભેદ-ભાનુમદ્ભાનુ-સન્તત્યૈ
નમઃ

405. ઓં શિવદૂત્યૈ નમઃ

406. ઓં શિવારાધ્યાયૈ નમઃ

407. ઓં શિવમૂર્‍ત્ત્યૈ નમઃ

408. ઓં શિવઙ્કર્યૈ નમઃ

409. ઓં શિવપ્રિયાયૈ નમઃ

410. ઓં શિવપરાયૈ નમઃ

411. ઓં શિષ્ટેષ્ટાયૈ નમઃ

412. ઓં શિષ્ટપૂજિતાયૈ નમઃ

413. ઓં અપ્રમેયાયૈ નમઃ

414. ઓં સ્વપ્રકાશાયૈ નમઃ

415. ઓં મનો-વાચામગોચરાયૈ નમઃ

416. ઓં ચિચ્છક્ત્યૈ નમઃ

417. ઓં ચેતના-રૂપાયૈ નમઃ

418. ઓં જડશક્ત્યૈ નમઃ

419. ઓં જડાત્મિકાયૈ નમઃ

420. ઓં ગાયત્ર્યૈ નમઃ

421. ઓં વ્યાહૃત્યૈ નમઃ

422. ઓં સન્ધ્યાયૈ નમઃ

423. ઓં દ્વિજવૃન્દ-નિષેવિતાયૈ નમઃ

424. ઓં તત્ત્વાસનાયૈ નમઃ

425. ઓં તસ્મૈ નમઃ

426. ઓં તુભ્યં નમઃ

427. ઓં અય્યૈ નમઃ

428. ઓં પઞ્ચકોશાન્તર-સ્થિતાયૈ નમઃ

429. ઓં નિસ્સીમ-મહિમ્ને નમઃ

430. ઓં નિત્ય-યૌવ્વનાયૈ નમઃ

431. ઓં મદશાલિન્યૈ નમઃ

432. ઓં મદઘૂર્‍ણ્ણિત-રક્તાક્ષ્યૈ નમઃ

433. ઓં મદપાટલ-ગણ્ડભુવે નમઃ

434. ઓં ચન્દન-દ્રવ-દિગ્દ્ધાંગ્યૈ નમઃ

435. ઓં ચામ્પેય-કુસુમ-પ્રિયાયૈ નમઃ

436. ઓં કુશલાયૈ નમઃ

437. ઓં કોમળાકારાયૈ નમઃ

438. ઓં કુરુકુલ્લાયૈ નમઃ

439. ઓં કુળેશ્વર્યૈ નમઃ

440. ઓં કુળકુણ્ડાલયાયૈ નમઃ

441. ઓં કૌળમાર્‍ગ્ગ-તત્પર-સેવિતાયૈ નમઃ

442. ઓં કુમાર-ગણનાથાંબાયૈ નમઃ

443. ઓં તુષ્ટ્યૈ નમઃ

444. ઓં પુષ્ટ્યૈ નમઃ

445. ઓં મત્યૈ નમઃ

446. ઓં ધૃત્યૈ નમઃ

447. ઓં શાન્ત્યૈ નમઃ

448. ઓં સ્વસ્તિમત્યૈ નમઃ

449. ઓં કાન્ત્યૈ નમઃ

450. ઓં નન્દિન્યૈ નમઃ

451. ઓં વિઘ્નનાશિન્યૈ નમઃ

452. ઓં તેજોવત્યૈ નમઃ

453. ઓં ત્રિનયનાયૈ નમઃ

454. ઓં લોલાક્ષી-કામરૂપિણ્યૈ નમઃ

455. ઓં માલિન્યૈ નમઃ

456. ઓં હંસિન્યૈ નમઃ

457. ઓં માત્રે નમઃ

458. ઓં મલયાચલ-વાસિન્યૈ નમઃ

459. ઓં સુમુખ્યૈ નમઃ

460. ઓં નળિન્યૈ નમઃ

461. ઓં સુભ્રુવે નમઃ

462. ઓં શોભનાયૈ નમઃ

463. ઓં સુરનાયિકાયૈ નમઃ

464. ઓં કાળકણ્ઠ્યૈ નમઃ

465. ઓં કાન્તિમત્યૈ નમઃ

466. ઓં ક્ષોભિણ્યૈ નમઃ

467. ઓં સૂક્ષ્મરૂપિણ્યૈ નમઃ

468. ઓં વજ્રેશ્વર્યૈ નમઃ

469. ઓં વામદેવ્યૈ નમઃ

470. ઓં વયોવસ્થા-વિવર્‍જિતાયૈ નમઃ

471. ઓં સિદ્ધેશ્વર્યૈ નમઃ

472. ઓં સિદ્ધવિદ્યાયૈ નમઃ

473. ઓં સિદ્ધમાત્રે નમઃ

474. ઓં યશસ્વિન્યૈ નમઃ

475. ઓં વિશુદ્ધિચક્ર-નિલયાયૈ નમઃ

476. ઓં આરક્તવર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

477. ઓં ત્રિલોચનાયૈ નમઃ

478. ઓં ખટ્વાંગાદિ-પ્રહરણાયૈ નમઃ

479. ઓં વદનૈક-સમન્વિતાયૈ નમઃ

480. ઓં પાયસાન્નપ્રિયાયૈ નમઃ

481. ઓં ત્વક્સ્થાયૈ નમઃ

482. ઓં પશુલોક-ભયઙ્કર્યૈ નમઃ

483. ઓં અમૃતાદિ-મહાશક્તિ-સંવૃતાયૈ નમઃ

484. ઓં ડાકિનીશ્વર્યૈ નમઃ

485. ઓં અનાહતાબ્જ-નિલયાયૈ નમઃ

486. ઓં શ્યામાભાયૈ નમઃ

487. ઓં વદનદ્વયાયૈ નમઃ

488. ઓં દંષ્ટ્રોજ્જ્વલાયૈ નમઃ

489. ઓં અક્ષમાલાદિ-ધરાયૈ નમઃ

490. ઓં રુધિર-સંસ્થિતાયૈ નમઃ

491. ઓં કાળરાત્ર્યાદિ-શક્ત્યૌઘ-વૃતાયૈ નમઃ

492. ઓં સ્નિગ્દ્ધૌદન-પ્રિયાયૈ નમઃ

493. ઓં મહાવીરેન્દ્ર-વરદાયૈ નમઃ

494. ઓં રાકિણ્યંબા-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

495. ઓં મણિપૂરાબ્જ-નિલયાયૈ નમઃ

496. ઓં વદનત્રય-સંયુતાયૈ નમઃ

497. ઓં વજ્રાદિકાયુધોપેતાયૈ નમઃ

498. ઓં ડામર્યાદિભિ-રાવૃતાયૈ નમઃ

499. ઓં રક્તવર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

500. ઓં માંસનિષ્ઠાયૈ નમઃ

501. ઓં ગુડાન્ન-પ્રીત-માનસાયૈ નમઃ

502. ઓં સમસ્તભક્ત-સુખદાયૈ નમઃ

503. ઓં લાકિન્યંબા-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

504. ઓં સ્વાધિષ્ઠાનાંબુજગતાયૈ નમઃ

505. ઓં ચતુર્‍વક્ત્ર-મનોહરાયૈ નમઃ

506. ઓં શૂલાદ્યાયુધ-સમ્પન્નાયૈ નમઃ

507. ઓં પીતવર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

508. ઓં અતિગર્‍વ્વિતાયૈ નમઃ

509. ઓં મેદો-નિષ્ઠાયૈ નમઃ

510. ઓં મધુપ્રીતાયૈ નમઃ

511. ઓં બન્દિન્યાદિ-સમન્વિતાયૈ નમઃ

512. ઓં દધ્યન્નાસક્ત-હૃદયાયૈ નમઃ

513. ઓં કાકિની-રૂપ-ધારિણ્યૈ નમઃ

514. ઓં મૂલાધારાંબુજારૂઢાયૈ નમઃ

515. ઓં પઞ્ચવક્ત્રાયૈ નમઃ

516. ઓં અસ્થિસંસ્થિતાયૈ નમઃ

517. ઓં અઙ્કુશાદિ-પ્રહરણાયૈ નમઃ

518. ઓં વરદાદિ-નિષેવિતાયૈ નમઃ

519. ઓં મુદ્ગૌદનાસક્ત-ચિત્તાયૈ નમઃ

520. ઓં સાકિન્યંબા-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

521. ઓં આજ્ઞા-ચક્રાબ્જ-નિલયાયૈ નમઃ

522. ઓં શુક્લવર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

523. ઓં ષડાનનાયૈ નમઃ

524. ઓં મજ્જા-સંસ્થાયૈ નમઃ

525. ઓં હંસવતી-મુખ્ય-શક્તિ-સમન્વિતાયૈ નમઃ

526. ઓં હરિદ્રાન્નૈક-રસિકાયૈ નમઃ

527. ઓં હાકિની-રૂપ-ધારિણ્યૈ નમઃ

528. ઓં સહસ્રદળ-પત્મસ્થાયૈ નમઃ

529. ઓં સર્‍વ્વ-વર્‍ણ્ણોપ-શોભિતાયૈ નમઃ

530. ઓં સર્‍વાયુધ-ધરાયૈ નમઃ

531. ઓં શુક્લ-સંસ્થિતાયૈ નમઃ

532. ઓં સર્‍વ્વતોમુખ્યૈ નમઃ

533. ઓં સર્‍વૌદન-પ્રીતચિત્તાયૈ નમઃ

534. ઓં યાકિન્યંબા-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

535. ઓં સ્વાહાયૈ નમઃ

536. ઓં સ્વધાયૈ નમઃ

537. ઓં અમત્યૈ નમઃ

538. ઓં મેધાયૈ નમઃ

539. ઓં શ્રુત્યૈ નમઃ

540. ઓં સ્મૃત્યૈ નમઃ

541. ઓં અનુત્તમાયૈ નમઃ

542. ઓં પુણ્યકીર્‍ત્ત્યૈ નમઃ

543. ઓં પુણ્યલભ્યાયૈ નમઃ

544. ઓં પુણ્યશ્રવણ-કીર્‍ત્તનાયૈ નમઃ

545. ઓં પુલોમજાર્‍ચ્ચિતાયૈ નમઃ

546. ઓં બન્ધમોચિન્યૈ નમઃ

547. ઓં બર્‍બરાળકાયૈ નમઃ

548. ઓં વિમર્‍શરૂપિણ્યૈ નમઃ

549. ઓં વિદ્યાયૈ નમઃ

550. ઓં વિયદાદિ-જગત્પ્રસુવે નમઃ

551. ઓં સર્‍વ્વવ્યાધિ-પ્રશમન્યૈ નમઃ

552. ઓં સર્‍વ્વમૃત્યુ-નિવારિણ્યૈ નમઃ

553. ઓં અગ્રગણ્યાયૈ નમઃ

554. ઓં અચિન્ત્યરૂપાયૈ નમઃ

555. ઓં કલિકન્મષ-નાશિન્યૈ નમઃ

556. ઓં કાત્યાયન્યૈ નમઃ

557. ઓં કાલહન્ત્ર્યૈ નમઃ

558. ઓં કમલાક્ષ-નિષેવિતાયૈ નમઃ

559. ઓં તાંબૂલ-પૂરિત-મુખ્યૈ નમઃ

560. ઓં દાડિમી-કુસુમ-પ્રભાયૈ નમઃ

561. ઓં મૃગાક્ષ્યૈ નમઃ

562. ઓં મોહિન્યૈ નમઃ

563. ઓં મુખ્યાયૈ નમઃ

564. ઓં મૃડાન્યૈ નમઃ

565. ઓં મિત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ

566. ઓં નિત્ય-તૃપ્તાયૈ નમઃ

567. ઓં ભક્તનિધયે નમઃ

568. ઓં નિયન્ત્ર્યૈ નમઃ

569. ઓં નિખિલેશ્વર્યૈ નમઃ

570. ઓં મૈત્ર્યાદિ-વાસનાલભ્યાયૈ નમઃ

571. ઓં મહા-પ્રળય-સાક્ષિણ્યૈ નમઃ

572. ઓં પરાશક્ત્યૈ નમઃ

573. ઓં પરાનિષ્ઠાયૈ નમઃ

574. ઓં પ્રજ્ઞાનઘન-રૂપિણ્યૈ નમઃ

575. ઓં માધ્વીપાનાલસાયૈ નમઃ

576. ઓં મત્તાયૈ નમઃ

577. ઓં માતૃકા-વર્‍ણ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

578. ઓં મહાકૈલાસ-નિલયાયૈ નમઃ

579. ઓં મૃણાળ-મૃદુ-દોર્‍લ્લતાયૈ નમઃ

580. ઓં મહનીયાયૈ નમઃ

581. ઓં દયામૂર્‌ત્ત્યૈ નમઃ

582. ઓં મહાસામ્રાજ્ય-શાલિન્યૈ નમઃ

583. ઓં આત્મવિદ્યાયૈ નમઃ

584. ઓં મહાવિદ્યાયૈ નમઃ

585. ઓં શ્રીવિદ્યાયૈ નમઃ

586. ઓં કામસેવિતાયૈ નમઃ

587. ઓં શ્રીષોડશાક્ષરીવિદ્યાયૈ નમઃ

588. ઓં ત્રિકૂટાયૈ નમઃ

589. ઓં કામકોટિકાયૈ નમઃ

590. ઓં કટાક્ષ-કિઙ્કરી-ભૂત-કમલા-કોટિ-સેવિતાયૈ નમઃ

591. ઓં શિરસ્થિતાયૈ નમઃ

592. ઓં ચન્દ્રનિભાયૈ નમઃ

593. ઓં ફાલસ્થાયૈ નમઃ

594. ઓં ઇન્દ્ર-ધનુઃ-પ્રભાયૈ નમઃ

595. ઓં હૃદયસ્થાયૈ નમઃ

596. ઓં રવિપ્રખ્યાયૈ નમઃ

597. ઓં ત્રિકોણાન્તર-દીપિકાયૈ નમઃ

598. ઓં દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ

599. ઓં દૈત્યહન્ત્ર્યૈ નમઃ

600. ઓં દક્ષયજ્ઞવિનાશિન્યૈ નમઃ

601. ઓં દરાન્દોળિત-દીર્‍ઘાક્ષ્યૈ નમઃ

602. ઓં દરહાસોજ્જ્વલન્મુખ્યૈ નમઃ

603. ઓં ગુરુ-મૂર્‍ત્ત્યૈ નમઃ

604. ઓં ગુણનિધયે નમઃ

605. ઓં ગોમાત્રે નમઃ

606. ઓં ગુહજન્મભુવે નમઃ

607. ઓં દેવેશ્યૈ નમઃ

608. ઓં દણ્ડનીતિસ્થાયૈ નમઃ

609. ઓં દહરાકાશ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

610. ઓં પ્રતિપન્મુખ્ય-રાકાન્ત-તિથિ-મણ્ડલ-પૂજિતાયૈ
નમઃ

611. ઓં કલાત્મિકાયૈ નમઃ

612. ઓં કલાનાથાયૈ નમઃ

613. ઓં કાવ્યાલાપ-વિનોદિન્યૈ નમઃ

614. ઓં સચામર-રમા-વાણી-સવ્ય-દક્ષિણ-સેવિતાયૈ નમઃ

615. ઓં આદિશક્ત્યૈ નમઃ

616. ઓં અમેયાયૈ નમઃ

617. ઓં આત્મને નમઃ

618. ઓં પરમાયૈ નમઃ

619. ઓં પાવનાકૃતયે નમઃ

620. ઓં અનેક-કોટિ-બ્રહ્માણ્ડ-જનન્યૈ નમઃ

621. ઓં દિવ્ય-વિગ્રહાયૈ નમઃ

622. ઓં ક્લીઙ્કાર્યૈ નમઃ

623. ઓં કેવલાયૈ નમઃ

624. ઓં ગુહ્યાયૈ નમઃ

625. ઓં કૈવલ્ય-પદ-દાયિન્યૈ નમઃ

626. ઓં ત્રિપુરાયૈ નમઃ

627. ઓં ત્રિજગદ્-વન્દ્યાયૈ નમઃ

628. ઓં ત્રિમૂર્‍ત્ત્યૈ નમઃ

629. ઓં ત્રિદશેશ્વર્યૈ નમઃ

630. ઓં ત્ર્યક્ષર્યૈ નમઃ

631. ઓં દિવ્ય-ગન્ધાઢ્યાયૈ નમઃ

632. ઓં સિન્દૂર-તિલકાઞ્ચિતાયૈ નમઃ

633. ઓં ઉમાયૈ નમઃ

634. ઓં શૈલેન્દ્રતનયાયૈ નમઃ

635. ઓં ગૌર્યૈ નમઃ

636. ઓં ગન્ધર્‍વ્વ-સેવિતાયૈ નમઃ

637. ઓં વિશ્વગર્‍ભાયૈ નમઃ

638. ઓં સ્વર્‍ણ્ણગર્‍ભાયૈ નમઃ

639. ઓં અવરદાયૈ નમઃ

640. ઓં વાગધીશ્વર્યૈ નમઃ

641. ઓં ધ્યાનગમ્યાયૈ નમઃ

642. ઓં અપરિચ્છેદ્યાયૈ નમઃ

643. ઓં જ્ઞાનદાયૈ નમઃ

644. ઓં જ્ઞાનવિગ્રહાયૈ નમઃ

645. ઓં સર્‍વ્વ-વેદાન્ત-સંવેદ્યાયૈ નમઃ

646. ઓં સત્યાનન્દ-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

647. ઓં લોપામુદ્રાર્‍ચ્ચિતાયૈ નમઃ

648. ઓં લીલાક્લિપ્ત-બ્રહ્માણ્ડ-મણ્ડલાયૈ નમઃ

649. ઓં અદૃશ્યાયૈ નમઃ

650. ઓં દૃશ્યરહિતાયૈ નમઃ

651. ઓં વિજ્ઞાત્ર્યૈ નમઃ

652. ઓં વેદ્ય-વર્‍જિતાયૈ નમઃ

653. ઓં યોગિન્યૈ નમઃ

654. ઓં યોગદાયૈ નમઃ

655. ઓં યોગ્યાયૈ નમઃ

656. ઓં યોગાનન્દાયૈ નમઃ

657. ઓં યુગન્ધરાયૈ નમઃ

658. ઓં ઇચ્છાશક્તિ-જ્ઞાનશક્તિ-ક્રિયાશક્તિ-સ્વરૂપિણ્યૈ
નમઃ

659. ઓં સર્‍વાધારાયૈ નમઃ

660. ઓં સુપ્રતિષ્ઠાયૈ નમઃ

661. ઓં સદસદ્રૂપ-ધારિણ્યૈ નમઃ

662. ઓં અષ્ટમૂર્‍ત્ત્યૈ નમઃ

663. ઓં અજાજૈત્ર્યૈ નમઃ

664. ઓં લોકયાત્રા-વિધાયિન્યૈ નમઃ

665. ઓં એકાકિન્યૈ નમઃ

666. ઓં ભૂમરૂપાયૈ નમઃ

667. ઓં નિર્‍દ્વૈતાયૈ નમઃ

668. ઓં દ્વૈતવર્‍જિતાયૈ નમઃ

669. ઓં અન્નદાયૈ નમઃ

670. ઓં વસુદાયૈ નમઃ

671. ઓં વૃદ્ધાયૈ નમઃ

672. ઓં બ્રહ્માત્મૈક્ય-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

673. ઓં બૃહત્યૈ નમઃ

674. ઓં બ્રાહ્મણ્યૈ નમઃ

675. ઓં બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ

676. ઓં બ્રહ્માનન્દાયૈ નમઃ

677. ઓં બલિપ્રિયાયૈ નમઃ

678. ઓં ભાષારૂપાયૈ નમઃ

679. ઓં બૃહત્સેનાયૈ નમઃ

680. ઓં ભાવાભાવ-વિવર્‍જિતાયૈ નમઃ

681. ઓં સુખારાદ્ધ્યાયૈ નમઃ

682. ઓં શુભકર્યૈ નમઃ

683. ઓં શોભનાસુલભાગત્યૈ નમઃ

684. ઓં રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ

685. ઓં રાજ્યદાયિન્યૈ નમઃ

686. ઓં રાજ્યવલ્લભાયૈ નમઃ

687. ઓં રાજત્કૃપાયૈ નમઃ

688. ઓં રાજપીઠ-નિવેશિત-નિજાશ્રિતાયૈ નમઃ

689. ઓં રાજ્યલક્ષ્મ્યૈ નમઃ

690. ઓં કોશનાથાયૈ નમઃ

691. ઓં ચતુરંગ-બલેશ્વર્યૈ નમઃ

692. ઓં સામ્રાજ્ય-દાયિન્યૈ નમઃ

693. ઓં સત્યસન્ધાયૈ નમઃ

694. ઓં સાગરમેખલાયૈ નમઃ

695. ઓં દીક્ષિતાયૈ નમઃ

696. ઓં દૈત્યશમન્યૈ નમઃ

697. ઓં સર્‍વ્વલોકવશઙ્કર્યૈ નમઃ

698. ઓં સર્‍વ્વાર્‍ત્થદાત્ર્યૈ નમઃ

699. ઓં સાવિત્ર્યૈ નમઃ

700. ઓં સચ્ચિદાનન્દ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

701. ઓં દેશકાલાપરિચ્છિન્નાયૈ નમઃ

702. ઓં સર્‍વ્વગાયૈ નમઃ

703. ઓં સર્‍વ્વમોહિન્યૈ નમઃ

704. ઓં સરસ્વત્યૈ નમઃ

705. ઓં શાસ્ત્રમય્યૈ નમઃ

706. ઓં ગુહાંબાયૈ નમઃ

707. ઓં ગુહ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ

708. ઓં સર્‍વ્વોપાધિ-વિનિર્‍મુક્તાયૈ નમઃ

709. ઓં સદાશિવ-પતિવ્રતાયૈ નમઃ

710. ઓં સમ્પ્રદાયેશ્વર્યૈ નમઃ

711. ઓં સાધુને નમઃ

712. ઓં યૈ નમઃ

713. ઓં ગુરુમણ્ડલ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

714. ઓં કુળોત્તીર્‍ણાયૈ નમઃ

715. ઓં ભગારાદ્ધ્યાયૈ નમઃ

716. ઓં માયાયૈ નમઃ

717. ઓં મધુમત્યૈ નમઃ

718. ઓં મહ્યૈ નમઃ

719. ઓં ગણાંબાયૈ નમઃ

720. ઓં ગુહ્યકારાધ્યાયૈ નમઃ

721. ઓં કોમળાંગ્યૈ નમઃ

722. ઓં ગુરુપ્રિયાયૈ નમઃ

723. ઓં સ્વતન્ત્રાયૈ નમઃ

724. ઓં સર્‍વ્વતન્ત્રેશ્યૈ નમઃ

725. ઓં દક્ષિણામૂર્‍ત્તિ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

726. ઓં સનકાદિ-સમારાધ્યાયૈ નમઃ

727. ઓં શિવજ્ઞાન-પ્રદાયિન્યૈ નમઃ

728. ઓં ચિત્કલાયૈ નમઃ

729. ઓં આનન્દ-કલિકાયૈ નમઃ

730. ઓં પ્રેમરૂપાયૈ નમઃ

731. ઓં પ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ

732. ઓં નામપારાયણ-પ્રીતાયૈ નમઃ

733. ઓં નન્દિવિદ્યાયૈ નમઃ

734. ઓં નટેશ્વર્યૈ નમઃ

735. ઓં મિથ્યા-જગદધિષ્ઠાનાયૈ નમઃ

736. ઓં મુક્તિદાયૈ નમઃ

737. ઓં મુક્તિરૂપિણ્યૈ નમઃ

738. ઓં લાસ્યપ્રિયાયૈ નમઃ

739. ઓં લયકર્યૈ નમઃ

740. ઓં લજ્જાયૈ નમઃ

741. ઓં રંભાદિવન્દિતાયૈ નમઃ

742. ઓં ભવદાવ-સુધાવૃષ્ટ્યૈ નમઃ

743. ઓં પાપારણ્ય-દવાનલાયૈ નમઃ

744. ઓં દૌર્‍ભાગ્ય-તૂલવાતૂલાયૈ નમઃ

745. ઓં જરાદ્ધ્વાન્તરવિપ્રભાયૈ નમઃ

746. ઓં ભાગ્યાબ્ધિ-ચન્દ્રિકાયૈ નમઃ

747. ઓં ભક્ત-ચિત્ત-કેકી-ઘનાઘનાયૈ નમઃ

748. ઓં રોગપર્‍વ્વત-દંભોળયે નમઃ

749. ઓં મૃત્યુદારુ-કુઠારિકાયૈ નમઃ

750. ઓં મહેશ્વર્યૈ નમઃ

751. ઓં મહાકા‍ળ્યૈ નમઃ

752. ઓં મહાગ્રાસાયૈ નમઃ

753. ઓં મહાશનાયૈ નમઃ

754. ઓં અપર્‍ણ્ણાયૈ નમઃ

755. ઓં ચણ્ડિકાયૈ નમઃ

756. ઓં ચણ્ડમુણ્ડાસુર-નિષૂદિન્યૈ નમઃ

757. ઓં ક્ષરાક્ષરાત્મિકાયૈ નમઃ

758. ઓં સર્‍વ્વલોકેશ્યૈ નમઃ

759. ઓં વિશ્વધારિણ્યૈ નમઃ

760. ઓં ત્રિવર્‍ગદાત્ર્યૈ નમઃ

761. ઓં સુભગાયૈ નમઃ

762. ઓં ત્ર્યંબકાયૈ નમઃ

763. ઓં ત્રિગુણાત્મિકાયૈ નમઃ

764. ઓં સ્વર્‍ગ્ગાપવર્‍ગ્ગદાયૈ નમઃ

765. ઓં શુદ્ધાયૈ નમઃ

766. ઓં જપાપુષ્પ-નિભાકૃત્યૈ નમઃ

767. ઓં ઓજોવત્યૈ નમઃ

768. ઓં દ્યુતિધરાયૈ નમઃ

769. ઓં યજ્ઞરૂપાયૈ નમઃ

770. ઓં પ્રિયવ્રતાયૈ નમઃ

771. ઓં દુરારાધ્યાયૈ નમઃ

772. ઓં દુરાધર્‍ષાયૈ નમઃ

773. ઓં પાટલી-કુસુમ-પ્રિયાયૈ નમઃ

774. ઓં મહત્યૈ નમઃ

775. ઓં મેરુનિલયાયૈ નમઃ

776. ઓં મન્દાર-કુસુમ-પ્રિયાયૈ નમઃ

777. ઓં વીરારાધ્યાયૈ નમઃ

778. ઓં વિરાડ્-રૂપાયૈ નમઃ

779. ઓં વિરજસે નમઃ

780. ઓં વિશ્વતોમુખ્યૈ નમઃ

781. ઓં પ્રત્યગ્-રૂપાયૈ નમઃ

782. ઓં પરાકાશાયૈ નમઃ

783. ઓં પ્રાણદાયૈ નમઃ

784. ઓં પ્રાણરૂપિણ્યૈ નમઃ

785. ઓં માર્‍ત્તાણ્ડ-ભૈરવારાદ્ધ્યાયૈ નમઃ

786. ઓં મન્ત્રિણી-ન્યસ્ત-રાજ્યધુરે નમઃ

787. ઓં ત્રિપુરેશ્યૈ નમઃ

788. ઓં જયત્સેનાયૈ નમઃ

789. ઓં નિસ્ત્રૈગુણ્યાયૈ નમઃ

790. ઓં પરાપરાયૈ નમઃ

791. ઓં સત્યજ્ઞાનાનન્દ-રૂપાયૈ નમઃ

792. ઓં સામરસ્ય-પરાયણાયૈ નમઃ

793. ઓં કપર્‍દ્દિન્યૈ નમઃ

794. ઓં કલામાલાયૈ નમઃ

795. ઓં કામદુઘે નમઃ

796. ઓં કામ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

797. ઓં કલાનિધયે નમઃ

798. ઓં કાવ્યકલાયૈ નમઃ

799. ઓં રસજ્ઞાયૈ નમઃ

800. ઓં રસશેવધયે નમઃ

801. ઓં પુષ્ટાયૈ નમઃ

802. ઓં પુરાતનાયૈ નમઃ

803. ઓં પૂજ્યાયૈ નમઃ

804. ઓં પુષ્કરાયૈ નમઃ

805. ઓં પુષ્કરેક્ષણાયૈ નમઃ

806. ઓં પરસ્મૈજ્યોતિષે નમઃ

807. ઓં પરસ્મૈધામ્ને નમઃ

808. ઓં પરમાણવે નમઃ

809. ઓં પરાત્પરાયૈ નમઃ

810. ઓં પાશહસ્તાયૈ નમઃ

811. ઓં પાશહન્ત્ર્યૈ નમઃ

812. ઓં પરમન્ત્ર-વિભેદિન્યૈ નમઃ

813. ઓં મૂર્‍ત્તાયૈ નમઃ

814. ઓં અમૂર્‍ત્તાયૈ નમઃ

815. ઓં અનિત્યતૃપ્તાયૈ નમઃ

816. ઓં મુનિમાનસ-હંસિકાયૈ નમઃ

817. ઓં સત્યવ્રતાયૈ નમઃ

818. ઓં સત્યરૂપાયૈ નમઃ

819. ઓં સર્‍વાન્તર્યામિણ્યૈ નમઃ

820. ઓં સત્યૈ નમઃ

821. ઓં બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ

822. ઓં બ્રહ્મણે નમઃ

823. ઓં જનન્યૈ નમઃ

824. ઓં બહુરૂપાયૈ નમઃ

825. ઓં બુધાર્‍ચ્ચિતાયૈ નમઃ

826. ઓં પ્રસવિત્ર્યૈ નમઃ

827. ઓં પ્રચણ્ડાયૈ નમઃ

828. ઓં આજ્ઞાયૈ નમઃ

829. ઓં પ્રતિષ્ઠાયૈ નમઃ

830. ઓં પ્રકટાકૃત્યૈ નમઃ

831. ઓં પ્રાણેશ્વર્યૈ નમઃ

832. ઓં પ્રાણદાત્ર્યૈ નમઃ

833. ઓં પઞ્ચાશત્પીઠ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

834. ઓં વિશૃંખલાયૈ નમઃ

835. ઓં વિવિક્તસ્થાયૈ નમઃ

836. ઓં વીરમાત્રે નમઃ

837. ઓં વિયત્પ્રસુવે નમઃ

838. ઓં મુકુન્દાયૈ નમઃ

839. ઓં મુક્તિનિલયાયૈ નમઃ

840. ઓં મૂલવિગ્રહ-રૂપિણ્યૈ નમઃ

841. ઓં ભાવજ્ઞાયૈ નમઃ

842. ઓં ભવરોગઘ્ન્યૈ નમઃ

843. ઓં ભવચક્ર-પ્રવર્‍ત્તિન્યૈ નમઃ

844. ઓં છન્દસ્સારાયૈ નમઃ

845. ઓં શાસ્ત્રસારાયૈ નમઃ

846. ઓં મન્ત્રસારાયૈ નમઃ

847. ઓં તલોદર્યૈ નમઃ

848. ઓં ઉદારકીર્‍ત્તયે નમઃ

849. ઓં ઉદ્દામવૈભવાયૈ નમઃ

850. ઓં વર્‍ણ્ણરૂપિણ્યૈ નમઃ

851. ઓં જન્મમૃત્યુ-જરાતપ્ત-જન-વિશ્રાન્તિ-દાયિન્યૈ
નમઃ

852. ઓં સર્‍વોપનિષ-દુદ્ઘુષ્ટાયૈ નમઃ

853. ઓં શાન્ત્યતીત-કલાત્મિકાયૈ નમઃ

854. ઓં ગંભીરાયૈ નમઃ

855. ઓં ગગનાન્તસ્થાયૈ નમઃ

856. ઓં ગર્‍વિતાયૈ નમઃ

857. ઓં ગાનલોલુપાયૈ નમઃ

858. ઓં કલ્પના-રહિતાયૈ નમઃ

859. ઓં કાષ્ઠાયૈ નમઃ

860. ઓં અકાન્તાયૈ નમઃ

861. ઓં કાન્તાર્‍દ્ધ-વિગ્રહાયૈ નમઃ

862. ઓં કાર્યકારણ-નિર્‍મ્મુક્તાયૈ નમઃ

863. ઓં કામકેળિ-તરંગિતાયૈ નમઃ

864. ઓં કનત્કનક-તાટઙ્કાયૈ નમઃ

865. ઓં લીલા-વિગ્રહ-ધારિણ્યૈ નમઃ

866. ઓં અજાયૈ નમઃ

867. ઓં ક્ષયવિનિર્‍મ્મુક્તાયૈ નમઃ

868. ઓં મુગ્દ્ધાયૈ નમઃ

869. ઓં ક્ષિપ્ર-પ્રસાદિન્યૈ નમઃ

870. ઓં અન્તર્‍મુખ-સમારાધ્યાયૈ નમઃ

871. ઓં બહિર્‍મુખ-સુદુર્‍લ્લભાયૈ નમઃ

872. ઓં ત્રય્યૈ નમઃ

873. ઓં ત્રિવર્‍ગ્ગ-નિલયાયૈ નમઃ

874. ઓં ત્રિસ્થાયૈ નમઃ

875. ઓં ત્રિપુર-માલિન્યૈ નમઃ

876. ઓં નિરામયાયૈ નમઃ

877. ઓં નિરાલંબાયૈ નમઃ

878. ઓં સ્વાત્મારામાયૈ નમઃ

879. ઓં સુધાસૃત્યૈ નમઃ

880. ઓં સંસારપઙ્ક-નિર્‍મગ્ન-સમુદ્ધરણ-પણ્ડિતાયૈ નમઃ

881. ઓં યજ્ઞપ્રિયાયૈ નમઃ

882. ઓં યજ્ઞકર્‍ત્ર્યૈ નમઃ

883. ઓં યજમાન-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

884. ઓં ધર્‍મ્માધારાયૈ નમઃ

885. ઓં ધનાદ્ધ્યક્ષાયૈ નમઃ

886. ઓં ધનધાન્ય-વિવર્‍દ્ધિન્યૈ નમઃ

887. ઓં વિપ્રપ્રિયાયૈ નમઃ

888. ઓં વિપ્રરૂપાયૈ નમઃ

889. ઓં વિશ્વભ્રમણ-કારિણ્યૈ નમઃ

890. ઓં વિશ્વગ્રાસાયૈ નમઃ

891. ઓં વિદ્રુમાભાયૈ નમઃ

892. ઓં વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ

893. ઓં વિષ્ણુરૂપિણ્યૈ નમઃ

894. ઓં અયોનયે નમઃ

895. ઓં યોનિ-નિલયાયૈ નમઃ

896. ઓં કૂટસ્થાયૈ નમઃ

897. ઓં કુળરૂપિણ્યૈ નમઃ

898. ઓં વીરગોષ્ઠિ-પ્રિયાયૈ નમઃ

899. ઓં વીરાયૈ નમઃ

900. ઓં નૈષ્કર્‍મ્યાયૈ નમઃ

901. ઓં નાદરૂપિણ્યૈ નમઃ

902. ઓં વિજ્ઞાનકલનાયૈ નમઃ

903. ઓં કલ્યાયૈ નમઃ

904. ઓં વિદગ્દ્ધાયૈ નમઃ

905. ઓં બૈન્દવાસનાયૈ નમઃ

906. ઓં તત્વાધિકાયૈ નમઃ

907. ઓં તત્ત્વમય્યૈ નમઃ

908. ઓં તત્ત્વમર્‍ત્થ-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

909. ઓં સામગાન-પ્રિયાયૈ નમઃ

910. ઓં સોમ્યાયૈ નમઃ

911. ઓં સદાશિવ-કુટુંબિન્યૈ નમઃ

912. ઓં સવ્યાપસવ્ય-માર્‍ગ્ગસ્થાયૈ નમઃ

913. ઓં સર્‍વાપદ્વિનિવારિણ્યૈ નમઃ

914. ઓં સ્વસ્થાયૈ નમઃ

915. ઓં સ્વભાવમધુરાયૈ નમઃ

916. ઓં ધીરાયૈ નમઃ

917. ઓં ધીરસમર્‍ચ્ચિતાયૈ નમઃ

918. ઓં ચૈતન્યાર્‍ઘ્ય-સમારાધ્યાયૈ નમઃ

919. ઓં ચૈતન્ય-કુસુમ-પ્રિયાયૈ નમઃ

920. ઓં સદોદિતાયૈ નમઃ

921. ઓં સદાતુષ્ટાયૈ નમઃ

922. ઓં તરુણાદિત્ય-પાટલાયૈ નમઃ

923. ઓં દક્ષિણા-દક્ષિણારાધ્યાયૈ નમઃ

924. ઓં દરસ્મેર-મુખાંબુજાયૈ નમઃ

925. ઓં કૌલિની-કેવલાયૈ નમઃ

926. ઓં અનર્‍ઘ્ય-કૈવલ્ય-પદ-દાયિન્યૈ નમઃ

927. ઓં સ્તોત્ર-પ્રિયાયૈ નમઃ

928. ઓં સ્તુતિમત્યૈ નમઃ

929. ઓં શ્રુતિ-સંસ્તુત-વૈભવાયૈ નમઃ

930. ઓં મનસ્વિન્યૈ નમઃ

931. ઓં માનવત્યૈ નમઃ

932. ઓં મહેશ્યૈ નમઃ

933. ઓં મંગળાકૃતયે નમઃ

934. ઓં વિશ્વમાત્રે નમઃ

935. ઓં જગદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ

936. ઓં વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ

937. ઓં વિરાગિણ્યૈ નમઃ

938. ઓં પ્રગદ્‍ભાયૈ નમઃ

939. ઓં પરમોદારાયૈ નમઃ

940. ઓં પરામોદાયૈ નમઃ

941. ઓં મનોમય્યૈ નમઃ

942. ઓં વ્યોમકેશ્યૈ નમઃ

943. ઓં વિમાનસ્થાયૈ નમઃ

944. ઓં વજ્રિણ્યૈ નમઃ

945. ઓં વામકેશ્વર્યૈ નમઃ

946. ઓં પઞ્ચયજ્ઞ-પ્રિયાયૈ નમઃ

947. ઓં પઞ્ચપ્રેત-મઞ્ચાધિશાયિન્યૈ નમઃ

948. ઓં પઞ્ચમ્યૈ નમઃ

949. ઓં પઞ્ચભૂતેશ્યૈ નમઃ

950. ઓં પઞ્ચસંખ્યોપચારિણ્યૈ નમઃ

951. ઓં શાશ્વત્યૈ નમઃ

952. ઓં શાશ્વદૈશ્વર્યાયૈ નમઃ

953. ઓં શર્‍મ્મદાયૈ નમઃ

954. ઓં શંભુમોહિન્યૈ નમઃ

955. ઓં ધરાયૈ નમઃ

956. ઓં ધરસુતાયૈ નમઃ

957. ઓં ધન્યાયૈ નમઃ

958. ઓં ધર્‍મ્મિણ્યૈ નમઃ

959. ઓં ધર્‍મ્મવર્‍દ્ધિન્યૈ નમઃ

960. ઓં લોકાતીતાયૈ નમઃ

961. ઓં ગુણાતીતાયૈ નમઃ

962. ઓં સર્‍વ્વાતીતાયૈ નમઃ

963. ઓં શમાત્મિકાયૈ નમઃ

964. ઓં બન્ધૂક-કુસુમ-પ્રખ્યાયૈ નમઃ

965. ઓં બાલાયૈ નમઃ

966. ઓં લીલા-વિનોદિન્યૈ નમઃ

967. ઓં સુમંગલ્યૈ નમઃ

968. ઓં સુખકર્યૈ નમઃ

969. ઓં સુવેષાઢ્યાયૈ નમઃ

970. ઓં સુવાસિન્યૈ નમઃ

971. ઓં સુવાસિન્યર્‍ચ્ચન-પ્રીતાયૈ નમઃ

972. ઓં આશોભનાયૈ નમઃ

973. ઓં શુદ્ધ-માનસાયૈ નમ

974. ઓં બિન્દુ-તર્‍પ્પણ-સન્તુષ્ટાયૈ નમઃ

975. ઓં પૂર્‍વ્વજાયૈ નમઃ

976. ઓં ત્રિપુરાંબિકાયૈ નમઃ

977. ઓં દશમુદ્રા-સમારાધ્યાયૈ નમઃ

978. ઓં ત્રિપુરાશ્રીવશઙ્કર્યૈ નમઃ

979. ઓં જ્ઞાનમુદ્રાયૈ નમઃ

980. ઓં જ્ઞાનગમ્યાયૈ નમઃ

981. ઓં જ્ઞાન-જ્ઞેય-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

982. ઓં યોનિમુદ્રાયૈ નમઃ

983. ઓં ત્રિખણ્ડેશ્યૈ નમઃ

984. ઓં ત્રિગુણાયૈ નમઃ

985. ઓં અંબાયૈ નમઃ

986. ઓં ત્રિકોણગાયૈ નમઃ

987. ઓં અનઘાયૈ નમઃ

988. ઓં અદ્ભુતચારિત્રાયૈ નમઃ

989. ઓં વાઞ્છિતાર્‍ત્થ-પ્રદાયિન્યૈ નમઃ

990. ઓં અભ્યાસાતિશય-જ્ઞાતાયૈ નમઃ

991. ઓં ષડદ્ધ્વાતીત-રૂપિણ્યૈ નમઃ

992. ઓં અવ્યાજ-કરુણા-મૂર્‍ત્તયે નમઃ

993. ઓં અજ્ઞાન-દ્ધ્વાન્ત-દીપિકાયૈ નમઃ

994. ઓં આબાલ-ગોપ-વિદિતાયૈ નમઃ

995. ઓં સર્‍વ્વાનુલ્લંઘ્ય-શાસનાયૈ નમઃ

996. ઓં શ્રીચક્રરાજ-નિલયાયૈ નમઃ

997. ઓં શ્રીમત્-ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ

998. ઓં શ્રીશિવાયૈ નમઃ

999. ઓં શિવ-શક્ત્યૈક્ય-રૂપિણ્યૈ નમઃ

1000. ઓં લળિતાંબિકાયૈ નમઃ

ઓં પરાશક્ત્યૈ નમઃ

અપરાધ-શોધન

મન્ત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં મહેશ્વરિ

યત્ પૂજિતં મયા દેવિ પરિપૂર્‍ણ્ણં તદસ્તુતે

શાન્તિ મન્ત્રં

ઓં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ

ઓં શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિઃ

ઓં શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિઃ ઓં

Spread the message
Night Mode