Lalita Sahasranama Stotram – Telugu

Print !

Back

ధ్యానం

ఓం సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫుర-

త్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీ-మాపీనవక్షోరుహాం

పాణిభ్యామళిపూర్‍ణ్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం

సౌమ్యాం రత్నఘటస్థ రక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరామంబికాం

ధ్యాయేత్ పత్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పత్మపత్రాయతాక్షీం

హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసత్ హేమపత్మాం వరాంగీం

సర్‍వ్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం
భవానీం

శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్‍త్తిం సకలసురనుతాం సర్‍వ్వసమ్పత్ప్రదాత్రీం

సకుఙ్కుమ విలేపనామళిక చుంబికస్తూరికాం

సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాప పాశాఙ్కుశాం

అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషోజ్జ్వలాం

జపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికాం

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం

ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపాం

అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ

విభావయే మహేశీం!

స్తోత్రం


1) ఓం శ్రీ మాతా శ్రీ మహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ

చిదగ్నికుణ్డసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా


2) ఉద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్‍బ్బాహుసమన్వితా

రాగస్వరూప పాశాఢ్యా క్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలా


3) మనోరూపేక్షు కోదణ్డా పఞ్చతన్మాత్రసాయకా

నిజారుణప్రభాపూర మజ్జద్ బ్రహ్మాణ్డమణ్డలా


4) చమ్పకాశోక పున్నాగసౌగన్ధికలసత్కచా

కురువిన్దమణిశ్రేణీ కనత్‌కోటీరమణ్డితా


5) అష్టమీచన్ద్రబిభ్రాజ దళికస్థలశోభితా

ముఖచన్ద్రకళఙ్కాభ మృగనాభివిశేషకా


6) వదనస్మరమాంగల్య గృహతోరణచిల్లికా

వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహచలన్మీనాభలోచనా


7) నవచమ్పకపుష్పాభ నాసాదణ్డవిరాజితా

తారాకాన్తితిరస్కారి నాసాభరణభాసురా


8) కదంబమఞ్జరీక్లిప్త కర్‍ణ్ణపూరమనోహరా

తాటఙ్కయుగళీభూత తపనోడుపమణ్డలా


9) పత్మరాగశిలాదర్‍శ పరిభావికపోలభుః

నవవిద్రుమబింబశ్రీ న్యక్కారిరదనచ్ఛదా


10) శుద్ధవిద్యాఙ్కురాకార ద్విజపఙ్క్తిద్వయోజ్జ్వలా

కర్‍ప్పూరవీటికామోద సమాకర్‍షద్దిగన్తరా


11) నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్‍భర్‍త్సిత కచ్ఛపీ

మన్దస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా


12) అనాకలితసాదృశ్య చిబుకశ్రీవిరాజితా

కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకన్ధరా


13) కనకాంగదకేయూర కమనీయభుజాన్వితా

రత్నగ్రైవేయ చిన్తాకలోలముక్తాఫలాన్వితా


14) కామేశ్వర ప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ

నాభ్యాలవాలరోమాళీ లతాఫలకుచద్వయీ


15) లక్ష్యరోమలతాధారతా సమున్నేయమద్ధ్యమా

స్తనభారదళన్మద్ధ్య పట్టబన్ధవలిత్రయా


16) అరుణారుణకౌసుంభ వస్త్రభాస్వత్కటీతటి

రత్నకిఙ్కిణికారమ్య రశనాదామభూషితా


17) కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్య మార్‍ద్దవోరుద్వయాన్వితా

మాణిక్యమకుటాకార జానుద్వయవిరాజితా


18) ఇన్ద్రగోపపరిక్షిప్త స్మరతూణాభజఙ్ఘికా

గూఢగూల్‍ఫా కూర్‍మ్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా


19) నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా

పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా


20) శిఞ్జానమణిమఞ్జీరమణ్డితశ్రీపదాంబుజా

మరాళీమన్దగమనా మహాలావణ్యశేవధీః


21) సర్‍వ్వారుణా నవద్యాంగీ సర్‍వ్వాభరణభూషితా

శివకామేశ్వరాఙ్కస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా


22) సుమేరుమద్ధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా

చిన్తామణిగృహాన్తస్థా పఞ్చబ్రహ్మాసనస్థితా


23) మహాపత్మాటవీ సంస్థా కదంబవనవాసినీ

సుధాసాగర మద్ధ్యస్థా కామాక్షీకామదాయినీ


24) దేవర్‍షి గణసంఘాత స్తూయమానాత్మవైభవా

భణ్డాసురవధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా


25) సమ్పత్కరీసమారూఢ సిన్ధురవ్రజసేవితా

అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటిభిరావృతా


26) చక్రరాజరథారూఢ సర్‍వ్వాయుధపరిష్కృతా

గేయచక్రరథారూఢ మన్త్రిణీపరిసేవితా


27) కిరిచక్రరథారూఢ దణ్డనాథాపురస్కృతా

జ్వాలామాలినికాక్షిప్త వహ్ని ప్రాకారమధ్యగా


28) భణ్డసైన్యవధోద్యుక్త శక్తివిక్రమహర్‍షితా

నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణసముత్సుకా


29) భణ్డపుత్రవధోద్యుక్త బాలావిక్రమనన్దితా

మన్త్రిణ్యంబావిరచిత విషంగవధతోషితా


30) విశుక్రప్రాణహరణ వారాహీవీర్యనన్దితా

కామేశ్వరముఖాలోక కల్పితశ్రీగణేశ్వరా


31) మహాగణేశనిర్‍భిన్నవిఘ్నయన్త్రప్రహర్‍షితా

భణ్డాసురేన్ద్రనిర్‍మ్ముక్త శస్త్రప్రత్యస్త్రవర్‍షిణిః


32) కరాంగులినఖోత్పన్న నారాయణదశాకృతిః

మహా పాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్‍ద్దగ్ధాసుర సైనికా


33) కామేశ్వరాస్త్ర నిర్‍ద్దగ్ద్ధ సభణ్డాసురశూన్యకా

బ్రహ్మోపేన్ద్రమహేన్ద్రాది దేవసంస్తుతవైభవా


34) హరనేత్రాగ్ని సందగ్ద్ధకామసఞ్జీవనౌషధిః

శ్రీమద్వాగ్భవకూటైక స్వరూపముఖపఙ్కజా


35) కణ్ఠాధఃకటి పర్యన్త మద్ధ్యకూట స్వరూపిణి

శక్తికూటైకతాపన్న కట్యధోభాగధారిణీ


36) మూలమన్త్రాత్మికా మూలకూటత్రయకళేబరా

కుళామృతైకరసికా కుళసఙ్కేతపాలినీ


37) కులాంగనా కులాన్తస్థా కౌళినీకుళయోగినీ

అకుళా సమయాన్తస్థా సమయాచారతత్పరా


38) మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రన్థివిభేదినీ

మణిపూరాన్తరుదితా విష్ణుగ్రన్థివిభేదినీ


39) ఆజ్ఞాచక్రాన్తరాళస్థా రుద్రగ్రన్థివిభేదినీ

సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్‍షిణీ


40) తటిల్లతాసమరుచి షట్చక్రోపరిసంస్థితా

మహాసక్తిఃకుణ్డలినీ బిసతన్తుతనీయసీ


41) భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా

భద్రప్రియా భద్రమూర్‍త్తిర్‍ భక్తసౌభాగ్యదాయినీ


42) భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా

శాంభవీ శారదారాద్ధ్యా శర్‍వ్వాణీ శర్‍మ్మదాయినీ


43) శాఙ్కరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చన్ద్రనిభాననా

శాతోదరీ శాన్తిమతీ నిరాధారా నిరఞ్జనా


44) నిర్‍ల్లేపా నిర్‍మ్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా

నిర్‍గ్గుణా నిష్కలా శాన్తా నిష్కామా నిరుపప్లవా


45) నిత్యముక్తా నిర్‍వ్వికారా నిష్ప్రపఞ్చా నిరాశ్రయా

నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరన్తరా


46) నిష్కారణా నిష్కళఙ్కా నిరుపాధిర్‍ నిరీశ్వరా

నీరాగా రాగమథనా నిర్‍మ్మదా మదనాశినీ


47) నిశ్చిన్తా నిరహఙ్కారా నిర్‍మ్మోహా మోహనాశినీ

నిర్‍మ్మమా మమతాహన్త్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ


48) నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్‍ల్లోభా లోభనాశినీ

నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్‍భవా భవనాశినీ


49) నిర్‍వ్వికల్పా నిరాబాధా నిర్‍భేదా భేదనాశినీ

నిర్‍న్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా


50) నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా

దుర్‍ల్లభా దుర్‍గ్గమా దుర్‍గ్గా దుఃఖహన్త్రీ
సుఖప్రదా


51) దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్‍జ్జితా

సర్‍వ్వజ్ఞా సాన్ద్రకరుణా సమానాధిక వర్‍జితా


52) సర్‍వ్వశక్తిమయీ సర్‍వ్వ‍మంగళా సద్గతి ప్రదా

సర్‍వ్వేశ్వరీ సర్‍వ్వమయీ సర్‍వ్వమన్త్ర స్వరూపిణీ


53) సర్‍వ్వయన్త్రాత్మికా సర్‍వ్వతన్త్రరూపామనోన్మనీ

మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ మృడప్రియా


54) మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ

మహామాయా మహాసత్వా మహాశక్తిర్‍ మహారతిః


55) మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా

మహాబుద్ధిర్‍ మహాసిద్ధిర్‍ మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ


56) మహాతన్త్రా మహామన్త్రా మహాయన్త్రా మహాసనా

మహాయాగక్రమారాద్ధ్యా మహాభైరవపూజితా


57) మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాణ్డవ సాక్షిణీ

మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసున్దరీ


58) చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికలామయీ

మహా చతుఃషష్టికోటి యోగినీ గణసేవితా


59) మనువిద్యా చన్ద్రవిద్యా చన్ద్రమణ్డలమద్ధ్యగా

చారురూపా చారుహాసా చారుచన్ద్రకలాధరా


60) చరాచర జగన్నాథా చక్రరాజ నికేతనా

పార్‍వ్వతీ పత్మనయనాపత్మరాగ సమప్రభా


61) పఞ్చప్రేతాసనాసీనా పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపిణీ

చిన్మయీ పరమానన్దా విజ్ఞానఘనరూపిణీ


62) ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్‍మ్మాధర్‍మ్మవివర్‍జితా

విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపన్తీ తైజసాత్మికా


63) సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్‍వ్వావస్థా
వివర్‍జ్జితా

సృష్టికర్‍త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిన్దరూపిణీ


64) సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ

సదాశివానుగ్రహదా పఞ్చకృత్యపరాయణా


65) భానుమణ్డలమద్ధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ

పత్మాసనా భగవతీ పత్మనాభసహోదరీ


66) ఉన్మేషనిమిషోత్పన్న విపన్నభువనావలి

సహస్రశీర్‍షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్


67) ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్‍ణ్ణాశ్రమవిధాయినీ

నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా


68) శ్రుతిసీమన్తసిన్దూరీకృతపాదాబ్జధూళికా

సకలాగమసన్దోహశుక్తిసమ్పుటమౌక్తికా


69) పురుషార్‍త్థప్రదా పూర్‍ణ్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ

అంబికానాదినిధనా హరిబ్రహ్మేన్ద్రసేవితా


70) నారాయణీ నాదరూపా నామరూప వివర్‍జ్జితా

హ్రీఙ్కారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయ వర్‍జ్జితా


71) రాజరాజార్‍చ్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా

రఞ్జినీ రమణీ రస్యా రణత్కిఙ్కిణిమేఖలా


72) రమా రాకేన్దువదనా రతిరూపా రతిప్రియా

రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలమ్పటా


73) కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా

కల్యాణీ జగతీకన్దా కరుణారససాగరా


74) కలావతీ కలాలాపా కాన్తా కాదంబరీప్రియా

వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా


75) విశ్వాధికా వేదవేద్యా విన్ధ్యాచలనివాసినీ

విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ


76) క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ

క్షయవృద్ధి వినిర్‍ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్‍చ్చితా


77) విజయా విమలా వన్ద్యా వన్దారుజనవత్సలా

వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమణ్డలవాసినీ


78) భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ

సంహృతాశేషపాషణ్డా సదాచారప్రవర్‍త్తికా


79) తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్ళాదనచన్ద్రికా

తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమద్ధ్యా తమోపహా


80) చితిస్తత్పదలక్ష్యార్‍త్థా చిదేకరసరూపిణీ

స్వాత్మానన్దలవీభూత బ్రహ్మాద్యానన్దసన్తతీః


81) పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యన్తీ పరదేవతా

మద్ధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా


82) కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా

శృంగారరససమ్పూర్‍ణ్ణా జయా జాలన్ధరస్థితా


83) ఓఢ్యాణపీఠనిలయా బిన్దుమణ్డలవాసినీ

రహోయాగక్రమారాద్ధ్యా రహస్తర్‍ప్పణతర్‍ప్పితా


84) సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్‍జ్జితా

షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా


85) నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్‍వ్వాణ సుఖదాయినీ

నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకణ్ఠార్‍ద్ధశరీరిణీ


86) ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ


87) వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యావిద్యాస్వరూపిణీ

మహాకామేశనయన కుముదాహ్ళాదకౌముది


88) భక్తాహార్‍ద్దతమోభేదభానుమద్భానుసన్తతీః

శివదూతీ శివారాద్ధ్యా శివమూర్‍త్తీః శివఙ్కరీ


89) శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా

అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా


90) చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్‍ జడాత్మికా

గాయత్రీ వ్యాహృతిః సన్ధ్యా ద్విజవృన్దనిషేవితా


91) తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పఞ్చకోశాన్తరస్థితా

నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవ్వనా మదశాలినీ


92) మదఘూర్‍ణ్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగణ్డభూః

చన్దనద్రవదిగ్ద్ధాంగీ చామ్పేయ కుసుమప్రియా


93) కుశలా కోమళాకారా కురుకుల్లా కుళేశ్వరీ

కుళకుణ్డాలయా కౌళమార్‍గ్గతత్పరసేవితా


94) కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టిః మతిర్‍ధృతిః

శాన్తిః స్వస్తిమతీ కాన్తిర్‍ నన్దినీ విఘ్ననాశినీ


95) తేజోవతీ త్రిణయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ

మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ


96) సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా

కాళకణ్ఠీ కాన్తిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ


97) వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోవస్థా వివర్‍జ్జితా

సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ


98) విశుద్ధిచక్రనిలయా రక్తవర్‍ణ్ణా త్రిలోచనా

ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా


99) పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయఙ్కరీ

అమృతాది మహాశక్తిసంవృతా డాకినీశ్వరీ


100) అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా

దంష్ట్రోజ్జ్వలాక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా


101) కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ద్ధౌదనప్రియా

మహావీరేన్ద్రవరదా రాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ


102) మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా

వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా


103) రక్తవర్‍ణ్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా

సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ


104) స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్‍వక్త్రమనోహరా

శూలాద్యాయుధసమ్పన్నా పీతవర్‍ణ్ణాతిగర్‍వ్వితా


105) మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బన్దిన్యాదిసమన్వితా

దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ


106) మూలాధారాంబుజారూఢా పఞ్చవక్త్రాస్థిసంస్థితా

అఙ్కుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా


107) ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ

ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్‍ణ్ణా షడాననా


108) మజ్జాసంస్థా హంసవతీ ముఖ్యశక్తిసమన్వితా

హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ


109) సహస్రదళపత్మస్థా సర్‍వ్వవర్‍ణ్ణోపశోభితా

సర్‍వ్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్‍వ్వతోముఖీ


110) సర్‍వ్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ

స్వాహాస్వధామతిర్‍మేధాశ్రుతిస్మృతిరనుత్తమా


111) పుణ్యకీర్‍త్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్‍త్తనా

పులోమజార్‍చ్చితా బన్ధమోచినీ బర్‍బరాళకా


112) విమర్‍శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూ

సర్‍వ్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్‍వ్వమృత్యునివారిణీ


113) అగ్రగణ్యాచిన్త్యరూపా కలికన్మషనాశినీ

కాత్యాయనీ కాలహన్త్రీ కమలాక్షనిషేవితా


114) తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా

మృగాక్షీ మోహినీముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ


115) నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్‍ నియన్త్రీ నిఖిలేశ్వరీ

మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ


116) పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ

మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్‍ణ్ణరూపిణీ


117) మహాకైలాసనిలయా మృణాళమృదుదోర్‍ల్లతా

మహనీయా దయామూర్‍త్తిః మహాసామ్రాజ్యశాలినీ


118) ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా

శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా


119) కటాక్షకిఙ్కరీభూతకమలాకోటిసేవితా

శిరస్థితా చన్ద్రనిభా ఫాలసే്థన్ద్ర ధనుప్రభా


120) హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాన్తరదీపికా

దాక్షాయణీ దైత్యహన్త్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ


121) దరాన్దోళిత దీర్‍ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ

గురూమూర్‍త్తిర్‍గ్గుణనిధిర్‍గ్గోమాతా గుహజన్మభూః


122) దేవేశీ దణ్డనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ

ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాన్తతిథిమణ్డలపూజితా


123) కలాత్మికా కలానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ

సచామరరమావాణీ సవ్యదక్షిణసేవితా


124) ఆదిశక్తిరమేయాత్మా పరమాపావనాకృతిః

అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీ దివ్యవిగ్రహా


125) క్లీఙ్కారీకేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ

త్రిపురా త్రిజగద్వన్ద్యా త్రిమూర్‍త్తిః త్రిదశేశ్వరీ


126) త్ర్యక్షరీ దివ్యగన్ధాఢ్యా సిన్దూరతిలకాఞ్చితా

ఉమా శైలేన్ద్రతనయా గౌరీ గన్ధర్‍వ్వసేవితా


127) విశ్వగర్‍భా స్వర్‍ణ్ణగర్‍భా వరదా వాగధీశ్వరీ

ధ్యానగమ్యాయా పరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా


128) సర్‍వ్వవేదాన్తసంవేద్యాసత్యానన్దస్వరూపిణీ

లోపాముద్రార్‍చ్చితా లీలాక్లిప్త బ్రహ్మాణ్డమణ్డలా


129) అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్‍జ్జితా

యోగినీ యోగదాయోగ్యా యోగానన్దా యుగన్ధరా


130) ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తిస్వరూపిణీ

సర్‍వ్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ


131) అష్టమూర్‍త్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ

ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్‍ద్వైతా ద్వైతవర్‍జ్జితా


132) అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ

బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానన్దా బలిప్రియా


133) భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్‍జ్జితా

సుఖారాద్ధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతీః


134) రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా

రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా


135) రాజ్యలక్ష్మీ కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ

సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసన్ధా సాగరమేఖలా


136) దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్‍వ్వలోకవశఙ్కరీ

సర్‍వ్వార్‍త్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానన్దరూపిణీ


137) దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్‍వ్వగాసర్‍వ్వమోహినీ

సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ


138) సర్‍వ్వోపాధి వినిర్‍మ్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా

సమ్ప్రదాయేశ్వరీ సాద్ధ్వీ గురూమణ్డలరూపిణీ


139) కుళోత్తీర్‍ణ్ణా భగారాద్ధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ

గణాంబా గుహ్యకారాద్ధ్యా కోమళాంగీ గురుప్రియా


140) స్వతన్త్రా సర్‍వ్వతన్త్రేశీ దక్షిణామూర్‍త్తిరూపిణీ

సనకాది సమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ


141) చిత్కలానన్దకలికా ప్రేమరూపా ప్రియఙ్కరీ

నామపారాయణప్రీతా నన్దివిద్యానటేశ్వరీ


142) మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ

లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివన్దితా


143) భవదావ సుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా

దౌర్‍భాగ్యతూలవాతూలా జరాద్ధ్వాన్తరవిప్రభా


144) భాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికా భక్తచిత్తకేకీఘనాఘనా

రోగపర్‍వ్వతదంభోళిర్‍ మృత్యుదారుకుఠారికా


145) మహేశ్వరీ మహాకా‍ళీ మహాగ్రాసా మహాశనా

అపర్‍ణ్ణా చణ్డికా చణ్డముణ్డాసురనిషూదినీ


146) క్షరాక్షరాత్మికా సర్‍వ్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ

త్రివర్‍గ్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా


147) స్వర్‍గ్గాపవర్‍గ్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా


148) దురారాధ్యా దురాధర్‍షా పాటలీకుసుమప్రియా

మహతీ మేరునిలయా మన్దారకుసుమప్రియా


149) వీరారాధ్యా విరాడ్-రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ

ప్రత్యగ్-రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ


150) మార్‍త్తాణ్డభైరవారాద్ధ్యా మన్త్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః

త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా


151) సత్యజ్ఞానానన్దరూపా సామరస్యపరాయణా

కపర్‍ద్దినీ కలామాలా కామధుక్ కామరూపిణీ


152) కలానిధిః కావ్యకలా రసజ్ఞా రసశేవధీః

పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరాపుష్కరేక్షణా


153) పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా

పాశహస్తా పాశహన్త్రీ పరమన్త్రవిభేదినీ


154) మూర్‍త్తామూర్‍త్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా

సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్‍వ్వాన్తర్యామిణీ సతీ


155) బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్‍చ్చితా

ప్రసవిత్రీ ప్రచణ్డాజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః


156) ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పఞ్చాశత్పీఠరూపిణీ

విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః


157) ముకున్దా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్‍త్తినీ


158) ఛన్దఃసారా శాస్త్రసారా మన్త్రసారా తలోదరీ

ఉదారకీర్‍త్తీరుద్దామవైభవా వర్‍ణ్ణరూపిణీ


159) జన్మమృత్యు జరాతప్తజనవిశ్రాన్తిదాయినీ

సర్‍వ్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాన్త్యతీతకలాత్మికా


160) గంభీరా గగనాన్తస్థా గర్‍వ్వితా గానలోలుపా

కల్‍పనారహితా కాష్ఠా కాన్తా కాన్తార్‍ద్ధవిగ్రహా


161) కార్యకారణ నిర్‍మ్ముక్తా కామకేళితరంగితా

కనత్కనకతాటఙ్కా లీలావిగ్రహధారిణీ


162) అజాక్షయవినిర్‍మ్ముక్తా ముగ్ద్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ

అన్తర్‍మ్ముఖసమారాధ్యా బహిర్‍మ్ముఖసుదుర్‍ల్లభా


163) త్రయీ త్రివర్‍గ్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ

నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః


164) సంసారపఙ్కనిర్‍మ్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితా

యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్‍త్రీ యజమానస్వరూపిణీ


165) ధర్‍మ్మాధారా ధనాద్ధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్‍ద్ధినీ

విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ


166) విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ

అయోనిర్‍ యోనినిలయా కూటస్థా కుళరూపిణీ


167) వీరగోష్ఠిప్రియా వీరా నైష్కర్‍మ్మ్యా నాదరూపిణీ

విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ద్ధా బైన్దవాసనా


168) తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్‍త్థస్వరూపిణీ

సామగానప్రియా సోమ్యా సదాశివకుటుంబినీ


169) సవ్యాపసవ్యమార్‍గ్గస్థా సర్‍వ్వాపద్వినివారిణీ

స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్‍చ్చితా


170) చైతన్యార్‍ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా

సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా


171) దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా

కౌలినీ కేవలానర్‍ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ


172) స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా

మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః


173) విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణి

ప్రగత్‍భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ


174) వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ

పఞ్చయజ్ఞప్రియా పఞ్చప్రేతమఞ్చాధిశాయినీ


175) పఞ్చమీ పఞ్చభూతేశీ పఞ్చసంఖ్యోపచారిణీ

శాశ్వతీ శాశ్వదైశ్వర్యా శర్‍మ్మదా శంభుమోహినీ


176) ధరాధరసుతా ధన్యా ధర్‍మ్మిణీ ధర్‍మ్మవర్‍ద్ధినీ

లోకాతీతా గుణాతీతా సర్‍వ్వాతీతా శమాత్మికా


177) బన్ధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలాలీలావినోదినీ

సుమంగలీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ


178) సువాసిన్యర్‍చ్చనప్రీతాశోభనా శుద్ధమానసా

బిన్దుతర్‍ప్పణసన్తుష్టా పూర్‍వ్వజా త్రిపురాంబికా


179) దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశఙ్కరీ

జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ


180) యోనిముద్రా త్రిఖణ్డేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా

అనఘాద్భుతచారిత్రా వాఞ్ఛితార్‍త్థప్రదాయినీ


181) అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడద్ధ్వాతీతరూపిణీ

అవ్యాజకరుణామూర్‍త్తిః అజ్ఞానద్ధ్వాన్తదీపికా


182) ఆబాలగోపవిదితా సర్‍వ్వానుల్లంఘ్యశాసనా

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీ


183) శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లళితాంబికా

అపరాధ-శోధన

మన్త్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరి

యత్ పూజితం మయా దేవి పరిపూర్‍ణ్ణం తదస్తుతే

శాన్తి మన్త్రం

ఓం లోకా సమస్తా సుఖినో భవన్తు

ఓం శాన్తి శాన్తి శాన్తిః

ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం

Spread the message
Night Mode