Lalita Sahasranama Stotram – Punjabi

Print !

Back

ਧ੍ਯਾਨਂ

ਓਂ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਮੌਲਿਸ੍ਫੁਰ-

-ਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੀ-ਮਾਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਂ

ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਮਲ਼ਿਪੂਰ੍‍ੰਣਰਤ੍ਨਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ

ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥ ਰਕ੍ਤਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਰਾਮਂਬਿਕਾਂ

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਤ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤਵਦਨਾਂ ਪਤ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ

ਹੇਮਾਭਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕਲਿਤਲਸਤ੍ ਹੇਮਪਤ੍ਮਾਂ ਵਰਾਂਗੀਂ

ਸਰ੍‍ੱਵਾਲਙ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਤਤਮਭਯਦਾਂ ਭਕ੍ਤਨਮ੍ਰਾਂ ਭਵਾਨੀਂ

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍‍ੱਤਿਂ ਸਕਲਸੁਰਨੁਤਾਂ ਸਰ੍‍ੱਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਂ

ਸਕੁਙ੍ਕੁਮ ਵਿਲੇਪਨਾਮਲ਼ਿਕ ਚੁਂਬਿਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਂ

ਸਮਨ੍ਦਹਸਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾਂ ਸਸ਼ਰਚਾਪ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਂ

ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਮੋਹਿਨੀਮਰੁਣਮਾਲ੍ਯਭੂਸ਼ੋੱਜ੍ਵਲਾਂ

ਜਪਾਕੁਸੁਮ ਭਾਸੁਰਾਂ ਜਪਵਿਧੌ ਸ੍ਮਰੇਦਂਬਿਕਾਂ

ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾਤਰਂਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ

ਧ੍ਰੁਤਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਂ

ਅਣਿਮਾਦਿਭਿਰਾਵ੍ਰੁਤਾਂ ਮਯੂਖੈਰਹਮਿਤ੍ਯੇਵ

ਵਿਭਾਵਯੇ ਮਹੇਸ਼ੀਂ!

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ


1) ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਚਿਦਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸਂਭੂਤਾ ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਸਮੁਦ੍ਯਤਾ


2) ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਨੁ ਸਹਸ੍ਰਾਭਾ ਚਤੁਰ੍‍ੱਬਾਹੁਸਮਨ੍ਵਿਤਾ

ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪ ਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਕ੍ਰੋਧਾਕਾਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ੋੱਜ੍ਵਲਾ


3) ਮਨੋਰੂਪੇਕ੍ਸ਼ੁ ਕੋਦਣ੍ਡਾ ਪਞ੍ਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸਾਯਕਾ

ਨਿਜਾਰੁਣਪ੍ਰਭਾਪੂਰ ਮੱਜਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ


4) ਚਮ੍ਪਕਾਸ਼ੋਕ ਪੁੰਨਾਗਸੌਗਨ੍ਧਿਕਲਸਤ੍ਕਚਾ

ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦਮਣਿਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਨਤ੍‌ਕੋਟੀਰਮਣ੍ਡਿਤਾ


5) ਅਸ਼੍ਟਮੀਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਭ੍ਰਾਜ ਦਲ਼ਿਕਸ੍ਥਲਸ਼ੋਭਿਤਾ

ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲ਼ਙ੍ਕਾਭ ਮ੍ਰੁਗਨਾਭਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾ


6) ਵਦਨਸ੍ਮਰਮਾਂਗਲ੍ਯ ਗ੍ਰੁਹਤੋਰਣਚਿੱਲਿਕਾ

ਵਕ੍ਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪਰੀਵਾਹਚਲਨ੍ਮੀਨਾਭਲੋਚਨਾ


7) ਨਵਚਮ੍ਪਕਪੁਸ਼੍ਪਾਭ ਨਾਸਾਦਣ੍ਡਵਿਰਾਜਿਤਾ

ਤਾਰਾਕਾਨ੍ਤਿਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿ ਨਾਸਾਭਰਣਭਾਸੁਰਾ


8) ਕਦਂਬਮਞ੍ਜਰੀਕ੍ਲਿਪ੍ਤ ਕਰ੍‍ੰਣਪੂਰਮਨੋਹਰਾ

ਤਾਟਙ੍ਕਯੁਗਲ਼ੀਭੂਤ ਤਪਨੋਡੁਪਮਣ੍ਡਲਾ


9) ਪਤ੍ਮਰਾਗਸ਼ਿਲਾਦਰ੍‍ਸ਼ ਪਰਿਭਾਵਿਕਪੋਲਭੁਃ

ਨਵਵਿਦ੍ਰੁਮਬਿਂਬਸ਼੍ਰੀ ਨ੍ਯੱਕਾਰਿਰਦਨੱਛਦਾ


10) ਸ਼ੁੱਧਵਿਦ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਾਕਾਰ ਦ੍ਵਿਜਪਙ੍ਕ੍ਤਿਦ੍ਵਯੋੱਜ੍ਵਲਾ

ਕਰ੍‍ੱਪੂਰਵੀਟਿਕਾਮੋਦ ਸਮਾਕਰ੍‍ਸ਼ੱਦਿਗਨ੍ਤਰਾ


11) ਨਿਜਸੱਲਾਪਮਾਧੁਰ੍ਯ ਵਿਨਿਰ੍‍ਭਰ੍‍ਤ੍ਸਿਤ ਕੱਛਪੀ

ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਪ੍ਰਭਾਪੂਰਮੱਜਤ੍ਕਾਮੇਸ਼ਮਾਨਸਾ


12) ਅਨਾਕਲਿਤਸਾਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯ ਚਿਬੁਕਸ਼੍ਰੀਵਿਰਾਜਿਤਾ

ਕਾਮੇਸ਼ਬੱਧਮਾਂਗਲ੍ਯਸੂਤ੍ਰਸ਼ੋਭਿਤਕਨ੍ਧਰਾ


13) ਕਨਕਾਂਗਦਕੇਯੂਰ ਕਮਨੀਯਭੁਜਾਨ੍ਵਿਤਾ

ਰਤ੍ਨਗ੍ਰੈਵੇਯ ਚਿਨ੍ਤਾਕਲੋਲਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਨ੍ਵਿਤਾ


14) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੇਮਰਤ੍ਨਮਣਿਪ੍ਰਤਿਪਣਸ੍ਤਨੀ

ਨਾਭ੍ਯਾਲਵਾਲਰੋਮਾਲ਼ੀ ਲਤਾਫਲਕੁਚਦ੍ਵਯੀ


15) ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰੋਮਲਤਾਧਾਰਤਾ ਸਮੁੰਨੇਯਮੱਧ੍ਯਮਾ

ਸ੍ਤਨਭਾਰਦਲ਼ਨ੍ਮੱਧ੍ਯ ਪੱਟਬਨ੍ਧਵਲਿਤ੍ਰਯਾ


16) ਅਰੁਣਾਰੁਣਕੌਸੁਂਭ ਵਸ੍ਤ੍ਰਭਾਸ੍ਵਤ੍ਕਟੀਤਟਿ

ਰਤ੍ਨਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾਰਮ੍ਯ ਰਸ਼ਨਾਦਾਮਭੂਸ਼ਿਤਾ


17) ਕਾਮੇਸ਼ਜ੍ਞਾਤਸੌਭਾਗ੍ਯ ਮਾਰ੍‍ੱਦਵੋਰੁਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਾ

ਮਾਣਿਕ੍ਯਮਕੁਟਾਕਾਰ ਜਾਨੁਦ੍ਵਯਵਿਰਾਜਿਤਾ


18) ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਪਰਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ ਸ੍ਮਰਤੂਣਾਭਜਙ੍ਘਿਕਾ

ਗੂਢਗੂਲ੍‍ਫਾ ਕੂਰ੍‍ੰਮਪ੍ਰੁਸ਼੍ਠ ਜਯਿਸ਼੍ਣੁ ਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਾ


19) ਨਖਦੀਧਿਤਿਸਂਛੰਨਨਮੱਜਨਤਮੋਗੁਣਾ

ਪਦਦ੍ਵਯਪ੍ਰਭਾਜਾਲਪਰਾਕ੍ਰੁਤਸਰੋਰੁਹਾ


20) ਸ਼ਿਞ੍ਜਾਨਮਣਿਮਞ੍ਜੀਰਮਣ੍ਡਿਤਸ਼੍ਰੀਪਦਾਂਬੁਜਾ

ਮਰਾਲ਼ੀਮਨ੍ਦਗਮਨਾ ਮਹਾਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ੇਵਧੀਃ


21) ਸਰ੍‍ੱਵਾਰੁਣਾ ਨਵਦ੍ਯਾਂਗੀ ਸਰ੍‍ੱਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ

ਸ਼ਿਵਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸ੍ਵਾਧੀਨਵੱਲਭਾ


22) ਸੁਮੇਰੁਮੱਧ੍ਯਸ਼੍ਰੁਂਗਸ੍ਥਾ ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਗਰਨਾਯਿਕਾ

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗ੍ਰੁਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ


23) ਮਹਾਪਤ੍ਮਾਟਵੀ ਸਂਸ੍ਥਾ ਕਦਂਬਵਨਵਾਸਿਨੀ

ਸੁਧਾਸਾਗਰ ਮੱਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀਕਾਮਦਾਯਿਨੀ


24) ਦੇਵਰ੍‍ਸ਼ਿ ਗਣਸਂਘਾਤ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮਵੈਭਵਾ

ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸੇਨਾ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ


25) ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀਸਮਾਰੂਢ ਸਿਨ੍ਧੁਰਵ੍ਰਜਸੇਵਿਤਾ

ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਾਸ਼੍ਵ ਕੋਟਿਕੋਟਿਭਿਰਾਵ੍ਰੁਤਾ


26) ਚਕ੍ਰਰਾਜਰਥਾਰੂਢ ਸਰ੍‍ੱਵਾਯੁਧਪਰਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਤਾ

ਗੇਯਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਪਰਿਸੇਵਿਤਾ


27) ਕਿਰਿਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢ ਦਣ੍ਡਨਾਥਾਪੁਰਸ੍ਕ੍ਰੁਤਾ

ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿਕਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ ਵਹ੍ਨਿ ਪ੍ਰਾਕਾਰਮਧ੍ਯਗਾ


28) ਭਣ੍ਡਸੈਨ੍ਯਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਕ੍ਰਮਹਰ੍‍ਸ਼ਿਤਾ

ਨਿਤ੍ਯਾਪਰਾਕ੍ਰਮਾਟੋਪ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾ


29) ਭਣ੍ਡਪੁਤ੍ਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਬਾਲਾਵਿਕ੍ਰਮਨਨ੍ਦਿਤਾ

ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣ੍ਯਂਬਾਵਿਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਂਗਵਧਤੋਸ਼ਿਤਾ


30) ਵਿਸ਼ੁਕ੍ਰਪ੍ਰਾਣਹਰਣ ਵਾਰਾਹੀਵੀਰ੍ਯਨਨ੍ਦਿਤਾ

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮੁਖਾਲੋਕ ਕਲ੍ਪਿਤਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾ


31) ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਨਿਰ੍‍ਭਿੰਨਵਿਘ੍ਨਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਹਰ੍‍ਸ਼ਿਤਾ

ਭਣ੍ਡਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਨਿਰ੍‍ੰਮੁਕ੍ਤ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਵਰ੍‍ਸ਼ਿਣਿਃ


32) ਕਰਾਂਗੁਲਿਨਖੋਤ੍ਪੰਨ ਨਾਰਾਯਣਦਸ਼ਾਕ੍ਰੁਤਿਃ

ਮਹਾ ਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿ ਨਿਰ੍‍ੱਦਗ੍ਧਾਸੁਰ ਸੈਨਿਕਾ


33) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਸ੍ਤ੍ਰ ਨਿਰ੍‍ੱਦਗ੍ੱਧ ਸਭਣ੍ਡਾਸੁਰਸ਼ੂਨ੍ਯਕਾ

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿ ਦੇਵਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ


34) ਹਰਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿ ਸਂਦਗ੍ੱਧਕਾਮਸਞ੍ਜੀਵਨੌਸ਼ਧਿਃ

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਾਗ੍ਭਵਕੂਟੈਕ ਸ੍ਵਰੂਪਮੁਖਪਙ੍ਕਜਾ


35) ਕਣ੍ਠਾਧਃਕਟਿ ਪਰ੍ਯਨ੍ਤ ਮੱਧ੍ਯਕੂਟ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣਿ

ਸ਼ਕ੍ਤਿਕੂਟੈਕਤਾਪੰਨ ਕਟ੍ਯਧੋਭਾਗਧਾਰਿਣੀ


36) ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਮੂਲਕੂਟਤ੍ਰਯਕਲ਼ੇਬਰਾ

ਕੁਲ਼ਾਮ੍ਰੁਤੈਕਰਸਿਕਾ ਕੁਲ਼ਸਙ੍ਕੇਤਪਾਲਿਨੀ


37) ਕੁਲਾਂਗਨਾ ਕੁਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਕੌਲ਼ਿਨੀਕੁਲ਼ਯੋਗਿਨੀ

ਅਕੁਲ਼ਾ ਸਮਯਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਸਮਯਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਾ


38) ਮੂਲਾਧਾਰੈਕਨਿਲਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ

ਮਣਿਪੂਰਾਨ੍ਤਰੁਦਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ


39) ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਾਲ਼ਸ੍ਥਾ ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ

ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਂਬੁਜਾਰੂਢਾ ਸੁਧਾਸਾਰਾਭਿਵਰ੍‍ਸ਼ਿਣੀ


40) ਤਟਿੱਲਤਾਸਮਰੁਚਿ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰੋਪਰਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ

ਮਹਾਸਕ੍ਤਿਃਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਬਿਸਤਨ੍ਤੁਤਨੀਯਸੀ


41) ਭਵਾਨੀ ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਾ ਭਵਾਰਣ੍ਯਕੁਠਾਰਿਕਾ

ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍‍ੱਤਿਰ੍‍ ਭਕ੍ਤਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ


42) ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾ ਭਯਾਪਹਾ

ਸ਼ਾਂਭਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਸ਼ਰ੍‍ੱਵਾਣੀ ਸ਼ਰ੍‍ੰਮਦਾਯਿਨੀ


43) ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ਼ਰੱਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾ

ਸ਼ਾਤੋਦਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਤੀ ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ


44) ਨਿਰ੍‍ੱਲੇਪਾ ਨਿਰ੍‍ੰਮਲਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਰਾਕਾਰਾ ਨਿਰਾਕੁਲਾ

ਨਿਰ੍‍ੱਗੁਣਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾ ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾ


45) ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ ਨਿਰ੍‍ੱਵਿਕਾਰਾ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ

ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁੱਧਾ ਨਿਤ੍ਯਬੁੱਧਾ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ


46) ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਙ੍ਕਾ ਨਿਰੁਪਾਧਿਰ੍‍ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾ

ਨੀਰਾਗਾ ਰਾਗਮਥਨਾ ਨਿਰ੍‍ੰਮਦਾ ਮਦਨਾਸ਼ਿਨੀ


47) ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾ ਨਿਰ੍‍ੰਮੋਹਾ ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ

ਨਿਰ੍‍ੰਮਮਾ ਮਮਤਾਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ


48) ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੋਧਾ ਕ੍ਰੋਧਸ਼ਮਨੀ ਨਿਰ੍‍ੱਲੋਭਾ ਲੋਭਨਾਸ਼ਿਨੀ

ਨਿੱਸਂਸ਼ਯਾ ਸਂਸ਼ਯਘ੍ਨੀ ਨਿਰ੍‍ਭਵਾ ਭਵਨਾਸ਼ਿਨੀ


49) ਨਿਰ੍‍ੱਵਿਕਲ੍ਪਾ ਨਿਰਾਬਾਧਾ ਨਿਰ੍‍ਭੇਦਾ ਭੇਦਨਾਸ਼ਿਨੀ

ਨਿਰ੍‍ੰਨਾਸ਼ਾ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਮਥਨੀ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਿਸ਼੍ਪਰਿਗ੍ਰਹਾ


50) ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ ਨੀਲਚਿਕੁਰਾ ਨਿਰਪਾਯਾ ਨਿਰਤ੍ਯਯਾ

ਦੁਰ੍‍ੱਲਭਾ ਦੁਰ੍‍ੱਗਮਾ ਦੁਰ੍‍ੱਗਾ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸੁਖਪ੍ਰਦਾ


51) ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾ ਦੁਰਾਚਾਰਸ਼ਮਨੀ ਦੋਸ਼ਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਸਰ੍‍ੱਵਜ੍ਞਾ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਕਰੁਣਾ ਸਮਾਨਾਧਿਕ ਵਰ੍‍ਜਿਤਾ


52) ਸਰ੍‍ੱਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯੀ ਸਰ੍‍ੱਵ‍ਮਂਗਲ਼ਾ ਸਦ੍ਗਤਿ ਪ੍ਰਦਾ

ਸਰ੍‍ੱਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍‍ੱਵਮਯੀ ਸਰ੍‍ੱਵਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ


53) ਸਰ੍‍ੱਵਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸਰ੍‍ੱਵਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾਮਨੋਨ੍ਮਨੀ

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਮ੍ਰੁਡਪ੍ਰਿਯਾ


54) ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ

ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸਤ੍ਵਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍‍ ਮਹਾਰਤਿਃ


55) ਮਹਾਭੋਗਾ ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ ਮਹਾਬਲਾ

ਮਹਾਬੁੱਧਿਰ੍‍ ਮਹਾਸਿੱਧਿਰ੍‍ ਮਹਾਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ


56) ਮਹਾਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਸਨਾ

ਮਹਾਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਮਹਾਭੈਰਵਪੂਜਿਤਾ


57) ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ਮਹਾਕਲ੍ਪ ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ

ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਮਹਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ


58) ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯੁਪਚਾਰਾਢ੍ਯਾ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮਯੀ

ਮਹਾ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕੋਟਿ ਯੋਗਿਨੀ ਗਣਸੇਵਿਤਾ


59) ਮਨੁਵਿਦ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮੱਧ੍ਯਗਾ

ਚਾਰੁਰੂਪਾ ਚਾਰੁਹਾਸਾ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ


60) ਚਰਾਚਰ ਜਗੰਨਾਥਾ ਚਕ੍ਰਰਾਜ ਨਿਕੇਤਨਾ

ਪਾਰ੍‍ੱਵਤੀ ਪਤ੍ਮਨਯਨਾਪਤ੍ਮਰਾਗ ਸਮਪ੍ਰਭਾ


61) ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨਾ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣੀ


62) ਧ੍ਯਾਨਧ੍ਯਾਤ੍ਰੁਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾ ਧਰ੍‍ੰਮਾਧਰ੍‍ੰਮਵਿਵਰ੍‍ਜਿਤਾ

ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਜਾਗਰਿਣੀ ਸ੍ਵਪਨ੍ਤੀ ਤੈਜਸਾਤ੍ਮਿਕਾ


63) ਸੁਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਮਿਕਾ ਤੁਰ੍ਯਾ ਸਰ੍‍ੱਵਾਵਸ੍ਥਾ ਵਿਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਕਰ੍‍ਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ


64) ਸਂਹਾਰਿਣੀ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ ਤਿਰੋਧਾਨਕਰੀਸ਼੍ਵਰੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਨੁਗ੍ਰਹਦਾ ਪਞ੍ਚਕ੍ਰੁਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾ


65) ਭਾਨੁਮਣ੍ਡਲਮੱਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਭੈਰਵੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ

ਪਤ੍ਮਾਸਨਾ ਭਗਵਤੀ ਪਤ੍ਮਨਾਭਸਹੋਦਰੀ


66) ਉਨ੍ਮੇਸ਼ਨਿਮਿਸ਼ੋਤ੍ਪੰਨ ਵਿਪੰਨਭੁਵਨਾਵਲਿ

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍‍ਸ਼ਵਦਨਾ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍


67) ਆਬ੍ਰਹ੍ਮਕੀਟਜਨਨੀ ਵਰ੍‍ੰਣਾਸ਼੍ਰਮਵਿਧਾਯਿਨੀ

ਨਿਜਾਜ੍ਞਾਰੂਪਨਿਗਮਾ ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾ


68) ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੀਮਨ੍ਤਸਿਨ੍ਦੂਰੀਕ੍ਰੁਤਪਾਦਾਬ੍ਜਧੂਲ਼ਿਕਾ

ਸਕਲਾਗਮਸਨ੍ਦੋਹਸ਼ੁਕ੍ਤਿਸਮ੍ਪੁਟਮੌਕ੍ਤਿਕਾ


69) ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍‍ੱਥਪ੍ਰਦਾ ਪੂਰ੍‍ੰਣਾ ਭੋਗਿਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਅਂਬਿਕਾਨਾਦਿਨਿਧਨਾ ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤਾ


70) ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਾਦਰੂਪਾ ਨਾਮਰੂਪ ਵਿਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ ਹ੍ਰੀਮਤੀ ਹ੍ਰੁਦ੍ਯਾ ਹੇਯੋਪਾਦੇਯ ਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ


71) ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ

ਰਞ੍ਜਿਨੀ ਰਮਣੀ ਰਸ੍ਯਾ ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਮੇਖਲਾ


72) ਰਮਾ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾ ਰਤਿਰੂਪਾ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ

ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੀ ਰਾਮਾ ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਾ


73) ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾ ਕਦਂਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ

ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਜਗਤੀਕਨ੍ਦਾ ਕਰੁਣਾਰਸਸਾਗਰਾ


74) ਕਲਾਵਤੀ ਕਲਾਲਾਪਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਦਂਬਰੀਪ੍ਰਿਯਾ

ਵਰਦਾ ਵਾਮਨਯਨਾ ਵਾਰੁਣੀਮਦਵਿਹ੍ਵਲਾ


75) ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਾ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ

ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਵੇਦਜਨਨੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਵਿਲਾਸਿਨੀ


76) ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਪਾਲਿਨੀ

ਕ੍ਸ਼ਯਵ੍ਰੁੱਧਿ ਵਿਨਿਰ੍‍ਮੁਕ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਸਮਰ੍‍ੱਚਿਤਾ


77) ਵਿਜਯਾ ਵਿਮਲਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਾ

ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨੀ ਵਾਮਕੇਸ਼ੀ ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ


78) ਭਕ੍ਤਿਮਤ੍ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਿਨੀ

ਸਂਹ੍ਰੁਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਾ ਸਦਾਚਾਰਪ੍ਰਵਰ੍‍ੱਤਿਕਾ


79) ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸਮਾਹ੍ਲ਼ਾਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ

ਤਰੁਣੀ ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾ ਤਨੁਮੱਧ੍ਯਾ ਤਮੋਪਹਾ


80) ਚਿਤਿਸ੍ਤਤ੍ਪਦਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍‍ੱਥਾ ਚਿਦੇਕਰਸਰੂਪਿਣੀ

ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਲਵੀਭੂਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤਤੀਃ


81) ਪਰਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚਿਤੀਰੂਪਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ ਪਰਦੇਵਤਾ

ਮੱਧ੍ਯਮਾ ਵੈਖਰੀਰੂਪਾ ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ


82) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਨਾਡੀ ਕ੍ਰੁਤਜ੍ਞਾ ਕਾਮਪੂਜਿਤਾ

ਸ਼੍ਰੁਂਗਾਰਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍‍ੰਣਾ ਜਯਾ ਜਾਲਨ੍ਧਰਸ੍ਥਿਤਾ


83) ਓਢ੍ਯਾਣਪੀਠਨਿਲਯਾ ਬਿਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ

ਰਹੋਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਰਹਸ੍ਤਰ੍‍ੱਪਣਤਰ੍‍ੱਪਿਤਾ


84) ਸਦ੍ਯਃਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਸ਼ਡਂਗਦੇਵਤਾਯੁਕ੍ਤਾ ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਪਰਿਪੂਰਿਤਾ


85) ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿੰਨਾ ਨਿਰੁਪਮਾ ਨਿਰ੍‍ੱਵਾਣ ਸੁਖਦਾਯਿਨੀ

ਨਿਤ੍ਯਾਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾਰੂਪਾ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਰ੍‍ੱਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ


86) ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਪ੍ਰਭਾਰੂਪਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਮੂਲਪ੍ਰਕ੍ਰੁਤਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ


87) ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਨਯਨ ਕੁਮੁਦਾਹ੍ਲ਼ਾਦਕੌਮੁਦਿ


88) ਭਕ੍ਤਾਹਾਰ੍‍ੱਦਤਮੋਭੇਦਭਾਨੁਮਦ੍ਭਾਨੁਸਨ੍ਤਤੀਃ

ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ ਸ਼ਿਵਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਮੂਰ੍‍ੱਤੀਃ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰੀ


89) ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਿਵਪਰਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜਿਤਾ

ਅਪ੍ਰਮੇਯਾ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਮਨੋਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾ


90) ਚਿੱਛਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚੇਤਨਾਰੂਪਾ ਜਡਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍‍ ਜਡਾਤ੍ਮਿਕਾ

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁਤਿਃ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਦ੍ਵਿਜਵ੍ਰੁਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ


91) ਤੱਤ੍ਵਾਸਨਾ ਤੱਤ੍ਵਮਯੀ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾ

ਨਿੱਸੀਮਮਹਿਮਾ ਨਿਤ੍ਯਯੌੱਵਨਾ ਮਦਸ਼ਾਲਿਨੀ


92) ਮਦਘੂਰ੍‍ੰਣਿਤਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਦਪਾਟਲਗਣ੍ਡਭੂਃ

ਚਨ੍ਦਨਦ੍ਰਵਦਿਗ੍ੱਧਾਂਗੀ ਚਾਮ੍ਪੇਯ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ


93) ਕੁਸ਼ਲਾ ਕੋਮਲ਼ਾਕਾਰਾ ਕੁਰੁਕੁੱਲਾ ਕੁਲ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਕੁਲ਼ਕੁਣ੍ਡਾਲਯਾ ਕੌਲ਼ਮਾਰ੍‍ੱਗਤਤ੍ਪਰਸੇਵਿਤਾ


94) ਕੁਮਾਰਗਣਨਾਥਾਂਬਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਮਤਿਰ੍‍ਧ੍ਰੁਤਿਃ

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਮਤੀ ਕਾਨ੍ਤਿਰ੍‍ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ


95) ਤੇਜੋਵਤੀ ਤ੍ਰਿਣਯਨਾ ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀਕਾਮਰੂਪਿਣੀ

ਮਾਲਿਨੀ ਹਂਸਿਨੀ ਮਾਤਾ ਮਲਯਾਚਲਵਾਸਿਨੀ


96) ਸੁਮੁਖੀ ਨਲ਼ਿਨੀ ਸੁਭ੍ਰੂਃ ਸ਼ੋਭਨਾ ਸੁਰਨਾਯਿਕਾ

ਕਾਲ਼ਕਣ੍ਠੀ ਕਾਨ੍ਤਿਮਤੀ ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਿਣੀ


97) ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਾਮਦੇਵੀ ਵਯੋਵਸ੍ਥਾ ਵਿਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਸਿੱਧੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਿੱਧਵਿਦ੍ਯਾ ਸਿੱਧਮਾਤਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ


98) ਵਿਸ਼ੁੱਧਿਚਕ੍ਰਨਿਲਯਾ ਰਕ੍ਤਵਰ੍‍ੰਣਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ

ਖਟ੍ਵਾਂਗਾਦਿਪ੍ਰਹਰਣਾ ਵਦਨੈਕਸਮਨ੍ਵਿਤਾ


99) ਪਾਯਸਾੰਨਪ੍ਰਿਯਾ ਤ੍ਵਕ੍ਸ੍ਥਾ ਪਸ਼ੁਲੋਕਭਯਙ੍ਕਰੀ

ਅਮ੍ਰੁਤਾਦਿ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਵ੍ਰੁਤਾ ਡਾਕਿਨੀਸ਼੍ਵਰੀ


100) ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਾ ਵਦਨਦ੍ਵਯਾ

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋੱਜ੍ਵਲਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਦਿਧਰਾ ਰੁਧਿਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾ


101) ਕਾਲ਼ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੌਘਵ੍ਰੁਤਾ ਸ੍ਨਿਗ੍ੱਧੌਦਨਪ੍ਰਿਯਾ

ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਾ ਰਾਕਿਣ੍ਯਂਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ


102) ਮਣਿਪੂਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ ਵਦਨਤ੍ਰਯਸਂਯੁਤਾ

ਵਜ੍ਰਾਦਿਕਾਯੁਧੋਪੇਤਾ ਡਾਮਰ੍ਯਾਦਿਭਿਰਾਵ੍ਰੁਤਾ


103) ਰਕ੍ਤਵਰ੍‍ੰਣਾ ਮਾਂਸਨਿਸ਼੍ਠਾ ਗੁਡਾੰਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾ

ਸਮਸ੍ਤਭਕ੍ਤਸੁਖਦਾ ਲਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ


104) ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਂਬੁਜਗਤਾ ਚਤੁਰ੍‍ਵਕ੍ਤ੍ਰਮਨੋਹਰਾ

ਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧਸਮ੍ਪੰਨਾ ਪੀਤਵਰ੍‍ੰਣਾਤਿਗਰ੍‍ੱਵਿਤਾ


105) ਮੇਦੋਨਿਸ਼੍ਠਾ ਮਧੁਪ੍ਰੀਤਾ ਬਨ੍ਦਿਨ੍ਯਾਦਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ

ਦਧ੍ਯੰਨਾਸਕ੍ਤਹ੍ਰੁਦਯਾ ਕਾਕਿਨੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ


106) ਮੂਲਾਧਾਰਾਂਬੁਜਾਰੂਢਾ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਥਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ

ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਹਰਣਾ ਵਰਦਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ


107) ਮੁਦ੍ਗੌਦਨਾਸਕ੍ਤਚਿੱਤਾ ਸਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍‍ੰਣਾ ਸ਼ਡਾਨਨਾ


108) ਮੱਜਾਸਂਸ੍ਥਾ ਹਂਸਵਤੀ ਮੁਖ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ

ਹਰਿਦ੍ਰਾੰਨੈਕਰਸਿਕਾ ਹਾਕਿਨੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ


109) ਸਹਸ੍ਰਦਲ਼ਪਤ੍ਮਸ੍ਥਾ ਸਰ੍‍ੱਵਵਰ੍‍ੰਣੋਪਸ਼ੋਭਿਤਾ

ਸਰ੍‍ੱਵਾਯੁਧਧਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ਸਰ੍‍ੱਵਤੋਮੁਖੀ


110) ਸਰ੍‍ੱਵੌਦਨਪ੍ਰੀਤਚਿੱਤਾ ਯਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਸ੍ਵਾਹਾਸ੍ਵਧਾਮਤਿਰ੍‍ਮੇਧਾਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮ੍ਰੁਤਿਰਨੁੱਤਮਾ


111) ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍‍ੱਤਿਃ ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍‍ੱਤਨਾ

ਪੁਲੋਮਜਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾ ਬਨ੍ਧਮੋਚਿਨੀ ਬਰ੍‍ਬਰਾਲ਼ਕਾ


112) ਵਿਮਰ੍‍ਸ਼ਰੂਪਿਣੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਯਦਾਦਿਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੂ

ਸਰ੍‍ੱਵਵ੍ਯਾਧਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍‍ੱਵਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਿਣੀ


113) ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਾ ਕਲਿਕਨ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ


114) ਤਾਂਬੂਲਪੂਰਿਤਮੁਖੀ ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਭਾ

ਮ੍ਰੁਗਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੋਹਿਨੀਮੁਖ੍ਯਾ ਮ੍ਰੁਡਾਨੀ ਮਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ


115) ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਪ੍ਤਾ ਭਕ੍ਤਨਿਧਿਰ੍‍ ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਵਾਸਨਾਲਭ੍ਯਾ ਮਹਾਪ੍ਰਲ਼ਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ


116) ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਨਿਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣੀ

ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸਾ ਮੱਤਾ ਮਾਤ੍ਰੁਕਾਵਰ੍‍ੰਣਰੂਪਿਣੀ


117) ਮਹਾਕੈਲਾਸਨਿਲਯਾ ਮ੍ਰੁਣਾਲ਼ਮ੍ਰੁਦੁਦੋਰ੍‍ੱਲਤਾ

ਮਹਨੀਯਾ ਦਯਾਮੂਰ੍‍ੱਤਿਃ ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀ


118) ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਮਸੇਵਿਤਾ

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਕੂਟਾ ਕਾਮਕੋਟਿਕਾ


119) ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਿਙ੍ਕਰੀਭੂਤਕਮਲਾਕੋਟਿਸੇਵਿਤਾ

ਸ਼ਿਰਸ੍ਥਿਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾ ਫਾਲਸੇ്ਥਨ੍ਦ੍ਰ ਧਨੁਪ੍ਰਭਾ


120) ਹ੍ਰੁਦਯਸ੍ਥਾ ਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਨ੍ਤਰਦੀਪਿਕਾ

ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ


121) ਦਰਾਨ੍ਦੋਲ਼ਿਤ ਦੀਰ੍‍ਘਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦਰਹਾਸੋੱਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖੀ

ਗੁਰੂਮੂਰ੍‍ੱਤਿਰ੍‍ੱਗੁਣਨਿਧਿਰ੍‍ੱਗੋਮਾਤਾ ਗੁਹਜਨ੍ਮਭੂਃ


122) ਦੇਵੇਸ਼ੀ ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਸ੍ਥਾ ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਰੂਪਿਣੀ

ਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਮੁਖ੍ਯਰਾਕਾਨ੍ਤਤਿਥਿਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਾ


123) ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ਕਲਾਨਾਥਾ ਕਾਵ੍ਯਾਲਾਪਵਿਨੋਦਿਨੀ

ਸਚਾਮਰਰਮਾਵਾਣੀ ਸਵ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੇਵਿਤਾ


124) ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਪਾਵਨਾਕ੍ਰੁਤਿਃ

ਅਨੇਕਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਜਨਨੀ ਦਿਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾ


125) ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀਕੇਵਲਾ ਗੁਹ੍ਯਾ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍‍ੱਤਿਃ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ


126) ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰੀ ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾ ਸਿਨ੍ਦੂਰਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾ

ਉਮਾ ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾ ਗੌਰੀ ਗਨ੍ਧਰ੍‍ੱਵਸੇਵਿਤਾ


127) ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍‍ਭਾ ਸ੍ਵਰ੍‍ੰਣਗਰ੍‍ਭਾ ਵਰਦਾ ਵਾਗਧੀਸ਼੍ਵਰੀ

ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਯਾ ਪਰਿੱਛੇਦ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਦਾ ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ


128) ਸਰ੍‍ੱਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਾਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾ ਲੀਲਾਕ੍ਲਿਪ੍ਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ


129) ਅਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯਾ ਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾ ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੀ ਵੇਦ੍ਯਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਦਾਯੋਗ੍ਯਾ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਾ ਯੁਗਨ੍ਧਰਾ


130) ਇੱਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਸਰ੍‍ੱਵਾਧਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਸਦਸਦ੍ਰੂਪਧਾਰਿਣੀ


131) ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍‍ੱਤਿਰਜਾਜੈਤ੍ਰੀ ਲੋਕਯਾਤ੍ਰਾਵਿਧਾਯਿਨੀ

ਏਕਾਕਿਨੀ ਭੂਮਰੂਪਾ ਨਿਰ੍‍ਦ੍ਵੈਤਾ ਦ੍ਵੈਤਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ


132) ਅੰਨਦਾ ਵਸੁਦਾ ਵ੍ਰੁੱਧਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਬ੍ਰੁਹਤੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾ ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾ


133) ਭਾਸ਼ਾਰੂਪਾ ਬ੍ਰੁਹਤ੍ਸੇਨਾ ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਵਰ੍‍ੱਜਿਤਾ

ਸੁਖਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਸ਼ੁਭਕਰੀ ਸ਼ੋਭਨਾ ਸੁਲਭਾਗਤੀਃ


134) ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ਰਾਜ੍ਯਵੱਲਭਾ

ਰਾਜਤ੍ਕ੍ਰੁਪਾ ਰਾਜਪੀਠਨਿਵੇਸ਼ਿਤਨਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਾ


135) ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਕੋਸ਼ਨਾਥਾ ਚਤੁਰਂਗਬਲੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾ ਸਾਗਰਮੇਖਲਾ


136) ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍‍ੱਵਲੋਕਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ

ਸਰ੍‍ੱਵਾਰ੍‍ੱਥਦਾਤ੍ਰੀ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ


137) ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਪਰਿੱਛਿੰਨਾ ਸਰ੍‍ੱਵਗਾਸਰ੍‍ੱਵਮੋਹਿਨੀ

ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਗੁਹਾਂਬਾ ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਿਣੀ


138) ਸਰ੍‍ੱਵੋਪਾਧਿ ਵਿਨਿਰ੍‍ੰਮੁਕ੍ਤਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਪਤਿਵ੍ਰਤਾ

ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਾੱਧ੍ਵੀ ਗੁਰੂਮਣ੍ਡਲਰੂਪਿਣੀ


139) ਕੁਲ਼ੋੱਤੀਰ੍‍ੰਣਾ ਭਗਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਮਾਯਾ ਮਧੁਮਤੀ ਮਹੀ

ਗਣਾਂਬਾ ਗੁਹ੍ਯਕਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਕੋਮਲ਼ਾਂਗੀ ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ


140) ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਸਰ੍‍ੱਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍‍ੱਤਿਰੂਪਿਣੀ

ਸਨਕਾਦਿ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ


141) ਚਿਤ੍ਕਲਾਨਨ੍ਦਕਲਿਕਾ ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਾ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ

ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾ ਨਨ੍ਦਿਵਿਦ੍ਯਾਨਟੇਸ਼੍ਵਰੀ


142) ਮਿਥ੍ਯਾਜਗਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ

ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਲਯਕਰੀ ਲੱਜਾ ਰਂਭਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਾ


143) ਭਵਦਾਵ ਸੁਧਾਵ੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪਾਪਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਾ

ਦੌਰ੍‍ਭਾਗ੍ਯਤੂਲਵਾਤੂਲਾ ਜਰਾੱਧ੍ਵਾਨ੍ਤਰਵਿਪ੍ਰਭਾ


144) ਭਾਗ੍ਯਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਭਕ੍ਤਚਿੱਤਕੇਕੀਘਨਾਘਨਾ

ਰੋਗਪਰ੍‍ੱਵਤਦਂਭੋਲ਼ਿਰ੍‍ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਦਾਰੁਕੁਠਾਰਿਕਾ


145) ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਕਾ‍ਲ਼ੀ ਮਹਾਗ੍ਰਾਸਾ ਮਹਾਸ਼ਨਾ

ਅਪਰ੍‍ੰਣਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਸੁਰਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ


146) ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸਰ੍‍ੱਵਲੋਕੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣੀ

ਤ੍ਰਿਵਰ੍‍ੱਗਦਾਤ੍ਰੀ ਸੁਭਗਾ ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ


147) ਸ੍ਵਰ੍‍ੱਗਾਪਵਰ੍‍ੱਗਦਾ ਸ਼ੁੱਧਾ ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਨਿਭਾਕ੍ਰੁਤਿਃ

ਓਜੋਵਤੀ ਦ੍ਯੁਤਿਧਰਾ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤਾ


148) ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੁਰਾਧਰ੍‍ਸ਼ਾ ਪਾਟਲੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ

ਮਹਤੀ ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ


149) ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਵਿਰਾਡ੍-ਰੂਪਾ ਵਿਰਜਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ

ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍-ਰੂਪਾ ਪਰਾਕਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਿਣੀ


150) ਮਾਰ੍‍ੱਤਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਰਾੱਧ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਨ੍ਯਸ੍ਤਰਾਜ੍ਯਧੂਃ

ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ ਜਯਤ੍ਸੇਨਾ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾ ਪਰਾਪਰਾ


151) ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾ ਸਾਮਰਸ੍ਯਪਰਾਯਣਾ

ਕਪਰ੍‍ੱਦਿਨੀ ਕਲਾਮਾਲਾ ਕਾਮਧੁਕ੍ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ


152) ਕਲਾਨਿਧਿਃ ਕਾਵ੍ਯਕਲਾ ਰਸਜ੍ਞਾ ਰਸਸ਼ੇਵਧੀਃ

ਪੁਸ਼੍ਟਾ ਪੁਰਾਤਨਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ


153) ਪਰਂਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਂਧਾਮ ਪਰਮਾਣੁਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ

ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਪਾਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਪਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਭੇਦਿਨੀ


154) ਮੂਰ੍‍ੱਤਾਮੂਰ੍‍ੱਤਾ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਪ੍ਤਾ ਮੁਨਿਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ

ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾ ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ ਸਰ੍‍ੱਵਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣੀ ਸਤੀ


155) ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਨਨੀ ਬਹੁਰੂਪਾ ਬੁਧਾਰ੍‍ੱਚਿਤਾ

ਪ੍ਰਸਵਿਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰਕਟਾਕ੍ਰੁਤਿਃ


156) ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੀ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠਰੂਪਿਣੀ

ਵਿਸ਼੍ਰੁਂਖਲਾ ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥਾ ਵੀਰਮਾਤਾ ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ


157) ਮੁਕੁਨ੍ਦਾ ਮੁਕ੍ਤਿਨਿਲਯਾ ਮੂਲਵਿਗ੍ਰਹਰੂਪਿਣੀ

ਭਾਵਜ੍ਞਾ ਭਵਰੋਗਘ੍ਨੀ ਭਵਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍‍ੱਤਿਨੀ


158) ਛਨ੍ਦਃਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ ਤਲੋਦਰੀ

ਉਦਾਰਕੀਰ੍‍ੱਤੀਰੁੱਦਾਮਵੈਭਵਾ ਵਰ੍‍ੰਣਰੂਪਿਣੀ


159) ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁ ਜਰਾਤਪ੍ਤਜਨਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ

ਸਰ੍‍ੱਵੋਪਨਿਸ਼ਦੁਦ੍ਘੁਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ


160) ਗਂਭੀਰਾ ਗਗਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਗਰ੍‍ੱਵਿਤਾ ਗਾਨਲੋਲੁਪਾ

ਕਲ੍‍ਪਨਾਰਹਿਤਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍‍ੱਧਵਿਗ੍ਰਹਾ


161) ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣ ਨਿਰ੍‍ੰਮੁਕ੍ਤਾ ਕਾਮਕੇਲ਼ਿਤਰਂਗਿਤਾ

ਕਨਤ੍ਕਨਕਤਾਟਙ੍ਕਾ ਲੀਲਾਵਿਗ੍ਰਹਧਾਰਿਣੀ


162) ਅਜਾਕ੍ਸ਼ਯਵਿਨਿਰ੍‍ੰਮੁਕ੍ਤਾ ਮੁਗ੍ੱਧਾ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ

ਅਨ੍ਤਰ੍‍ੰਮੁਖਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਬਹਿਰ੍‍ੰਮੁਖਸੁਦੁਰ੍‍ੱਲਭਾ


163) ਤ੍ਰਯੀ ਤ੍ਰਿਵਰ੍‍ੱਗਨਿਲਯਾ ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ

ਨਿਰਾਮਯਾ ਨਿਰਾਲਂਬਾ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾ ਸੁਧਾਸ੍ਰੁਤਿਃ


164) ਸਂਸਾਰਪਙ੍ਕਨਿਰ੍‍ੰਮਗ੍ਨਸਮੁੱਧਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾ

ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍‍ਤ੍ਰੀ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ


165) ਧਰ੍‍ੰਮਾਧਾਰਾ ਧਨਾੱਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਧਨਧਾਨ੍ਯਵਿਵਰ੍‍ੱਧਿਨੀ

ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ਰਮਣਕਾਰਿਣੀ


166) ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਾ ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਭਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣੀ

ਅਯੋਨਿਰ੍‍ ਯੋਨਿਨਿਲਯਾ ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਕੁਲ਼ਰੂਪਿਣੀ


167) ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠਿਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀਰਾ ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍‍ੰਮ੍ਯਾ ਨਾਦਰੂਪਿਣੀ

ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਲਨਾ ਕਲ੍ਯਾ ਵਿਦਗ੍ੱਧਾ ਬੈਨ੍ਦਵਾਸਨਾ


168) ਤੱਤ੍ਵਾਧਿਕਾ ਤੱਤ੍ਵਮਯੀ ਤੱਤ੍ਵਮਰ੍‍ੱਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾ ਸੋਮ੍ਯਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਕੁਟੁਂਬਿਨੀ


169) ਸਵ੍ਯਾਪਸਵ੍ਯਮਾਰ੍‍ੱਗਸ੍ਥਾ ਸਰ੍‍ੱਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਿਣੀ

ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਸ੍ਵਭਾਵਮਧੁਰਾ ਧੀਰਾ ਧੀਰਸਮਰ੍‍ੱਚਿਤਾ


170) ਚੈਤਨ੍ਯਾਰ੍‍ਘ੍ਯਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਚੈਤਨ੍ਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ

ਸਦੋਦਿਤਾ ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਪਾਟਲਾ


171) ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦਰਸ੍ਮੇਰਮੁਖਾਂਬੁਜਾ

ਕੌਲਿਨੀ ਕੇਵਲਾਨਰ੍‍ਘ੍ਯਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ


172) ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਤੁਤਿਮਤੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ

ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਮਾਨਵਤੀ ਮਹੇਸ਼ੀ ਮਂਗਲ਼ਾਕ੍ਰੁਤਿਃ


173) ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਜਗੱਧਾਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਰਾਗਿਣਿ

ਪ੍ਰਗਤ੍‍ਭਾ ਪਰਮੋਦਾਰਾ ਪਰਾਮੋਦਾ ਮਨੋਮਯੀ


174) ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੀ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰੀ

ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਮਞ੍ਚਾਧਿਸ਼ਾਯਿਨੀ


175) ਪਞ੍ਚਮੀ ਪਞ੍ਚਭੂਤੇਸ਼ੀ ਪਞ੍ਚਸਂਖ੍ਯੋਪਚਾਰਿਣੀ

ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ ਸ਼ਰ੍‍ੰਮਦਾ ਸ਼ਂਭੁਮੋਹਿਨੀ


176) ਧਰਾਧਰਸੁਤਾ ਧਨ੍ਯਾ ਧਰ੍‍ੰਮਿਣੀ ਧਰ੍‍ੰਮਵਰ੍‍ੱਧਿਨੀ

ਲੋਕਾਤੀਤਾ ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਸਰ੍‍ੱਵਾਤੀਤਾ ਸ਼ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ


177) ਬਨ੍ਧੂਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯਾ ਬਾਲਾਲੀਲਾਵਿਨੋਦਿਨੀ

ਸੁਮਂਗਲੀ ਸੁਖਕਰੀ ਸੁਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਸੁਵਾਸਿਨੀ


178) ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯਰ੍‍ੱਚਨਪ੍ਰੀਤਾਸ਼ੋਭਨਾ ਸ਼ੁੱਧਮਾਨਸਾ

ਬਿਨ੍ਦੁਤਰ੍‍ੱਪਣਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਪੂਰ੍‍ੱਵਜਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਬਿਕਾ


179) ਦਸ਼ਮੁਦ੍ਰਾਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸ਼੍ਰੀਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ

ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ


180) ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡੇਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਂਬਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣਗਾ

ਅਨਘਾਦ੍ਭੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍‍ੱਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ


181) ਅਭ੍ਯਾਸਾਤਿਸ਼ਯਜ੍ਞਾਤਾ ਸ਼ਡੱਧ੍ਵਾਤੀਤਰੂਪਿਣੀ

ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਮੂਰ੍‍ੱਤਿਃ ਅਜ੍ਞਾਨੱਧ੍ਵਾਨ੍ਤਦੀਪਿਕਾ


182) ਆਬਾਲਗੋਪਵਿਦਿਤਾ ਸਰ੍‍ੱਵਾਨੁੱਲਂਘ੍ਯਸ਼ਾਸਨਾ

ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਲਯਾ ਸ਼੍ਰੀਮੱਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ


183) ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈਕ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ਲਲ਼ਿਤਾਂਬਿਕਾ

ਅਪਰਾਧ-ਸ਼ੋਧਨ

ਮਨ੍ਤ੍ਰਹੀਨਂ ਕ੍ਰਿਯਾਹੀਨਂ ਭਕ੍ਤਿਹੀਨਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ

ਯਤ੍ ਪੂਜਿਤਂ ਮਯਾ ਦੇਵਿ ਪਰਿਪੂਰ੍‍ੰਣਂ ਤਦਸ੍ਤੁਤੇ

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ

ਓਂ ਲੋਕਾ ਸਮਸ੍ਤਾ ਸੁਖਿਨੋ ਭਵਨ੍ਤੁ

ਓਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ਹਰਿਃ ਓਂ

Spread the message
Night Mode