Lalita Sahasranama Stotram – Gujarathi

Print !

Back

ધ્યાનં

ઓં સિન્દૂરારુણવિગ્રહાં ત્રિણયનાં માણિક્યમૌલિસ્ફુર-

ત્તારાનાયકશેખરાં સ્મિતમુખી-માપીનવક્ષોરુહાં

પાણિભ્યામળિપૂર્‍ણ્ણરત્નચષકં રક્તોત્પલં બિભ્રતીં

સૌમ્યાં રત્નઘટસ્થ રક્તચરણાં ધ્યાયેત્ પરામંબિકાં

ધ્યાયેત્ પત્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પત્મપત્રાયતાક્ષીં

હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિતલસત્ હેમપત્માં વરાંગીં

સર્‍વ્વાલઙ્કારયુક્તાં સતતમભયદાં ભક્તનમ્રાં
ભવાનીં

શ્રીવિદ્યાં શાન્તમૂર્‍ત્તિં સકલસુરનુતાં સર્‍વ્વસમ્પત્પ્રદાત્રીં

સકુઙ્કુમ વિલેપનામળિક ચુંબિકસ્તૂરિકાં

સમન્દહસિતેક્ષણાં સશરચાપ પાશાઙ્કુશાં

અશેષજનમોહિનીમરુણમાલ્યભૂષોજ્જ્વલાં

જપાકુસુમ ભાસુરાં જપવિધૌ સ્મરેદંબિકાં

અરુણાં કરુણાતરંગિતાક્ષીં

ધૃતપાશાઙ્કુશપુષ્પબાણચાપાં

અણિમાદિભિરાવૃતાં મયૂખૈરહમિત્યેવ

વિભાવયે મહેશીં!

સ્તોત્રં


1) ઓં શ્રી માતા શ્રી મહારાજ્ઞી શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વરી

ચિદગ્નિકુણ્ડસંભૂતા દેવકાર્યસમુદ્યતા


2) ઉદ્યદ્ભાનુ સહસ્રાભા ચતુર્‍બ્બાહુસમન્વિતા

રાગસ્વરૂપ પાશાઢ્યા ક્રોધાકારાઙ્કુશોજ્જ્વલા


3) મનોરૂપેક્ષુ કોદણ્ડા પઞ્ચતન્માત્રસાયકા

નિજારુણપ્રભાપૂર મજ્જદ્ બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા


4) ચમ્પકાશોક પુન્નાગસૌગન્ધિકલસત્કચા

કુરુવિન્દમણિશ્રેણી કનત્‌કોટીરમણ્ડિતા


5) અષ્ટમીચન્દ્રબિભ્રાજ દળિકસ્થલશોભિતા

મુખચન્દ્રકળઙ્કાભ મૃગનાભિવિશેષકા


6) વદનસ્મરમાંગલ્ય ગૃહતોરણચિલ્લિકા

વક્ત્રલક્ષ્મી પરીવાહચલન્મીનાભલોચના


7) નવચમ્પકપુષ્પાભ નાસાદણ્ડવિરાજિતા

તારાકાન્તિતિરસ્કારિ નાસાભરણભાસુરા


8) કદંબમઞ્જરીક્લિપ્ત કર્‍ણ્ણપૂરમનોહરા

તાટઙ્કયુગળીભૂત તપનોડુપમણ્ડલા


9) પત્મરાગશિલાદર્‍શ પરિભાવિકપોલભુઃ

નવવિદ્રુમબિંબશ્રી ન્યક્કારિરદનચ્છદા


10) શુદ્ધવિદ્યાઙ્કુરાકાર દ્વિજપઙ્ક્તિદ્વયોજ્જ્વલા

કર્‍પ્પૂરવીટિકામોદ સમાકર્‍ષદ્દિગન્તરા


11) નિજસલ્લાપમાધુર્ય વિનિર્‍ભર્‍ત્સિત કચ્છપી

મન્દસ્મિતપ્રભાપૂરમજ્જત્કામેશમાનસા


12) અનાકલિતસાદૃશ્ય ચિબુકશ્રીવિરાજિતા

કામેશબદ્ધમાંગલ્યસૂત્રશોભિતકન્ધરા


13) કનકાંગદકેયૂર કમનીયભુજાન્વિતા

રત્નગ્રૈવેય ચિન્તાકલોલમુક્તાફલાન્વિતા


14) કામેશ્વર પ્રેમરત્નમણિપ્રતિપણસ્તની

નાભ્યાલવાલરોમાળી લતાફલકુચદ્વયી


15) લક્ષ્યરોમલતાધારતા સમુન્નેયમદ્ધ્યમા

સ્તનભારદળન્મદ્ધ્ય પટ્ટબન્ધવલિત્રયા


16) અરુણારુણકૌસુંભ વસ્ત્રભાસ્વત્કટીતટિ

રત્નકિઙ્કિણિકારમ્ય રશનાદામભૂષિતા


17) કામેશજ્ઞાતસૌભાગ્ય માર્‍દ્દવોરુદ્વયાન્વિતા

માણિક્યમકુટાકાર જાનુદ્વયવિરાજિતા


18) ઇન્દ્રગોપપરિક્ષિપ્ત સ્મરતૂણાભજઙ્ઘિકા

ગૂઢગૂલ્‍ફા કૂર્‍મ્મપૃષ્ઠ જયિષ્ણુ પ્રપદાન્વિતા


19) નખદીધિતિસંછન્નનમજ્જનતમોગુણા

પદદ્વયપ્રભાજાલપરાકૃતસરોરુહા


20) શિઞ્જાનમણિમઞ્જીરમણ્ડિતશ્રીપદાંબુજા

મરાળીમન્દગમના મહાલાવણ્યશેવધીઃ


21) સર્‍વ્વારુણા નવદ્યાંગી સર્‍વ્વાભરણભૂષિતા

શિવકામેશ્વરાઙ્કસ્થા શિવા સ્વાધીનવલ્લભા


22) સુમેરુમદ્ધ્યશૃંગસ્થા શ્રીમન્નગરનાયિકા

ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થા પઞ્ચબ્રહ્માસનસ્થિતા


23) મહાપત્માટવી સંસ્થા કદંબવનવાસિની

સુધાસાગર મદ્ધ્યસ્થા કામાક્ષીકામદાયિની


24) દેવર્‍ષિ ગણસંઘાત સ્તૂયમાનાત્મવૈભવા

ભણ્ડાસુરવધોદ્યુક્ત શક્તિસેના સમન્વિતા


25) સમ્પત્કરીસમારૂઢ સિન્ધુરવ્રજસેવિતા

અશ્વારૂઢાધિષ્ઠિતાશ્વ કોટિકોટિભિરાવૃતા


26) ચક્રરાજરથારૂઢ સર્‍વ્વાયુધપરિષ્કૃતા

ગેયચક્રરથારૂઢ મન્ત્રિણીપરિસેવિતા


27) કિરિચક્રરથારૂઢ દણ્ડનાથાપુરસ્કૃતા

જ્વાલામાલિનિકાક્ષિપ્ત વહ્નિ પ્રાકારમધ્યગા


28) ભણ્ડસૈન્યવધોદ્યુક્ત શક્તિવિક્રમહર્‍ષિતા

નિત્યાપરાક્રમાટોપ નિરીક્ષણસમુત્સુકા


29) ભણ્ડપુત્રવધોદ્યુક્ત બાલાવિક્રમનન્દિતા

મન્ત્રિણ્યંબાવિરચિત વિષંગવધતોષિતા


30) વિશુક્રપ્રાણહરણ વારાહીવીર્યનન્દિતા

કામેશ્વરમુખાલોક કલ્પિતશ્રીગણેશ્વરા


31) મહાગણેશનિર્‍ભિન્નવિઘ્નયન્ત્રપ્રહર્‍ષિતા

ભણ્ડાસુરેન્દ્રનિર્‍મ્મુક્ત શસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવર્‍ષિણિઃ


32) કરાંગુલિનખોત્પન્ન નારાયણદશાકૃતિઃ

મહા પાશુપતાસ્ત્રાગ્નિ નિર્‍દ્દગ્ધાસુર સૈનિકા


33) કામેશ્વરાસ્ત્ર નિર્‍દ્દગ્દ્ધ સભણ્ડાસુરશૂન્યકા

બ્રહ્મોપેન્દ્રમહેન્દ્રાદિ દેવસંસ્તુતવૈભવા


34) હરનેત્રાગ્નિ સંદગ્દ્ધકામસઞ્જીવનૌષધિઃ

શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂટૈક સ્વરૂપમુખપઙ્કજા


35) કણ્ઠાધઃકટિ પર્યન્ત મદ્ધ્યકૂટ સ્વરૂપિણિ

શક્તિકૂટૈકતાપન્ન કટ્યધોભાગધારિણી


36) મૂલમન્ત્રાત્મિકા મૂલકૂટત્રયકળેબરા

કુળામૃતૈકરસિકા કુળસઙ્કેતપાલિની


37) કુલાંગના કુલાન્તસ્થા કૌળિનીકુળયોગિની

અકુળા સમયાન્તસ્થા સમયાચારતત્પરા


38) મૂલાધારૈકનિલયા બ્રહ્મગ્રન્થિવિભેદિની

મણિપૂરાન્તરુદિતા વિષ્ણુગ્રન્થિવિભેદિની


39) આજ્ઞાચક્રાન્તરાળસ્થા રુદ્રગ્રન્થિવિભેદિની

સહસ્રારાંબુજારૂઢા સુધાસારાભિવર્‍ષિણી


40) તટિલ્લતાસમરુચિ ષટ્ચક્રોપરિસંસ્થિતા

મહાસક્તિઃકુણ્ડલિની બિસતન્તુતનીયસી


41) ભવાની ભાવનાગમ્યા ભવારણ્યકુઠારિકા

ભદ્રપ્રિયા ભદ્રમૂર્‍ત્તિર્‍ ભક્તસૌભાગ્યદાયિની


42) ભક્તિપ્રિયા ભક્તિગમ્યા ભક્તિવશ્યા ભયાપહા

શાંભવી શારદારાદ્ધ્યા શર્‍વ્વાણી શર્‍મ્મદાયિની


43) શાઙ્કરી શ્રીકરી સાધ્વી શરચ્ચન્દ્રનિભાનના

શાતોદરી શાન્તિમતી નિરાધારા નિરઞ્જના


44) નિર્‍લ્લેપા નિર્‍મ્મલા નિત્યા નિરાકારા નિરાકુલા

નિર્‍ગ્ગુણા નિષ્કલા શાન્તા નિષ્કામા નિરુપપ્લવા


45) નિત્યમુક્તા નિર્‍વ્વિકારા નિષ્પ્રપઞ્ચા નિરાશ્રયા

નિત્યશુદ્ધા નિત્યબુદ્ધા નિરવદ્યા નિરન્તરા


46) નિષ્કારણા નિષ્કળઙ્કા નિરુપાધિર્‍ નિરીશ્વરા

નીરાગા રાગમથના નિર્‍મ્મદા મદનાશિની


47) નિશ્ચિન્તા નિરહઙ્કારા નિર્‍મ્મોહા મોહનાશિની

નિર્‍મ્મમા મમતાહન્ત્રી નિષ્પાપા પાપનાશિની


48) નિષ્ક્રોધા ક્રોધશમની નિર્‍લ્લોભા લોભનાશિની

નિસ્સંશયા સંશયઘ્ની નિર્‍ભવા ભવનાશિની


49) નિર્‍વ્વિકલ્પા નિરાબાધા નિર્‍ભેદા ભેદનાશિની

નિર્‍ન્નાશા મૃત્યુમથની નિષ્ક્રિયા નિષ્પરિગ્રહા


50) નિસ્તુલા નીલચિકુરા નિરપાયા નિરત્યયા

દુર્‍લ્લભા દુર્‍ગ્ગમા દુર્‍ગ્ગા દુઃખહન્ત્રી
સુખપ્રદા


51) દુષ્ટદૂરા દુરાચારશમની દોષવર્‍જ્જિતા

સર્‍વ્વજ્ઞા સાન્દ્રકરુણા સમાનાધિક વર્‍જિતા


52) સર્‍વ્વશક્તિમયી સર્‍વ્વ‍મંગળા સદ્ગતિ પ્રદા

સર્‍વ્વેશ્વરી સર્‍વ્વમયી સર્‍વ્વમન્ત્ર સ્વરૂપિણી


53) સર્‍વ્વયન્ત્રાત્મિકા સર્‍વ્વતન્ત્રરૂપામનોન્મની

માહેશ્વરી મહાદેવી મહાલક્ષ્મી મૃડપ્રિયા


54) મહારૂપા મહાપૂજ્યા મહાપાતકનાશિની

મહામાયા મહાસત્વા મહાશક્તિર્‍ મહારતિઃ


55) મહાભોગા મહૈશ્વર્યા મહાવીર્યા મહાબલા

મહાબુદ્ધિર્‍ મહાસિદ્ધિર્‍ મહાયોગીશ્વરેશ્વરી


56) મહાતન્ત્રા મહામન્ત્રા મહાયન્ત્રા મહાસના

મહાયાગક્રમારાદ્ધ્યા મહાભૈરવપૂજિતા


57) મહેશ્વર મહાકલ્પ મહાતાણ્ડવ સાક્ષિણી

મહાકામેશમહિષી મહાત્રિપુરસુન્દરી


58) ચતુઃષષ્ટ્યુપચારાઢ્યા ચતુઃષષ્ટિકલામયી

મહા ચતુઃષષ્ટિકોટિ યોગિની ગણસેવિતા


59) મનુવિદ્યા ચન્દ્રવિદ્યા ચન્દ્રમણ્ડલમદ્ધ્યગા

ચારુરૂપા ચારુહાસા ચારુચન્દ્રકલાધરા


60) ચરાચર જગન્નાથા ચક્રરાજ નિકેતના

પાર્‍વ્વતી પત્મનયનાપત્મરાગ સમપ્રભા


61) પઞ્ચપ્રેતાસનાસીના પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપિણી

ચિન્મયી પરમાનન્દા વિજ્ઞાનઘનરૂપિણી


62) ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયરૂપા ધર્‍મ્માધર્‍મ્મવિવર્‍જિતા

વિશ્વરૂપા જાગરિણી સ્વપન્તી તૈજસાત્મિકા


63) સુપ્તા પ્રાજ્ઞાત્મિકા તુર્યા સર્‍વ્વાવસ્થા
વિવર્‍જ્જિતા

સૃષ્ટિકર્‍ત્રી બ્રહ્મરૂપા ગોપ્ત્રી ગોવિન્દરૂપિણી


64) સંહારિણી રુદ્રરૂપા તિરોધાનકરીશ્વરી

સદાશિવાનુગ્રહદા પઞ્ચકૃત્યપરાયણા


65) ભાનુમણ્ડલમદ્ધ્યસ્થા ભૈરવી ભગમાલિની

પત્માસના ભગવતી પત્મનાભસહોદરી


66) ઉન્મેષનિમિષોત્પન્ન વિપન્નભુવનાવલિ

સહસ્રશીર્‍ષવદના સહસ્રાક્ષી સહસ્રપાત્


67) આબ્રહ્મકીટજનની વર્‍ણ્ણાશ્રમવિધાયિની

નિજાજ્ઞારૂપનિગમા પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદા


68) શ્રુતિસીમન્તસિન્દૂરીકૃતપાદાબ્જધૂળિકા

સકલાગમસન્દોહશુક્તિસમ્પુટમૌક્તિકા


69) પુરુષાર્‍ત્થપ્રદા પૂર્‍ણ્ણા ભોગિની ભુવનેશ્વરી

અંબિકાનાદિનિધના હરિબ્રહ્મેન્દ્રસેવિતા


70) નારાયણી નાદરૂપા નામરૂપ વિવર્‍જ્જિતા

હ્રીઙ્કારી હ્રીમતી હૃદ્યા હેયોપાદેય વર્‍જ્જિતા


71) રાજરાજાર્‍ચ્ચિતા રાજ્ઞી રમ્યા રાજીવલોચના

રઞ્જિની રમણી રસ્યા રણત્કિઙ્કિણિમેખલા


72) રમા રાકેન્દુવદના રતિરૂપા રતિપ્રિયા

રક્ષાકરી રાક્ષસઘ્ની રામા રમણલમ્પટા


73) કામ્યા કામકલારૂપા કદંબકુસુમપ્રિયા

કલ્યાણી જગતીકન્દા કરુણારસસાગરા


74) કલાવતી કલાલાપા કાન્તા કાદંબરીપ્રિયા

વરદા વામનયના વારુણીમદવિહ્વલા


75) વિશ્વાધિકા વેદવેદ્યા વિન્ધ્યાચલનિવાસિની

વિધાત્રી વેદજનની વિષ્ણુમાયા વિલાસિની


76) ક્ષેત્રસ્વરૂપા ક્ષેત્રેશી ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપાલિની

ક્ષયવૃદ્ધિ વિનિર્‍મુક્તા ક્ષેત્રપાલસમર્‍ચ્ચિતા


77) વિજયા વિમલા વન્દ્યા વન્દારુજનવત્સલા

વાગ્વાદિની વામકેશી વહ્નિમણ્ડલવાસિની


78) ભક્તિમત્કલ્પલતિકા પશુપાશવિમોચિની

સંહૃતાશેષપાષણ્ડા સદાચારપ્રવર્‍ત્તિકા


79) તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તસમાહ્ળાદનચન્દ્રિકા

તરુણી તાપસારાધ્યા તનુમદ્ધ્યા તમોપહા


80) ચિતિસ્તત્પદલક્ષ્યાર્‍ત્થા ચિદેકરસરૂપિણી

સ્વાત્માનન્દલવીભૂત બ્રહ્માદ્યાનન્દસન્તતીઃ


81) પરા પ્રત્યક્ચિતીરૂપા પશ્યન્તી પરદેવતા

મદ્ધ્યમા વૈખરીરૂપા ભક્તમાનસહંસિકા


82) કામેશ્વરપ્રાણનાડી કૃતજ્ઞા કામપૂજિતા

શૃંગારરસસમ્પૂર્‍ણ્ણા જયા જાલન્ધરસ્થિતા


83) ઓઢ્યાણપીઠનિલયા બિન્દુમણ્ડલવાસિની

રહોયાગક્રમારાદ્ધ્યા રહસ્તર્‍પ્પણતર્‍પ્પિતા


84) સદ્યઃપ્રસાદિની વિશ્વસાક્ષિણી સાક્ષિવર્‍જ્જિતા

ષડંગદેવતાયુક્તા ષાડ્ગુણ્યપરિપૂરિતા


85) નિત્યક્લિન્ના નિરુપમા નિર્‍વ્વાણ સુખદાયિની

નિત્યાષોડશિકારૂપા શ્રીકણ્ઠાર્‍દ્ધશરીરિણી


86) પ્રભાવતી પ્રભારૂપા પ્રસિદ્ધા પરમેશ્વરી

મૂલપ્રકૃતિરવ્યક્તા વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપિણી


87) વ્યાપિની વિવિધાકારા વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણી

મહાકામેશનયન કુમુદાહ્ળાદકૌમુદિ


88) ભક્તાહાર્‍દ્દતમોભેદભાનુમદ્ભાનુસન્તતીઃ

શિવદૂતી શિવારાદ્ધ્યા શિવમૂર્‍ત્તીઃ શિવઙ્કરી


89) શિવપ્રિયા શિવપરા શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટપૂજિતા

અપ્રમેયા સ્વપ્રકાશા મનોવાચામગોચરા


90) ચિચ્છક્તિશ્ચેતનારૂપા જડશક્તિર્‍ જડાત્મિકા

ગાયત્રી વ્યાહૃતિઃ સન્ધ્યા દ્વિજવૃન્દનિષેવિતા


91) તત્ત્વાસના તત્ત્વમયી પઞ્ચકોશાન્તરસ્થિતા

નિસ્સીમમહિમા નિત્યયૌવ્વના મદશાલિની


92) મદઘૂર્‍ણ્ણિતરક્તાક્ષી મદપાટલગણ્ડભૂઃ

ચન્દનદ્રવદિગ્દ્ધાંગી ચામ્પેય કુસુમપ્રિયા


93) કુશલા કોમળાકારા કુરુકુલ્લા કુળેશ્વરી

કુળકુણ્ડાલયા કૌળમાર્‍ગ્ગતત્પરસેવિતા


94) કુમારગણનાથાંબા તુષ્ટિઃ પુષ્ટિઃ મતિર્‍ધૃતિઃ

શાન્તિઃ સ્વસ્તિમતી કાન્તિર્‍ નન્દિની વિઘ્નનાશિની


95) તેજોવતી ત્રિણયના લોલાક્ષીકામરૂપિણી

માલિની હંસિની માતા મલયાચલવાસિની


96) સુમુખી નળિની સુભ્રૂઃ શોભના સુરનાયિકા

કાળકણ્ઠી કાન્તિમતી ક્ષોભિણી સૂક્ષ્મરૂપિણી


97) વજ્રેશ્વરી વામદેવી વયોવસ્થા વિવર્‍જ્જિતા

સિદ્ધેશ્વરી સિદ્ધવિદ્યા સિદ્ધમાતા યશસ્વિની


98) વિશુદ્ધિચક્રનિલયા રક્તવર્‍ણ્ણા ત્રિલોચના

ખટ્વાંગાદિપ્રહરણા વદનૈકસમન્વિતા


99) પાયસાન્નપ્રિયા ત્વક્સ્થા પશુલોકભયઙ્કરી

અમૃતાદિ મહાશક્તિસંવૃતા ડાકિનીશ્વરી


100) અનાહતાબ્જનિલયા શ્યામાભા વદનદ્વયા

દંષ્ટ્રોજ્જ્વલાક્ષમાલાદિધરા રુધિરસંસ્થિતા


101) કાળરાત્ર્યાદિશક્ત્યૌઘવૃતા સ્નિગ્દ્ધૌદનપ્રિયા

મહાવીરેન્દ્રવરદા રાકિણ્યંબાસ્વરૂપિણી


102) મણિપૂરાબ્જનિલયા વદનત્રયસંયુતા

વજ્રાદિકાયુધોપેતા ડામર્યાદિભિરાવૃતા


103) રક્તવર્‍ણ્ણા માંસનિષ્ઠા ગુડાન્નપ્રીતમાનસા

સમસ્તભક્તસુખદા લાકિન્યંબાસ્વરૂપિણી


104) સ્વાધિષ્ઠાનાંબુજગતા ચતુર્‍વક્ત્રમનોહરા

શૂલાદ્યાયુધસમ્પન્ના પીતવર્‍ણ્ણાતિગર્‍વ્વિતા


105) મેદોનિષ્ઠા મધુપ્રીતા બન્દિન્યાદિસમન્વિતા

દધ્યન્નાસક્તહૃદયા કાકિનીરૂપધારિણી


106) મૂલાધારાંબુજારૂઢા પઞ્ચવક્ત્રાસ્થિસંસ્થિતા

અઙ્કુશાદિપ્રહરણા વરદાદિનિષેવિતા


107) મુદ્ગૌદનાસક્તચિત્તા સાકિન્યંબાસ્વરૂપિણી

આજ્ઞાચક્રાબ્જનિલયા શુક્લવર્‍ણ્ણા ષડાનના


108) મજ્જાસંસ્થા હંસવતી મુખ્યશક્તિસમન્વિતા

હરિદ્રાન્નૈકરસિકા હાકિનીરૂપધારિણી


109) સહસ્રદળપત્મસ્થા સર્‍વ્વવર્‍ણ્ણોપશોભિતા

સર્‍વ્વાયુધધરા શુક્લસંસ્થિતા સર્‍વ્વતોમુખી


110) સર્‍વ્વૌદનપ્રીતચિત્તા યાકિન્યંબાસ્વરૂપિણી

સ્વાહાસ્વધામતિર્‍મેધાશ્રુતિસ્મૃતિરનુત્તમા


111) પુણ્યકીર્‍ત્તિઃ પુણ્યલભ્યા પુણ્યશ્રવણકીર્‍ત્તના

પુલોમજાર્‍ચ્ચિતા બન્ધમોચિની બર્‍બરાળકા


112) વિમર્‍શરૂપિણી વિદ્યા વિયદાદિજગત્પ્રસૂ

સર્‍વ્વવ્યાધિપ્રશમની સર્‍વ્વમૃત્યુનિવારિણી


113) અગ્રગણ્યાચિન્ત્યરૂપા કલિકન્મષનાશિની

કાત્યાયની કાલહન્ત્રી કમલાક્ષનિષેવિતા


114) તાંબૂલપૂરિતમુખી દાડિમીકુસુમપ્રભા

મૃગાક્ષી મોહિનીમુખ્યા મૃડાની મિત્રરૂપિણી


115) નિત્યતૃપ્તા ભક્તનિધિર્‍ નિયન્ત્રી નિખિલેશ્વરી

મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યા મહાપ્રળયસાક્ષિણી


116) પરાશક્તિઃ પરાનિષ્ઠા પ્રજ્ઞાનઘનરૂપિણી

માધ્વીપાનાલસા મત્તા માતૃકાવર્‍ણ્ણરૂપિણી


117) મહાકૈલાસનિલયા મૃણાળમૃદુદોર્‍લ્લતા

મહનીયા દયામૂર્‍ત્તિઃ મહાસામ્રાજ્યશાલિની


118) આત્મવિદ્યા મહાવિદ્યા શ્રીવિદ્યા કામસેવિતા

શ્રીષોડશાક્ષરીવિદ્યા ત્રિકૂટા કામકોટિકા


119) કટાક્ષકિઙ્કરીભૂતકમલાકોટિસેવિતા

શિરસ્થિતા ચન્દ્રનિભા ફાલસે്થન્દ્ર ધનુપ્રભા


120) હૃદયસ્થા રવિપ્રખ્યા ત્રિકોણાન્તરદીપિકા

દાક્ષાયણી દૈત્યહન્ત્રી દક્ષયજ્ઞવિનાશિની


121) દરાન્દોળિત દીર્‍ઘાક્ષી દરહાસોજ્જ્વલન્મુખી

ગુરૂમૂર્‍ત્તિર્‍ગ્ગુણનિધિર્‍ગ્ગોમાતા ગુહજન્મભૂઃ


122) દેવેશી દણ્ડનીતિસ્થા દહરાકાશરૂપિણી

પ્રતિપન્મુખ્યરાકાન્તતિથિમણ્ડલપૂજિતા


123) કલાત્મિકા કલાનાથા કાવ્યાલાપવિનોદિની

સચામરરમાવાણી સવ્યદક્ષિણસેવિતા


124) આદિશક્તિરમેયાત્મા પરમાપાવનાકૃતિઃ

અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનની દિવ્યવિગ્રહા


125) ક્લીઙ્કારીકેવલા ગુહ્યા કૈવલ્યપદદાયિની

ત્રિપુરા ત્રિજગદ્વન્દ્યા ત્રિમૂર્‍ત્તિઃ ત્રિદશેશ્વરી


126) ત્ર્યક્ષરી દિવ્યગન્ધાઢ્યા સિન્દૂરતિલકાઞ્ચિતા

ઉમા શૈલેન્દ્રતનયા ગૌરી ગન્ધર્‍વ્વસેવિતા


127) વિશ્વગર્‍ભા સ્વર્‍ણ્ણગર્‍ભા વરદા વાગધીશ્વરી

ધ્યાનગમ્યાયા પરિચ્છેદ્યા જ્ઞાનદા જ્ઞાનવિગ્રહા


128) સર્‍વ્વવેદાન્તસંવેદ્યાસત્યાનન્દસ્વરૂપિણી

લોપામુદ્રાર્‍ચ્ચિતા લીલાક્લિપ્ત બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા


129) અદૃશ્યા દૃશ્યરહિતા વિજ્ઞાત્રી વેદ્યવર્‍જ્જિતા

યોગિની યોગદાયોગ્યા યોગાનન્દા યુગન્ધરા


130) ઇચ્છાશક્તિજ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિસ્વરૂપિણી

સર્‍વ્વાધારા સુપ્રતિષ્ઠા સદસદ્રૂપધારિણી


131) અષ્ટમૂર્‍ત્તિરજાજૈત્રી લોકયાત્રાવિધાયિની

એકાકિની ભૂમરૂપા નિર્‍દ્વૈતા દ્વૈતવર્‍જ્જિતા


132) અન્નદા વસુદા વૃદ્ધા બ્રહ્માત્મૈક્યસ્વરૂપિણી

બૃહતી બ્રાહ્મણી બ્રાહ્મી બ્રહ્માનન્દા બલિપ્રિયા


133) ભાષારૂપા બૃહત્સેના ભાવાભાવવિવર્‍જ્જિતા

સુખારાદ્ધ્યા શુભકરી શોભના સુલભાગતીઃ


134) રાજરાજેશ્વરી રાજ્યદાયિની રાજ્યવલ્લભા

રાજત્કૃપા રાજપીઠનિવેશિતનિજાશ્રિતા


135) રાજ્યલક્ષ્મી કોશનાથા ચતુરંગબલેશ્વરી

સામ્રાજ્યદાયિની સત્યસન્ધા સાગરમેખલા


136) દીક્ષિતા દૈત્યશમની સર્‍વ્વલોકવશઙ્કરી

સર્‍વ્વાર્‍ત્થદાત્રી સાવિત્રી સચ્ચિદાનન્દરૂપિણી


137) દેશકાલાપરિચ્છિન્ના સર્‍વ્વગાસર્‍વ્વમોહિની

સરસ્વતી શાસ્ત્રમયી ગુહાંબા ગુહ્યરૂપિણી


138) સર્‍વ્વોપાધિ વિનિર્‍મ્મુક્તા સદાશિવપતિવ્રતા

સમ્પ્રદાયેશ્વરી સાદ્ધ્વી ગુરૂમણ્ડલરૂપિણી


139) કુળોત્તીર્‍ણ્ણા ભગારાદ્ધ્યા માયા મધુમતી મહી

ગણાંબા ગુહ્યકારાદ્ધ્યા કોમળાંગી ગુરુપ્રિયા


140) સ્વતન્ત્રા સર્‍વ્વતન્ત્રેશી દક્ષિણામૂર્‍ત્તિરૂપિણી

સનકાદિ સમારાધ્યા શિવજ્ઞાનપ્રદાયિની


141) ચિત્કલાનન્દકલિકા પ્રેમરૂપા પ્રિયઙ્કરી

નામપારાયણપ્રીતા નન્દિવિદ્યાનટેશ્વરી


142) મિથ્યાજગદધિષ્ઠાના મુક્તિદા મુક્તિરૂપિણી

લાસ્યપ્રિયા લયકરી લજ્જા રંભાદિવન્દિતા


143) ભવદાવ સુધાવૃષ્ટિઃ પાપારણ્યદવાનલા

દૌર્‍ભાગ્યતૂલવાતૂલા જરાદ્ધ્વાન્તરવિપ્રભા


144) ભાગ્યાબ્ધિચન્દ્રિકા ભક્તચિત્તકેકીઘનાઘના

રોગપર્‍વ્વતદંભોળિર્‍ મૃત્યુદારુકુઠારિકા


145) મહેશ્વરી મહાકા‍ળી મહાગ્રાસા મહાશના

અપર્‍ણ્ણા ચણ્ડિકા ચણ્ડમુણ્ડાસુરનિષૂદિની


146) ક્ષરાક્ષરાત્મિકા સર્‍વ્વલોકેશી વિશ્વધારિણી

ત્રિવર્‍ગ્ગદાત્રી સુભગા ત્ર્યંબકા ત્રિગુણાત્મિકા


147) સ્વર્‍ગ્ગાપવર્‍ગ્ગદા શુદ્ધા જપાપુષ્પનિભાકૃતિઃ

ઓજોવતી દ્યુતિધરા યજ્ઞરૂપા પ્રિયવ્રતા


148) દુરારાધ્યા દુરાધર્‍ષા પાટલીકુસુમપ્રિયા

મહતી મેરુનિલયા મન્દારકુસુમપ્રિયા


149) વીરારાધ્યા વિરાડ્-રૂપા વિરજા વિશ્વતોમુખી

પ્રત્યગ્-રૂપા પરાકાશા પ્રાણદા પ્રાણરૂપિણી


150) માર્‍ત્તાણ્ડભૈરવારાદ્ધ્યા મન્ત્રિણીન્યસ્તરાજ્યધૂઃ

ત્રિપુરેશી જયત્સેના નિસ્ત્રૈગુણ્યા પરાપરા


151) સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપા સામરસ્યપરાયણા

કપર્‍દ્દિની કલામાલા કામધુક્ કામરૂપિણી


152) કલાનિધિઃ કાવ્યકલા રસજ્ઞા રસશેવધીઃ

પુષ્ટા પુરાતના પૂજ્યા પુષ્કરાપુષ્કરેક્ષણા


153) પરંજ્યોતિઃ પરંધામ પરમાણુઃ પરાત્પરા

પાશહસ્તા પાશહન્ત્રી પરમન્ત્રવિભેદિની


154) મૂર્‍ત્તામૂર્‍ત્તા નિત્યતૃપ્તા મુનિમાનસહંસિકા

સત્યવ્રતા સત્યરૂપા સર્‍વ્વાન્તર્યામિણી સતી


155) બ્રહ્માણી બ્રહ્મજનની બહુરૂપા બુધાર્‍ચ્ચિતા

પ્રસવિત્રી પ્રચણ્ડાજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રકટાકૃતિઃ


156) પ્રાણેશ્વરી પ્રાણદાત્રી પઞ્ચાશત્પીઠરૂપિણી

વિશૃંખલા વિવિક્તસ્થા વીરમાતા વિયત્પ્રસૂઃ


157) મુકુન્દા મુક્તિનિલયા મૂલવિગ્રહરૂપિણી

ભાવજ્ઞા ભવરોગઘ્ની ભવચક્રપ્રવર્‍ત્તિની


158) છન્દઃસારા શાસ્ત્રસારા મન્ત્રસારા તલોદરી

ઉદારકીર્‍ત્તીરુદ્દામવૈભવા વર્‍ણ્ણરૂપિણી


159) જન્મમૃત્યુ જરાતપ્તજનવિશ્રાન્તિદાયિની

સર્‍વ્વોપનિષદુદ્ઘુષ્ટા શાન્ત્યતીતકલાત્મિકા


160) ગંભીરા ગગનાન્તસ્થા ગર્‍વ્વિતા ગાનલોલુપા

કલ્‍પનારહિતા કાષ્ઠા કાન્તા કાન્તાર્‍દ્ધવિગ્રહા


161) કાર્યકારણ નિર્‍મ્મુક્તા કામકેળિતરંગિતા

કનત્કનકતાટઙ્કા લીલાવિગ્રહધારિણી


162) અજાક્ષયવિનિર્‍મ્મુક્તા મુગ્દ્ધા ક્ષિપ્રપ્રસાદિની

અન્તર્‍મ્મુખસમારાધ્યા બહિર્‍મ્મુખસુદુર્‍લ્લભા


163) ત્રયી ત્રિવર્‍ગ્ગનિલયા ત્રિસ્થા ત્રિપુરમાલિની

નિરામયા નિરાલંબા સ્વાત્મારામા સુધાસૃતિઃ


164) સંસારપઙ્કનિર્‍મ્મગ્નસમુદ્ધરણપણ્ડિતા

યજ્ઞપ્રિયા યજ્ઞકર્‍ત્રી યજમાનસ્વરૂપિણી


165) ધર્‍મ્માધારા ધનાદ્ધ્યક્ષા ધનધાન્યવિવર્‍દ્ધિની

વિપ્રપ્રિયા વિપ્રરૂપા વિશ્વભ્રમણકારિણી


166) વિશ્વગ્રાસા વિદ્રુમાભા વૈષ્ણવી વિષ્ણુરૂપિણી

અયોનિર્‍ યોનિનિલયા કૂટસ્થા કુળરૂપિણી


167) વીરગોષ્ઠિપ્રિયા વીરા નૈષ્કર્‍મ્મ્યા નાદરૂપિણી

વિજ્ઞાનકલના કલ્યા વિદગ્દ્ધા બૈન્દવાસના


168) તત્ત્વાધિકા તત્ત્વમયી તત્ત્વમર્‍ત્થસ્વરૂપિણી

સામગાનપ્રિયા સોમ્યા સદાશિવકુટુંબિની


169) સવ્યાપસવ્યમાર્‍ગ્ગસ્થા સર્‍વ્વાપદ્વિનિવારિણી

સ્વસ્થા સ્વભાવમધુરા ધીરા ધીરસમર્‍ચ્ચિતા


170) ચૈતન્યાર્‍ઘ્યસમારાધ્યા ચૈતન્યકુસુમપ્રિયા

સદોદિતા સદાતુષ્ટા તરુણાદિત્યપાટલા


171) દક્ષિણાદક્ષિણારાધ્યા દરસ્મેરમુખાંબુજા

કૌલિની કેવલાનર્‍ઘ્યકૈવલ્યપદદાયિની


172) સ્તોત્રપ્રિયા સ્તુતિમતી શ્રુતિસંસ્તુતવૈભવા

મનસ્વિની માનવતી મહેશી મંગળાકૃતિઃ


173) વિશ્વમાતા જગદ્ધાત્રી વિશાલાક્ષી વિરાગિણિ

પ્રગત્‍ભા પરમોદારા પરામોદા મનોમયી


174) વ્યોમકેશી વિમાનસ્થા વજ્રિણી વામકેશ્વરી

પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયા પઞ્ચપ્રેતમઞ્ચાધિશાયિની


175) પઞ્ચમી પઞ્ચભૂતેશી પઞ્ચસંખ્યોપચારિણી

શાશ્વતી શાશ્વદૈશ્વર્યા શર્‍મ્મદા શંભુમોહિની


176) ધરાધરસુતા ધન્યા ધર્‍મ્મિણી ધર્‍મ્મવર્‍દ્ધિની

લોકાતીતા ગુણાતીતા સર્‍વ્વાતીતા શમાત્મિકા


177) બન્ધૂકકુસુમપ્રખ્યા બાલાલીલાવિનોદિની

સુમંગલી સુખકરી સુવેષાઢ્યા સુવાસિની


178) સુવાસિન્યર્‍ચ્ચનપ્રીતાશોભના શુદ્ધમાનસા

બિન્દુતર્‍પ્પણસન્તુષ્ટા પૂર્‍વ્વજા ત્રિપુરાંબિકા


179) દશમુદ્રાસમારાધ્યા ત્રિપુરાશ્રીવશઙ્કરી

જ્ઞાનમુદ્રા જ્ઞાનગમ્યા જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વરૂપિણી


180) યોનિમુદ્રા ત્રિખણ્ડેશી ત્રિગુણાંબા ત્રિકોણગા

અનઘાદ્ભુતચારિત્રા વાઞ્છિતાર્‍ત્થપ્રદાયિની


181) અભ્યાસાતિશયજ્ઞાતા ષડદ્ધ્વાતીતરૂપિણી

અવ્યાજકરુણામૂર્‍ત્તિઃ અજ્ઞાનદ્ધ્વાન્તદીપિકા


182) આબાલગોપવિદિતા સર્‍વ્વાનુલ્લંઘ્યશાસના

શ્રીચક્રરાજનિલયા શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરી


183) શ્રીશિવા શિવશક્ત્યૈક્યરૂપિણી લળિતાંબિકા

અપરાધ-શોધન

મન્ત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં મહેશ્વરિ

યત્ પૂજિતં મયા દેવિ પરિપૂર્‍ણ્ણં તદસ્તુતે

શાન્તિ મન્ત્રં

ઓં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ

ઓં શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિઃ

ઓં શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિઃ ઓં

Spread the message
Night Mode