Lalita Sahasranama Stotram Phalasruthi – Punjabi

Print !

Back

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ

(ਕ੍ਸ਼ਮਾਖ੍ਯਾ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਕਲਾ)

ਇਤ੍ਯੇਤੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਕਥਿਤ ਤੇ ਘਟੋਦ੍ਭਵ |

ਰਹਸ੍ਯਾਨਾਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਚ ਲਲ਼ਿਤਾਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਂ || 1||

ਅਨੇਨ ਸਦ੍ਰੁਸ਼ਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨ ਭੂਤਂ ਨ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ |

ਸਰ੍‍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍‍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਵਰ੍‍ਧਨਂ || 2||

ਸਰ੍‍ਵਾਪਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਸ਼ਮਨਂ ਕਾਲਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਣਂ |

ਸਰ੍‍ਵਜ੍ਵਰਾਰ੍‍ਤਿਸ਼ਮਨਂ ਦੀਰ੍‍ਘਾਯੁਸ਼੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਂ || 3||

ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦਮਪੁਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍‍ੱਥਪ੍ਰਦਾਯਕਂ |

ਇਦਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾੱਛ੍ਰੀਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰੀਤਿਵਿਧਾਯਕਂ
|| 4||

ਜਪੇੰਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਲਲਿਤੋਪਾਸ੍ਤਿਤਤ੍ਪਰਃ |

ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਵਿਧਾਨੇਨ ਕ੍ਤ੍ਵਯਾਕਰ੍‍ਮ ਸਮਾਪ੍ਯ
|| 5||

ਪੂਜਾਗ੍ਰੁਹਂ ਤਤੋ ਗਤ੍ਵਾ ਚਕ੍ਰਰਾਜਂ ਸਮਰ੍‍ਚਯੇਤ੍ |

ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਜਪੇਤ੍ ਸਹਸ੍ਰਂ ਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਂ ਸ਼ਤਮੇਵ ਵਾ || 6||

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਿਦਂ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਪਠੇੰਨਰਃ |

ਜਨ੍‍ਮਮਧ੍ਯੇ ਸਕ੍ਰੁੱਚਾਪਿ ਯ ਏਤਤ੍ਪਠਤੇ ਸੁਧੀਃ || 7||

ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਫਲਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਤ੍ਵਂ ਕੁਂਭਸਂਭਵ |

ਗਙ੍ਗਾਦਿ ਸਰ੍‍ਵਤੀਰ੍‍ਥੇਸ਼ੁ ਯਃ ਸ੍ਨਾਯਾਤ੍ਕੋਟਿਜਨ੍‍ਮਸੁ
|| 8||

ਕੋਟਿਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਂ ਚ ਯਃ ਕੁਰ੍ਯਾਦਵਿਮੁਕ੍ਤਕੇ |

ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਤੁ ਯੋ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ਕੋਟਿਵਾਰਂ ਰਵਿਗ੍ਰਹੇ
|| 9||

ਕੋਟਿਂ ਸੌਵਰ੍‍ਣਭਾਰਾਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਿਯੇਸ਼ੁ ਦ੍ਵਿਜਨ੍‍ਮਸੁ
|

ਯਃ ਕੋਟਿਂ ਹਯਮੇਧਾਨਾਮਾਹਰੇਦ੍ ਗਾਤ੍ਰਰੋਧਸਿ || 10||

ਆਚਰੇਤ੍ਕੂਪਕੋਟੀਰ੍ਯੋ ਨਿਰ੍‍ਜਲੇ ਮਰੁਭੂਤਲੇ |

ਦੁਰ੍‍ਭਿਕ੍ਸ਼ੇ ਯਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਕੋਟਿਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਭੋਜਨਂ
|| 11||

ਸ਼੍ਰੱਧਯਾ ਪਰਯਾ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਸਹਸ੍ਰਪਰਿਵਤ੍ਸਰਾਨ੍‍ |

ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਕੋਟਿਗੁਣਿਤਂ ਲਭੇਤ੍ਪੁਣ੍ਯਮਨੁੱਤਮਂ || 12||

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰੇ ਨਾਂਰੋऽਪ੍ਯੇਕਸ੍ਯ ਕੀਰ੍‍ੱਤਨਾਤ੍
|

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰੇ ਨਾਮੈਕਮਪਿ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ || 13||

ਤਸ੍ਯ ਪਾਪਾਨਿ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਹਾਨ੍ਤ੍ਯਪਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ |

ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍‍ਮਾਨਨੁਸ਼੍ਠਾਨਾੰਨਿਸ਼ਿੱਧਕਰਣਾਦਪਿ || 14||

ਯਤ੍ਪਾਪਂ ਜਾਯਤੇ ਪੁਂਸਾਂ ਤਤ੍ਸਰ੍‍ਵਂ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਧ੍ਰੁਵਂ
|

ਬਹੁਨਾਤ੍ਰ ਕਿਮੁਕ੍ਤੇਨ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਤ੍ਵਂ ਕੁਂਭਸਂਭਵ || 15||

ਅਤ੍ਰੈਕਨਾਂਨੋ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਾਤਕਾਨਾਂ ਨਿਵਰ੍‍ਤਨੇ |

ਤੰਨਿਵਰ੍‍ਤ੍ਯਮਘਂ ਕਰ੍‍ਤੁਂ ਨਾਲਂ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍‍ਦਸ਼
|| 16||

ਯਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਪਾਪਹਾਨਿਮਭੀਪ੍ਸਤਿ |

ਸ ਹਿ ਸ਼ੀਤਨਿਵ੍ਰੁਤ੍ਯਰ੍‍ਥਂ ਹਿਮਸ਼ੈਲੇ ਨਿਸ਼ੇਵਤੇ || 17||

ਭਕ੍ਤੋ ਯਃ ਕੀਰ੍‍ਤਯੇੰਨਿਤ੍ਯਮਿਦਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਂ |

ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਲਿਤਾਦੇਵੀ ਪ੍ਰੀਤਾऽਭੀਸ਼੍ਟਂ ਪ੍ਰਯੱਛਤਿ || 18||

ਅਕੀਰ੍‍ਤਯੰਨਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਕਥਂ ਭਕ੍ਤੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ |

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਙ੍ਕੀਰ੍‍ੱਤਨਾਸ਼ਕ੍ਤਃ ਕੀਰ੍‍ਤਯੇਤ੍ਪੁਣ੍ਯਵਾਸਰੇ
|| 19||

ਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤੌ ਵਿਸ਼ੁਵੇ ਚੈਵ ਸ੍ਵਜਨ੍‍ਮਤ੍ਰਿਤਯੇऽਯਨੇ |

ਨਵਂਯਾਂ ਵਾ ਚਤੁਰ੍‍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਸਿਤਾਯਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਾਸਰੇ || 20||

ਕੀਰ੍‍ਤਯੇੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਪੌਰ੍‍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ |

ਪੌਰ੍‍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਂਬੇ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲਲ਼ਿਤਾਂਬਿਕਾਂ
|| 21||

ਪਞ੍ਚੋਪਚਾਰੈਃ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਪਠੇੰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਂ |

ਸਰ੍‍ਵੇ ਰੋਗਾਃ ਪ੍ਰਣਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਦੀਰ੍‍ਘਮਾਯੁਸ਼੍ਚ ਵਿਨ੍ਦਤਿ
|| 22||

ਅਯਮਾਯੁਸ਼੍ਕਰੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯੋਗਃ ਕਲ੍‍ਪਚੋਦਿਤਃ |

ਜ੍ਵਰਾਰ੍‍ਤਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਠੇੰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਂ
|| 23||

ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਪ੍ਰਸ਼ਮਂ ਯਾਤਿ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤੋਦੋ ਜ੍ਵਰੋऽਪਿ ਚ |

ਸਰ੍‍ਵਵ੍ਯਾਧਿਨਿਵ੍ਰੁੱਤ੍ਯਰ੍‍ਥਂ ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਭਸ੍ਮ
ਜਪੇਦਿਦਂ
|| 24||

ਤਦ੍ਭਸ੍ਮਧਾਰਣਾਦੇਵ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਵ੍ਯਾਧਯਃ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ |

ਜਲਂ ਸੰਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ਕੁਂਭਸ੍ਥਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਤੋ ਮੁਨੇ || 25||

ਅਭਿਸ਼ਿਞ੍ਚੇਦ੍ਗ੍ਰਹਗ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍‍ਗ੍ਰਹਾ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍
|

ਸੁਧਾਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲਲ਼ਿਤਾਂਬਿਕਾਂ
|| 26||

ਯਃ ਪਠੇੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਵਿਸ਼ਂ ਤਸ੍ਯ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ |

ਵਨ੍ਧ੍ਯਾਨਾਂ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਯ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਂ || 27||

ਨਵਨੀਤਂ ਪ੍ਰਦਦ੍ਯਾੱਤੁ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭੋ ਭਵੇਦਧ੍ਰੁਵਂ |

ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਪਾਸ਼ੇਨ ਸਂਬੱਧਾਭਾਕ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾਭਙ੍ਗੁਸ਼ੇਨ ਚ || 28||

ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾऽਭੀਸ਼੍ਟਾਂ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਂ ਰਾਤ੍ਰੌ ਜਪੇੰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਂ
|

ਆਯਾਤਿ ਸ੍ਵਸਮੀਪਂ ਸਾ ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਨ੍ਤਃ ਪੁਰਂ ਗਤਾ || 29||

ਰਾਜਾਕਰ੍‍ਸ਼ਣਕਾਮਸ਼੍ਚੇਦ੍ਭਾਜਾਵਸਥਦਿਙ੍ਮੁਖਃ |

ਤ੍ਰਿਰਾਤ੍ਰਂ ਯਃ ਪਠੇਤੱਛ੍ਰੀਦੇਵੀਧ੍ਯਾਨਤ੍ਪਰਃ || 30||

ਸ ਰਾਜਾ ਪਾਰਵਸ਼੍ਯੇਨ ਤੁਰਙ੍ਗਂ ਵਾ ਮਤਙ੍ਗਜਂ |

ਆਰੁਹ੍ਯਾਯਾਤਿ ਨਿਕਟਂ ਦਾਸਵਤ੍ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯ ਚ || 31||

ਤਸ੍ਮੈ ਰਾਜ੍ਯਂ ਚ ਕੋਸ਼ਂ ਚ ਦਦਾਤ੍ਯੇਵ ਵਸ਼ਂ ਗਤਃ |

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਯਃ ਕੀਰ੍‍ਤਯਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ || 32||

ਤਨ੍‍ਮੁਖਾਲੋਕਮਾਤ੍ਰੇਣ ਮੁਹ੍ਯੇੱਲੋਕਤ੍ਰਯਂ ਮੁਨੇ |

ਯਸ੍ਤ੍ਵਿਦਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸਕ੍ਰੁਤ੍ਪਠਤਿ ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍‍
|| 33||

ਤਸ੍ਯ ਯੇ ਸ਼ਤ੍ਰਵਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ਰਭੇਸ਼੍ਵਰਃ |

ਯੋ ਵਾऽਭਿਚਾਰ ਕੁਰੁਤੇ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠਕਂ || 34||

ਨਿਵਰ੍‍ਤ੍ਯਂ ਤਤ੍ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਹਨ੍ਯਾੱਤਂ ਵੈ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ
ਸ੍ਵਯਂ
|| |

ਯੇ ਕ੍ਰੂਰਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਵੀਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤੇ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠਕਂ
|| 35||

ਤਾਨਨ੍ਧਾਨ੍‍ਕੁਰੁਤੇ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਸ੍ਵਯਂ ਮਾਰ੍‍ਤਣ੍ਡਭੈਰਵਃ
|

ਧਨਂ ਯੋ ਹਰਤੇ ਚੋਰੈਰ੍‍ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਜਾਪਿਨਃ || 36||

ਯਤ੍ਰ ਕੁਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤਂ ਵਾਪਿ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲੋ ਨਿਹਨ੍ਤਿ ਤਂ
|

ਵਿਦ੍ਯਾਸੁ ਕੁਰੁਤੇ ਵਾਦਂ ਯੋ ਵਿਦ੍ਵਾੰਨਾਮਜਾਪਿਨਾ || 37||

ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਤਂਭਨਂ ਸਦ੍ਯਃ ਕਰੋਤਿ ਨਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ |

ਯੋ ਰਾਜਾ ਕੁਰੁਤੇ ਵੈਰਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਜਾਪਿਨਾ || 38||

ਚਤੁਰਙ੍ਗਬਲਂ ਤਸ੍ਯ ਦਣ੍ਡਿਨੀ ਸਂਹਰੇਤ੍ਸ੍ਵਯਂ |

ਯਃ ਪਠੇੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸ਼ਣ੍‍ਮਾਸਂ ਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਃ || 39||

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚਾਨ੍ਧਲ੍ਯਰਹਿਤਾ ਸਦਾ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਤਹ੍ਰੁਹੇ
|

ਮਾਸਮੇਕਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਯਃ ਪਠੇੰਨਰਃ || 40||

ਭਾਰਤੀ ਤਸ੍ਯ ਜਿਹ੍ਵਾਗ੍ਰੇ ਰਙ੍ਗੇ ਨ੍ਰੁਤ੍ਯਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ
|

ਯਸ੍ਤ੍ਵੇਕਵਾਰਂ ਪਤਤਿ ਪਕ੍ਸ਼ਮਾਤ੍ਰਮਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤਃ || 41||

ਮੁਹ੍ਯਨ੍ਤਿ ਕਾਮਵਸ਼ਗਾ ਮ੍ਰੁਗਾਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍
|

ਯਃ ਪਠੇੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਜਨ੍‍ਮਮਧ੍ਯੇ ਸਕ੍ਰੁੰਨਰਃ || 42||

ਤੱਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਗੋਚਰਾੱਸਰ੍‍ਵੇ ਮੁਚ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍‍ਵਕਿਲ੍‍ਬਿਸ਼ੈਃ
|

ਯੋ ਵੇੱਤਿ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਯਂ ਦ੍ਵਿਜਨ੍‍ਮਨੇ || 43||

ਅੰਨਂ ਵਸ੍ਨਂ ਧਨਂ ਧਾਨ੍ਯਂ ਨਾਨ੍ਯੇਭ੍ਯਸ੍ਤੁ ਕਦਾਚਨ |

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਂ ਯੋ ਵੇੱਤਿ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਂ ਯਃ ਸਮਰ੍‍ਚਤਿ
|| 44||

ਯਃ ਕੀਰ੍‍ਤਯਤਿ ਨਾਮਾਨਿ ਤਂ ਸਤ੍ਪਾਤ੍ਰਂ ਵਿਦੁਰ੍‍ਬੁਧਾਃ
|

ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਪ੍ਰੀਤਿਮਿੱਛਤਾ || 45||

ਨ ਕੀਰ੍‍ਤਯਤਿ ਨਾਮਾਨਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਂ ਨ ਵੇੱਤਿ ਯਃ |

ਪਸ਼ੁਤੁਲ੍ਯਃ ਸ ਵਿਜ੍ਞੇਯਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਂ ਨਿਰਰ੍‍ਥਕਂ || 46||

ਪਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦੁਸ਼ਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਦ੍ਯਾਦ੍ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ
|

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਸਦ੍ਰੁਸ਼ੋ ਯਥਾ ਮਨ੍‍ਰੋ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ || 47||

ਦੇਵਤਾ ਲਲ਼ਿਤਾਤੁਲ੍ਯਾ ਯਥਾ ਨਾਸ੍ਤਿ ਘਟੋਦ੍ਭਵ |

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਤੁਲ੍ਯਾ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਥਾ ਸ੍ਤੁਤਿ || 48||

ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਪੁਸ੍ਤਕੇ ਯਸ੍ਤੁ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁੱਤਮਂ |

ਸਮਰ੍‍ਚਯੇਤ੍ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤਸ੍ਯ ਤੁਸ਼੍ਯਤਿ ਸੁਨ੍ਦਰੀ || 49||

ਬਹੁਨਾਤ੍ਰ ਕਿਮੁਕ੍ਤੇਨਾ ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਤ੍ਵਂ ਕੁਂਭਸਂਭਵ |

ਨਾਨੇਨ ਸਦ੍ਰੁਸ਼ਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍‍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਦ੍ਰੁਸ਼੍ਯਤੇ
|| 50||

ਤਸ੍ਮਾਦੁਪਾਸਕੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕੀਰ੍‍ਤਯੇਦਿਦਮਾਦਰਾਤ੍ |

ਏਭਿਰ੍‍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੈਸ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਂ ਯੋऽਰ੍‍ਚਯੇਤ੍ਸਕ੍ਰੁਤ੍
|| 51||

ਪਦ੍ਮੈਰ੍‍ਵਾ ਤੁਲਸੀਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਕਲ੍‍ਹਾਰੈਰ੍‍ਵਾ ਕਦਂਬਕੈਃ
|

ਚਮ੍ਪਕੈਰ੍‍ਜਾਤਿਕੁਸੁਮੈਃ ਮੱਲਿਕਾਕਰਵੀਰਕੈਃ || 52||

ਉਤ੍ਪਲੈਰ੍‍ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰੈਰ੍‍ਵਾ ਕੁਨ੍ਦਕੇਸਰਪਾਟਲੈਃ |

ਅਨ੍ਯੈਃ ਸੁਗਨ੍ਧਿਕੁਸੁਮੈਃ ਕੇਤਕੀਮਾਧਵੀਮੁਖੈਃ || 53||

ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਫਲਂ ਵਕ੍ੱਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਰੋਤਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ |

ਸਾ ਵੇੱਤਿ ਲਲ਼ਿਤਾਦੇਵੀ ਸ੍ਵਚਕ੍ਰਾਰ੍‍ਚਨਜਂ ਫਲਂ || 54||

ਅਨ੍ਯੇ ਕਥਂ ਵਿਜਾਨੀਯੁਰ੍‍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਃ ਸ੍ਵਲ੍‍ਪਮੇਧਸਃ
|

ਪ੍ਰਤਿਮਾਸਂ ਪੌਰ੍‍ਣਮਾਸ੍ਯਾਮੇਭਿਰ੍‍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ || 55||

ਰਾਤ੍ਰੌ ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਰਰਾਜਸ੍ਥਾਮਰ੍‍ਚਯੇਤ੍ਪਰਦੇਵਤਾਂ |

ਸ ਏਵ ਲਲ਼ਿਤਾਰੂਪਸ੍ਤਦ੍ਰੂਪਾ ਲਲ਼ਿਤਾ ਸ੍ਵਯਂ || 56||

ਨ ਤਯੋਰ੍‍ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਭੇਦੋ ਭੇਦਕ੍ਰੁਤ੍ਪਾਪਕ੍ਰੁਦ੍ਭਵੇਤ੍
|

ਮਹਾਨਵਂਯਾਂ ਯੋ ਭਕ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਂ ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਗਾਂ || 57||

ਅਰ੍‍ਚਯੇੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰੈਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਕਰੇ ਸ੍ਥਿਤਾ
|

ਯਸ੍ਤੁ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਾਰੇ ਸਮਰ੍‍ਚਯੇਤ੍ || 58||

ਚਕ੍ਰਰਾਜੇ ਮਹਾਦੇਵੀਂ ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਫਲਂ ਸ਼੍ਰੁਣੁ |

ਸਰ੍‍ਵਾਨ੍‍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਯੇਹ ਸਰ੍‍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਸਂਯੁਤਃ || 59||

ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦਿਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਭੁਕ੍ਤ੍ਯਾ ਭੋਗਾਨ੍ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍‍
|

ਅਨ੍ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲਲ਼ਿਤਾਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸਾਯੁਜ੍ਯਮਤਿਦੁਰ੍ਲਭਂ || 60||

ਪ੍ਰਾਰ੍‍ਥਨੀਯਂ ਸ਼ਿਵਾਦ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ
|

ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਮੇਭਿਰ੍‍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ || 61||

ਸਮਰ੍‍ਚ੍ਯ ਭੋਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਾਯਸਾਪੂਪਸ਼ਡ੍ਰਸੈਃ |

ਤਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰੀਣਾਤਿ ਲਲ਼ਿਤਾ ਸ੍ਵਸਾਂਰਾਜ੍ਯਂ ਪ੍ਰਯੱਛਤਿ || 62||

ਨ ਤਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਵਸ੍ਤੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਦ੍ਯਤੇ |

ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਃ ਕੀਰ੍‍ਤਯੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁੱਤਮਂ || 63||

ਬ੍ਰਹ੍ਯਜ੍ਞਾਨਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਯੇਨ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ |

ਧਨਾਰ੍‍ਥੀ ਧਨਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਯਸ਼ੋऽਰ੍‍ਥੀ ਚਾਪੁਯਾਦ੍ਯਸ਼ਃ || 64||

ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍‍ੱਥੀ ਚਾਪੁਯਾਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਕਰ੍‍ਤਿਨਾਤ੍
|

ਨਾਨੇਨ ਸਦ੍ਰੁਸ਼ਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਂ ਮੁਨੇ || 65||

ਕੀਰ੍‍ੱਤਨੀਯਮਿਦਂ ਤਸ੍ਮਾਰ੍‍ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍‍ਥਿਭਿਨਰੈਃ
|

ਚਤੁਰਾਸ਼੍ਰਮਨਿਸ਼੍ਠੈਸ਼੍ਚ ਕੀਰ੍‍ੱਤਨੀਯਮਿਦਂਸਦਾ || 66||

ਸ੍ਵਧਰ੍‍ਮਸਮਨੁਸ਼੍ਠਾਨਵੈਕਲ੍ਯਪਰਿਪੂਰ੍‍ਤਯੇ |

ਕਲੌ ਪਾਪੈਕਬਹੁਲੇ ਧਰ੍‍ੰਮਾਨੁਸ਼੍ਠਾਨਵਰ੍‍ਜਿਤੇ || 67||

ਨਾਮਸਙ੍ਕੀਰ੍‍ੱਤਨਂ ਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਨ੍ਰੁਣਾਂ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ਪਰਾਯਣਂ
|

ਲੌਕਿਕਾਦ੍ਵਚਨਾਨ੍‍ਮੁਖ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾਮਾਨੁਕੀਰ੍‍ੱਤਨਂ
|| 68||

ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾੱਚ ਸ਼ਿਵਨਾਮੈਕਮੁੱਤਮਂ |

ਸ਼ਿਵਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾੱਚ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮੈਕਮੁੱਤਮਂ || 69||

ਦੇਵੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਕੋਟਿਸ਼ਃ ਸਨ੍ਤਿ ਕੁਂਭਜ |

ਤੇਸ਼ੁ ਮੁਖ੍ਯਂ ਦਸ਼ਵਿਧਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ || 70||

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਿਦਂ ਸ਼ਸ੍ਤਂ ਦਸ਼ਸ੍ਵਪਿ |

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਸਙ੍ਕੀਰ੍‍ਤਯੇੰਨਿਤ੍ਯਂ ਕਲਿਦੋਸ਼ਨਿਵ੍ਰੁੱਤਯੇ
|| 71||

ਮੁਖ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤ੍ਰੁਨਾਮੇਤਿ ਨ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਵਿਮੋਹਿਤਾਃ
|

ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾਮਯਪਰਾਃ ਕੇੱਛਿਵਨਾਮਪਰਾਃ ਪਰ || 72||

ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਦਪਿ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਲਲ਼ਿਤਾਨਾਮਤਤ੍ਪਰਃ |

ਯੇਨਾਨ੍ਯ ਦੇਵਤਾਨਾਮ ਕੀਰ੍‍ਤਿਤਂ ਜਨ੍‍ਮਕੋਟਿਸ਼ੁ || 73||

ਤਸ੍ਯੈਵ ਭਵਤਿ ਸ਼੍ਰੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਨਾਮਕੀਰ੍‍ੱਤਨੇ |

ਚਰਮੇ ਜਨ੍‍ਮਨਿ ਯਥਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯੋਪਾਸਕੋ ਭਵੇਤ੍ || 74||

ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਚਰਮਜਨ੍‍ਮਨਿ |

ਯਥੈਵ ਵਿਰਲਾ ਲੋਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਰਾਜਵੇਦਿਨਃ || 75||

ਤਥੈਵ ਵਿਰਲੋ ਗੁਹ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠਕਃ |

ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਜਪਸ਼੍ਚੈਵ ਚਕ੍ਰਰਾਜਾਰ੍‍ਚਨਂ ਤਥਾ || 76||

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਪਾਠਸ਼੍ਚ ਨਾਲ੍‍ਪਸ੍ਯ ਤਪਸਃ ਫਲਂ |

ਅਪਠੰਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਪ੍ਰੀਣਯੇਦ੍ਯੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਂ || 77||

ਸ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਵਿਨਾ ਰੂਪਂ ਪਸ਼੍ਯੇਦੇਵ ਵਿਮੂਢਧੀਃ |

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਃ ਸਿੱਧਿਕਾਮੁਕਃ || 78||

ਸ ਭੋਜਨਂ ਵਿਨਾ ਨੂਨਂ ਕ੍ਸ਼ੁੰਨਿਚੂੱਤਿਮਭੀਪ੍ਸਤਿ!

ਸ ਭਕ੍ਤੋ ਲਲ਼ਿਤਾਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕੀਰ੍‍ਤਯੇਦਿਦਂ || 79||

ਨਾਨ੍ਯਥਾ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਦੇਵੀ ਕਲ੍‍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ |

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਾਨਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤੁਃ ਪ੍ਰਯਤਃ ਪਠੇਤ੍ || 80||

ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਕੁਂਭਸਂਭਵ |

ਨਾਵਿਦ੍ਯਾਵੇਦਿਨੇ ਬ੍ਰੂਯਾੰਨਾਭਕ੍ਤਾਯ ਕਦਾਚਨ || 81||

ਯਥੈਵ ਗੋਪ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਤਥਾ ਗੋਪ੍ਯਮਿਦਂ ਮੁਨੇ |

ਪਸ਼ੁਤੁਲ੍ਯੇਸ਼ੁ ਨ ਬ੍ਰੂਯਾੱਜਨੇਸ਼ੁ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁੱਤਮਂ || 82||

ਯੋ ਦਦਾਤਿ ਵਿਮੂਢਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਰਹਿਤਾਯ ਚ |

ਤਸ੍ਮੈ ਕੁਪ੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨ੍ਯਃ ਸੋऽਨਰ੍‍ਥਃ ਸੁਮਹਾਨ੍‍ਸ੍ਮ੍ਰੁਤਃ
|| 83||

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਸਙ੍ਗੋਪਯੇਦਿਦਂ |

ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਭਯਾ ਨੋਕ੍ਤਂ ਤਵਾਪਿ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵ || 84||

ਲਲ਼ਿਤਾਪ੍ਰੇਰਣੇਨੈਵ ਮਯੋਕ੍ਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁੱਤਮਂ |

ਤੇਨ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤਵਾਭੀਸ਼੍ਟਂ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯਤਿ || 85||

ਸ਼੍ਰੀਸੂਤ ਉਵਾਚ

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਹਯਗ੍ਰੀਵੋ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲਲ਼ਿਤਾਂਬਿਕਾਂ
|

ਆਨਨ੍ਦਮਗ੍ਰਹ੍ਰੁਦਯਃ ਸਦ੍ਯਃ ਪੁਲਕਿਤੋऽਭਵਤ੍ || 86||

ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣਤਃ

Spread the message
Night Mode