Lalita Sahasranama Stotram Phalasruthi – Kannada

Print !

Back

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

(ಕ್ಷಮಾಖ್ಯಾ ದ್ವಾದಶೀ ಕಲಾ)

ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕಥಿತ ತೇ ಘಟೋದ್ಭವ |

ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಲಳಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಂ || 1||

ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ |

ಸರ‍್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ‍್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರವರ‍್ಧನಂ || 2||

ಸರ‍್ವಾಪಮೃತ್ಯುಶಮನಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುನಿವಾರಣಂ |

ಸರ‍್ವಜ್ವರಾರ‍್ತಿಶಮನಂ ದೀರ‍್ಘಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾಯಕಂ || 3||

ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪುರುಷಾರ‍್ತ್ಥಪ್ರದಾಯಕಂ |

ಇದಂ ವಿಶೇಷಾಚ್ಛ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿವಿಧಾಯಕಂ
|| 4||

ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಲಲಿತೋಪಾಸ್ತಿತತ್ಪರಃ |

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಕ್ತ್ವಯಾಕರ‍್ಮ ಸಮಾಪ್ಯ
|| 5||

ಪೂಜಾಗೃಹಂ ತತೋ ಗತ್ವಾ ಚಕ್ರರಾಜಂ ಸಮರ‍್ಚಯೇತ್ |

ವಿದ್ಯಾಂ ಜಪೇತ್ ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ತ್ರಿಶತಂ ಶತಮೇವ ವಾ || 6||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಪಶ್ಚಾತ್ಪಠೇನ್ನರಃ |

ಜನ್‍ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃಚ್ಚಾಪಿ ಯ ಏತತ್ಪಠತೇ ಸುಧೀಃ || 7||

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |

ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ‍್ವತೀರ‍್ಥೇಷು ಯಃ ಸ್ನಾಯಾತ್ಕೋಟಿಜನ್‍ಮಸು
|| 8||

ಕೋಟಿಲಿಙ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಚ ಯಃ ಕುರ್ಯಾದವಿಮುಕ್ತಕೇ |

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಕೋಟಿವಾರಂ ರವಿಗ್ರಹೇ
|| 9||

ಕೋಟಿಂ ಸೌವರ‍್ಣಭಾರಾಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೇಷು ದ್ವಿಜನ್‍ಮಸು
|

ಯಃ ಕೋಟಿಂ ಹಯಮೇಧಾನಾಮಾಹರೇದ್ ಗಾತ್ರರೋಧಸಿ || 10||

ಆಚರೇತ್ಕೂಪಕೋಟೀರ್ಯೋ ನಿರ‍್ಜಲೇ ಮರುಭೂತಲೇ |

ದುರ‍್ಭಿಕ್ಷೇ ಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕೋಟಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಂ
|| 11||

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಹಸ್ರಪರಿವತ್ಸರಾನ್‍ |

ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಲಭೇತ್ಪುಣ್ಯಮನುತ್ತಮಂ || 12||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ನಾಂರೋಽಪ್ಯೇಕಸ್ಯ ಕೀರ‍್ತ್ತನಾತ್
|

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ನಾಮೈಕಮಪಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ || 13||

ತಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಮಹಾನ್ತ್ಯಪಿ ನ ಸಂಶಯಃ |

ನಿತ್ಯಕರ‍್ಮಾನನುಷ್ಠಾನಾನ್ನಿಷಿದ್ಧಕರಣಾದಪಿ || 14||

ಯತ್ಪಾಪಂ ಜಾಯತೇ ಪುಂಸಾಂ ತತ್ಸರ‍್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಧ್ರುವಂ
|

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ || 15||

ಅತ್ರೈಕನಾಂನೋ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾತಕಾನಾಂ ನಿವರ‍್ತನೇ |

ತನ್ನಿವರ‍್ತ್ಯಮಘಂ ಕರ‍್ತುಂ ನಾಲಂ ಲೋಕಾಶ್ಚತುರ‍್ದಶ
|| 16||

ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪಾಪಹಾನಿಮಭೀಪ್ಸತಿ |

ಸ ಹಿ ಶೀತನಿವೃತ್ಯರ‍್ಥಂ ಹಿಮಶೈಲೇ ನಿಷೇವತೇ || 17||

ಭಕ್ತೋ ಯಃ ಕೀರ‍್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ |

ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಲಿತಾದೇವೀ ಪ್ರೀತಾಽಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
|| 18||

ಅಕೀರ‍್ತಯನ್ನಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಂ ಭಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ |

ನಿತ್ಯಂ ಸಙ್ಕೀರ‍್ತ್ತನಾಶಕ್ತಃ ಕೀರ‍್ತಯೇತ್ಪುಣ್ಯವಾಸರೇ
|| 19||

ಸಂಕ್ರಾನ್ತೌ ವಿಷುವೇ ಚೈವ ಸ್ವಜನ್‍ಮತ್ರಿತಯೇಽಯನೇ |

ನವಂಯಾಂ ವಾ ಚತುರ‍್ದಶ್ಯಾಂ ಸಿತಾಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾಸರೇ || 20||

ಕೀರ‍್ತಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪೌರ‍್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ
|

ಪೌರ‍್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚನ್ದ್ರಬಿಂಬೇ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಳಿತಾಂಬಿಕಾಂ
|| 21||

ಪಞ್ಚೋಪಚಾರೈಃ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ |

ಸರ‍್ವೇ ರೋಗಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ದೀರ‍್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿನ್ದತಿ
|| 22||

ಅಯಮಾಯುಷ್ಕರೋ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕಲ್‍ಪಚೋದಿತಃ |

ಜ್ವರಾರ‍್ತಂ ಶಿರಸಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ
|| 23||

ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ಪ್ರಶಮಂ ಯಾತಿ ಶಿರಸ್ತೋದೋ ಜ್ವರೋಽಪಿ ಚ |

ಸರ‍್ವವ್ಯಾಧಿನಿವೃತ್ತ್ಯರ‍್ಥಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಸ್ಮ ಜಪೇದಿದಂ
|| 24||

ತದ್ಭಸ್ಮಧಾರಣಾದೇವ ನಶ್ಯನ್ತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಕ್ಷಣಾತ್ |

ಜಲಂ ಸಮ್ಮನ್ತ್ರ್ಯ ಕುಂಭಸ್ಥಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರತೋ ಮುನೇ || 25||

ಅಭಿಷಿಞ್ಚೇದ್ಗ್ರಹಗ್ರಸ್ತಾನ್‍ಗ್ರಹಾ ನಶ್ಯನ್ತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್
|

ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಳಿತಾಂಬಿಕಾಂ
|| 26||

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ವಿಷಂ ತಸ್ಯ ವಿನಶ್ಯತಿ |

ವನ್ಧ್ಯಾನಾಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮನ್ತ್ರಿತಂ || 27||

ನವನೀತಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ತು ಪುತ್ರಲಾಭೋ ಭವೇದಧ್ರುವಂ |

ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾಶೇನ ಸಂಬದ್ಧಾಭಾಕೃಷ್ಟಾಭಙ್ಗುಶೇನ ಚ || 28||

ಧ್ಯಾತ್ವಾಽಭೀಷ್ಟಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ರಾತ್ರೌ ಜಪೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ
|

ಆಯಾತಿ ಸ್ವಸಮೀಪಂ ಸಾ ಯದ್ಯಪ್ಯನ್ತಃ ಪುರಂ ಗತಾ || 29||

ರಾಜಾಕರ‍್ಷಣಕಾಮಶ್ಚೇದ್ಭಾಜಾವಸಥದಿಙ್ಮುಖಃ |

ತ್ರಿರಾತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತಚ್ಛ್ರೀದೇವೀಧ್ಯಾನತ್ಪರಃ || 30||

ಸ ರಾಜಾ ಪಾರವಶ್ಯೇನ ತುರಙ್ಗಂ ವಾ ಮತಙ್ಗಜಂ |

ಆರುಹ್ಯಾಯಾತಿ ನಿಕಟಂ ದಾಸವತ್ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಚ || 31||

ತಸ್ಮೈ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಕೋಶಂ ಚ ದದಾತ್ಯೇವ ವಶಂ ಗತಃ |

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಯಃ ಕೀರ‍್ತಯತಿ ನಿತ್ಯಶಃ || 32||

ತನ್‍ಮುಖಾಲೋಕಮಾತ್ರೇಣ ಮುಹ್ಯೇಲ್ಲೋಕತ್ರಯಂ ಮುನೇ |

ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಸಕೃತ್ಪಠತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್‍ || 33||

ತಸ್ಯ ಯೇ ಶತ್ರವಸ್ತೇಷಾಂ ನಿಹನ್ತಾ ಶರಭೇಶ್ವರಃ |

ಯೋ ವಾಽಭಿಚಾರ ಕುರುತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಂ || 34||

ನಿವರ‍್ತ್ಯಂ ತತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಹನ್ಯಾತ್ತಂ ವೈ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಗಿರಾ
ಸ್ವಯಂ
|| |

ಯೇ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವೀಕ್ಷನ್ತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಂ || 35||

ತಾನನ್ಧಾನ್‍ಕುರುತೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸ್ವಯಂ ಮಾರ‍್ತಣ್ಡಭೈರವಃ
|

ಧನಂ ಯೋ ಹರತೇ ಚೋರೈರ‍್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಜಾಪಿನಃ || 36||

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೋ ನಿಹನ್ತಿ ತಂ
|

ವಿದ್ಯಾಸು ಕುರುತೇ ವಾದಂ ಯೋ ವಿದ್ವಾನ್ನಾಮಜಾಪಿನಾ || 37||

ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯತಂಭನಂ ಸದ್ಯಃ ಕರೋತಿ ನಕುಲೇಶ್ವರೀ |

ಯೋ ರಾಜಾ ಕುರುತೇ ವೈರಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಜಾಪಿನಾ || 38||

ಚತುರಙ್ಗಬಲಂ ತಸ್ಯ ದಣ್ಡಿನೀ ಸಂಹರೇತ್ಸ್ವಯಂ |

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಷಣ್‍ಮಾಸಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || 39||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾನ್ಧಲ್ಯರಹಿತಾ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ತಹೃಹೇ |

ಮಾಸಮೇಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ || 40||

ಭಾರತೀ ತಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ರಙ್ಗೇ ನೃತ್ಯತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |

ಯಸ್ತ್ವೇಕವಾರಂ ಪತತಿ ಪಕ್ಷಮಾತ್ರಮತನ್ದ್ರಿತಃ || 41||

ಮುಹ್ಯನ್ತಿ ಕಾಮವಶಗಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಣಾತ್
|

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಜನ್‍ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃನ್ನರಃ || 42||

ತದ್ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಾಸ್ಸರ‍್ವೇ ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಸರ‍್ವಕಿಲ್‍ಬಿಷೈಃ
|

ಯೋ ವೇತ್ತಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ದ್ವಿಜನ್‍ಮನೇ || 43||

ಅನ್ನಂ ವಸ್ನಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ನಾನ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತು ಕದಾಚನ |

ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರರಾಜಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯಃ ಸಮರ‍್ಚತಿ
|| 44||

ಯಃ ಕೀರ‍್ತಯತಿ ನಾಮಾನಿ ತಂ ಸತ್ಪಾತ್ರಂ ವಿದುರ‍್ಬುಧಾಃ
|

ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶ್ರೀದೇವೀಪ್ರೀತಿಮಿಚ್ಛತಾ
|| 45||

ನ ಕೀರ‍್ತಯತಿ ನಾಮಾನಿ ಮನ್ತ್ರರಾಜಂ ನ ವೇತ್ತಿ ಯಃ |

ಪಶುತುಲ್ಯಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಸ್ತಸ್ಮೈ ದತ್ತಂ ನಿರರ‍್ಥಕಂ || 46||

ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಿದುಷಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ
|

ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರರಾಜಸದೃಶೋ ಯಥಾ ಮನ್‍ರೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ || 47||

ದೇವತಾ ಲಳಿತಾತುಲ್ಯಾ ಯಥಾ ನಾಸ್ತಿ ಘಟೋದ್ಭವ |

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರತುಲ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾ ಸ್ತುತಿ || 48||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪುಸ್ತಕೇ ಯಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಂ |

ಸಮರ‍್ಚಯೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಯತಿ ಸುನ್ದರೀ || 49||

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನಾ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ‍್ವತನ್ತ್ರೇಷು ದೃಶ್ಯತೇ
|| 50||

ತಸ್ಮಾದುಪಾಸಕೋ ನಿತ್ಯಂ ಕೀರ‍್ತಯೇದಿದಮಾದರಾತ್ |

ಏಭಿರ‍್ನಾಮಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯೋಽರ‍್ಚಯೇತ್ಸಕೃತ್
|| 51||

ಪದ್ಮೈರ‍್ವಾ ತುಲಸೀಪುಷ್ಪೈಃ ಕಲ್‍ಹಾರೈರ‍್ವಾ ಕದಂಬಕೈಃ
|

ಚಮ್ಪಕೈರ‍್ಜಾತಿಕುಸುಮೈಃ ಮಲ್ಲಿಕಾಕರವೀರಕೈಃ || 52||

ಉತ್ಪಲೈರ‍್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರ‍್ವಾ ಕುನ್ದಕೇಸರಪಾಟಲೈಃ |

ಅನ್ಯೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಕುಸುಮೈಃ ಕೇತಕೀಮಾಧವೀಮುಖೈಃ || 53||

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ರೋತಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ |

ಸಾ ವೇತ್ತಿ ಲಳಿತಾದೇವೀ ಸ್ವಚಕ್ರಾರ‍್ಚನಜಂ ಫಲಂ || 54||

ಅನ್ಯೇ ಕಥಂ ವಿಜಾನೀಯುರ‍್ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸ್ವಲ್‍ಪಮೇಧಸಃ
|

ಪ್ರತಿಮಾಸಂ ಪೌರ‍್ಣಮಾಸ್ಯಾಮೇಭಿರ‍್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ || 55||

ರಾತ್ರೌ ಯಶ್ಚಕ್ರರಾಜಸ್ಥಾಮರ‍್ಚಯೇತ್ಪರದೇವತಾಂ |

ಸ ಏವ ಲಳಿತಾರೂಪಸ್ತದ್ರೂಪಾ ಲಳಿತಾ ಸ್ವಯಂ || 56||

ನ ತಯೋರ‍್ವಿದ್ಯತೇ ಭೇದೋ ಭೇದಕೃತ್ಪಾಪಕೃದ್ಭವೇತ್ |

ಮಹಾನವಂಯಾಂ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರೀದೇವೀಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಗಾಂ || 57||

ಅರ‍್ಚಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರೈಸ್ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ
|

ಯಸ್ತು ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸಮರ‍್ಚಯೇತ್ || 58||

ಚಕ್ರರಾಜೇ ಮಹಾದೇವೀಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು |

ಸರ‍್ವಾನ್‍ಕಾಮಾನವಾಪ್ಯೇಹ ಸರ‍್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ || 59||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂಯುಕ್ತೋ ಭುಕ್ತ್ಯಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್‍
|

ಅನ್ತೇ ಶ್ರೀಲಳಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ಸಾಯುಜ್ಯಮತಿದುರ್ಲಭಂ || 60||

ಪ್ರಾರ‍್ಥನೀಯಂ ಶಿವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ
|

ಯಃ ಸಹಸ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಮೇಭಿರ‍್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ || 61||

ಸಮರ‍್ಚ್ಯ ಭೋಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾಯಸಾಪೂಪಷಡ್ರಸೈಃ |

ತಸ್ಮೈ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಲಳಿತಾ ಸ್ವಸಾಂರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
|| 62||

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ವಸ್ತು ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ |

ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಕೀರ‍್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಂ || 63||

ಬ್ರಹ್ಯಜ್ಞಾನಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯೇನ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ |

ಧನಾರ‍್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಶೋಽರ‍್ಥೀ ಚಾಪುಯಾದ್ಯಶಃ || 64||

ವಿದ್ಯಾರ‍್ತ್ಥೀ ಚಾಪುಯಾದ್ವಿದ್ಯಾಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕರ‍್ತಿನಾತ್
|

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುನೇ || 65||

ಕೀರ‍್ತ್ತನೀಯಮಿದಂ ತಸ್ಮಾರ‍್ಭೋಗಮೋಕ್ಷಾರ‍್ಥಿಭಿನರೈಃ
|

ಚತುರಾಶ್ರಮನಿಷ್ಠೈಶ್ಚ ಕೀರ‍್ತ್ತನೀಯಮಿದಂಸದಾ || 66||

ಸ್ವಧರ‍್ಮಸಮನುಷ್ಠಾನವೈಕಲ್ಯಪರಿಪೂರ‍್ತಯೇ |

ಕಲೌ ಪಾಪೈಕಬಹುಲೇ ಧರ‍್ಮ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವರ‍್ಜಿತೇ || 67||

ನಾಮಸಙ್ಕೀರ‍್ತ್ತನಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನೃಣಾಂ ನಾನ್ಯತ್ಪರಾಯಣಂ
|

ಲೌಕಿಕಾದ್ವಚನಾನ್‍ಮುಖ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುನಾಮಾನುಕೀರ‍್ತ್ತನಂ
|| 68||

ವಿಷ್ಣುನಾಮಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ಶಿವನಾಮೈಕಮುತ್ತಮಂ |

ಶಿವನಾಮಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮೈಕಮುತ್ತಮಂ || 69||

ದೇವೀನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿಶಃ ಸನ್ತಿ ಕುಂಭಜ |

ತೇಷು ಮುಖ್ಯಂ ದಶವಿಧಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುಚ್ಯತೇ || 70||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಶಸ್ತಂ ದಶಸ್ವಪಿ |

ತಸ್ಮಾತ್ಸಙ್ಕೀರ‍್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕಲಿದೋಷನಿವೃತ್ತಯೇ
|| 71||

ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಾತೃನಾಮೇತಿ ನ ಜಾನನ್ತಿ ವಿಮೋಹಿತಾಃ |

ವಿಷ್ಣುನಾಮಯಪರಾಃ ಕೇಚ್ಛಿವನಾಮಪರಾಃ ಪರ || 72||

ನ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಲೋಕೇಷು ಲಳಿತಾನಾಮತತ್ಪರಃ |

ಯೇನಾನ್ಯ ದೇವತಾನಾಮ ಕೀರ‍್ತಿತಂ ಜನ್‍ಮಕೋಟಿಷು || 73||

ತಸ್ಯೈವ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀದೇವೀನಾಮಕೀರ‍್ತ್ತನೇ |

ಚರಮೇ ಜನ್‍ಮನಿ ಯಥಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕೋ ಭವೇತ್ || 74||

ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಶ್ಚ ತಥಾ ಚರಮಜನ್‍ಮನಿ |

ಯಥೈವ ವಿರಲಾ ಲೋಕೇ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜವೇದಿನಃ || 75||

ತಥೈವ ವಿರಲೋ ಗುಹ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಃ |

ಮನ್ತ್ರರಾಜಜಪಶ್ಚೈವ ಚಕ್ರರಾಜಾರ‍್ಚನಂ ತಥಾ || 76||

ರಹಸ್ಯನಾಮಪಾಠಶ್ಚ ನಾಲ್‍ಪಸ್ಯ ತಪಸಃ ಫಲಂ |

ಅಪಠನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪ್ರೀಣಯೇದ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರೀಂ || 77||

ಸ ಚಕ್ಷುಷಾ ವಿನಾ ರೂಪಂ ಪಶ್ಯೇದೇವ ವಿಮೂಢಧೀಃ |

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಃ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮುಕಃ || 78||

ಸ ಭೋಜನಂ ವಿನಾ ನೂನಂ ಕ್ಷುನ್ನಿಚೂತ್ತಿಮಭೀಪ್ಸತಿ!

ಸ ಭಕ್ತೋ ಲಳಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ಸ ನಿತ್ಯಂ ಕೀರ‍್ತಯೇದಿದಂ || 79||

ನಾನ್ಯಥಾ ಪ್ರೀಯತೇ ದೇವೀ ಕಲ್‍ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ |

ತಸ್ಮಾದ್ರಹಸ್ಯನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀಮಾತುಃ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ || 80||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |

ನಾವಿದ್ಯಾವೇದಿನೇ ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ || 81||

ಯಥೈವ ಗೋಪ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತಥಾ ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ |

ಪಶುತುಲ್ಯೇಷು ನ ಬ್ರೂಯಾಜ್ಜನೇಷು ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ
|| 82||

ಯೋ ದದಾತಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಹಿತಾಯ ಚ |

ತಸ್ಮೈ ಕುಪ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಸೋಽನರ‍್ಥಃ ಸುಮಹಾನ್‍ಸ್ಮೃತಃ
|| 83||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಮಾತ್ಸಙ್ಗೋಪಯೇದಿದಂ |

ಸ್ವತನ್ತ್ರೇಣ ಭಯಾ ನೋಕ್ತಂ ತವಾಪಿ ಕಲಶೋದ್ಭವ || 84||

ಲಳಿತಾಪ್ರೇರಣೇನೈವ ಮಯೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ |

ತೇನ ತುಷ್ಟಾ ಮಹಾದೇವೀ ತವಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ || 85||

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವೋ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಳಿತಾಂಬಿಕಾಂ
|

ಆನನ್ದಮಗ್ರಹೃದಯಃ ಸದ್ಯಃ ಪುಲಕಿತೋಽಭವತ್ || 86||

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಪುರಾಣತಃ

Spread the message
Night Mode