108 Names of Lalita Devi – Oriya

Print !

Back

ଶ୍ରୀ ଲଳିତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲି

1. ଓଂ ରଜତାଚଲ ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଦ୍ଧ୍ଯସ୍ଥାଯୈ ନମୋ ନମଃ

2. ଓଂ ହିମାଚଲ ମହାଵଂଶ ପାଵନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

3. ଓଂ ଶଙ୍କରାର୍‍ଦ୍ଧାଂଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ ଶରୀରାଯୈ ନମୋ ନମଃ

4. ଓଂ ଲସନ୍ମରତକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମୋ ନମଃ

5. ଓଂ ମହାତିଶଯ ସୌନ୍ଦର୍ଯ ଲାଵଣ୍ଯାଯୈ ନମୋ ନମଃ

6. ଓଂ ଶଶାଙ୍କଶେଖର ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାଯୈ ନମୋ ନମଃ

7. ଓଂ ସଦା ପଞ୍ଚଦଶାତ୍ମୈକ୍ଯ ସ୍ଵରୂପାଯୈ ନମୋ ନମଃ

8. ଓଂ ଵଜ୍ରମାଣିକ୍ଯ କଟକ କିରୀଟାଯୈ ନମୋ ନମଃ

9. ଓଂ କସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋତ୍ଭାସିନିଟିଲାଯୈ ନମୋ ନମଃ

10. ଓଂ ଭସ୍ମରେଖାଙ୍କିତ ଲସନ୍ମସ୍ତକାଯୈ ନମୋ ନମଃ

11. ଓଂ ଵିକଚାଂଭୋରୁହଦଳ ଲୋଚନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

12. ଓଂ ଶରଚ୍ଚାମ୍ପେଯ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସିକାଯୈ ନମୋ ନମଃ

13. ଓଂ ଲସତ୍କନକ ତାଟଙ୍କ ଯୁଗଳାଯୈ ନମୋ ନମଃ

14. ଓଂ ମଣିଦର୍‍ପ୍ପଣ ସଙ୍କାଶ କପୋଲାଯୈ ନମୋ ନମଃ

15. ଓଂ ତାଂବୂଲପୂରିତସ୍ମେର ଵଦନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

16. ଓଂ ସୁପକ୍ଵଦାଡିମୀବୀଜ ରଦନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

17. ଓଂ କଂବୂପୂଗ ସମଚ୍ଛାଯା କନ୍ଧରାଯୈ ନମୋ ନମଃ

18. ଓଂ ସ୍ଥୂଲମୁକ୍ତାଫଲୋଦାର ସୁହାରାଯୈ ନମୋ ନମଃ

19. ଓଂ ଗିରୀଶବଦ୍ଧମାଂଗଲ୍ଯ ମଂଗଳାଯୈ ନମୋ ନମଃ

20. ଓଂ ପତ୍ମପାଶାଙ୍କୁଶ ଲସତ୍କରାବ୍ଜାଯୈ ନମୋ ନମଃ

21. ଓଂ ପତ୍ମକୈରଵ ମନ୍ଦାର ସୁମାଲିନ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

22. ଓଂ ସୁଵର୍‍ଣ୍ଣ କୁଂଭଯୁଗ୍ମାଭ ସୁକୁଚାଯୈ ନମୋ ନମଃ

23. ଓଂ ରମଣୀଯଚତୁର୍‍ବ୍ବାହୁ ସଂଯୁକ୍ତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

24. ଓଂ କନକାଂଗଦ କେଯୂର ଭୂଷିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

25. ଓଂ ବୃହତ୍ସୌଵର୍‍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ ଵସନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

26. ଓଂ ବୃହନ୍ନିତଂବ ଵିଲସଦ୍ରଶନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

27. ଓଂ ସୌଭାଗ୍ଯଜାତ ଶୃଂଗାର ମଦ୍ଧ୍ଯମାଯୈ ନମୋ ନମଃ

28. ଓଂ ଦିଵ୍ଯଭୂଷଣସନ୍ଦୋହ ରଞ୍ଜିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

29. ଓଂ ପାରିଜାତଗୁଣାଧିକ୍ଯ ପାଦାବ୍ଜାଯୈ ନମୋ ନମଃ

30. ଓଂ ସୁପତ୍ମରାଗସଙ୍କାଶ ଚରଣାଯୈ ନମୋ ନମଃ

31. ଓଂ କାମକୋଟି ମହାପତ୍ମ ପୀଠସ୍ଥାଯୈ ନମୋ ନମଃ

32. ଓଂ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠନେତ୍ର କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଯୈ ନମୋ ନମଃ

33. ଓଂ ସଚାମର ରମାଵାଣି ଵୀଜିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

34. ଓଂ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ଦାକ୍ଷିଣ୍ଯ କଟାକ୍ଷାଯୈ ନମୋ ନମଃ

35. ଓଂ ଭୂତେଶାଲିଂଗନୋଦ୍ଭୂତ ପୁଳକାଂଗ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

36. ଓଂ ଅନଂଗଜନ କାପାଂଗ ଵୀକ୍ଷଣାଯୈ ନମୋ ନମଃ

37. ଓଂ ବ୍ରହ୍ମୋପେନ୍ଦ୍ର ଶିରୋରତ୍ନ ରଞ୍ଜିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

38. ଓଂ ଶଶୀମୁଖାମରଵଧୂ ସେଵିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

39. ଓଂ ଲୀଲାକଲ୍ପିତ ଵିଦ୍ଧ୍ଯଣ୍ଡମଣ୍ଡଲାଯୈ ନମୋ ନମଃ

40. ଓଂ ଅମୃତାଦି ମହାଶକ୍ତି ସଂଵୃତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

41. ଓଂ ଏକାତପତ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ଯଦାଯିକାଯୈ ନମୋ ନମଃ

42. ଓଂ ସନକାଦି ସମାରାଧ୍ଯ ପାଦୁକାଯୈ ନମୋ ନମଃ

43. ଓଂ ଦେଵର୍‍ଷିସଂସ୍ତୂଯମାନ ଵୈଭଵାଯୈ ନମୋ ନମଃ

44. ଓଂ କଲଶୋଦ୍ଭଵ ଦୁର୍‍ଵ୍ଵାସଃପୂଜିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

45. ଓଂ ମତ୍ତେଭଵକ୍ତ୍ର ଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ର ଵତ୍ସଲାଯୈ ନମୋ ନମଃ

46. ଓଂ ଚକ୍ରରାଜ ମହାଯନ୍ତ୍ର ମଦ୍ଧ୍ଯଵର୍‍ତ୍ତ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

47. ଓଂ ଚିଦଗ୍ନିକୁଣ୍ଡସଂଭୂତ ସୁଦେହାଯୈ ନମୋ ନମଃ

48. ଓଂ ଶଶାଙ୍କଖଣ୍ଡସଂଯୁକ୍ତ ମକୁଟାଯୈ ନମୋ ନମଃ

49. ଓଂ ମତ୍ତହଂସଵଧୂ ମନ୍ଦଗମନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

50. ଓଂ ଵନ୍ଦାରୁଜନସନ୍ଦୋହ ଵନ୍ଦିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

51. ଓଂ ଅନ୍ତର୍‍ମ୍ମୁଖ ଜନାନନ୍ଦ ଫଲଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

52. ଓଂ ପତିଵ୍ରତାଂଗନାଭୀଷ୍ଟ ଫଲଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

53. ଓଂ ଅଵ୍ଯାଜକରୁଣାପୂରପୂରିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

54. ଓଂ ନିରଞ୍ଜନ ଚିଦାନନ୍ଦ ସଂଯୁକ୍ତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

55. ଓଂ ସହସ୍ରସୂର୍ଯେନ୍ଦ୍ଵଯୁତ ପ୍ରକାଶାଯୈ ନମୋ ନମଃ

56. ଓଂ ରତ୍ନଚିନ୍ତାମଣି ଗୃହମଦ୍ଧ୍ଯସ୍ଥାଯୈ ନମୋ ନମଃ

57. ଓଂ ହାନିଵୃଦ୍ଧି ଗୁଣାଧିକ୍ଯ ରହିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

58. ଓଂ ମହାପତ୍ମାଟଵୀମଦ୍ଧ୍ଯ ନିଵାସାଯୈ ନମୋ ନମଃ

59. ଓଂ ଜାଗ୍ରଲ୍‍ ସ୍ଵପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତୀନାଂ ସାକ୍ଷିଭୂତ୍ଯୈ
ନମୋ ନମଃ

60. ଓଂ ମହାତାପୌଘପାପାନାଂ ଵିନାଶିନ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

61. ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଭୀତି ମହାଭୀତି ଭଞ୍ଜନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

62. ଓଂ ସମସ୍ତ ଦେଵଦନୁଜ ପ୍ରେରକାଯୈ ନମୋ ନମଃ

63. ଓଂ ସମସ୍ତ ହୃଦଯାଂଭୋଜ ନିଲଯାଯୈ ନମୋ ନମଃ

64. ଓଂ ଅନାହତ ମହାପତ୍ମ ମନ୍ଦିରାଯୈ ନମୋ ନମଃ

65. ଓଂ ସହସ୍ରାର ସରୋଜାତ ଵାସିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

66. ଓଂ ପୁନରାଵୃତ୍ତିରହିତ ପୁରସ୍ଥାଯୈ ନମୋ ନମଃ

67. ଓଂ ଵାଣୀ ଗାଯତ୍ରୀ ସାଵିତ୍ରୀ ସନ୍ନୁତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

68. ଓଂ ନୀଲାରମାଭୂସଂପୂଜ୍ଯ ପଦାବ୍ଜାଯୈ ନମୋ ନମଃ

69. ଓଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରାର୍‍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ରୀମଚ୍ଚରଣାଯୈ ନମୋ ନମଃ

70. ଓଂ ସହସ୍ରରତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ ଶରୀରାଯୈ ନମୋ ନମଃ

71. ଓଂ ଭାଵନାମାତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୃଦଯାଯୈ ନମୋ ନମଃ

72. ଓଂ ସତ୍ଯସଂପୂର୍‍ଣ୍ଣ ଵିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

73. ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନ କୃତୋଲ୍ଲାସ ଫଲଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

74. ଓଂ ଶ୍ରୀ ସୁଧାବ୍ଧି ମଣିଦ୍ଵୀପ ମଦ୍ଧ୍ଯଗାଯୈ ନମୋ ନମଃ

75. ଓଂ ଦକ୍ଷାଦ୍ଧ୍ଵର ଵିନିର୍‍ଭେଦ ସାଧନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

76. ଓଂ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋଦରୀଭୂତ ଶୋଭିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

77. ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭକ୍ତାର୍‍ତ୍ତି ଭଞ୍ଜନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

78. ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵୋପାଧି ଵିନିର୍‍ମ୍ମୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ଯାଯୈ ନମୋ
ନମଃ

79. ଓଂ ନାମପାରାଯଣାଭୀଷ୍ଟ ଫଲଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

80. ଓଂ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ତିରୋଧାନ ସଙ୍କଲ୍ପାଯୈ ନମୋ ନମଃ

81. ଓଂ ଶ୍ରୀଷୋଡଶାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଦ୍ଧ୍ଯଗାଯୈ ନମୋ ନମଃ

82. ଓଂ ଅନାଦ୍ଯନ୍ତ ସ୍ସ୍ଵଯଂଭୂତ ଦିଵ୍ଯମୂର୍‍ତ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

83. ଓଂ ଭକ୍ତହଂସଵତୀ ମୁଖ୍ଯ ନିଯୋଗାଯୈ ନମୋ ନମଃ

84. ଓଂ ମାତୃ ମଣ୍ଡଲ ସଂଯୁକ୍ତ ଲଳିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

85. ଓଂ ଭଣ୍ଡଦୈତ୍ଯ ମହାସତ୍ମ ନାଶନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

86. ଓଂ କ୍ରୂରଭଣ୍ଡ ଶିରଚେ്ଛଦ ନିପୁଣାଯୈ ନମୋ ନମଃ

87. ଓଂ ଧରାଚ୍ଯୁତ ସୁରାଧୀଶ ସୁଖଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

88. ଓଂ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡନିଶୁଂଭାଦି ଖଣ୍ଡନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

89. ଓଂ ରକ୍ତାକ୍ଷ ରକ୍ତଜିହ୍ଵାଦି ଶିକ୍ଷଣାଯୈ ନମୋ ନମଃ

90. ଓଂ ମହିଷାସୁରଦୋର୍‍ଵୀର୍ଯ ନିଗ୍ରହଯୈ ନମୋ ନମଃ

91. ଓଂ ଅଭ୍ରକେଶ ମହୋତ୍ସାହ କାରଣାଯୈ ନମୋ ନମଃ

92. ଓଂ ମହେଶଯୁକ୍ତ ନଟନ ତତ୍ପରାଯୈ ନମୋ ନମଃ

93. ଓଂ ନିଜଭର୍‍ତ୍ତୃ ମୁଖାଂଭୋଜ ଚିନ୍ତନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

94. ଓଂ ଵୃଷଭଦ୍ଧ୍ଵଜ ଵିଜ୍ଞାନ ତପଃସିଦ୍ଧ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

95. ଓଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ଯୁଜରାରୋଗ ଭଞ୍ଜନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

96. ଓଂ ଵିରକ୍ତି ଭକ୍ତି ଵିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଦାଯୈ ନମୋ ନମଃ

97. ଓଂ କାମକ୍ରୋଧାଦି ଷଡ୍ଵର୍‍ଗ୍ଗ ନାଶନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

98. ଓଂ ରାଜରାଜାର୍‍ଚ୍ଚିତ ପଦସରୋଜାଯୈ ନମୋ ନମଃ

99. ଓଂ ସର୍‍ଵ୍ଵଵେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁତତ୍ତ୍ଵାଯୈ ନମୋ
ନମଃ

100. ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୀରଭକ୍ତ ଵିଜ୍ଞାନ ନିଦାନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

101. ଓଂ ଅଶେଷ ଦୁଷ୍ଟଦନୁଜ ସୂଦନାଯୈ ନମୋ ନମଃ

102. ଓଂ ସାକ୍ଷାଲ୍‍ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍‍ତ୍ତି ମନୋଜ୍ଞାଯୈ
ନମୋ ନମଃ

103. ଓଂ ହଯମେଧାଗ୍ର ସଂପୂଜ୍ଯ ମହିମାଯୈ ନମୋ ନମଃ

104. ଓଂ ଦକ୍ଷପ୍ରଜାପତିସୁତା ଵେଷାଢ୍ଯାଯୈ ନମୋ ନମଃ

105. ଓଂ ସୁମବାଣେକ୍ଷୁ କୋଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତାଯୈ ନମୋ ନମଃ

106. ଓଂ ନିତ୍ଯଯୌଵନ ମାଂଗଲ୍ଯ ମଂଗଳାଯୈ ନମୋ ନମଃ

107. ଓଂ ମହାଦେଵ ସମାଯୁକ୍ତ ମହାଦେଵ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ

108. ଓଂ ଚତୁର୍‍ଵ୍ଵିଂଶତିତତ୍ତ୍ଵୈକ ସ୍ଵରୂପାଯୈ ନମୋ ନମଃ

ଅପରାଧ-ଶୋଧନ

ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ କ୍ରିଯାହୀନଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ମହେଶ୍ଵରି

ଯତ୍ ପୂଜିତଂ ମଯା ଦେଵି ପରିପୂର୍‍ଣ୍ଣଂ ତଦସ୍ତୁତେ

ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଂ

ଓଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭଵନ୍ତୁ

ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ଯୋ ନମଃ ହରିଃ ଓଂ

Spread the message
Night Mode