108 Names of Lalita Devi – Hindi

Print !

Back

श्री लळिताष्टोत्तरशतनामावलि

1. ओं रजताचल शृंगाग्र मद्ध्यस्थायै नमो नमः

2. ओं हिमाचल महावंश पावनायै नमो नमः

3. ओं शङ्करार्‍द्धांग सौन्दर्य शरीरायै नमो नमः

4. ओं लसन्मरतक स्वच्छ विग्रहायै नमो नमः

5. ओं महातिशय सौन्दर्य लावण्यायै नमो नमः

6. ओं शशाङ्कशेखर प्राणवल्लभायै नमो नमः

7. ओं सदा पञ्चदशात्मैक्य स्वरूपायै नमो नमः

8. ओं वज्रमाणिक्य कटक किरीटायै नमो नमः

9. ओं कस्तूरी तिलकोत्भासिनिटिलायै नमो नमः

10. ओं भस्मरेखाङ्कित लसन्मस्तकायै नमो नमः

11. ओं विकचांभोरुहदळ लोचनायै नमो नमः

12. ओं शरच्चाम्पेय पुष्पाभ नासिकायै नमो नमः

13. ओं लसत्कनक ताटङ्क युगळायै नमो नमः

14. ओं मणिदर्‍प्पण सङ्काश कपोलायै नमो नमः

15. ओं तांबूलपूरितस्मेर वदनायै नमो नमः

16. ओं सुपक्वदाडिमीबीज रदनायै नमो नमः

17. ओं कंबूपूग समच्छाया कन्धरायै नमो नमः

18. ओं स्थूलमुक्ताफलोदार सुहारायै नमो नमः

19. ओं गिरीशबद्धमांगल्य मंगळायै नमो नमः

20. ओं पत्मपाशाङ्कुश लसत्कराब्जायै नमो नमः

21. ओं पत्मकैरव मन्दार सुमालिन्यै नमो नमः

22. ओं सुवर्‍ण्ण कुंभयुग्माभ सुकुचायै नमो नमः

23. ओं रमणीयचतुर्‍ब्बाहु संयुक्तायै नमो नमः

24. ओं कनकांगद केयूर भूषितायै नमो नमः

25. ओं बृहत्सौवर्‍ण्ण सौन्दर्य वसनायै नमो नमः

26. ओं बृहन्नितंब विलसद्रशनायै नमो नमः

27. ओं सौभाग्यजात शृंगार मद्ध्यमायै नमो नमः

28. ओं दिव्यभूषणसन्दोह रञ्जितायै नमो नमः

29. ओं पारिजातगुणाधिक्य पादाब्जायै नमो नमः

30. ओं सुपत्मरागसङ्काश चरणायै नमो नमः

31. ओं कामकोटि महापत्म पीठस्थायै नमो नमः

32. ओं श्रीकण्ठनेत्र कुमुद चन्द्रिकायै नमो नमः

33. ओं सचामर रमावाणि वीजितायै नमो नमः

34. ओं भक्त रक्षण दाक्षिण्य कटाक्षायै नमो नमः

35. ओं भूतेशालिंगनोद्भूत पुळकांग्यै नमो नमः

36. ओं अनंगजन कापांग वीक्षणायै नमो नमः

37. ओं ब्रह्मोपेन्द्र शिरोरत्न रञ्जितायै नमो नमः

38. ओं शशीमुखामरवधू सेवितायै नमो नमः

39. ओं लीलाकल्पित विद्ध्यण्डमण्डलायै नमो नमः

40. ओं अमृतादि महाशक्ति संवृतायै नमो नमः

41. ओं एकातपत्र साम्राज्यदायिकायै नमो नमः

42. ओं सनकादि समाराध्य पादुकायै नमो नमः

43. ओं देवर्‍षिसंस्तूयमान वैभवायै नमो नमः

44. ओं कलशोद्भव दुर्‍व्वासःपूजितायै नमो नमः

45. ओं मत्तेभवक्त्र षड्वक्त्र वत्सलायै नमो नमः

46. ओं चक्रराज महायन्त्र मद्ध्यवर्‍त्त्यै नमो नमः

47. ओं चिदग्निकुण्डसंभूत सुदेहायै नमो नमः

48. ओं शशाङ्कखण्डसंयुक्त मकुटायै नमो नमः

49. ओं मत्तहंसवधू मन्दगमनायै नमो नमः

50. ओं वन्दारुजनसन्दोह वन्दितायै नमो नमः

51. ओं अन्तर्‍म्मुख जनानन्द फलदायै नमो नमः

52. ओं पतिव्रतांगनाभीष्ट फलदायै नमो नमः

53. ओं अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमो नमः

54. ओं निरञ्जन चिदानन्द संयुक्तायै नमो नमः

55. ओं सहस्रसूर्येन्द्वयुत प्रकाशायै नमो नमः

56. ओं रत्नचिन्तामणि गृहमद्ध्यस्थायै नमो नमः

57. ओं हानिवृद्धि गुणाधिक्य रहितायै नमो नमः

58. ओं महापत्माटवीमद्ध्य निवासायै नमो नमः

59. ओं जाग्रल्‍ स्वप्न सुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै
नमो नमः

60. ओं महातापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः

61. ओं दुष्टभीति महाभीति भञ्जनायै नमो नमः

62. ओं समस्त देवदनुज प्रेरकायै नमो नमः

63. ओं समस्त हृदयांभोज निलयायै नमो नमः

64. ओं अनाहत महापत्म मन्दिरायै नमो नमः

65. ओं सहस्रार सरोजात वासितायै नमो नमः

66. ओं पुनरावृत्तिरहित पुरस्थायै नमो नमः

67. ओं वाणी गायत्री सावित्री सन्नुतायै नमो नमः

68. ओं नीलारमाभूसंपूज्य पदाब्जायै नमो नमः

69. ओं लोपामुद्रार्‍च्चित श्रीमच्चरणायै नमो नमः

70. ओं सहस्ररति सौन्दर्य शरीरायै नमो नमः

71. ओं भावनामात्र सन्तुष्ट हृदयायै नमो नमः

72. ओं सत्यसंपूर्‍ण्ण विज्ञान सिद्धिदायै नमो नमः

73. ओं त्रिलोचन कृतोल्लास फलदायै नमो नमः

74. ओं श्री सुधाब्धि मणिद्वीप मद्ध्यगायै नमो नमः

75. ओं दक्षाद्ध्वर विनिर्‍भेद साधनायै नमो नमः

76. ओं श्रीनाथ सोदरीभूत शोभितायै नमो नमः

77. ओं चन्द्रशेखर भक्तार्‍त्ति भञ्जनायै नमो नमः

78. ओं सर्‍व्वोपाधि विनिर्‍म्मुक्त चैतन्यायै नमो
नमः

79. ओं नामपारायणाभीष्ट फलदायै नमो नमः

80. ओं सृष्टि स्थिति तिरोधान सङ्कल्पायै नमो नमः

81. ओं श्रीषोडशाक्षरी मन्त्र मद्ध्यगायै नमो नमः

82. ओं अनाद्यन्त स्स्वयंभूत दिव्यमूर्‍त्यै नमो नमः

83. ओं भक्तहंसवती मुख्य नियोगायै नमो नमः

84. ओं मातृ मण्डल संयुक्त लळितायै नमो नमः

85. ओं भण्डदैत्य महासत्म नाशनायै नमो नमः

86. ओं क्रूरभण्ड शिरचे്छद निपुणायै नमो नमः

87. ओं धराच्युत सुराधीश सुखदायै नमो नमः

88. ओं चण्डमुण्डनिशुंभादि खण्डनायै नमो नमः

89. ओं रक्ताक्ष रक्तजिह्वादि शिक्षणायै नमो नमः

90. ओं महिषासुरदोर्‍वीर्य निग्रहयै नमो नमः

91. ओं अभ्रकेश महोत्साह कारणायै नमो नमः

92. ओं महेशयुक्त नटन तत्परायै नमो नमः

93. ओं निजभर्‍त्तृ मुखांभोज चिन्तनायै नमो नमः

94. ओं वृषभद्ध्वज विज्ञान तपःसिद्ध्यै नमो नमः

95. ओं जन्ममृत्युजरारोग भञ्जनायै नमो नमः

96. ओं विरक्ति भक्ति विज्ञान सिद्धिदायै नमो नमः

97. ओं कामक्रोधादि षड्वर्‍ग्ग नाशनायै नमो नमः

98. ओं राजराजार्‍च्चित पदसरोजायै नमो नमः

99. ओं सर्‍व्ववेदान्त सिद्धान्त सुतत्त्वायै नमो
नमः

100. ओं श्री वीरभक्त विज्ञान निदानायै नमो नमः

101. ओं अशेष दुष्टदनुज सूदनायै नमो नमः

102. ओं साक्षाल्‍श्रीदक्षिणामूर्‍त्ति मनोज्ञायै
नमो नमः

103. ओं हयमेधाग्र संपूज्य महिमायै नमो नमः

104. ओं दक्षप्रजापतिसुता वेषाढ्यायै नमो नमः

105. ओं सुमबाणेक्षु कोदण्ड मण्डितायै नमो नमः

106. ओं नित्ययौवन मांगल्य मंगळायै नमो नमः

107. ओं महादेव समायुक्त महादेव्यै नमो नमः

108. ओं चतुर्‍व्विंशतितत्त्वैक स्वरूपायै नमो नमः

अपराध-शोधन

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरि

यत् पूजितं मया देवि परिपूर्‍ण्णं तदस्तुते

शान्ति मन्त्रं

ओं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु

ओं शान्ति शान्ति शान्तिः

ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं

Spread the message
Night Mode