Mahishasura Mardini Stotram

Print !Mahishasura Mardini Stotram Back

Mahishasura Mardini Stotram

Meaning

1. Ayi giri nandini, nandhitha medhini,

Viswa vinodhini nandanuthe,

Girivara vindhya sirodhi nivasini,

Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,

Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,

Bhoori kudumbini bhoori kruthe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini,

Ramya kapardini, shaila Suthe

2. Suravara varshini, durdara darshini,

Durmukhamarshani, harsha rathe,

Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,

Kilbisisha moshini, ghosha rathe,

Danuja niroshini, Dithisutha roshini,

Durmatha soshini, Sindhu suthe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

3. Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha,

Vana priya vasini, Hasarathe,

Shikhari siromani, thunga Himalaya,

Srunga nijalaya, madhyagathe,

Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,

Kaitabha banjini, rasa rathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

4. Ayi satha kanda, vikanditha runda,

Vithunditha shunda, Gajathipathe,

Ripu Gaja ganda , Vidhaarana chanda,

Paraakrama shunda, mrugathipathe,

Nija bhuja danda nipaathitha khanda,

Vipaathitha munda, bhatathipathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

5. Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,

Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,

Chathura vicharadureena maha shiva,

Duthatkrutha pramadhipathe,

Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,

Dhanava dhutha kruithaanthamathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

6. Ayi saranagatha vairi vadhuvara,

Veera varaa bhaya dhayakare,

Tribhuvana masthaka soola virodhi,

Sirodhi krithamala shoolakare,

Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa

Mukharikruthatigmakare,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

7. Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,

Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,

Samara vishoshitha sonitha bheeja,

Samudhbhava sonitha bheejalathe,

Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,

Tarpitha bhootha pisacha rathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

8. Dhanu ranushanga rana kshana sanga,

Parisphuradanga natath katake,

Kanaka pishanga brushathka nishanga,

Rasadbhata shrunga hatavatuke,

Kritha chaturanga bala kshithirangakadath ,

Bahuranga ratadhpatuke,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

9. Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda ,

Parastuti tatpara vishvanute ,

Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,

Sinjitha mohitha bhootha pathe,

Nadintha nataartha nadi nada nayaka,

Naditha natya sugaanarathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

10. Ayi sumana sumana,

Sumana sumanohara kanthiyuthe,

Sritha rajani rajani rajani,

Rajaneekaravakthra vruthe,

Sunayana vibhramarabhrama,

Bhramarabrahmaradhipadhe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

11. Sahitha maha hava mallama hallika,

Mallitharallaka mallarathe,

Virachithavallika pallika mallika billika ,

Bhillika varga Vruthe,

Sithakruthapulli samulla sitharuna,

Thallaja pallava sallalithe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

12. Avirala ganda kalatha mada medura,

Matha matanga rajapathe,

Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,

Roopa payonidhi raja suthe,

Ayi suda thijjana lalasa manasa ,

Mohana manmatha raja suthe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

13. Kamala dalaamala komala kanthi,

Kala kalithaamala bala lathe,

Sakala vilasa Kala nilayakrama,

Keli chalathkala hamsa kule,

Alikula sankula kuvalaya mandala ,

Mauli miladh bhakulalikule,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

14. Kara murali rava veejitha koojitha,

Lajjitha kokila manjumathe,

Militha pulinda manohara kunchitha,

Ranchitha shaila nikunjakathe,

Nija guna bhootha maha sabari gana,

Sathguna sambrutha kelithale,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

15. Kati thata peetha dukoola vichithra,

Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,

Pranatha suraasura mouli mani sphura ,

Damsula sannka Chandra ruche,

Jitha kanakachala maulipadorjitha,

Nirbhara kunjara kumbhakuche,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

16. Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,

Sarakaraika nuthe,

Krutha sutha tharaka sangaratharaka,

Sangaratharaka soonu suthe,

Suratha Samadhi samana Samadhi,

Samadhi Samadhi sujatharathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

17. Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,

yo anudhinam sa shive,

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya

Sa katham na bhaveth,

Thava padameva param ithi

Anusheelayatho mama kim na shive,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

18. Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam,

Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam,

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaaninivasi shivam,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

19. Thava Vimalendu kulam vadnedumalam

Sakalayananu kulayathe,

Kimu puruhootha pureendu mukhi

Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,

Mama thu matham shivanama dhane

Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

20. Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva

Thvaya bhavthavyam ume,

Ayi jagatho janani kripayaa asi

thatha anumithasi rathe

Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,

durutha pamapakarute

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,

Ramya kapardini, shaila Suthe

Spread the message
Night Mode