108 Names of Amma – Gujarathi

Print !108 Names of Amma – GujarathiBack

માતા અમૃતાનન્દમયી અષ્ટોત્તરશતનામાવલિ

ઓં અમૃતેશ્વર્યૈ નમઃ

ધ્યાન શ્લોકં

ધ્યાયામો-ધવળાવગુણ્ઠનવતીં,

તેજોમયીં-નૈષ્ઠિકીં

સ્નિગ્દ્ધાપાંગ-વિલોકિનીં,

ભગવતીં, મન્દસ્મિતશ્રીમુખીં

વાત્સલ્યામૃત-વર્‍ષિણીં

સુમધુરં સઙ્કીર્‍ત્તનાલાપિનીં,

શ્યામાંગીં, મધુસિક્તસૂક્તિં,

અમૃતાનન્દાત્મિકામીશ્વરીં

1. ઓં પૂર્‍ણ્ણ-બ્રહ્મ-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

2. ઓં સચ્ચિદાનન્દ-મૂર્‍ત્તયે નમઃ

3. ઓં આત્મારામાગ્રગણ્યાયૈ નમઃ

4. ઓં યોગ-લીનાન્તરાત્મને નમઃ

5. ઓં અન્તર્‍મુખ-સ્વભાવાયૈ નમઃ

6. ઓં તુર્ય-તુંગ-સ્થલીજુષે નમઃ

7. ઓં પ્રભા-મણ્ડલ-વીતાયૈ નમઃ

8. ઓં દુરાસદ-મહૌજસે નમઃ

9. ઓં ત્યક્ત-દિગ્વસ્તુ-કાલાદિ-સર્‍વ્વાવચ્છેદ-રાશયે
નમઃ

10. ઓં સજાતીય-વિજાતીય-સ્વીય-ભેદ-નિરાકૃતે નમઃ

11. ઓં વાણી-બુદ્ધિ-વિમૃગ્યાયૈ નમઃ

12. ઓં શશ્વદવ્યક્ત-વર્‍ત્મને નમઃ

13. ઓં નામ-રૂપાદિ શૂન્યાયૈ નમઃ

14. ઓં શૂન્ય-કલ્પ-વિભૂતયે નમઃ

15. ઓં ષડૈશ્વર્ય-સમુદ્રાયૈ નમઃ

16. ઓં દૂરીકૃત-ષડૂર્‍મ્મયે નમઃ

17. ઓં નિત્ય-પ્રબુદ્ધ-સંશુદ્ધ-નિર્‍મ્મુક્તાત્મ-પ્રભામુચે
નમઃ

18. ઓં કારુણ્યાકુલ-ચિત્તાયૈ નમઃ

19. ઓં ત્યક્ત-યોગ-સુષુપ્તયે નમઃ

20. ઓં કેરળ-ક્ષ્માવતીર્‌ણ્ણાયૈ નમઃ

21. ઓં માનુષસ્ત્રી-વપુર્‍ભૃતે નમઃ

22. ઓં ધર્‍મ્મિષ્ઠ-સુગુણાનન્દ-દમયન્તી-સ્વયંભુવે
નમઃ

23. ઓં માતાપિતૃ-ચિરાચીર્‍ણ્ણ-પુણ્યપૂર-ફલાત્મને નમઃ

24. ઓં નિઃશબ્દ-જનનીગર્‍ભ-નિર્‍ગ્ગમાદ્ભુત-કર્‍મ્મણે
નમઃ

25. ઓં કાળી-શ્રીકૃષ્ણ-સઙ્કાશ-કોમળ-શ્યામળ-ત્વિષે નમઃ

26. ઓં ચિરનષ્ટ-પુનર્‍લ્લબ્ધ-ભાર્‍ગ્ગવક્ષેત્ર-સમ્પદે
નમઃ

27. ઓં મૃતપ્રાય-ભૃગુક્ષેત્ર-પુનરુત્થિત-તેજસે નમઃ

28. ઓં સૌશીલ્યાદિ-ગુણાકૃષ્ટ-જંગમ-સ્થાવરાલયે નમઃ

29. ઓં મનુષ્ય-મૃગ-પક્ષ્યાદિ-સર્‍વ્વ-સંસેવિતાંઘ્રયે
નમઃ

30. ઓં નૈસર્‍ગ્ગિક-દયા-તીર્‍ત્થ-સ્નાન-ક્લિન્નાન્તરાત્મને
નમઃ

31. ઓં દરિદ્ર-જનતાહસ્ત-સમર્‍પ્પિત-નિજાન્ધસે નમઃ

32. ઓં અન્યવક્ત્ર-પ્રભુક્તાન્ન-પૂરિત-સ્વીય-કુક્ષયે
નમઃ

33. ઓં સંપ્રાપ્ત-સર્‍વ્વ-ભૂતાત્મ-સ્વાત્મ-સત્તાનુભૂતયે
નમઃ

34. ઓં અશિક્ષિત-સ્વયંસ્વાન્ત-સ્ફુરત્-કૃષ્ણ-વિભૂતયે
નમઃ

35. ઓં અચ્છિન્ન-મધુરોદાર-કૃષ્ણ-લીલાનુસન્ધયે નમઃ

36. ઓં નન્દાત્મજ-મુખાલોક-નિત્યોત્કણ્ઠિત-ચેતસે નમઃ

37. ઓં ગોવિન્દ-વિપ્રયોગાધિ-દાવ-દગ્દ્ધાન્તરાત્મને
નમઃ

38. ઓં વિયોગ-શોક-સંમૂર્‍ચ્છા-મુહુ-પતિત-વર્‍ષ્મણે
નમઃ

39. ઓં સારમેયાદિ-વિહિત-શુશ્રૂષા-લબ્ધ-બુદ્ધયે નમઃ

40. ઓં પ્રેમભક્તિ-બલાકૃષ્ટ-પ્રાદુર્‍ભાવિત-શાર્‍ઙ્ગિણે
નમઃ

41. ઓં કૃષ્ણાલોક-મહાહ્લાદ-ધ્વસ્ત-શોકાન્તરાત્મને
નમઃ

42. ઓં કાઞ્ચી-ચન્દ્રક-મઞ્જીર-વંશી-શોભિ-સ્વભૂ-દૃશે
નમઃ

43. ઓં સાર્‍વ્વત્રિક-હૃષીકેશ-સાન્નિદ્ધ્ય-લહરી-સ્પૃશે
નમઃ

44. ઓં સુસ્મેર-તન્‍-મુખાલોક-વિસ્મેરોત્ફુલ્લ-દૃષ્ટયે
નમઃ

45. ઓં તત્કાન્તિ-યમુના-સ્પર્‍શ-હૃષ્ટ-રોમાઙ્ગ-યષ્ટયે
નમઃ

46. ઓં અપ્રતીક્ષિત-સમ્પ્રાપ્ત-દેવી-રૂપોપ-લબ્ધયે નમઃ

47. ઓં પાણી-પદ્મ-સ્વપદ્વીણા-શોભમાનાંબિકા-દૃશે નમઃ

48. ઓં દેવી-સદ્યસ્-તિરોધાન-તાપ-વ્યથિત-ચેતસે નમઃ

49. ઓં દીન-રોદન-નિર્‍ઘોષ-દીર્‍ણ્ણ-દિક્કર્‍ણ-વર્‍ત્મને
નમઃ

50. ઓં ત્યક્તાન્ન-પાન-નિદ્રાદિ-સર્‍વ્વ-દૈહિક-ધર્‍મ્મણે
નમઃ

51. ઓં કુરરાદિ-સમાનીત-ભક્ષ્ય-પોષિત-વર્‍ષ્મણે નમઃ

52. ઓં વીણા-નિષ્યન્દિ-સંગીત-લાળિત-શ્રુતિનાળયે નમઃ

53. ઓં અપાર-પરમાનન્દ-લહરી-મગ્ન-ચેતસે નમઃ

54. ઓં ચણ્ડિકા-ભીકરાકાર-દર્‍શનાલબ્ધ-શર્‍મ્મણે નમઃ

55. ઓં શાન્ત-રૂપામૃત-ઝરી-પારણા-નિર્‍વૃતાત્મને નમઃ

56. ઓં શારદા-સ્મારકાશેષ-સ્વભાવ-ગુણ-સમ્પદે નમઃ

57. ઓં પ્રતિબિંબિત-ચાન્દ્રેય-શારદોભય-મૂર્‍ત્તયે
નમઃ

58. ઓં તન્નાટકાભિનયન-નિત્ય-રંગયિતાત્મને નમઃ

59. ઓં ચાન્દ્રેય-શારદા-કેળિ-કલ્લોલિત-સુધાબ્ધયે નમઃ

60. ઓં ઉત્તેજિત-ભૃગુક્ષેત્ર-દૈવ-ચૈતન્ય-રંહસે નમઃ

61. ઓં ભૂયઃ પ્રત્યવરુદ્ધાર્‍ષ-દિવ્ય-સંસ્કાર-રાશયે
નમઃ

62. ઓં અપ્રાકૃતાદ્ભુતાનન્દ-કલ્યાણ-ગુણ-સિન્ધવે નમઃ

63. ઓં ઐશ્વર્ય-વીર્ય-કીર્‍ત્તિ-શ્રી-જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-વેશ્મને
નમઃ

64. ઓં ઉપાત્ત-બાલગોપાલ-વેષભૂષા-વિભૂતયે નમઃ

65. ઓં સ્મેર-સ્નિગ્દ્ધ-કટાક્ષાયૈ નમઃ

66. ઓં સ્વૈરાધ્યુષિત-વેદયે નમઃ

67. ઓં પિઞ્છ-કુણ્ડલ-મઞ્જીર-વંશિકા-કિઙ્કિણી-ભૃતે નમઃ

68. ઓં ભક્ત-લોકાખિલાભીષ્ટ-પૂરણ-પ્રીણનેચ્છવે નમઃ

69. ઓં પીઠારૂઢ-મહાદેવીભાવ-ભાસ્વર-મૂર્‍ત્તયે નમઃ

70. ઓં ભૂષણાંબર-વેષશ્રી-દીપ્યમાનાંગ-યષ્ટયે નમઃ

71. ઓં સુપ્રસન્ન-મુખાંભોજ-વરાભયદ-પાણયે નમઃ

72. ઓં કિરીટ-રશના-કર્‍ણ્ણપૂર-સ્વર્‍ણ્ણપટી-ભૃતે નમઃ

73. ઓં જિહ્વા-લીઢ-મહારોગિ-બીભત્સ-વ્રણિત-ત્વચે નમઃ

74. ઓં ત્વગ્રોગ-ધ્વંસ-નિષ્ણાત-ગૌરાંગાપર-મૂર્‍ત્તયે
નમઃ

75. ઓં સ્તેય-હિંસા-સુરાપાનાદ્યશેષાધર્‍મ્મ-વિદ્વિષે
નમઃ

76. ઓં ત્યાગ-વૈરાગ્ય-મૈત્ર્યાદિ-સર્‍વ્વ-સદ્વાસના-પુષે
નમઃ

77. ઓં પાદાશ્રિત-મનોરૂઢ-દુસ્સંસ્કાર-રહોમુષે નમઃ

78. ઓં પ્રેમભક્તિ-સુધા-સિક્ત-સાધુ-ચિત્ત-ગુહાજુષે
નમઃ

79. ઓં સુધામણિ-મહા-નામ્ને નમઃ

80. ઓં સુભાષિત-સુધા-મુચે નમઃ

81. ઓં અમૃતાનન્દ-મય્યાખ્યા-જનકર્‍ણ્ણ-પુટ-સ્પૃશે નમઃ

82. ઓં દૃપ્ત-દત્ત-વિરક્તાયૈ નમઃ

83. ઓં નમ્રાર્‍પ્પિત-બુભુક્ષવે નમઃ

84. ઓં ઉત્‌સૃષ્ટ-ભોગિ-સંગાયૈ નમઃ

85. ઓં યોગિ-સંગ-રિરંસવે નમઃ

86. ઓં અભિનન્દિત-દાનાદિ-શુભ-કર્‍મ્માભિવૃદ્ધયે નમઃ

87. ઓં અભિવન્દિત-નિઃશે്શષ-સ્થિર-જંગમ-સૃષ્ટયે નમઃ

88. ઓં પ્રોત્સાહિત-બ્રહ્મવિદ્યા-સમ્પ્રદાય-પ્રવૃત્તયે
નમઃ

89. ઓં પુનરાસાદિત-શ્રેષ્ઠ-તપોવિપિન-વૃત્તયે નમઃ

90. ઓં ભૂયો-ગુરુકુલાવાસ-શિક્ષણોત્સુક-મેધસે નમઃ

91. ઓં અનેક-નૈષ્ઠિક-બ્રહ્મચારિ-નિર્‍મ્માતૃ-વેધસે
નમઃ

92. ઓં શિષ્ય-સંક્રામિત-સ્વીય-પ્રોજજ્વલદ્-બ્રહ્મ-વર્‍ચ્ચસે
નમઃ

93. ઓં અન્તેવાસિ-જનાશેષ-ચેષ્ટા-પાતિત-દૃષ્ટયે નમઃ

94. ઓં મોહાન્ધકાર-સઞ્ચારિ-લોકાનુગ્રાહિ-રોચિષે નમઃ

95. ઓં તમઃ-ક્લિષ્ટ-મનો-વૃષ્ટ-સ્વપ્રકાશ-શુભાશિષે નમઃ

96. ઓં ભક્ત-શુદ્ધાન્તરંગસ્થ-ભદ્ર-દીપ-શિખા-ત્વિષે
નમઃ

97. ઓં સપ્રીતિ-ભુક્ત-ભક્તૌઘન્યર્‍પ્પિત-સ્નેહ-સર્‍પ્પિષે
નમઃ

98. ઓં શિષ્ય-વર્ય-સભા-મદ્ધ્ય-ધ્યાન-યોગ-વિધિત્સવે નમઃ

99. ઓં શશ્વલ્લોક-હિતાચાર-મગ્ન-દેહેન્દ્રિયાસવે નમઃ

100. ઓં નિજ-પુણ્ય-પ્રદાનાન્ય-પાપાદાન-ચિકીર્‍ષવે નમઃ

101. ઓં પર-સ્વર્‍-યાપન-સ્વીય-નરક-પ્રાપ્તિ-લિપ્સવે નમઃ

102. ઓં રથોત્સવ-ચલત્-કન્યાકુમારી-મર્‍ત્ય-મૂર્‍ત્તયે
નમઃ

103. ઓં વિમોહાર્‍ણ્ણ‍વ-નિર્‌મ્મગ્ન-ભૃગુક્ષેત્રો-જ્જિહીર્‍ષવે
નમઃ

104. ઓં પુનસ્સન્તાનિત-દ્વૈપાયન-સત્કુલ-તન્તવે નમઃ

105. ઓં વેદ-શાસ્ત્ર-પુરાણેતિહાસ-શાશ્વત-બન્ધવે નમઃ

106. ઓં ભૃગુક્ષેત્ર-સમુન્મીલત્-પરદૈવત-તેજસે નમઃ

107. ઓં દેવ્યૈ નમઃ

108. ઓં પ્રેમામૃતાનન્દમય્યૈ-નિત્યં-નમો નમઃ

ઓં અમૃતેશ્વર્યૈ નમઃ

Spread the message
Night Mode